Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany organizacyjne w szkole lub placówce oświatowej i ich wpływ na sytuację zatrudnionych nauczycieli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany organizacyjne w szkole lub placówce oświatowej i ich wpływ na sytuację zatrudnionych nauczycieli."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany organizacyjne w szkole lub placówce oświatowej i ich wpływ na sytuację zatrudnionych nauczycieli

2 Przepis art. 20 ust. 1 pkt 2 dotyczy nauczycieli Przepis art. 20 ust. 1 pkt 2 dotyczy nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zarówno na podstawie mianowania, jak i umowy o pracę. jak i umowy o pracę.

3 Przyczyna powodująca rozwiązanie Przyczyna powodująca rozwiązanie z nauczycielem stosunku pracy na podstawie art. 20 – przeniesienie podstawie art. 20 – przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny lub nauczyciela w stan nieczynny lub ograniczenia zatrudnienia w związku ograniczenia zatrudnienia w związku z art. 22 ust. 2 – leży po stronie pracodawcy.

4 Stan nieczynny jest zarówno uprawnieniem nauczyciela uprawnieniem nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, jak i umowy o pracę.

5 Różnica w sytuacji prawnej nauczyciela mianowanego i zatrudnionego na podstawie umowy o pracę dotyczy wysokości odprawy oraz możliwości ograniczenia zatrudnienia w trybie art. 22 ust. 2. możliwości ograniczenia zatrudnienia w trybie art. 22 ust. 2.

6 Całkowita likwidacja szkoły dyrektor ma tylko jedną możliwość dyrektor ma tylko jedną możliwość rozwiązanie stosunku pracy ze rozwiązanie stosunku pracy ze wszystkimi nauczycielami. wszystkimi nauczycielami.

7 Obowiązek dyrektora powiadomić nauczyciela o sytuacji oraz przysługujących mu prawach: przysługujących mu prawach: - prawie do złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny; w stan nieczynny; - prawie do wyrażenia zgody na pracę w ograniczonym wymiarze (dotyczy tylko ograniczonym wymiarze (dotyczy tylko nauczyciela mianowanego). nauczyciela mianowanego).

8 O zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych, z przyczyn organizacyjnych, dyrektor szkoły jest zobowiązany zawiadomić reprezentującą nauczyciela zawiadomić reprezentującą nauczyciela zakładową organizację związkową. zakładową organizację związkową.

9 Związek zawodowy ma prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zawiadomienia zgłosić umotywowane zastrzeżenia odnośnie wypowiedzenia.

10 Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję po otrzymaniu stanowiska związku lub upływie terminu przewidzianego przepisami. przepisami.

11 Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust.1 następuje z końcem roku szkolnego następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

12 Warunek rozwiązania stosunku pracy z końcem roku szkolnego nie dotyczy nauczycieli: - szkół, w których nie ma ferii szkolnych; - placówek kształcenia ustawicznego; - szkół, w których zakończenie cyklu kształcenia następuje w trakcie roku szkolnego.

13 Stan nieczynny

14 Po otrzymaniu wypowiedzenia nauczyciel ma prawo w ciągu 30 dni od jego otrzymania złożyć pisemny wniosek o przeniesienie w stan nieczynny. w stan nieczynny.

15 Wypowiedzenie staje się bezskuteczne. Stan nieczynny trwa 6 miesięcy. Po upływie tego okresu stosunek pracy wygasa. Po upływie tego okresu stosunek pracy wygasa. Nauczyciel może ubiegać się o świadczenie przedemerytalne.

16 W okresie stanu nieczynnego nauczycielowi przysługują świadczenia pracownicze: przysługują świadczenia pracownicze: - comiesięczne wynagrodzenie zasadnicze; - dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy); - inne (urlop wypoczynkowy, urlop zdrowotny do czasu wygaśnięcia stosunku pracy, ulga przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego, świadczenia z funduszu zdrowotnego i socjalnego).

17 Nauczyciel w stanie nieczynnym może podjąć pracę – zgodnie z kwalifikacjami – w niepełnym lub pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. dłuższy niż okres stanu nieczynnego. W tym czasie otrzymuje wynagrodzenie W tym czasie otrzymuje wynagrodzenie z tytułu stanu nieczynnego i z tytułu z tytułu stanu nieczynnego i z tytułu zatrudnienia. zatrudnienia.

18 Obowiązkiem dyrektora jest zatrudnienie w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nauczyciela pozostającego w stanienieczynnym. Odmowa przyjęcia propozycji pracy przez nauczyciela powoduje przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy.

19 Ograniczenie zatrudnienia – art.22 ust.2

20 Zasada ograniczenia zatrudnienia do połowy etatu i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia wynikająca zmniejszenia wynagrodzenia wynikająca z art. 20 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 2 dotyczy tylko nauczyciela zatrudnionego dotyczy tylko nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania. na podstawie mianowania.

