Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady udzielania pomocy publicznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady udzielania pomocy publicznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Zasady udzielania pomocy publicznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej

2 Pomoc publiczna na szkolenia (Rozporządzenie Komisji WE Nr 68/2001, zm. Rozporządzeniem Nr 363/2004)

3 3 Pomoc publiczna na szkolenia ZAKRES STOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA 68/2001 Rozporządzenie Komisji Nr 68/2001 stosuje się do przyznawania pomocy publicznej na szkolenia we wszystkich sektorach za wyjątkiem: sektora górnictwa węgla

4 4 Pomoc publiczna na szkolenia NAJWAŻNIEJSZE DEFINICJE: szkolenie ogólne szkolenie szczególne (specjalistyczne) pracownik w gorszym położeniu

5 5 Pomoc publiczna na szkolenia OGÓLNE WARUNKI WYŁĄCZENIA GRUPOWEGO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA 68/2001: spełnione wszystkie warunki z 68/2001 wyraźne powołanie się na 68/2001 (wraz z podaniem miejsca publikacji) UWAGA: zwolnione z obowiązku notyfikacji są zarówno programy pomocowe, jak i pomoc indywidualna

6 6 Pomoc publiczna na szkolenia PRZEZNACZENIE POMOCY : szkolenia ogólne szkolenia szczególne (specjalistyczne)

7 7 Pomoc publiczna na szkolenia KOSZTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO OBJĘCIA POMOCĄ: wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie koszty przejazdów uczestników szkolenia i osób prowadzących szkolenia inne wydatki, takie jak koszty materiałów szkoleniowych

8 8 Pomoc publiczna na szkolenia amortyzacja narzędzi i urządzeń koniecznych do przeprowadzenia szkoleń koszty dodatkowych porad i ekspertyz związanych ze szkoleniem koszty zatrudnienia uczestników szkolenia, przez które należy rozumieć koszty, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik uczestniczy w szkoleniu, do wysokości sumy pozostałych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Do kosztów tych mogą zastać zaliczone wyłącznie koszty czasu szkolenia; nie mogą obejmować natomiast czasu, w którym pracownik nawet podczas szkolenia świadczył pracę dla swego pracodawcy

9 9 Pomoc publiczna na szkolenia MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ POMOCY: (ponieważ Polska znajduje się w zasięgu działania art. 87 ust. 3 lit a), stosuje się intensywności wynikające z mapy pomocy regionalnej) a) ogólne: 80% kosztów kwalifikujących się do udzielenia pomocy - dla małych i średnich przedsiębiorstw 60% kosztów (…) – dla pozostałych przedsiębiorstw

10 10 Pomoc publiczna na szkolenia b) szczególne (specjalistyczne): 45% kosztów (…) dla małych i średnich przedsiębiorstw 35% kosztów (…) dla pozostałych przedsiębiorstw W przypadku szkoleń przeznaczonych dla pracowników znajdujących się w gorszym położeniu – powyższe intensywności podwyższa się o 10 punktów procentowych W przypadku szkoleń przeznaczonych w sektorze transportu morskiego (zarówno ogólnych, jak i szczegółowych) – intensywność może osiągnąć nawet 100% kosztów (…), o ile: osoba szkolona nie jest stałym członkiem załogi i szkolenia są prowadzone na statkach, które uzyskały wpis do wspólnotowego rejestru statków

11 11 Pomoc publiczna na szkolenia KUMULACJA POMOCY: Pomoc na szkolenia podlega sumowaniu z każdą inna pomocą publiczną, niezależnie od jej formy i źródła, udzielaną w odniesieniu do tego samego projektu szkoleniowego i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy.

12 12 Pomoc publiczna na szkolenia DODATKOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY NA ZATRUDNIENIE: Zarówno w programie pomocowym, jak i w przypadku udzielania pomocy indywidualnej musi zostać zagwarantowane, iż pomoc będzie udzielana pod warunkiem, że jej wartość dla jednego przedsiębiorcy w odniesieniu do danego projektu szkoleniowego nie przekroczy kwoty 1 mln euro

13 13 Pomoc publiczna na szkolenia MONITOROWANIE POMOCY: Państwo Członkowskie jest zobowiązane przesłać Komisji Europejskiej informacje na temat wprowadzonego na mocy Rozporządzenia Komisji WE Nr 2204/2002 programu pomocowego, bądź pomocy indywidualnej w ciągu 20 dni roboczych od momentu realizacji tegoż programu, bądź przyznania tejże pomocy indywidualnej Państwo Członkowskie zobowiązane jest przechowywać dokumenty związane z udzieleniem pomocy indywidualnej przez 10 lat od jej udzielenia, bądź wprowadzonym programem pomocowym przez 10 lat od dnia ostatniego przyznania pomocy indywidualnej na jego podstawie

14 14 Pomoc publiczna na szkolenia Obowiązek przedstawiania na wezwanie Komisji Europejskiej przez Państwo Członkowskie informacji na temat spełnienia warunków z Rozporządzenia 68/2001


Pobierz ppt "Zasady udzielania pomocy publicznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google