Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYPOWIADANIE UMÓW O PRACĘ PRZYGOTOWAŁ: DANIEL BADAN

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYPOWIADANIE UMÓW O PRACĘ PRZYGOTOWAŁ: DANIEL BADAN"— Zapis prezentacji:

1 WYPOWIADANIE UMÓW O PRACĘ PRZYGOTOWAŁ: DANIEL BADAN

2 Złożenie wypowiedzenia
Wypowiedzenie – jednostronne oświadczenie woli pracodawcy lub pracownika, skutkujące rozwiązaniem stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może zostać złożone przez każdą ze stron umowy na okres próbny lub nie określony, a wszelkie zastrzeżenia umowne, pozbawiające pracownika prawa do wypowiedzenia umowy są nieważne; Wypowiedzenie: powinno nastąpić w formie pisemnej, tj. na dokumencie własnoręcznie podpisanym; zostaje dokonane z chwilą dotarcia do drugiej strony w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią; może zostać złożone - co do zasady - w przypadku 4 rodzajów umów: - umowy na czas nie określony; - umowy na czas określony powyżej 6 miesięcy, jeżeli strony przewidziały możliwość jej wypowiedzenia (tzw. klauzula wypowiedzenia); - umowy na okres próbny; - umowy na zastępstwo; Skuteczne cofnięcie przez pracodawcę wypowiedzenia złożonego pracownikowi wymaga jego zgody;

3 Ustawa nakłada na pracodawcę dodatkowe „ciężary” związane z wypowiedzeniem umowy o pracę. Mianowicie: w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy; w przypadku umowy na czas nie określony pracodawca zobowiązany jest wskazać rzeczywistą przyczynę wypowiedzenia; o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy; pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia; pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku;

4 2. Okresy wypowiedzenia Okres wypowiedzenia – czas, którego upływ skutkuje ustaniem stosunku pracy z mocy jednostronnie dokonanego wypowiedzenia. W trakcie biegu okresu wypowiedzenia: - pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy; - pracodawca jest zobowiązany do wypłacania wynagrodzenia; Okresy wypowiedzenia są zróżnicowane w zależności od typu zawartej umowy; co do zasady nie mogą zostać skrócone;

5 USTAWOWE OKRESY WYPOWIEDZENIA RODZAJ UMOWY OKRES WYPOWIEDZENIA
na czas nie określony - 2 tygodnie (zatrudnienie krótsze niż 6 miesięcy); - 1 miesiąc (zatrudnienie co najmniej 6 miesięcy); - 3 miesiące (zatrudnienie co najmniej 3 lata) na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, z klauzulą wypowiedzenia 2 tygodnie na okres próbny - 3 dni robocze (okres próbny nie przekracza 2 tygodni); - 1 tydzień (okres próbny przekracza 2 tygodnie); - 2 tygodnie (okres próbny wynosi 3 miesiące) na zastępstwo 3 dni robocze pozostałe umowy na czas określony w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy SKRÓCONE OKRESY WYPOWIEDZENIA SPOSÓB SKRÓCENIA OKRESU WYPOWIEDZENIA OKRES WYPOWIEDZENIA za porozumieniem, po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną ze stron ustalony zgodnie przez strony jednostronnie przez pracodawcę, łącznie z wypowiedzeniem umowy na czas nie określony z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy nie krótszy niż 1 miesiąc

6 3. Prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy
Przysługuje w przypadku co najmniej 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy w wymiarze: 2 dni roboczych (w okresie wypowiedzenia wynoszącym 2 tygodnie lub 1 miesiąc); - 3 dni roboczych (w okresie wypowiedzenia wynoszącym 3 miesiące, oraz skróconym jednostronnie przez pracodawcę) Dni wolne na poszukiwanie pracy mogą być udzielane zarówno łącznie, jak i oddzielnie, tylko w trakcie biegu okresu wypowiedzenia. W trakcie zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Pracownik nie jest zobowiązany skorzystać z udzielonego mu zwolnienia, a za niewykorzystane dni wolne na poszukiwanie pracy nie przysługuje mu prawo do wynagrodzenia.

7 4. Roszczenia pracownika
Poprzez wadliwe rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem, rozumieć należy zarówno wypowiedzenie nieuzasadnione, jak i sprzeczne z prawem. Termin na złożenie odwołania do sądu pracy wynosi 7 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia. UPRAWNIENIA PRACOWNIKA Z TYTUŁU WADLIWEGO WYPOWIEDZENIA UMOWY PRZEZ PRACODAWCĘ RODZAJ UMOWY PRZESŁANKI ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE ROSZCZENIA na czas nie określony - wypowiedzenie nieuzasadnione; - naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów o pracę - o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia (gdy okres wypowiedzenia nie upłynął); - o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach (gdy umowa uległa już rozwiązaniu); - o odszkodowanie na czas określony - naruszenie przepisów na wykonania określonej pracy na okres próbny

8 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WYPOWIADANIE UMÓW O PRACĘ PRZYGOTOWAŁ: DANIEL BADAN"

Podobne prezentacje


Reklamy Google