Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Październik, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Październik, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie."— Zapis prezentacji:

1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Październik, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Rezultaty i efekty realizacji RPO WM 2007-2013 Rezultaty i efekty realizacji PO KL 2007-2013

2  Zakres prezentacji: MJWPU: instytucja wdrażająca środki unijne na lata 2007 -2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego: statystyka Rezultaty i efekty realizacji RPO WM 2007 -2013: ile i na co? RPO WM- Wskaźniki produktów i rezultatów: w podziale na priorytety Powiat Gostyniński w RPO WM Program Operacyjny Kapitał Ludzki : statystyka Rezultaty i efekty realizacji PO KL 2007 -2013: ile i na co? PO KL : Wskaźniki produktów i rezultatów: w podziale na priorytety Powiat Gostyniński w PO KL Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 2

3 Zadania: IOK ocena wniosków polityka informacyjna i szkoleniowa zawieranie umów o dofinansowanie wypłata środków kontrola projektów Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 3 RPO WM: 2 066 umów/ projektów 7 010 mld zł wartość dofinansowania 4 946 mld zł przekazanych środków RPO WM: 2 066 umów/ projektów 7 010 mld zł wartość dofinansowania 4 946 mld zł przekazanych środków PO KL: 4 810 umów/ projektów 2 965 mld zł wartość umów 2 603 mld zł przekazanych środków PO KL: 4 810 umów/ projektów 2 965 mld zł wartość umów 2 603 mld zł przekazanych środków Siedziba główna: Warszawa, Jagiellońska 74 Oddziały: Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce www.mazowia.eu Adres strony : www.mazowia.eu MJWPU: Instytucja Wdrażająca na lata 2007 - 2013

4 MJWPU: Instytucja Wdrażająca środki unijne na lata 2007 - 2013 Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 4. MJWPU 236 naborów 32 tys. ocenionych wniosków 6 876 zawarte umowy 3 655 Czynności kontrolnych @19 230 60 371 konsultacji osobistych 143 tys. konsultacji telef.

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 5 2 066 umów 7 010 mld zł wartość dofinansowania 95,58% wykorzystania alokacji 4 946 mld zł przekazanych środków

6 Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 6 Rezultaty i efekty realizacji RPO WM 2007 -2013 Na co? - przygotowanie terenów inwestycyjnych; - promocję gospodarczą; - rozwój przedsiębiorstw; - wprowadzenie e-usług, - budowę nowych i modernizacja i dróg; - inwestycje w instalacje wod-kanaliz. - inwestycje w transport miejski, - inwestycje w termomodernizacje; - ochronę powietrza, energię odnawialną; - rozwój kultury i turystyki; - poprawę warunków kształcenia; - modernizację placówek medycznych; - inwestycje w infrastrukturę społeczną.

7 Rezultaty i efekty realizacji RPO WM 2007 -2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 7 Przedsiębiorczość, B+R, współpraca nauka- gospodarka: 1230 projektów – wsparcie 2 mld zł (1 139 projektów MŚP na 1,06 mld zł, 45 JST na 430 mln zł) Informatyzacja, e-usługi, Internet szerokopasmowy: 276projektów – wsparcie 814 mln zł (151 projektów MŚP na 40 mln zł, 72 JST na 60,5 mln zł, 40 projektów to ZOZ-y na 113,4 mln zł) Infrastruktura drogowa, transport publiczny: 222 projekty – wsparcie 2, 3 mld zł (163,3 mln zł dla Lotniska Modlin, 109,6 mln zł dla WKD Sp. z o.o., 79 mln zł dla KM) Środowisko, energetyka: 152 projekty – wsparcie 738 mln zł (57 projektów OZE + TERMO na 169 mln zł, 44 projekty wodno- kanalizacyjne na 424 mln zł) Transport miejski: 10 projektów – wsparcie 64,3 mln zł Kultura, rewitalizacja, turystyka: 199 projektów – wsparcie 837 mln zł (93 dla JST na 346 mln zł, 60 dla firm, stowarzyszeń, fundacji na 120 mln zł) Inwestycje w ZOZ-y, DPS-y: 56 projektów – wsparcie 345 mln zł (39 to ZOZ-y na 275 mln zł, 17 to DPS-y na 70 mln zł) Infrastruktura edukacyjna 60 projektów – wsparcie 325 mln zł

