Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady przetwarzania Dr Jacek Borowicz. Art. 22 1. k.p. § 1 Dane osobowe kandydata do pracy § 2 Dane osobowe pracownika 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady przetwarzania Dr Jacek Borowicz. Art. 22 1. k.p. § 1 Dane osobowe kandydata do pracy § 2 Dane osobowe pracownika 2."— Zapis prezentacji:

1 Zasady przetwarzania Dr Jacek Borowicz

2 Art. 22 1. k.p. § 1 Dane osobowe kandydata do pracy § 2 Dane osobowe pracownika 2

3 Art. 22 1. § 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko, 2) imiona rodziców, 3) datę urodzenia, 4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 5) wykształcenie, 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 3

4 Dane o karalności W świetle art. 22[1] kp żądanie od osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pracownika) informacji o jej karalności jest bezprawne. Pozyskanie informacji z KRK przez pracodawcę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy ma on w tym usprawiedliwiony interes. ALE… 4

5 Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym Art. 6. 1. Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Rejestrze, przysługuje (…) 10) pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej; 5

6 Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym Art. 7. 1. Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby. 6

7 Zakaz żądania wszelkich innych danych o kandydacie do pracy niż wymienione w art. 22[1] § 1 k.p] obejmuje m.in.: wizerunek (np. utrwalony na zdjęciu), oraz informacje o zainteresowaniach, informacje o predyspozycjach kandydata, informacje o praktycznych umiejętnościach, które nie są potwierdzone wykształceniem lub przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, o stanie rodzinnym i planach prokreacyjnych, o stosunku do służby wojskowej. 7

8 W mojej ocenie z przepisów art. 22[1] k.p. wynika również zakaz żądania: poddania się przez kandydata testom mającym określić jego profil osobowościowy, czy też nawet testom wiedzy lub umiejętności. Ich wynik, a w konkretnych przypadkach dane podawane w samym teście, stanowią bowiem dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy, Z punktu widzenia ubiegającego się o zatrudnienie udział w teście jest równoznaczny z obowiązkiem ujawnienia danych na swój temat 8

9  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA ZGODĄ W przypadku gdy konieczne jest uzyskanie zgody od konkretnej osoby na wykorzystanie jej dóbr osobistych (np. badanie nowymi technikami), zgoda taka dla celów dowodowych powinna zostać udzielona na piśmie. 9

10 Art. 22 1. § 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1, także: 1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze przewidzianych w prawie pracy, szczególnych uprawnień 2) numeru PESEL pracownika (…) 10

11 wyrok SN z 2008.08.05, I PK 37/08 Polecenie pracodawcy nakładające na pracownika obowiązek udzielenia informacji (danych osobowych) niewymienionych w k.p. lub w przepisach odrębnych jest niezgodne z prawem (art. 100 § 1 k.p.) i dlatego odmowa jego wykonania nie może stanowić podstawy rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. 11

12 Art. 22 1. § 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2. 12

13 Art. 22 1. § 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. 13

14 Art. 22 1. § 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1-4 do danych osobowych, o których mowa w tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych. Przede wszystkim: Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 14

15 Wyrok WSA Warszawa IISA 903/08 z 2008.11.27 1.Przetworzone do postaci cyfrowej informacje o charakterystycznych punktach linii papilarnych palców pracowników są ich danymi osobowymi. 2.W zakresie innych danych pracowniczych, niż wymienione w art. 22 z ind. 1 § 1-4 k.p., zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. 15

16 Wypływa z tego następujący wniosek: …pracodawca żąda jedynie tych danych, które wymaga od pracownika prawo pracy i danych, które wymagane są przez inne przepisy prawa. 16

17 4. Jeśli chodzi o dane pracownika takie, jak linie papilarne czy wzór siatkówki oka, pobieranie tych danych, ich gromadzenie, czyli przetwarzanie - co do zasady - nie jest zabronione, lecz odbywać się musi z poszanowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 17

18  Przesłanki legalnego przetwarzania pracowniczych danych osobowych 1.Podstawa prawna (przepis lub zgoda) 2.Spełnienie uprzedniego obowiązku informacyjnego ( podstawa, cel, czas, ADO, prawa) 18

19  Przesłanki legalnego przetwarzania pracowniczych danych osobowych 3.Ochrona – ograniczenie dostępu do kręgu „właścicieli danych” oraz przeszkolonych osób dysponujących upoważnieniem ADO. 4. Użytkowanie zgodnie z celem/czasem. 19


Pobierz ppt "Zasady przetwarzania Dr Jacek Borowicz. Art. 22 1. k.p. § 1 Dane osobowe kandydata do pracy § 2 Dane osobowe pracownika 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google