Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU MIASTA TCZEWA NA 2010 ROK.. ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU Projekt budżetu miasta na 2010 rok został zrównoważony na poziomie Wpływy budżetowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU MIASTA TCZEWA NA 2010 ROK.. ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU Projekt budżetu miasta na 2010 rok został zrównoważony na poziomie Wpływy budżetowe."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA TCZEWA NA 2010 ROK.

2 ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU Projekt budżetu miasta na 2010 rok został zrównoważony na poziomie Wpływy budżetowe tworzą dochody w wysokości – 130 273 599 zł oraz przychody w wysokości – 37 487 000 zł. Na stronę wydatkową składają się wydatki – 163 510 599 zł oraz rozchody w wysokości – 4 250 000 zł. – 167 760 599 zł. – 167 760 599 zł.

3 Deficyt – wydatki wyższe od dochodów. Na koniec roku 2008 budżet miasta zamknął się deficytem w kwocie –10 891 786 zł. Według stanu na 30.09.2009 roku w budżecie miasta planowany jest deficyt w kwocie –23 808 058 zł. W projekcie budżetu na 2010 rok zakłada się deficyt w kwocie –33 237 000 zł. –33 237 000 zł. DEFICYT BUDŻETU W LATACH 2008 – 2010

4 Według stanu na 31.12.2008r. zadłużenie miasta wynosiło –14 700 000 zł. co stanowi 10,75 % dochodów wykonanych. Według stanu na 31.12.2009r. zadłużenie miasta wyniesie –30 750 000 zł. co stanowi 23,47 % planowanych dochodów. W projekcie budżetu na 2010 rok zakłada się zadłużenie miasta w kwocie –68 237 000 zł. co stanowić będzie 52,38 % planowanych dochodów. ZADŁUŻENIE BUDŻETU MIASTA W LATACH 2008 – 2010

5 DOCHODY Dochody ogółem – 130 273 599 zł z tego: - własne – 70 081 094 zł, - własne – 70 081 094 zł, - subwencja – 33 534 050 zł, - dotacje – 19 940 450 zł, - dotacje – 19 940 450 zł, - środki zewn.– 6 718 005 zł. 15,31 % 53,79 % 25,74 % 5,16 %

6 Dochody w latach 2008-2010 wg źródeł powstawania

7 DOCHODY WŁASNE Udziały w podatkach dochodowych zostały zaplanowane w kwocie – 31 460 209 zł z tego: - udział w podatku dochodowym - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 29 960 209 zł, od osób fizycznych – 29 960 209 zł, - udział w podatku dochodowym - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 500 000 zł. od osób prawnych – 1 500 000 zł. Podatki i opłaty lokalne zostały zaplanowane w kwocie – 27 648 500 zł z tego: - podatek od nieruchomości - podatek od nieruchomości – 21 300 000 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 050 000 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 050 000 zł, - podatek od środków transportowych – 730 000 zł, - podatek od środków transportowych – 730 000 zł, - pozostałe podatki i opłaty – 3 568 500 zł. - pozostałe podatki i opłaty – 3 568 500 zł. Dochody z mienia komunalnego zostały zaplanowane w kwocie – 6 781 000 zł z tego: - wpływy ze sprzedaży mienia - wpływy ze sprzedaży mienia – 2 730 000 zł, - dochody z najmu i dzierżawy – 2 785 000 zł, - dochody z najmu i dzierżawy – 2 785 000 zł, - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste użytkowanie wieczyste – 1 226 000 zł, – 1 226 000 zł, - przekształcenie na własność – 40 000 zł. - przekształcenie na własność – 40 000 zł. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie – 4 191 385 zł w tym : - dochody pozyskiwane przez gminne - dochody pozyskiwane przez gminne jednostki budżetowe takie jak ZUK, jednostki budżetowe takie jak ZUK, TCSiR, MOPS, CWRDW, CED, TCSiR, MOPS, CWRDW, CED, szkoły i gimnazja szkoły i gimnazja – 2 524 245 zł, - odsetki na rachunkach bankowych – 520 000 zł, - odsetki na rachunkach bankowych – 520 000 zł, - pozostałe dochody - pozostałe dochody – 1 147 140 zł. – 1 147 140 zł.

