Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. Warszawa, grudzień 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. Warszawa, grudzień 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 1 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. Warszawa, grudzień 2007 r.

2 2 PROCEDURA OPRACOWYWANIA BUDŻETU Procedura została określona następującym aktem prawnym: Uchwała Nr XIV/178/2003 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R.

3 3 PROCEDURA OPRACOWYWANIA BUDŻETU KROK 1 – Opracowanie założeń do projektu budżetu przez Prezydenta Miasta i przekazanie ich Radzie Miasta –27 czerwca 2007 r. KROK 2 – Przekazanie jednostkom organizacyjnym Miasta założeń oraz materiałów analitycznych niezbędnych do opracowania wstępnych projektów planów finansowych jednostek –lipiec 2007 r. KROK 3 – Opracowanie przez jednostki organizacyjne Miasta wstępnych planów finansowych – termin do 20 sierpnia 2007 r. ETAPY PROCEDOWANIA NAD BUDŻETEM NA 2008 R. v v v

4 4 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. PROCEDURA OPRACOWYWANIA BUDŻETU ETAPY PROCEDOWANIA NAD BUDŻETEM NA 2008 R. 1. Weryfikacja wstępnych planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta 2. Konferencje uzgodnieniowe Prezydenta Miasta z burmistrzami dzielnic –17-18 września 2007 r. 3. Opracowanie wstępnego projektu budżetu wraz z załącznikami dzielnicowymi 4. Przekazanie załączników dzielnicowych radom dzielnic – termin do 30 września 2007 r. – termin do 30 września 2007 r. KROK 5 – Przekazanie przez rady dzielnic Prezydentowi Miasta opinii w sprawie załączników dzielnicowych – termin do 20 października 2007 r. KROK 4 v v v v v

5 5 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. PROCEDURA OPRACOWYWANIA BUDŻETU ETAPY PROCEDOWANIA NAD BUDŻETEM NA 2008 R. KROK 6 – Prezydent Miasta, przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt budżetu wraz z opiniami rad dzielnic do załączników dzielnicowych, protokołem rozbieżności i informacją o stanie mienia komunalnego – 12 listopada 2007 r. KROK 7 – Opiniowanie projektu budżetu wraz z załącznikami dzielnicowymi przez komisje Rady Miasta – termin do 30 listopada 2007 r. v ~

6 6 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. PROCEDURA OPRACOWYWANIA BUDŻETU ETAPY PROCEDOWANIA NAD BUDŻETEM NA 2008 R. KROK 8 – Opiniowanie projektu budżetu wraz z załącznikami dzielnicowymi przez Komisję Budżetu i F inansów – termin do 10 grudnia 2007 r. KROK 9 – Uchwalenie budżetu przez Radę Miasta – termin do 31 grudnia 2007 r. x x

7 7 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU BUDŻET PROINWESTYCYJNY BUDŻET PROINWESTYCYJNY BUDŻET ZDECENTRALIZOWANY BUDŻET ZDECENTRALIZOWANY BUDŻET ZADANIOWY BUDŻET ZADANIOWY

8 8 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE - DOCHODY -

9 9 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY OGÓŁEM STRUKTURA DOCHODÓW

10 10 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE - DOCHODY BIEŻĄCE -

11 11 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY Z PIT [TYS. ZŁ] ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA REALIZACJĘ DOCHODÓW Z PIT W 2008 R.: dalsze obniżenie składki rentowej + 128,5 mln zł dalsze obniżenie składki rentowej + 128,5 mln zł podwyższenie ulgi podatkowej na dzieci - 369,5 mln zł podwyższenie ulgi podatkowej na dzieci - 369,5 mln zł spadek wskaźnika udziału W-wy we wpływach z podatku PIT - 152,5 mln zł spadek wskaźnika udziału W-wy we wpływach z podatku PIT - 152,5 mln zł zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT + 18,3 mln zł zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT + 18,3 mln zł PROGNOZOWANY SPADEK DOCHODÓW W STOSUNKU DO 2007 R. O 99,2 MLN ZŁ, TJ. O 3%