8 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 453,5 mln € wartość dodatkowych inwestycji wykreowanych dzięki wsparciu w MŚP 118 mln € wzrost nakładów na działalność B+RT w dofinansowanych przedsiębiorstwach 353 projekty z zakresu B+RT 210 bezpośrednio utworzonych nowych etatów badawczych 44 projekty współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 8

9 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 385 projektów ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko w MŚP 1 941 ha wspartych terenów inwestycyjnych 160 nowych inwestycji na przygotowanych terenach 293 przedsiębiorstwa objętych wsparciem w zakresie innowacji 3 011 nowych lub udoskonalonych produktów/usług 1 399 innowacji wprowadzonych przez wsparte przedsiębiorstwa 163 przedsiębiorstwa wsparte w zakresie eksportu 1 018 podpisanych kontraktów handlowych Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 9

10 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza 3 727 km wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego 525 uruchomionych PIAP 135 jednostek publicznych uzyskało możliwość dostępu do Internetu i e-usług 59 szkół uzyskało możliwość dostępu do Internetu 200 firm uzyskało możliwość dostępu do Internetu i e-usług Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 10

11 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytet Priorytet III - Regionalny system transportowy 96,14 km nowych dróg 1 177 km zmodernizowanych dróg 211 sztuk zakupionego/zmodernizowanego taboru kolejowego 2 220 nowopowstałych miejsc postojowych typu „Park&Ride” 95 mln euro/rok oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych 1,278 mln osób rocznie korzysta z regionalnego transportu publicznego 1,850 mln osób rocznie korzysta z infrastruktury lotniczej Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 11

12 Priorytet IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 422 tys. osób objętych selektywną zbiórką odpadów 25,5 tys. osób przyłączonych do sieci wodociągowej 51,4 tys. osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej 33 projekty z zakresu energii odnawialnej 36 projektów w zakresie elektroenergetyki Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 12 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety

13 Priorytet V - Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 5,2 mln osób korzystających z taboru miejskiego 20 ha poddanych rewitalizacji Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 13 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety

14 Priorytet VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 88 nowoutworzonych lub zmodernizowanych obiektów kultury i dziedzictwa 502 bezpośrednio utworzone nowe etaty Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 14 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety

15 Priorytet VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 14 zmodernizowanych szpitali, przychodni 29 szt. specjalistycznego medycznego sprzętu 631 tys. specjalistycznych badań medycznych rocznie przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów 137 placówek edukacyjnych objętych wsparciem Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 15 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety

16 POWIAT GOSTYNIŃSKI W RPO WM: Łącznie 7 umów na dofinansowanie w kwocie 33,5 mln zł Całkowita wartość inwestycji objętych wsparciem 43,7 mln zł Zawarto umowy w 6 Działaniach RPO WM Główni wnioskodawcy: 4 - JST 3 - MŚP Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 16

17 POWIAT GOSTYNIŃSKI W RPO WM: Beneficjenci: Powiat Gostyniński Gmina Miasta Gostynina Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach CARO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wojciech Kacprzak, Alicja Krawiecka wspólnicy spółki cywilnej Auto-Serwis s. c. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych "Budrox" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 17

18 POWIAT GOSTYNIŃSKI W RPO WM: Przykłady projektów: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych po byłym PPEB BUDOPOL – GOSTYNIN na potrzeby miejskiego centrum handlowo- usługowego wraz z otoczeniem Beneficjent: Gmina Miasta Gostynina Wartość inwestycji: 17 357 174,89 zł Kwota dofinansowania: 14 247 027,25 zł Działanie 5.2 Rewitalizacja miast Dwie hale targowe, a w nich 11 lokali, 85 boksów handlowych, 12 otwartych stanowisk oraz 20 zewnętrznych punktów handlowych pod zadaszeniem wiaty. Oto Miejskie Centrum Handlowo-Usługowe – Bazar, które stało się miejscem zaopatrzenia w podstawowe artykuły w Gostyninie. Projekt budowy Centrum Handlowego, polegał na adaptacji hal żelbetowych po byłym Przedsiębiorstwie Produkcji Elementów Betonowych. Obiekt został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wokół hal urządzono stoiska zadaszone dla sezonowych handlowców. Inwestycja objęła m.in.: roboty remontowo-budowlane dwóch hal poprodukcyjnych, roboty drogowe, budowę parkingów oraz przebudowę zjazdów. Dodatkowo wybudowano sieć wodociągową i przyłącza wodociągowe, kanalizację sanitarną, instalację wodno kanalizacyjną i przeciw pożarową oraz ogrzewanie pomieszczeń, instalacje elektryczne, oświetlenie zewnętrzne i instalacje wewnętrzne. Inwestycja objęła również montaż monitoringu wizyjnego całego kompleksu. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 18

