Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany organizacyjne w szkole lub placówce oświatowej i ich wpływ na sytuację zatrudnionych nauczycieli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany organizacyjne w szkole lub placówce oświatowej i ich wpływ na sytuację zatrudnionych nauczycieli."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany organizacyjne w szkole lub placówce oświatowej i ich wpływ na sytuację zatrudnionych nauczycieli

2 Przepis art. 20 ust. 1 pkt 2 dotyczy nauczycieli
zatrudnionych w pełnym wymiarze zarówno na podstawie mianowania, jak i umowy o pracę.

3 Przyczyna powodująca rozwiązanie z nauczycielem stosunku pracy na
podstawie art. 20 – przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny lub ograniczenia zatrudnienia w związku z art. 22 ust. 2 – leży po stronie pracodawcy.

4 Stan nieczynny jest zarówno uprawnieniem nauczyciela
zatrudnionego na podstawie mianowania, jak i umowy o pracę.

5 dotyczy wysokości odprawy oraz
Różnica w sytuacji prawnej nauczyciela mianowanego i zatrudnionego na podstawie umowy o pracę dotyczy wysokości odprawy oraz możliwości ograniczenia zatrudnienia w trybie art. 22 ust. 2.

6 Całkowita likwidacja szkoły dyrektor ma tylko jedną możliwość
rozwiązanie stosunku pracy ze wszystkimi nauczycielami.

7 powiadomić nauczyciela o sytuacji oraz przysługujących mu prawach:
Obowiązek dyrektora powiadomić nauczyciela o sytuacji oraz przysługujących mu prawach: - prawie do złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny; - prawie do wyrażenia zgody na pracę w ograniczonym wymiarze (dotyczy tylko nauczyciela mianowanego).

8 O zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy
z przyczyn organizacyjnych, dyrektor szkoły jest zobowiązany zawiadomić reprezentującą nauczyciela zakładową organizację związkową.

9 Związek zawodowy ma prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia zgłosić umotywowane zastrzeżenia odnośnie wypowiedzenia.

10 Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję po otrzymaniu stanowiska związku
lub upływie terminu przewidzianego przepisami.

11 z przyczyn określonych w ust.1 następuje z końcem roku szkolnego
Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust.1 następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

12 Warunek rozwiązania stosunku pracy z końcem roku szkolnego
nie dotyczy nauczycieli: - szkół, w których nie ma ferii szkolnych; - placówek kształcenia ustawicznego; - szkół, w których zakończenie cyklu kształcenia następuje w trakcie roku szkolnego.

13 Stan nieczynny

14 Po otrzymaniu wypowiedzenia nauczyciel ma prawo
w ciągu 30 dni od jego otrzymania złożyć pisemny wniosek o przeniesienie w stan nieczynny.

15 Stan nieczynny trwa 6 miesięcy.
Wypowiedzenie staje się bezskuteczne. Stan nieczynny trwa 6 miesięcy. Po upływie tego okresu stosunek pracy wygasa. Nauczyciel może ubiegać się o świadczenie przedemerytalne.

16 przysługują świadczenia pracownicze:
W okresie stanu nieczynnego nauczycielowi przysługują świadczenia pracownicze: - comiesięczne wynagrodzenie zasadnicze; - dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy); - inne (urlop wypoczynkowy, urlop zdrowotny do czasu wygaśnięcia stosunku pracy, ulga przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego, świadczenia z funduszu zdrowotnego i socjalnego).

17 Nauczyciel w stanie nieczynnym może podjąć pracę
– zgodnie z kwalifikacjami – w niepełnym lub pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. W tym czasie otrzymuje wynagrodzenie z tytułu stanu nieczynnego i z tytułu zatrudnienia.

18 Obowiązkiem dyrektora jest zatrudnienie w pierwszej kolejności
nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym. Odmowa przyjęcia propozycji pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy.

19 Ograniczenie zatrudnienia
– art.22 ust.2

20 Zasada ograniczenia zatrudnienia do połowy etatu i proporcjonalnego
zmniejszenia wynagrodzenia wynikająca z art. 20 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 2 dotyczy tylko nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania.

