Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura prawna przekazywania publicznej szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura prawna przekazywania publicznej szkoły."— Zapis prezentacji:

1 Procedura prawna przekazywania publicznej szkoły

2 Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009r. Nr 56 poz. 458) wprowadza do ustawy oświatowej nowe rozwiązanie, polegające na przekazywaniu szkół do prowadzenia innym podmiotom (osobom fizycznym lub osobom prawnym). Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009r. Nr 56 poz. 458) wprowadza do ustawy oświatowej nowe rozwiązanie, polegające na przekazywaniu szkół do prowadzenia innym podmiotom (osobom fizycznym lub osobom prawnym).

3 Procedura prawna przekazywania publicznej szkoły Zgodnie z art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły Zgodnie z art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły

4 PROCEDURY w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – wskazanie, czy szkole ustala się obwód, a jeżeli szkole nie ustala się obwodu – warunki przyjmowania uczniów do szkoły, w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – wskazanie, czy szkole ustala się obwód, a jeżeli szkole nie ustala się obwodu – warunki przyjmowania uczniów do szkoły, tryb przejęcia szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu terytorialnego w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 5j i ust. 5k (powrotne przejęcie szkoły), tryb przejęcia szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu terytorialnego w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 5j i ust. 5k (powrotne przejęcie szkoły), warunki korzystania z mienia przejętej szkoły lub placówki, warunki korzystania z mienia przejętej szkoły lub placówki, tryb kontroli przestrzegania warunków umowy, tryb kontroli przestrzegania warunków umowy, warunki i tryb rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. warunki i tryb rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.

5 PROCEDURY Uchwała o przekazaniu prowadzenia szkoły nie jest poprzedzana uchwałą intencyjną. Uchwała o przekazaniu prowadzenia szkoły nie jest poprzedzana uchwałą intencyjną. Procedura prawna ogranicza się do podjęcia jednej uchwały o przekazaniu szkoły. Procedura prawna ogranicza się do podjęcia jednej uchwały o przekazaniu szkoły.

6 Do projektu uchwały o przekazaniu szkoły do prowadzenia winno być dołączone uzasadnienie. Obowiązek ten wynika z §131 w zw. z §143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. Zasady techniki prawodawczej (Dz.U z 2002 r. Nr 100. poz. 908). Do projektu uchwały o przekazaniu szkoły do prowadzenia winno być dołączone uzasadnienie. Obowiązek ten wynika z §131 w zw. z §143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. Zasady techniki prawodawczej (Dz.U z 2002 r. Nr 100. poz. 908).

7 PROCEDURY Uzasadnienie uchwały powinno zawierać szczegółowy opis przyczyn podjęcia decyzji o przekazaniu szkoły do prowadzenia osobie fizycznej lub osobie prawnej. Uzasadnienie uchwały powinno zawierać szczegółowy opis przyczyn podjęcia decyzji o przekazaniu szkoły do prowadzenia osobie fizycznej lub osobie prawnej.

8 PROCEDURY Uzasadnienie uchwały powinno zawierać: informację, gdzie przejdą uczniowie z przekazywanej szkoły, informację, gdzie przejdą uczniowie z przekazywanej szkoły, szczegółowe przyczyny decyzji o przekazaniu, szczegółowe przyczyny decyzji o przekazaniu, informację o pracownikach. informację o pracownikach.

9 PROCEDURY Najczęstsze zarzuty wobec uchwał Najczęstsze zarzuty wobec uchwał wyzbywanie się ustawowego obowiązku prowadzenia szkół przez samorząd terytorialny wyzbywanie się ustawowego obowiązku prowadzenia szkół przez samorząd terytorialny niezapewnienie uczniom nauki w szkole publicznej tego samego typu (nieobjęcie ucznia obwodem innej szkoły publicznej) niezapewnienie uczniom nauki w szkole publicznej tego samego typu (nieobjęcie ucznia obwodem innej szkoły publicznej) powoływanie się wyłącznie na czynnik ekonomiczny powoływanie się wyłącznie na czynnik ekonomiczny brak przedstawienia projektu uchwały do zaopiniowania związkowi zawodowemu. brak przedstawienia projektu uchwały do zaopiniowania związkowi zawodowemu.

