Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karta Praw Podstawowych (KPP). Na poprzednim wykładzie powiedzieliśmy sobie, że Przedmiotem EPS jest zapewnienie realizacji praw socjalnych mieszkańców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karta Praw Podstawowych (KPP). Na poprzednim wykładzie powiedzieliśmy sobie, że Przedmiotem EPS jest zapewnienie realizacji praw socjalnych mieszkańców."— Zapis prezentacji:

1 Karta Praw Podstawowych (KPP)

2 Na poprzednim wykładzie powiedzieliśmy sobie, że Przedmiotem EPS jest zapewnienie realizacji praw socjalnych mieszkańców UE poprzez: -Wspieranie zatrudnienia ( edukacja zawodowa, przekwalifikowanie, uznawanie wykształcenia) -Poprawę warunków pracy -Rozwój dialogu Pracodawcy – pracownicy -Walkę z ubóstwem i dyskryminacją -Zapewnienie godziwego ZS

3 Na poprzednim wykładzie powiedzieliśmy sobie, że Beneficjentami EPS są : - Państwa członkowskie i jego instytucje; -regiony, zwłaszcza zapóźnione -Pracodawcy i związki zawodowe -Pracownicy i obywatele UE Realizatorami EPS są: - Organu UE ( Rada Europejska, KE, PE, ETS, Komitety), rządy państw członkowskich, regiony, samorządy, organizacje

4 Istota i historia powstania KPP KPP to zbiór fundamentalnych praw człowieka i obywatela, określa też obowiązki UE w zakresie realizacji tych praw. Karta jest kompilacją dokumentów i zobowiązań międzynarodowych m.in. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Paktu Praw Człowieka, Europejskiej karty Socjalnej

5 Istota i historia powstania KPP Projekt Karty przygotowywał Konwent; KPP została proklamowana przez Radę, Komisje i PE w 2000 r. w Nicei; Podstawowe prawa socjalne znajdują ochronę w rozdziale Solidarność; W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nadano KPP moc obowiązującą; Wyłączenie wywalczyły sobie Wlk.Brytania i Polska;

6 Prawa Podstawowe wg KPP Karta składa się z preambuły, 7 rozdziałów i 54 artykułów. Godność ( art.1-5) Wolność ( art.6-19) Równość (art ) Solidarność ( art.27-38) Prawa obywatelskie (art. 39 – 46) Wymiar sprawiedliwości (art. 47 – 50) Postanowienia ogólne ( art.51 – 54 )

7 Omówienie artykułów KPP - godność Godność ludzka jest nienaruszalna, ma być szanowana i chroniona; Każdy ma prawo do życia; Nikt nie może być skazany na karę śmierci; Każdy ma prawo do poszanowania swojej integralności fizycznej i psychicznej; Zakaz praktyk eugenicznych ( selekcji osób), wykorzystywania ciał ludzkich jako źródła zysku, klonowania istot ludzkich; Zakaz niewolnictwa i poddaństwa, handlu ludźmi i pracy przymusowej;

8 Wybrane artykuły KPP - wolność Każdy ma prawo do: -wolności i bezpieczeństwa osobistego; -poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się; -zawarcia małżeństwa i założenia rodziny; -wolności myśli, sumienia i religii, wolności wypowiedzi; -gromadzenia się, stowarzyszania, zwłaszcza w partiach politycznych; -gwarantuje się wolność i pluralizm mediów.

9 Wybrane art. KPP – wolność cd Każdy ma prawo do : -zrzeszania się w związki zawodowe; -wolności w zakresie sztuki i badań naukowych; -podejmowania pracy w swobodnie wybranym zawodzie; -swobody poszukiwania zatrudnienia, wykonywania pracy i prowadzenia firmy na terenie UE; -prawo do własności i azylu.

10 Wybrane art. KPP - równość Każdy jest równy wobec prawa; Zakazana jest jakakolwiek dyskryminacja ( płeć, rasa, kolor skóry, pochodzenie etniczne czy społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub światopogląd, opinie polityczne, narodowość, majątek, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną czy polityczną).

11 Wybrane art.. KPP - równość UE szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową; Należy zapewnić równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach ( możliwa pozytywna dyskryminacja); Prawa dziecka ( ochrona, opieka, prawo wyrażania poglądów i branie ich pod uwagę); Prawa osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku ( środki zapewniające im niezależność, integrację zawodową i społeczną, udział w życiu społeczności).

