Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU MIASTA TCZEWA NA 2010 ROK.. ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU Projekt budżetu miasta na 2010 rok został zrównoważony na poziomie Wpływy budżetowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU MIASTA TCZEWA NA 2010 ROK.. ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU Projekt budżetu miasta na 2010 rok został zrównoważony na poziomie Wpływy budżetowe."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA TCZEWA NA 2010 ROK.

2 ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU Projekt budżetu miasta na 2010 rok został zrównoważony na poziomie Wpływy budżetowe tworzą dochody w wysokości – zł oraz przychody w wysokości – zł. Na stronę wydatkową składają się wydatki – zł oraz rozchody w wysokości – zł. – zł. – zł.

3 Deficyt – wydatki wyższe od dochodów. Na koniec roku 2008 budżet miasta zamknął się deficytem w kwocie – zł. Według stanu na roku w budżecie miasta planowany jest deficyt w kwocie – zł. W projekcie budżetu na 2010 rok zakłada się deficyt w kwocie – zł. – zł. DEFICYT BUDŻETU W LATACH 2008 – 2010

4 Według stanu na r. zadłużenie miasta wynosiło – zł. co stanowi 10,75 % dochodów wykonanych. Według stanu na r. zadłużenie miasta wyniesie – zł. co stanowi 23,47 % planowanych dochodów. W projekcie budżetu na 2010 rok zakłada się zadłużenie miasta w kwocie – zł. co stanowić będzie 52,38 % planowanych dochodów. ZADŁUŻENIE BUDŻETU MIASTA W LATACH 2008 – 2010

5 DOCHODY Dochody ogółem – zł z tego: - własne – zł, - własne – zł, - subwencja – zł, - dotacje – zł, - dotacje – zł, - środki zewn.– zł. 15,31 % 53,79 % 25,74 % 5,16 %

6 Dochody w latach wg źródeł powstawania

7 DOCHODY WŁASNE Udziały w podatkach dochodowych zostały zaplanowane w kwocie – zł z tego: - udział w podatku dochodowym - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zł, od osób fizycznych – zł, - udział w podatku dochodowym - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – zł. od osób prawnych – zł. Podatki i opłaty lokalne zostały zaplanowane w kwocie – zł z tego: - podatek od nieruchomości - podatek od nieruchomości – zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych – zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych – zł, - podatek od środków transportowych – zł, - podatek od środków transportowych – zł, - pozostałe podatki i opłaty – zł. - pozostałe podatki i opłaty – zł. Dochody z mienia komunalnego zostały zaplanowane w kwocie – zł z tego: - wpływy ze sprzedaży mienia - wpływy ze sprzedaży mienia – zł, - dochody z najmu i dzierżawy – zł, - dochody z najmu i dzierżawy – zł, - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste użytkowanie wieczyste – zł, – zł, - przekształcenie na własność – zł. - przekształcenie na własność – zł. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie – zł w tym : - dochody pozyskiwane przez gminne - dochody pozyskiwane przez gminne jednostki budżetowe takie jak ZUK, jednostki budżetowe takie jak ZUK, TCSiR, MOPS, CWRDW, CED, TCSiR, MOPS, CWRDW, CED, szkoły i gimnazja szkoły i gimnazja – zł, - odsetki na rachunkach bankowych – zł, - odsetki na rachunkach bankowych – zł, - pozostałe dochody - pozostałe dochody – zł. – zł.

8 SUBWENCJA OGÓLNA Subwencja ogólna zaplanowana została w kwocie – zł w tym: - część oświatowa stanowi kwotę - część oświatowa stanowi kwotę – zł, – zł, - część wyrównawcza stanowi kwotę - część wyrównawcza stanowi kwotę – zł, – zł, - część równoważąca stanowi kwotę - część równoważąca stanowi kwotę – zł. – zł.

9 DOTACJE CELOWE Dotacje celowe zaplanowane zostały w kwocie – zł w tym: - zadania zlecone– zł, - zadania zlecone– zł, - zadania własne– zł, - zadania własne– zł, - zwroty dotacji i zadania - zwroty dotacji i zadania realizowane na realizowane na podstawie porozumień– zł. podstawie porozumień– zł.