10 PROCEDURY Do szkoły lub placówki przejętej, zgodnie z art. 5 ust. 5g, stosuje się przepisy dotyczące szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, z wyjątkiem art. 58 ust. 3-5 (art. 5 ust. 5i), a więc nie wymaga się w takim przypadku zezwolenia na założenie szkoły oraz wniosku o udzielenie zezwolenia Do szkoły lub placówki przejętej, zgodnie z art. 5 ust. 5g, stosuje się przepisy dotyczące szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, z wyjątkiem art. 58 ust. 3-5 (art. 5 ust. 5i), a więc nie wymaga się w takim przypadku zezwolenia na założenie szkoły oraz wniosku o udzielenie zezwolenia

11 PROCEDURY Przekazanie szkoły do prowadzenia osobie fizycznej lub prawnej, jest równoznaczne z likwidacją dotychczasowej formy organizacyjno- prawnej szkoły lub placówki, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.). Oznacza to, że szkoła przestaje być jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego. Przekazanie szkoły do prowadzenia osobie fizycznej lub prawnej, jest równoznaczne z likwidacją dotychczasowej formy organizacyjno- prawnej szkoły lub placówki, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.). Oznacza to, że szkoła przestaje być jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego.

12 PROCEDURY Opinia kuratora oświaty może być wydana na każdym etapie procedury przekazywania szkoły, ale przed podpisaniem umowy o przekazaniu. Opinia kuratora oświaty może być wydana na każdym etapie procedury przekazywania szkoły, ale przed podpisaniem umowy o przekazaniu. W przypadku negatywnej opinii kuratora uchwała o przekazaniu staje się bezprzedmiotowa. W przypadku negatywnej opinii kuratora uchwała o przekazaniu staje się bezprzedmiotowa. Negatywna opinia kuratora lub niewystąpienie o taką opinię stanowi istotną przeszkodę do skutecznego przekazania szkoły. Negatywna opinia kuratora lub niewystąpienie o taką opinię stanowi istotną przeszkodę do skutecznego przekazania szkoły.

13 UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WYNIKAJĄCE Z PRAWA PRACY Na gruncie art. 20 ust. 5a Karty Nauczyciela – o zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela dyrektor szkoły zawiadamia reprezentującą nauczyciela zakładową (międzyzakładową) organizację związkową, która w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może zgłosić na piśmie dyrektorowi szkoły umotywowane zastrzeżenia. Na gruncie art. 20 ust. 5a Karty Nauczyciela – o zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela dyrektor szkoły zawiadamia reprezentującą nauczyciela zakładową (międzyzakładową) organizację związkową, która w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może zgłosić na piśmie dyrektorowi szkoły umotywowane zastrzeżenia.

14 UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WYNIKAJĄCE Z PRAWA PRACY Do spraw wymagających konsultacji z zakładową organizacją związkową na podstawie Kodeksu pracy - należy również np. m.in. wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (art. 38 § 1 i art. 194 Kodeksu pracy), wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy lub płacy (art. 42 §1 i art. 43 w związku z art. 38 §1 Kodeksu pracy) Do spraw wymagających konsultacji z zakładową organizacją związkową na podstawie Kodeksu pracy - należy również np. m.in. wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (art. 38 § 1 i art. 194 Kodeksu pracy), wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy lub płacy (art. 42 §1 i art. 43 w związku z art. 38 §1 Kodeksu pracy)

15 UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WYNIKAJĄCE Z PRAWA PRACY Związki zawodowe mają prawo występowania do właściwego organu z żądaniem spowodowania usunięcia we właściwym trybie stwierdzonej nieprawidłowości, jeżeli zdaniem związku postępowanie organu administracji państwowej i samorządu terytorialnego lub pracodawcy jest niezgodne z prawem lub narusza zasady sprawiedliwości (art. 23 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych). Związki zawodowe mają prawo występowania do właściwego organu z żądaniem spowodowania usunięcia we właściwym trybie stwierdzonej nieprawidłowości, jeżeli zdaniem związku postępowanie organu administracji państwowej i samorządu terytorialnego lub pracodawcy jest niezgodne z prawem lub narusza zasady sprawiedliwości (art. 23 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych).