8 SUBWENCJA OGÓLNA Subwencja ogólna zaplanowana została w kwocie – 33 534 050 zł w tym: - część oświatowa stanowi kwotę - część oświatowa stanowi kwotę – 29 489 532 zł, – 29 489 532 zł, - część wyrównawcza stanowi kwotę - część wyrównawcza stanowi kwotę – 3 347 739 zł, – 3 347 739 zł, - część równoważąca stanowi kwotę - część równoważąca stanowi kwotę – 696 779 zł. – 696 779 zł.

9 DOTACJE CELOWE Dotacje celowe zaplanowane zostały w kwocie – 19 940 450 zł w tym: - zadania zlecone– 17 367 850 zł, - zadania zlecone– 17 367 850 zł, - zadania własne– 2 478 600 zł, - zadania własne– 2 478 600 zł, - zwroty dotacji i zadania - zwroty dotacji i zadania realizowane na realizowane na podstawie porozumień– 94 000 zł. podstawie porozumień– 94 000 zł.

10 WYDATKI Wydatki ogółem – 163 510 599 zł z tego: - bieżące – 120 859 529 zł, - bieżące – 120 859 529 zł, - majątkowe – 42 651 070 zł. 73,92 % 26,08%

11 Wydatki wg układu klasyfikacyjnego 18,76% 7,69% 8,48% 29,53% 17,98% 5,59% 3,52% 2,23%

12 Wydatki w latach 2008-2010 wg ważniejszych działów

13 Dział 600 – Transport i łączność 68,93% 21,44% 9,63% Wydatki w dz. 600 – Transport i łączność – 30 683 890 zł. Lokalny transport zbiorowy – 2 953 890 zł. – 2 953 890 zł. Drogi publiczne powiatowe – 6 580 000 zł. – 6 580 000 zł. Drogi publiczne gminne –21 150 000 zł, –21 150 000 zł, w tym: - bieżące utrzymanie dróg gminnych – 1 800 000 zł, - bieżące utrzymanie dróg gminnych – 1 800 000 zł, - wydatki majątkowe - wydatki majątkowe –19 350 000 zł. –19 350 000 zł. 18,76%

14 Wydatki w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 12 577 000 zł. Kwota na dotację dla ZGKZM – 1 600 000 zł. – 1 600 000 zł. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 877 000 zł, w tym: - wypłaty odszkodowań, wyceny - wypłaty odszkodowań, wyceny nieruchomości, opłaty, koszty prac nieruchomości, opłaty, koszty prac geodezyjnych, podatki geodezyjnych, podatki – 1 840 000 zł, – 1 840 000 zł, - wydatki majątkowe - wydatki majątkowe – 4 037 000 zł. Pozostała działalności (wydatki majątkowe) – 5 100 000 zł. – 4 037 000 zł. Pozostała działalności (wydatki majątkowe) – 5 100 000 zł. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 46,73% 40,55% 12,72% 7,69%

15 Dział 750 – Administracja publiczna Wydatki w dz. 750 – Administracja publiczna wynoszą – 13 867 340 zł, w tym : - wydatki Urzędu Miejskiego - wydatki Urzędu Miejskiego – 11 071 900 zł, – 11 071 900 zł, - środki dot. realizacji zadań zleconych - środki dot. realizacji zadań zleconych i powierzonych – 351 000 zł, i powierzonych – 351 000 zł, - Rada Miejska – 415 500 zł, - Rada Miejska – 415 500 zł, - promocja jednostek samorządu - promocja jednostek samorządu terytorialnego – 743 240 zł, terytorialnego – 743 240 zł, - pozostała działalność - pozostała działalność – 1 285 700 zł. – 1 285 700 zł. 79,84% 2,53% 3,00% 5,36% 9,27% 8,48%