10 WYDATKI Wydatki ogółem – zł z tego: - bieżące – zł, - bieżące – zł, - majątkowe – zł. 73,92 % 26,08%

11 Wydatki wg układu klasyfikacyjnego 18,76% 7,69% 8,48% 29,53% 17,98% 5,59% 3,52% 2,23%

12 Wydatki w latach wg ważniejszych działów

13 Dział 600 – Transport i łączność 68,93% 21,44% 9,63% Wydatki w dz. 600 – Transport i łączność – zł. Lokalny transport zbiorowy – zł. – zł. Drogi publiczne powiatowe – zł. – zł. Drogi publiczne gminne – zł, – zł, w tym: - bieżące utrzymanie dróg gminnych – zł, - bieżące utrzymanie dróg gminnych – zł, - wydatki majątkowe - wydatki majątkowe – zł. – zł. 18,76%

14 Wydatki w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zł. Kwota na dotację dla ZGKZM – zł. – zł. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zł, w tym: - wypłaty odszkodowań, wyceny - wypłaty odszkodowań, wyceny nieruchomości, opłaty, koszty prac nieruchomości, opłaty, koszty prac geodezyjnych, podatki geodezyjnych, podatki – zł, – zł, - wydatki majątkowe - wydatki majątkowe – zł. Pozostała działalności (wydatki majątkowe) – zł. – zł. Pozostała działalności (wydatki majątkowe) – zł. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 46,73% 40,55% 12,72% 7,69%

15 Dział 750 – Administracja publiczna Wydatki w dz. 750 – Administracja publiczna wynoszą – zł, w tym : - wydatki Urzędu Miejskiego - wydatki Urzędu Miejskiego – zł, – zł, - środki dot. realizacji zadań zleconych - środki dot. realizacji zadań zleconych i powierzonych – zł, i powierzonych – zł, - Rada Miejska – zł, - Rada Miejska – zł, - promocja jednostek samorządu - promocja jednostek samorządu terytorialnego – zł, terytorialnego – zł, - pozostała działalność - pozostała działalność – zł. – zł. 79,84% 2,53% 3,00% 5,36% 9,27% 8,48%

16 Dział 801 – Oświata i wychowanie Wydatki w dz. 801 – oświata i wychowanie – zł. w tym : - wydatki na szkoły podstawowe – zł – zł - wydatki na przedszkola – zł, – zł, - wydatki na gimnazja – zł, – zł, - wydatki na działalność CED – zł, – zł, - pozostałe wydatki– zł. 50,43% 15,61% 30,48% 2,68% 0,80% 29,53%

17 Wydatki finansowane z budżetu miasta wynoszą – zł w tym m.in.: wypłata dodatków mieszkaniowych, wypłata dodatków mieszkaniowych, utrzymanie MOPS-u, usługi utrzymanie MOPS-u, usługi opiekuńcze, dotacje dla organizacji opiekuńcze, dotacje dla organizacji pozarządowych, opłata za pobyt w pozarządowych, opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, Domach Pomocy Społecznej, wypłaty zasiłków celowych, wypłaty zasiłków celowych, okresowych i pomocy w naturze, okresowych i pomocy w naturze, dożywianie dzieci i dorosłych. dożywianie dzieci i dorosłych. Wydatki finansowane z budżetu państwa wynoszą – zł i są przeznaczone m.in. na: funkcjonowanie ośrodków wsparcia, funkcjonowanie ośrodków wsparcia, świadczenia rodzinne, zaliczkę świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, składki na alimentacyjną, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, wypłaty zasiłków stałych. wypłaty zasiłków stałych. Dział 852 – Pomoc społeczna 33,71% 66,29% Wydatki w dz. 852 – pomoc społeczna – zł. – zł. 17,98%

18 Domy Pomocy Społecznej oraz Ośrodki Wsparcia – zł, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie- czenia społeczne – zł, Zasiłki i pomoc w naturze – zł, – zł, Dodatki mieszkaniowe – zł, – zł, MOPS – zł, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zł, Pozostałe – zł. Dział 852 – Pomoc społeczna 10,48% 11,49% 52,28% 8,17% 11,25% 4,04% 2,29% 17,98%

19 Wydatki w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zł. – zł. Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – zł. Schroniska dla zwierząt – zł. – zł. Oświetlenie ulic, placów i dróg – zł. – zł. Wydatki bieżące ZUK – zł. Pozostałe wydatki – zł. Pozostałe wydatki – zł. – zł. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29,55% 30,53% 15,32% 22,65% 1,95% 5,59%

20 Wydatki w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zł. – zł. Zadania w zakresie kultury – zł. Dotacja dla CKiS – zł. – zł. Dotacja dla MBP – zł. – zł. Ochrona zabytków – zł. Wydatki CWRDW – zł. Wydatki CWRDW – zł. – zł. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31,31% 0,52% 33,05% 29,86% 5,26% 3,52%

21 Wydatki w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – zł. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zł. Wydatki TCSiR – zł. – zł. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 86,26% 13,74% 2,23%

22 SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU MIASTA TCZEWA NA 2010 ROK.. ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU Projekt budżetu miasta na 2010 rok został zrównoważony na poziomie Wpływy budżetowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google