19 POWIAT GOSTYNIŃSKI W RPO WM: Przykłady projektów: Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu gostynińskiego poprzez zakup specjalistycznego samochodu i sprzętu pożarniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie Beneficjent: Powiat Gostyniński Wartość inwestycji: 821 286,70 zł Kwota dofinansowania: 698 093,70 zł Działanie 4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu W ramach projektu do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie trafi ł nowy samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych. Oprócz tego zakupiony został specjalistyczny sprzęt pożarniczy: zestaw hydrauliczny tnąco-rozpierający z osprzętem, poduszki pneumatyczne z osprzętem, namiot ratowniczy pneumatyczny z osprzętem, aparat powietrzny nadciśnieniowy ochrony dróg oddechowych, zestaw uszczelnień pneumatycznych z osprzętem, agregat piany lekkiej z rękawem podającym, działko wodno-pianowe przenośne, sygnalizator bezruchu, maska oddechowa do hełmu. Realizacja tego projektu zwiększyła możliwości operacyjne gostynińskiej straży pożarnej w zakresie ratownictwa drogowego i przeciwpożarowego. Zakup sprzętu umożliwia bowiem strażakom sprawniejsze prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze dotarcie na miejsce zdarzenia. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 19

20 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 20 4 810 umów 2 965 mld zł wartość umów 97,38% wykorzystania alokacji 2 603 mld zł przekazanych środków

21 Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 21 Rezultaty i efekty realizacji PO KL 2007 -2013 Na co? - wsparcie nowych i istniejących punktów przedszkolnych - kursy zawodowe, inwestycje w kadry -pomoc i integrację społeczną -wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia - podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej -rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie - upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego - oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

22 Rezultaty i efekty realizacji PO KL 2007 -2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 22 Wsparcie osób, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy 254 umowy – wsparcie 495,2 mln zł Ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej 1 160 umów - wsparcie 1,2 mld zł Wspieranie przedsiębiorców woj. mazowieckiego w procesach przemian gospodarczych związanych z restrukturyzacją oraz naturalnymi zmianami profilu działalności 754 umowy - wsparcie 1,7 mld zł Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2 629 umów - wsparcie 1,9 mld

23 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich 3 871 osób uzyskało środki na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji 113 osób skorzystało z instrumentów zwrotnych 3 923 - liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 23

24 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet VII– Promocja integracji społecznej 79 760 klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi 4 000 przeszkolonych pracowników instytucji integracji społecznych 1 020 podmiotów ekonomii społecznej otrzymało wsparcie z EFS Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 24

25 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki 16 700 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych z czego: Mikroprzedsiębiorstwa (w tym samozatrudnieni) – 65% Małe przedsiębiorstwa – 21% Średnie przedsiębiorstwa – 11% Duże przedsiębiorstwa – 3% 738 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 257 000 osób pracujących ukończy udział w szkoleniach 9 800 osób zostało objętych wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 25

26 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet IX - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH 616 ośrodkom wychowania przedszkolnego udzielono wsparcia w ramach projektów, w których uczestniczyło 28 600 dzieci w wieku 3-5 lat 1 815 szkół zrealizowało projekty rozwojowe w ramach Priorytetu 554 szkoły i placówki kształcenia zawodowego wdrożyło programy rozwojowe 11 684 nauczycieli ukończyło projekty prowadzące doskonalenia zawodowe w krótkich formach. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 26

27 Poddziałanie 9.1.3 Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Całkowita kwota na realizację 7 edycji wynosi 17 545 931,00 zł. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego, wykazujących ponadprzeciętne zdolności poprzez objęcie wsparciem finansowym szczególnie uzdolnionych uczniów, przede wszystkim w zakresie nauk matematyczno– przyrodniczych i technicznych/zawodowych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Dotychczas przyznano 2 795 stypendiów dla zdolnej młodzieży, planuje się przyznanie kolejnych 498 stypendiów w roku szkolnym 2014/2015. W sumie przyznanych zostanie 3 293 stypendia w latach 2008 – 2015. Do tej pory przyznawano stypendia na okres 12 msc. w wysokości 4 560,00 zł (380,00 zł miesięcznie), które uczeń mógł przeznaczyć wyłącznie na celu edukacyjne (np.: na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia – komputer, drukarka, luneta, odczynniki chemiczne, opłata za Internet, zakup literatury fachowej, czy pokrycie kosztów udziału w konferencjach, seminariach i obozach naukowych, itp.). W 7edycji w roku szkolnym 2014/2015, stypendium wyniesie 4 000,00 zł (400,00 zł przez 10 miesięcy). Stypendyści w trakcie realizacji projektu byli objęci opieką dydaktyczną sprawowaną przez nauczycieli – opiekunów stypendystów. Opieka ta dotyczyła wsparcia w realizacji przez stypendystę projektu edukacyjnego, motywowania stypendysty do poszukiwania źródeł wiedzy niezbędnej w trakcie pracy nad projektem edukacyjnym oraz w zakresie monitoringu podejmowanych działań i sposobu wykorzystania stypendium przez stypendystę. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 27

