Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK

2 PODSTAWOWE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE ZASADY TWORZENIA BUDŻETU MIASTA I ZAŁĄCZNIKÓW DZIELNICOWYCH ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 1.Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) 3.Uchwała Nr LXXXI/2334/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego

3 HARMONOGRAM PRAC BUDŻETOWYCH do 30 czerwca – opracowanie i przekazanie do Rady Miasta przez Prezydenta m.st. Warszawy założeń do projektu budżetu do 31 lipca – przekazanie wstępnych parametrów budżetowych na rok budżetowy i lata następne dzielnicom do 31 sierpnia – dzielnice przekazują wstępne plany finansowe na rok budżetowy wraz z rozwinięciem na kolejne dwa lata do 30 września – przekazanie wstępnych załączników dzielnicowych do opiniowania Radom Dzielnic do 20 października – przekazanie opinii przez Rady Dzielnic 15 listopada – przekazanie projektu budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady Miasta styczeń 2015 r. – sesja Rady Miasta ws. uchwalenia budżetu m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozy Finansowej

4 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO BUDŻETU M.ST. WARSZAWY PODSTAWOWE INFORMACJE Załącznik dzielnicowy sporządzony wg wzorów określonych przez Skarbnika m.st. Warszawy, obejmuje:  zestawienia tabelaryczne na dany rok budżetowy, w tym: plan dochodów według klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł, plan wydatków według klasyfikacji budżetowej oraz według zadań, spis zadań inwestycyjnych, plan dochodów własnych z najmu i darowizn oraz wydatków placówek oświatowych,  objaśnienia w układzie zadań  mierniki realizacji zadań bieżących

5 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WPF służy zaprognozowaniu niezbędnych wydatków bieżących i ustaleniu możliwości inwestycyjnych w perspektywie wieloletniej, przy uwzględnieniu wielkości prognozowanych dochodów. Uchwała w sprawie WPF pozwala zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Wieloletnia Prognoza Finansowa określa m.in.: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu na okres minimum czterech lat, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe (inwestycje) budżetu, wynik budżetu Miasta, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

6 DANE POGLĄDOWE WYSZCZEGÓLNIENIEJEDNOSTKAWIELKOŚĆ LICZBA LUDNOŚCI – WG STANU NA R.OSOBY * POWIERZCHNIAKM 2 22,9 GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIAOSOBY / KM 2 987,8 DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM W 2015 ROKU, W TYM:ZŁ DOCHODY DO POZYSKANIA PRZEZ DZIELNICĘZŁ ŚRODKI WYRÓWNAWCZE, DOTACJE CELOWE ZŁ SUBWENCJA OŚWIATOWA ZŁ WYDATKI BUDŻETOWE (BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE) OGÓŁEM NA 2015 ROKZŁ WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM NA 2015 ROK W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA ZŁ / OSOBĘ *pobyt stały i czasowy

7 GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW M.ST. WARSZAWY POZYSKIWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ W 2015 ROKU WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOCHODÓW DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: Podatki i opłaty lokalne (od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, opłata targowa) Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego) Dochody z mienia (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, czynsze) Pozostałe dochody (opłaty za udostępnienie sieci kanalizacyjnej, odsetki, zwrot kosztów upomnień, opłaty stałe za przedszkola, odpłatność za usługi opiekuńcze, opłaty za media w budynkach komunalnych) DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

8 WYDATKI BIEŻĄCE – WG ZADAŃ W 2015 ROKU WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYDATKÓW WYDATKI OGÓŁEM Edukacja, w tym utrzymanie publicznych placówek oświatowych oraz dotacje dla placówek niepublicznych Zarządzanie strukturami samorządowymi, w tym utrzymanie Urzędu Dzielnicy Wesoła i Rady Dzielnicy Wesoła Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, w tym świadczenia rodzinne, zasiłki, przeciwdziałanie alkoholizmowi Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie zieleni, parków, placów zabaw oraz gospodarka wodno-kanalizacyjna Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym przedsięwzięcia kulturalne oraz działalność Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Transport i komunikacja, w tym utrzymanie i remonty dróg Rekreacja, sport i turystyka, w tym imprezy rekreacyjno-sportowe, podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, funkcjonowanie lodowiska Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami, w tym utrzymanie zasobu komunalnego Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym Biuletyn Informacyjny, materiały promocyjne Finanse i różne rozliczenia, w tym pobór podatków i opłat lokalnych

9 WYDATKI – WG GRUP KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYDATKÓW % WSKAŹNIK WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: ,00 WYNAGRODZENIA I POCHODNE ,31 DOTACJE ,06 WYDATKI RZECZOWE ,59 ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ( PROGRAM OŚWIATOWY) ,04 WYDATKI MAJĄTKOWE

10 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNICY WESOŁA W 2015 ROKU W TYS. ZŁ

11 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2015 ROKU WG ZADAŃ (SFER)

12 PROJEKTY W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO WYBRANE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie pierwszego etapu – rejon ulic Wawerska / Teodozji / Objazdowa zł Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami zł Pod Dębami wszyscy się spotkamy - ul. Armii Krajowej zł Wesoła na sportowo zł Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół zł Lato z jogą zł

13 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "BUDŻET DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google