Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejska Karta Społeczna. Karta Praw Podstawowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejska Karta Społeczna. Karta Praw Podstawowych."— Zapis prezentacji:

1 Europejska Karta Społeczna. Karta Praw Podstawowych.

2 Europejska Karta Społeczna
Europejska Karta Społeczna z 1961 roku zajmuje szczególne miejsce w dorobku normatywnym Rady Europy - wraz z Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka z 1950 roku tworzy podstawowe ramy europejskiego systemu ochrony praw człowieka, uzupełniając zawarte w Konwencji prawa polityczne i obywatelskie o katalog praw społecznych.

3 Europejska Karta Społeczna definiuje cele polityki społecznej oraz chroni zasadnicze prawa społeczne i ekonomiczne. Karta ustanawia i stosunkowo dokładnie określa zobowiązania państw w sferze szeroko rozumianej polityki społecznej. Pełne zatrudnienie, bezpieczeństwo pracy dzięki wysokiemu poziomowi ochrony praw pracowniczych, wysoki poziom ochrony socjalnej, spójność społeczna, to cele, do realizacji których zobowiązuje Karta.

4 Niektóre zapisy Karty zobowiązują państwa do niezwłocznego przyjęcia rozwiązań w celu ochrony określonych praw. Inne postanowienia zostały z kolei tak sformułowane, że od państw należy oczekiwać podjęcia działań w celu stopniowego zaspokojenia praw, przy wykorzystaniu maksimum dostępnych zasobów lub też wymaga się podjęcia działań zmierzających do stworzenia warunków realizacji tych praw.

5 Zagwarantowane przez Kartę prawa można podzielić na dwie grupy:
1. Warunki zatrudnienia - prawo do pracy, niedyskryminowanie w zatrudnieniu, zakaz pracy przymusowej, - prawo do organizowania się, prawo do rokowań zbiorowych, - prawo do równych warunków pracy i równego wynagradzania, w tym prawo kobiet i mężczyzn do równego wynagrodzenia za pracę równej wartości, - prawo do poradnictwa i szkolenia zawodowego, - prawo osób niepełnosprawnych do integracji w środowisku pracy, - zakaz pracy dzieci mających mniej niż piętnaście lat oraz ochrona dzieci w wieku od piętnastu do osiemnastu lat, - ochrona macierzyństwa, - równość traktowania pracowników migrujących,

6 2. Spójność społeczna - prawo do ochrony zdrowia, prawo do zabezpieczenia społecznego oraz prawo do pomocy społecznej i medycznej, prawo do korzystania ze służb socjalnych, - prawo dzieci i młodocianych do ochrony przez zagrożeniami fizycznymi i moralnymi, - prawo rodzin i jednostek, które tworzą rodziny, do ochrony prawnej, społecznej i gospodarczej, - prawo pracowników migrujących i ich rodzin do ochrony i pomocy

7 Zobowiązania państw Zgodnie z artykułem 20 Karty państwo musi:
- uznać część I Karty zrewidowanej za deklarację celów, do osiągnięcia których dążyć będzie przy pomocy wszelkich stosownych środków, - uznać się za związane przez co najmniej pięć artykułów - w uzupełnieniu artykułów wybranych uznać się za związane taką liczbą artykułów lub numerowanych ustępów części II Karty, które wybierze, pod warunkiem, że ogólna liczba artykułów i numerowanych ustępów, którymi się zwiąże, nie będzie niższa niż 10 artykułów lub 45 numerowanych ustępów.

8 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
zbiór fundamentalnych praw człowieka i obowiązków obywatelskich uchwalony i podpisany w dniu 7 grudnia 2000 r. podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei w imieniu trzech organów Unii Europejskiej: Parlamentu, Rady UE oraz Komisji, powtórnie, z pewnymi poprawkami, podpisany przez przewodniczących tych organów podczas szczytu w Lizbonie 12 grudnia 2007 r. Moc wiążąca dokumentu została mu nadana przez traktat lizboński podpisany 13 grudnia 2007 roku, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.

9 Karta praw podstawowych składa się z preambuły oraz 54 artykułów rozdzielonych między 7 rozdziałów:
1. Godność człowieka 2. Wolności 3. Równość 4. Solidarność 5. Prawa obywatelskie 6. Wymiar sprawiedliwości 7. Postanowienia ogólne

10 Karta praw podstawowych w Polsce
4 października 2007, podobnie jak Wielka Brytania i Czechy rząd Jarosława Kaczyńskiego zdecydował o nie podpisywaniu Karty Praw Podstawowych. Decyzje przedstawiciel rządu uzasadnił: Chodzi np. o to, żeby zapobiec jakimkolwiek interpretacjom prawa przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, które doprowadziłyby do zmiany definicji rodziny i przymuszały państwo polskie do uznawania małżeństw homoseksualnych.


Pobierz ppt "Europejska Karta Społeczna. Karta Praw Podstawowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google