16 PROCEDURY OBOWIĄZEK KONSULTACJI ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI PROJEKTÓW I ZAŁOŻEŃ AKTÓW PRAWNYCH Organy samorządu terytorialnego kierują założenia albo projekty aktów prawnych, w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych, do odpowiednich władz statutowych związku, określając termin przedstawienia opinii, nie krótszy jednak niż 30 dni. Organy samorządu terytorialnego kierują założenia albo projekty aktów prawnych, w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych, do odpowiednich władz statutowych związku, określając termin przedstawienia opinii, nie krótszy jednak niż 30 dni. art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 854 ze. zm.)

17 PROCEDURY Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana powiadomić, w terminie 6 miesięcy przed dniem przekazania szkoły lub placówki, pracowników szkoły lub placówki oraz zakładową organizację związkową o terminie i przyczynach przekazania szkoły lub placówki, prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla pracowników, a także nowych warunkach pracy i płacy. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana powiadomić, w terminie 6 miesięcy przed dniem przekazania szkoły lub placówki, pracowników szkoły lub placówki oraz zakładową organizację związkową o terminie i przyczynach przekazania szkoły lub placówki, prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla pracowników, a także nowych warunkach pracy i płacy. art. 5 ust.5 l ustawy o systemie oświaty

18 PROCEDURY Informacja o nowych warunkach pracy i płacy nie może dotyczyć konkretnych warunków odnoszących się do zindywidualizowanego stosunku pracy. Wynika to z tego, że jednostka samorządu terytorialnego w momencie przekazania traci wszelkie uprawnienia organu prowadzącego. Nie może więc wchodzić w kompetencje nowego pracodawcy, ani ograniczać jego uprawnień związanych z polityką kadrową. Informacja o nowych warunkach pracy i płacy nie może dotyczyć konkretnych warunków odnoszących się do zindywidualizowanego stosunku pracy. Wynika to z tego, że jednostka samorządu terytorialnego w momencie przekazania traci wszelkie uprawnienia organu prowadzącego. Nie może więc wchodzić w kompetencje nowego pracodawcy, ani ograniczać jego uprawnień związanych z polityką kadrową.

19 PROCEDURY Poinformowanie związku zawodowego następuje niezależnie od innych uprawnień związkowych – np. prawa do zaopiniowania projektu uchwały w drodze opinii na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. Poinformowanie związku zawodowego następuje niezależnie od innych uprawnień związkowych – np. prawa do zaopiniowania projektu uchwały w drodze opinii na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. Zignorowanie przez organ samorządu terytorialnego obowiązku poinformowania stanowić będzie naruszenie prawa. Zignorowanie przez organ samorządu terytorialnego obowiązku poinformowania stanowić będzie naruszenie prawa.

20 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem Odmowa przejścia nauczyciela do przejmowanej szkoły Odmowa przejścia nauczyciela do przejmowanej szkoły

21 . Nauczyciel, w terminie 3 miesięcy od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 5l, może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia do szkoły lub placówki publicznej przejmowanej do prowadzenia przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.. Nauczyciel, w terminie 3 miesięcy od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 5l, może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia do szkoły lub placówki publicznej przejmowanej do prowadzenia przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.NauczycielszkołyplacówkiNauczycielszkołyplacówki * art. 5 ust. 5 m ustawy o systemie oświaty

22 Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5m, powoduje rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, z dniem przekazania szkoły lub placówki, chyba że nauczyciel do dnia rozwiązania stosunku pracy wyrazi zgodę na przeniesienie do innej szkoły lub placówki prowadzonej przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5m, powoduje rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, z dniem przekazania szkoły lub placówki, chyba że nauczyciel do dnia rozwiązania stosunku pracy wyrazi zgodę na przeniesienie do innej szkoły lub placówki prowadzonej przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.art. 20szkołyplacówki nauczycielszkołyplacówkiart. 20szkołyplacówki nauczycielszkołyplacówki art. 5 ust. 5 n ustawy o systemie oświaty

23 Szkoła może zostać przekazana w każdym momencie, bez względu na wymogi dotyczące organizacji roku szkolnego tudzież przepisów dotyczących rozwiązywania stosunków pracy nauczycieli. Szkoła może zostać przekazana w każdym momencie, bez względu na wymogi dotyczące organizacji roku szkolnego tudzież przepisów dotyczących rozwiązywania stosunków pracy nauczycieli.