12 12 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY Z CIT [TYS. ZŁ] prognoza dochodów z CIT opiera się na założeniach makroekonomicznych przyjętych przez Ministerstwo Finansów prognoza dochodów z CIT opiera się na założeniach makroekonomicznych przyjętych przez Ministerstwo Finansów prognozę dochodów z CIT opracowano przy uwzględnieniu informacji uzyskanych z urzędów skarbowych prognozę dochodów z CIT opracowano przy uwzględnieniu informacji uzyskanych z urzędów skarbowych GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

13 13 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. PODATKI I OPŁATY LOKALNE [TYS. ZŁ] GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY BIEŻĄCE GŁÓWNE POZYCJE: PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - 67,1 mln zł PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - 732,0 mln zł

14 14 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. PODATKI POBIERANE PRZEZ US [TYS. ZŁ] GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY BIEŻĄCE GŁÓWNE POZYCJE: PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - 730,0 mln zł, założenia: spadek dynamiki wzrostu cen nieruchomości spadek dynamiki wzrostu cen nieruchomości osłabienie trendu wzrostowego w realizacji dochodów osłabienie trendu wzrostowego w realizacji dochodów PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN - 50,0 mln zł, założenia: ustawowe rozszerzenie zakresu ulg podatkowych ustawowe rozszerzenie zakresu ulg podatkowych rozłożony w czasie (w okresie kilkuletnim) spadek dochodów ze względu na realizację dochodów związanych z nabyciem majątku na podstawie stosunków prawnych powstałych przed wejściem w życie nowych przepisów rozłożony w czasie (w okresie kilkuletnim) spadek dochodów ze względu na realizację dochodów związanych z nabyciem majątku na podstawie stosunków prawnych powstałych przed wejściem w życie nowych przepisów

15 15 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. DOCHODY Z MAJĄTKU [TYS. ZŁ] GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY BIEŻĄCE GŁÓWNE POZYCJE: DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY - 430,5 mln zł, założenia: zmiana i ujednolicenie stawek czynszów zmiana i ujednolicenie stawek czynszów zwiększenie efektywności zarządzania majątkiem komunalnym zwiększenie efektywności zarządzania majątkiem komunalnym OPŁATY ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI - 290,4 mln zł, założenia: utrzymanie dotychczasowego tempa aktualizacji wycen gruntów utrzymanie dotychczasowego tempa aktualizacji wycen gruntów uwzględniono wzrost dochodów wynikający z faktu, że w 2008 r i w kolejnych latach nie będzie naliczany podatek VAT od opłat rocznych wynikających z umów zawartych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.01.2007 r.) uwzględniono wzrost dochodów wynikający z faktu, że w 2008 r i w kolejnych latach nie będzie naliczany podatek VAT od opłat rocznych wynikających z umów zawartych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.01.2007 r.)

16 16 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. SUBWENCJA OGÓLNA [TYS. ZŁ] DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA [TYS. ZŁ] GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY BIEŻĄCE CZĘŚĆ OŚWIATOWA - 863,6 mln zł CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA - 140,2 mln zł ZADANIA WŁASNE - 39,8 mln zł ZADANIA ZLECONE - 277,4 mln zł

17 17 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE - DOCHODY MAJĄTKOWE -

18 18 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI [TYS. ZŁ] GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY MAJĄTKOWE DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ DZIELNICE 2008 R. - NAJWIĘKSZE JEDNOSTKOWE WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY DZIAŁKI ZLOKALIZOWANEJ W DZIELNICY ŻOLIBORZ PRZY UL. WYBRZEŻE GDYŃSKIE O POW. 64.705 m2

19 19 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY MAJĄTKOWE ZBYCIE PRAW MAJĄTKOWYCH – SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH [TYS. ZŁ] DOCHODY ZE SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW I AKCJI W NASTĘPUJĄCYCH SPÓŁKACH: POL-MOT Holding S.A. POL-MOT Holding S.A. Towing Sp.z.o.o Towing Sp.z.o.o Agencja Inwestycyjna CORP – S.A. Agencja Inwestycyjna CORP – S.A. Eco-Partners Sp.z.o.o. Eco-Partners Sp.z.o.o. Złote Tarasy Sp.z.o.o. Złote Tarasy Sp.z.o.o.