16 Dział 801 – Oświata i wychowanie Wydatki w dz. 801 – oświata i wychowanie – 48 292 321 zł. w tym : - wydatki na szkoły podstawowe – 24 354 721 zł – 24 354 721 zł - wydatki na przedszkola – 7 540 400 zł, – 7 540 400 zł, - wydatki na gimnazja – 14 720 500 zł, – 14 720 500 zł, - wydatki na działalność CED – 1 291 800 zł, – 1 291 800 zł, - pozostałe wydatki– 384 900 zł. 50,43% 15,61% 30,48% 2,68% 0,80% 29,53%

17 Wydatki finansowane z budżetu miasta wynoszą – 9 818 700 zł w tym m.in.: wypłata dodatków mieszkaniowych, wypłata dodatków mieszkaniowych, utrzymanie MOPS-u, usługi utrzymanie MOPS-u, usługi opiekuńcze, dotacje dla organizacji opiekuńcze, dotacje dla organizacji pozarządowych, opłata za pobyt w pozarządowych, opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, Domach Pomocy Społecznej, wypłaty zasiłków celowych, wypłaty zasiłków celowych, okresowych i pomocy w naturze, okresowych i pomocy w naturze, dożywianie dzieci i dorosłych. dożywianie dzieci i dorosłych. Wydatki finansowane z budżetu państwa wynoszą – 19 573 410 zł i są przeznaczone m.in. na: funkcjonowanie ośrodków wsparcia, funkcjonowanie ośrodków wsparcia, świadczenia rodzinne, zaliczkę świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, składki na alimentacyjną, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, wypłaty zasiłków stałych. wypłaty zasiłków stałych. Dział 852 – Pomoc społeczna 33,71% 66,29% Wydatki w dz. 852 – pomoc społeczna – 29 392 110 zł. – 29 392 110 zł. 17,98%

18 Domy Pomocy Społecznej oraz Ośrodki Wsparcia – 3 206 800 zł, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie- czenia społeczne – 15 993 070 zł, Zasiłki i pomoc w naturze – 3 515 000 zł, – 3 515 000 zł, Dodatki mieszkaniowe – 2 500 000 zł, – 2 500 000 zł, MOPS – 3 440 400 zł, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 236 000 zł, Pozostałe – 700 000 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna 10,48% 11,49% 52,28% 8,17% 11,25% 4,04% 2,29% 17,98%

19 Wydatki w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 138 053 zł. – 9 138 053 zł. Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – 1 400 000 zł. Schroniska dla zwierząt – 178 000 zł. – 178 000 zł. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 700 000 zł. – 2 700 000 zł. Wydatki bieżące ZUK – 2 790 000 zł. Pozostałe wydatki – 2 790 000 zł. Pozostałe wydatki – 2 070 053 zł. – 2 070 053 zł. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29,55% 30,53% 15,32% 22,65% 1,95% 5,59%

20 Wydatki w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5 748 820 zł. – 5 748 820 zł. Zadania w zakresie kultury – 302 200 zł. Dotacja dla CKiS – 1 900 000 zł. – 1 900 000 zł. Dotacja dla MBP – 1 800 000 zł. – 1 800 000 zł. Ochrona zabytków – 30 000 zł. Wydatki CWRDW – 30 000 zł. Wydatki CWRDW – 1 716 620 zł. – 1 716 620 zł. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31,31% 0,52% 33,05% 29,86% 5,26% 3,52%

21 Wydatki w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 3 647 400 zł. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 501 000 zł. Wydatki TCSiR – 3 146 400 zł. – 3 146 400 zł. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 86,26% 13,74% 2,23%

22 SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU MIASTA TCZEWA NA 2010 ROK.. ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU Projekt budżetu miasta na 2010 rok został zrównoważony na poziomie Wpływy budżetowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google