Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pracownicze dane osobowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pracownicze dane osobowe"— Zapis prezentacji:

1 Pracownicze dane osobowe
Zasady przetwarzania Dr Jacek Borowicz

2 Ochrona pracowniczych danych osobowych
Art k.p. § 1 Dane osobowe kandydata do pracy § 2 pracownika

3 Ochrona pracowniczych danych osobowych
Art. 221. § 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:   1)   imię (imiona) i nazwisko,   2)   imiona rodziców,   3)   datę urodzenia,   4)   miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),   5)   wykształcenie,   6)   przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

4 Ochrona pracowniczych danych osobowych
Dane o karalności W świetle art. 22[1] kp żądanie od osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pracownika) informacji o jej karalności jest bezprawne. Pozyskanie informacji z KRK przez pracodawcę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy ma on w tym usprawiedliwiony interes. ALE…

5 Ochrona pracowniczych danych osobowych
Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym Art Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Rejestrze, przysługuje (…) 10) pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;

6 Ochrona pracowniczych danych osobowych
Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym Art Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby.

7 Ochrona pracowniczych danych osobowych
Zakaz żądania wszelkich innych danych o kandydacie do pracy niż wymienione w art. 22[1] § 1 k.p] obejmuje m.in.: wizerunek (np. utrwalony na zdjęciu), oraz informacje o zainteresowaniach, informacje o predyspozycjach kandydata, informacje o praktycznych umiejętnościach, które nie są potwierdzone wykształceniem lub przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, o stanie rodzinnym i planach prokreacyjnych, o stosunku do służby wojskowej.

8 Ochrona pracowniczych danych osobowych
W mojej ocenie z przepisów art. 22[1] k.p. wynika również zakaz żądania: poddania się przez kandydata testom mającym określić jego profil osobowościowy, czy też nawet testom wiedzy lub umiejętności. Ich wynik, a w konkretnych przypadkach dane podawane w samym teście, stanowią bowiem dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy, Z punktu widzenia ubiegającego się o zatrudnienie udział w teście jest równoznaczny z obowiązkiem ujawnienia danych na swój temat

9 Ochrona pracowniczych danych osobowych
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA ZGODĄ W przypadku gdy konieczne jest uzyskanie zgody od konkretnej osoby na wykorzystanie jej dóbr osobistych (np. badanie nowymi technikami), zgoda taka dla celów dowodowych powinna zostać udzielona na piśmie.

10 Ochrona pracowniczych danych osobowych
Art § 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1, także: 1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze przewidzianych w prawie pracy, szczególnych uprawnień 2) numeru PESEL pracownika (…)

11 Ochrona pracowniczych danych osobowych
wyrok SN z , I PK 37/08 Polecenie pracodawcy nakładające na pracownika obowiązek udzielenia informacji (danych osobowych) niewymienionych w k.p. lub w przepisach odrębnych jest niezgodne z prawem (art. 100 § 1 k.p.) i dlatego odmowa jego wykonania nie może stanowić podstawy rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.

12 Ochrona pracowniczych danych osobowych
Art. 221.  § 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2.

13 Ochrona pracowniczych danych osobowych
Art. 221.  § 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

14 Ochrona pracowniczych danych osobowych
Art § 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1-4 do danych osobowych, o których mowa w tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych. Przede wszystkim: Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

15 Ochrona pracowniczych danych osobowych
Wyrok WSA Warszawa IISA 903/08 z Przetworzone do postaci cyfrowej informacje o charakterystycznych punktach linii papilarnych palców pracowników są ich danymi osobowymi. 2.W zakresie innych danych pracowniczych, niż wymienione w art. 22 z ind. 1 § 1-4 k.p., zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

16 Ochrona pracowniczych danych osobowych
Wypływa z tego następujący wniosek: …pracodawca żąda jedynie tych danych, które wymaga od pracownika prawo pracy i danych, które wymagane są przez inne przepisy prawa.

17 Ochrona pracowniczych danych osobowych
4. Jeśli chodzi o dane pracownika takie, jak linie papilarne czy wzór siatkówki oka, pobieranie tych danych, ich gromadzenie, czyli przetwarzanie - co do zasady - nie jest zabronione, lecz odbywać się musi z poszanowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

18 Ochrona pracowniczych danych osobowych
Przesłanki legalnego przetwarzania pracowniczych danych osobowych 1.Podstawa prawna (przepis lub zgoda) 2.Spełnienie uprzedniego obowiązku informacyjnego ( podstawa, cel, czas, ADO, prawa)

19 Ochrona pracowniczych danych osobowych
Przesłanki legalnego przetwarzania pracowniczych danych osobowych 3.Ochrona – ograniczenie dostępu do kręgu „właścicieli danych” oraz przeszkolonych osób dysponujących upoważnieniem ADO. 4. Użytkowanie zgodnie z celem/czasem.


Pobierz ppt "Pracownicze dane osobowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google