21 Nauczyciel, który wyraził zgodę na
obniżenie obowiązkowego wymiaru zajęć, nie ma prawa do ubiegania się o urlop dla poratowania zdrowia w trybie art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela.

22 Z nauczycielem, który nie wyraził zgody na obniżenie wymiaru zajęć dyrektor rozwiązuje stosunek pracy (i wypłaca odprawę) lub przenosi go w stan nieczynny.

23 nie można wypowiedzieć warunków pracy i płacy,
Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania nie można wypowiedzieć warunków pracy i płacy, czyli zastosować wypowiedzenia zmieniającego przewidzianego w art. 42 Kodeksu pracy.

24 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1999 r.,
sygnatura akt I PKN 595/1998: Do nauczyciela mianowanego nie stosuje się art. 42 Kodeksu pracy.

25 Art. 22 ust. 2 nie dotyczy nauczycieli
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stąd do tej grupy nauczycieli dopuszczalna jest zmiana warunków zatrudnienia w trybie wypowiedzenia zmieniającego na podstawie Kodeksu pracy.

26 Nauczyciele zatrudnieni na podstawie
umowy o pracę na czas nieokreślony (kontraktowi) mają prawo wyboru: - przeniesienie w stan nieczynny, - rozwiązanie stosunku pracy lub obniżenie wymiaru w formie wypowiedzenia zmieniającego w trybie Kodeksu pracy.

27 Zgodnie z art. 42 Kodeksu pracy zaproponowane na piśmie.
nowe warunki muszą być zaproponowane na piśmie.

28 Nauczyciel ma prawo do połowy okresu wypowiedzenia złożyć wniosek
o odmowie przyjęcia nowych warunków. W tej sytuacji stosunek pracy zostanie rozwiązany z upływem okresu wypowiedzenia.

29 Dyrektor dokonuje zapisu na wypowiedzeniu, z którym zapoznał się
nauczyciel, ale nie chciał go przyjąć. „W dniu … o godz. … na terenie … nauczyciel został zapoznany z treścią niniejszego wypowiedzenia. Odmówił jego przyjęcia. Świadkami zdarzenia byli …”

30 Okres wypowiedzenia może być skrócony do 1 miesiąca.
Nauczycielowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Okres, za który nauczyciel otrzyma odszkodowanie wlicza się do stażu pracy. Skrócenie okresu wypowiedzenia oznacza realne wcześniejsze zakończenie stosunku pracy.

31 Odprawa za utratę zatrudnienia Nauczyciel mianowany –
sześciomiesięczne wynagrodzenie zasadnicze (nie jest uzależnione od stażu pracy).

32 Nauczyciel „umowny” – odprawa na podstawie
ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (D. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.). Odprawa uzależniona jest od zakładowego stażu pracy: jednomiesięczne wynagrodzenie – mniej niż 2 lata pracy, dwumiesięczne wynagrodzenie – od 2 do 8 lat pracy, trzymiesięczne wynagrodzenie – ponad 8 lat pracy. Wysokość odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

33 Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, któremu ograniczono
zatrudnienie w sytuacji rozwiązania stosunku pracy ma prawo do odprawy (z pełnego wymiaru) w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego określonego w rozporządzeniu płacowym.

34 Uzupełnienie etatu – art. 22 ust.1

35 Organ prowadzący może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy
w innej szkole (szkołach), w tej samej miejscowości na tym samym stanowisku (na innym stanowisku za zgodą nauczyciela) w wymiarze nie większym niż ½ etatu. Jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody – otrzymuje wynagrodzenie za część etatu.

36 w której nauczyciel uzupełnia etat nie ma konieczności nawiązania
W szkole, w której nauczyciel uzupełnia etat nie ma konieczności nawiązania odrębnego stosunku pracy.

37 Gdyby zaistniała możliwość realizacji
większej liczby godzin (ponad ½ etatu) – dyrektor ma obowiązek podpisać z nauczycielem dodatkową umowę o pracę (na godziny przekraczające obowiązkowe pensum godzin). Nie mogą to być godziny ponadwymiarowe.


Pobierz ppt "Zmiany organizacyjne w szkole lub placówce oświatowej i ich wpływ na sytuację zatrudnionych nauczycieli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google