12 Wybrane art..KPP - solidarność Należy pracownikom zagwarantować : -Prawo do informacji w przedsiębiorstwie; -Prawo do rokowań i działań zbiorowych ( dot. też organizacji pracodawców); -Dostęp do pośrednictwa pracy; -Ochronę w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia; -Należyte i sprawiedliwe warunki pracy.

13 Wybrane art.. KPP - solidarność Zakaz pracy dzieci; Szczególna ochrona rodziny i umożliwianie godzenia życia rodzinnego z pracą; Prawo do zabezpieczenia społecznego i usług społecznych ( macierzyństwo, choroba, wypadek przy pracy, zależność i podeszły wiek, utrata pracy); Ochrona zdrowia( profilaktyka i leczenia) oraz konsumentów.

14 Wybrane art.. KPP – prawa obywatelskie Głosowanie i kandydowanie w wyborach do PE oraz do władz lokalnych w państwie, gdzie aktualnie zamieszkuje; Prawo do dobrej administracji ( bezstronne rozpatrzenie spraw w rozsądnym terminie); Dostęp do dokumentów zwłaszcza dot. organów i jednostek UE; Prawo do petycji do PE; Swoboda przemieszczania się i opieka dyplomatyczna i konsularna.

15 Wybrane art..KPP – wymiar sprawiedliwości Każdy ma prawo do : -Środka prawnego przed sądem; -Sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez niezawisłym sądem; -Uzyskania porady prawnej, obrońcy i przedstawiciela; -Uznania za niewinnego póki sprawa nie zostanie zakończona; -Ponownego niekarania w tej samej sprawie.

16 Wybrane art.. KPP – postanowienia ogólne Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności zawartych w KPP muszą szanować ich istotę; Ograniczenia muszą być proporcjonalne, mogą być wprowadzane w razie ważnej konieczności, ze względu na interes ogólny i prawa innych osób; Implementacja zapisów Karty ma wpływ na PS Unii i krajów członkowskich, ale uwzględnia też ich różnorodność.

17 Karta Praw Podstawowych w Polsce Polska ( i Wlk. Brytania) zastrzegła sobie zakres stosowania Karty w protokole dołączonym do Traktatu o funkcjonowaniu UE; Powody : interpretacja prawa przez ETPCz, doprowadziłyby do zmian def.rodziny i przymuszały do uznania małżeństw homoseksualnych (L.Kaczyński); Zapisy Karty mogą się stać powodem niemieckich roszczeń majątkowych na Ziemiach Zachodnich ( opinia A. Fotygi).

18 Karta Praw Podstawowych w Polsce Za przyjęciem Karty opowiadali się : -NSZZ Solidarność --Wł. Bartoszewski, B. Klich. J. Protasiewicz, J. Saryusz – Wolski, D. Tusk, B. Komorowski; -Amnesty Internatinal, Helsińska Fundacja Praw Człowieka; -Znaczna część opinii publicznej (57% za, 22% przeciw).

19 Karta Praw Podstawowych w Polsce Przeciw przyjęciu Karty byli : -prof.. A. Zoll; -Deputowany PiS Konrad Szymański; -Rzecznik Praw Obywatelskich J. Kochanowski; -Episkopat Polski; Ostatecznie premier D. Tusk podpisał Traktat w kształcie wynegocjowanym, przez Prez. L. Kaczyńskiego ( listopad 2007)

20 Czy KPP obowiązuje w Polsce Formalnie w brzmieniu przyjętym w Traktacie o funkcjonowaniu UE obowiązuje z zastrzeżeniem, że polskie prawo ma pierwszeństwo przed zapisami w Karcie; Praktycznie, wszystkie zapisy Karty zastały już przez Polskę uznane jako obowiązujące we wcześniej ratyfikowanych dokumentach – jednakże nie przestrzeganie ich nie grozi sądowym nakazem zmian prawa polskiego.

21 Czy KPP jest przestrzegana ? - dyskusja Czy mamy pełna ochronę socjalną ? Czy dostęp do służby zdrowia jest na miarę oczekiwań ? Czy prawa pracownicze są gwarantowane w wystarczającym stopniu ? Czy wolność słowa jest przestrzegana we wszystkich krajach UE ? Czy prawa mniejszości są w pełni respektowane ?


Pobierz ppt "Karta Praw Podstawowych (KPP). Na poprzednim wykładzie powiedzieliśmy sobie, że Przedmiotem EPS jest zapewnienie realizacji praw socjalnych mieszkańców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google