21 Nauczyciel, który wyraził zgodę na obniżenie obowiązkowego wymiaru zajęć, nie ma prawa do ubiegania się o urlop dla poratowania zdrowia w trybie art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela.

22 Z nauczycielem, który nie wyraził zgody na obniżenie wymiaru zajęć dyrektor rozwiązuje stosunek pracy (i wypłaca odprawę) lub przenosi go w stan nieczynny.

23 Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania na podstawie mianowania nie można wypowiedzieć warunków pracy i płacy, warunków pracy i płacy, czyli zastosować wypowiedzenia zmieniającego przewidzianego zmieniającego przewidzianego w art. 42 Kodeksu pracy. w art. 42 Kodeksu pracy.

24 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1999 r., sygnatura akt I PKN 595/1998: Do nauczyciela mianowanego nie stosuje się art. 42 Kodeksu pracy.

25 Art. 22 ust. 2 nie dotyczy nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stąd do tej grupy nauczycieli dopuszczalna jest zmiana warunków dopuszczalna jest zmiana warunków zatrudnienia w trybie wypowiedzenia zatrudnienia w trybie wypowiedzenia zmieniającego na podstawie Kodeksu zmieniającego na podstawie Kodeksu pracy. pracy.

26 Nauczyciele zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony umowy o pracę na czas nieokreślony (kontraktowi) mają prawo wyboru: (kontraktowi) mają prawo wyboru: - przeniesienie w stan nieczynny, - rozwiązanie stosunku pracy lub obniżenie wymiaru w formie wypowiedzenia zmieniającego w trybie Kodeksu pracy. zmieniającego w trybie Kodeksu pracy.

27 Zgodnie z art. 42 Kodeksu pracy nowe warunki muszą być zaproponowane na piśmie. zaproponowane na piśmie.

28 Nauczyciel ma prawo do połowy okresu wypowiedzenia złożyć wniosek wypowiedzenia złożyć wniosek o odmowie przyjęcia nowych warunków. W tej sytuacji stosunek pracy zostanie rozwiązany z upływem okresu rozwiązany z upływem okresu wypowiedzenia. wypowiedzenia.

29 Dyrektor dokonuje zapisu na wypowiedzeniu, z którym zapoznał się nauczyciel, ale nie chciał go przyjąć. nauczyciel, ale nie chciał go przyjąć. „W dniu … o godz. … na terenie … nauczyciel został zapoznany z treścią nauczyciel został zapoznany z treścią niniejszego wypowiedzenia. Odmówił niniejszego wypowiedzenia. Odmówił jego przyjęcia. Świadkami zdarzenia byli …” jego przyjęcia. Świadkami zdarzenia byli …”

30 Okres wypowiedzenia może być skrócony do 1 miesiąca. Nauczycielowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia. za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Okres, za który nauczyciel otrzyma odszkodowanie wlicza się do stażu pracy. Skrócenie okresu wypowiedzenia oznacza realne wcześniejsze zakończenie stosunku pracy.

31 Odprawa za utratę zatrudnienia Nauczyciel mianowany – sześciomiesięczne wynagrodzenie sześciomiesięczne wynagrodzenie zasadnicze (nie jest uzależnione od zasadnicze (nie jest uzależnione od stażu pracy). stażu pracy).

32 Nauczyciel „umowny” – odprawa na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (D. U. z 2003 r. niedotyczących pracowników (D. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.). Odprawa uzależniona jest od zakładowego stażu pracy: - jednomiesięczne wynagrodzenie – mniej niż 2 lata pracy, - dwumiesięczne wynagrodzenie – od 2 do 8 lat pracy, - trzymiesięczne wynagrodzenie – ponad 8 lat pracy. Wysokość odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

33 Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, któremu ograniczono mianowania, któremu ograniczono zatrudnienie w sytuacji rozwiązania zatrudnienie w sytuacji rozwiązania stosunku pracy ma prawo do odprawy (z pełnego wymiaru) w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego określonego w zasadniczego określonego w rozporządzeniu płacowym.

34 Uzupełnienie etatu – art. 22 ust.1

35 Organ prowadzący może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole (szkołach), w tej samej miejscowości na tym samym stanowisku (na innym stanowisku za zgodą nauczyciela) (na innym stanowisku za zgodą nauczyciela) w wymiarze nie większym niż ½ etatu. Jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody – otrzymuje wynagrodzenie za część etatu.

36 W szkole, w której nauczyciel uzupełnia etat nie ma konieczności nawiązania odrębnego stosunku pracy.

37 Gdyby zaistniała możliwość realizacji większej liczby godzin (ponad ½ etatu) – dyrektor ma obowiązek podpisać z nauczycielem dodatkową umowę o pracę (na godziny przekraczające obowiązkowe pensum godzin). Nie mogą to być godziny ponadwymiarowe.


Pobierz ppt "Zmiany organizacyjne w szkole lub placówce oświatowej i ich wpływ na sytuację zatrudnionych nauczycieli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google