28 POWIAT GOSTYNIŃSKI W PO KL: Łącznie 44 umowy na dofinansowanie w kwocie 12,5 mln zł Całkowita wartość projektów objętych wsparciem 13,4 mln zł Zawarto umowy w 9 Działaniach/ Poddziałaniach PO KL Główni wnioskodawcy: 24 – JST 4 – Firma 16 – Fundacja, stowarzyszenie Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 28

29 POWIAT GOSTYNIŃSKI W PO KL: Przykładowi Beneficjenci: FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU "LEPSZY GOSTYNIN" Gmina Miasto Gostynina/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie Gmina Pacyna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie Powiat Gostyniński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Gmina Gostynin Gmina Pacyna Gmina Miasta Gostynin/Miejskie Przedszkole Nr 2 w Gostyninie Gmina Szczawin Kościelny Gmina Miasta Gostynina Starostwo Powiatowe w Gostyninie Powiat Gostyniński Pacyńskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Gmina Pacyna / Gimnazjum im Polskich Olimpijczyków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pacynie Gmina Gostynin/Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Gostyninie Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 29

30 POWIAT GOSTYNIŃSKI W PO KL: Przykłady projektów: Można inaczej Beneficjent: Gmina Gostynin/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie Wartość projektu: 1 190 439,12 zł Kwota dofinansowania: 1 065 443,02 zł Poddziałanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji/7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne oraz kobiety w wieku 50+ z obszaru Gminy Gostynin, zagrożone wykluczeniem społecznym. Celem głównym jest zwiększenie ich aktywności społecznej. W ramach projektu organizowane są warsztaty usprawniania psychicznego, warsztaty psychologiczne „Autoprezentacja, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, radzenie sobie ze stresem, kształtowanie konstruktywnych relacji z innymi”, warsztaty doradztwa zawodowego w zakresie tworzenia autoportretu zawodowego i wyznaczania celów zawodowych, zajęcia terenowe aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty psychologiczne wspierające aktywizację społeczną, warsztaty doradztwa zawodowego wspierające aktywizację zawodową, szkolenie „Podstawy przedsiębiorczości”, warsztaty komputerowe „Kształtowanie umiejętności wykorzystania komputera do podjęcia aktywności społeczno-zawodowej”, wycieczki stanowiące platformę zdobywania doświadczenia w zróżnicowanych sytuacjach społecznych, spotkania wstępne i podsumowujące. Zaproponowane formy wsparcia są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców i są dostosowane do tych potrzeb. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 30

31 POWIAT GOSTYNIŃSKI W PO KL: Przykłady projektów: Teraz Ty Seniorze! Beneficjent: Gmina Gostynin Wartość projektu: 49 960,00 zł Kwota dofinansowania: 49 960,00 zł Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt odpowiedział na problem marginalizacji osób starszych, jako zbiorowości w gminie Gostynin i został skierowany do 20 osób będących po 60 roku życia i zamieszkujących tereny wiejskie. Beneficjent w ramach projektu przeprowadził zajęcia w postaci warsztatów florystycznych, kulinarnych i plastycznych. Uczestnicy skorzystali również z wyjazdów do kin i teatrów, uczestniczyli w cyklu spotkań z piosenką oraz na zakończenie projektu integrowali się przy ognisku. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 31

32 WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH W LATACH 2007 -2013 Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 32 Obszary wiejskie 3 055 mld zł dofinansowania do 2 848 projektów PO KL 555 mln zł RPO WM: 749 projektów RPO WM: 2,5 mld zł PO KL 2 089 inicjatyw

33 www.mazowia.eu mjwpu@mazowia.eu Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Październik, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich


Pobierz ppt "Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Październik, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google