24 Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy

25 Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która przejęła szkołę lub placówkę, na podstawie umowy, o której mowa w ust. 5g, z dniem przejęcia szkoły lub placówki jest obowiązana zaproponować nauczycielom na piśmie nowe warunki pracy i płacy oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego nauczyciele mają złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która przejęła szkołę lub placówkę, na podstawie umowy, o której mowa w ust. 5g, z dniem przejęcia szkoły lub placówki jest obowiązana zaproponować nauczycielom na piśmie nowe warunki pracy i płacy oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego nauczyciele mają złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. szkołęplacówkęszkołyplacówki nauczycielomnauczyciele szkołęplacówkęszkołyplacówki nauczycielomnauczyciele art. 5 ust. 5o uoso art. 5 ust. 5o uoso

26 Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, o których mowa w ust. 5o, powoduje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z upływem 3 miesięcy od dnia, do którego nauczyciel miał złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 5o. Do nauczyciela, który odmówił przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, stosuje się odpowiednio przepisy o rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, o których mowa w ust. 5o, powoduje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z upływem 3 miesięcy od dnia, do którego nauczyciel miał złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 5o. Do nauczyciela, który odmówił przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, stosuje się odpowiednio przepisy o rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.nauczycielem nauczycielnauczycielaprzepisy o rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcynauczycielem nauczycielnauczycielaprzepisy o rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy art. 5 ust. 5p uoso

27 Niezależnie od tego, czy są to nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania, czy też na podstawie umowy o pracę, przewidziano dla nich odprawy z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników(Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) – w zależności od okresu zatrudnienia: jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata, dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat i trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat. Niezależnie od tego, czy są to nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania, czy też na podstawie umowy o pracę, przewidziano dla nich odprawy z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników(Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) – w zależności od okresu zatrudnienia: jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata, dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat i trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

28 Odprawa w zależności od okresu zatrudnienia: Odprawa w zależności od okresu zatrudnienia: jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata, jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata, dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

29 SKUTKI DLA PRACOWNIKÓW - wszystkie stosunki pracy zostaną nawiązane na podstawie umowy o pracę (nie będzie stosunków pracy na podstawie mianowania), - wszystkie stosunki pracy zostaną nawiązane na podstawie umowy o pracę (nie będzie stosunków pracy na podstawie mianowania), - czas pracy będzie regulowany na podstawie Kodeksu pracy i umów o pracę, - czas pracy będzie regulowany na podstawie Kodeksu pracy i umów o pracę, - zastosowanie będą miały wypowiedzenia zmieniające, - zastosowanie będą miały wypowiedzenia zmieniające, - stosunki pracy będą rozwiązywane na podstawie Kodeksu pracy, - stosunki pracy będą rozwiązywane na podstawie Kodeksu pracy, - wynagrodzenie będzie ustalone przez pracodawcę (nie będzie ustalane na podstawie rozporządzenia płacowego i uchwał samorządowych), - wynagrodzenie będzie ustalone przez pracodawcę (nie będzie ustalane na podstawie rozporządzenia płacowego i uchwał samorządowych), - brak corocznej waloryzacji płac, - brak corocznej waloryzacji płac, - prawo do urlopów wypoczynkowych będzie wynikało z Kodeksu pracy, - prawo do urlopów wypoczynkowych będzie wynikało z Kodeksu pracy, - nie będzie prawa do przerw świątecznych, - nie będzie prawa do przerw świątecznych, - nie będzie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia, - nie będzie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia, - nie będzie prawa do zasiłku na zagospodarowanie, - nie będzie prawa do zasiłku na zagospodarowanie, - nie będzie prawa do świadczenia urlopowego. - nie będzie prawa do świadczenia urlopowego.


Pobierz ppt "Procedura prawna przekazywania publicznej szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google