20 20 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE [TYS. ZŁ] GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY MAJĄTKOWE BUDOWA I LINII METRA – 190.100 TYS. ZŁ ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM – 19.575 TYS. ZŁ BUDOWA TRASY SIEKIERKOWSKIEJ – 9.886 TYS. ZŁ MODERNIZACJA ALEI JEROZOLIMSKICH – 4.079 TYS. ZŁ MODERNIZACJA RONDA STARZYŃSKIEGO – 3.526 TYS. ZŁ

21 21 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE - WYDATKI -

22 22 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WYDATKI OGÓŁEM STRUKTURA WYDATKÓW

23 23 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE - WYDATKI BIEŻĄCE -

24 24 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WYDATKI BIEŻĄCE

25 25 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WYDATKI BIEŻĄCE WZGLĘDNA ZMIANA 2008 / 2007 WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW

26 26 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE WG KRYTERIUM EKONOMICZNEGO [TYS. ZŁ]

27 27 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE W PRZEKROJU ZADANIOWYM [TYS. ZŁ]

28 28 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE - WYDATKI MAJĄTKOWE -

29 29 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WYDATKI MAJĄTKOWE PROGNOZA BUDŻETOWA NA LATA 2008-2012 PRZEWIDUJE SKUMULOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W WYSOKOŚCI 15,4 mld zł

30 30 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WYDATKI MAJĄTKOWE

31 31 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WYDATKI MAJĄTKOWE

32 32 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – BUDŻETY DZIELNIC

33 33 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

34 34 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DEFICYT

35 35 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. NADWYŻKA OPERACYJNA [MLN ZŁ, CENY BIEŻĄCE] GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – NADWYŻKA OPERACYJNA

36 36 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – FINANSOWANIE INWESTYCJI

37 37 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. STAN MIENIA KOMUNALNEGO [MLN ZŁ]

38 38 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY: REGIONALNEJ IZBIE OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE REGIONALNEJ IZBIE OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE RADOM DZIELNIC RADOM DZIELNIC ZARZĄDOM DZIELNIC ZARZĄDOM DZIELNIC DYREKTOROM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA DYREKTOROM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

39 39 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. PROJEKT BUDŻETU WARSZAWY NA 2008 R. OPUBLIKOWANO 12 LISTOPADA 2007 R. W SERWISIE INTERNETOWYM MIASTA: WWW.UM.WARSZAWA.PL

40 40 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE Uchwała Nr 234/W/07 z dnia 3 grudnia 2007 r. W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 R. WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI I INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 R. WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI I INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO PRZEDSTAWIONEGO W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 R. W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO PRZEDSTAWIONEGO W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 R. W SPRAWIE PRAWIDŁOWOŚCI PROGNOZY KWOTY DŁUGU NA LATA 2008-2030 DOŁĄCZONEJ DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 R. W SPRAWIE PRAWIDŁOWOŚCI PROGNOZY KWOTY DŁUGU NA LATA 2008-2030 DOŁĄCZONEJ DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 R. OPINIA POZYTYWNA W OCENIE SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO WDROŻENIE BUDŻETU W UKŁADZIE ZADANIOWYM POZWOLI NA: zwiększenie efektywności wydatkowania środków zwiększenie efektywności wydatkowania środków znaczną poprawę skuteczności wydatków publicznych znaczną poprawę skuteczności wydatków publicznych realną wycenę poszczególnych zadań realną wycenę poszczególnych zadań zwiększenie jawności i przejrzystości budżetu zwiększenie jawności i przejrzystości budżetu koncentrację części wydatków publicznych na zadaniach uznanych za priorytetowe i sprzyjające rozwojowi społeczno-gospodarczemu Miasta koncentrację części wydatków publicznych na zadaniach uznanych za priorytetowe i sprzyjające rozwojowi społeczno-gospodarczemu Miasta lepszą koordynację działów administracji publicznej oraz racjonalne zatrudnienie lepszą koordynację działów administracji publicznej oraz racjonalne zatrudnienie OPINIA POZYTYWNA


Pobierz ppt "1 PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. Warszawa, grudzień 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google