Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 1 SEKURYTYZACJA A RYNKI KAPITAŁOWE Krzysztof Wojno Warszawa, 20 lipca 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 1 SEKURYTYZACJA A RYNKI KAPITAŁOWE Krzysztof Wojno Warszawa, 20 lipca 2005."— Zapis prezentacji:

1 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 1 SEKURYTYZACJA A RYNKI KAPITAŁOWE Krzysztof Wojno Warszawa, 20 lipca 2005

2 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 2 Historia STANY ZJEDNOCZONE powstanie – przełom lat 70-ych i 80-ych alternatywna wobec kredytów bankowych lub emisji klasycznych dłużnych papierów wartościowych nowatorska forma finansowania działalności gospodarczej EUROPA 10 lat później pierwsze transakcje – Wielka Brytania sposób upłynniania aktywów

3 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 3 Sekurytyzacja SEKURYTYZACJA 1 przekształcanie okre ś lonych rodzajów aktywów danego podmiotu ( i nicjator a ) w papiery warto ś ciowe o charakterze dłużnym lub udziałowym, dzięki czemu i nicjator osi ą ga okre ś lone cele bilansowe, podatkowe lub regulacyjne. 2 proces emisji papierów wartościowych, które zabezpieczone są przez grupę wyselekcjonowanych aktywów – najczęściej należności wynikających z udzielonych kredytów i innych aktywów finansowych.

4 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 4 Etapy sekurytyzacji 1 zapisy – pozyskanie przez fundusz sekurytyzacyjny środków finansowych na nabycie określonych puli aktywów 2 zbycie wierzytelności przez inicjatora na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego 3 przydział papierów wartościowych uczestnikom funduszu 4 obsługa przepływów pieniężnych – zarządzanie funduszem

5 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 5 Klasyczny schemat działania funduszu sekurytyzacyjnego

6 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 6 Podmioty i ich rola w sekurytyzacji

7 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 7 Inicjator posiada wierzytelności mogące stanowić zabezpieczenie dla emisji papierów wartościowych zbywa na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego zarówno wierzytelności będące przedmiotem sekurytyzacji, jak i wszelkie prawa do pożytków związanych z tymi składnikami majątku

8 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 8 Fundusz współpracuje z organami nadzoru nabywa oferowane przez inicjatora aktywa wycenia aktywa minimalizuje ryzyko inwestycyjne odpowiada za: właściwe przeprowadzenie zamiany nabytych wierzytelności na papiery wartościowe wywiązywanie się z zaspokajania roszczeń wynikających z wyemitowanych walorów transfer wiarygodności

9 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 9 Inwestor lokuje wolne środki pieniężne końcowy nabywca papierów wartościowych wyemitowanych przez sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny prawo kontroli funduszu

10 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 10 Korzyści 1 inicjator: otrzymuje środki pieniężne benefity podatkowe 2 fundusz sekurytyzacyjny: pobiera opłaty i prowizje za zarządzanie funduszem 3 inwestor docelowy: ogranicza ryzyko inwestycyjne możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji

11 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 11 Możliwe formy sekurytyzacji możliwość konstruowania różnorodnych rodzajów papierów wartościowych duża dowolność co do charakterystyki świadczeń „quasi derywaty”, np.: papiery wartościowe uprawniające wyłącznie do płatności odsetkowych papiery wartościowe uprawniające tylko do spłat nominału udzielonych pożyczek możliwość „strukturyzowania” emisji – np. kilka transz uprawniających do określonych płatności.

12 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 12 Co sekurytyzować? 1 kredyty hipoteczne 2 karty kredytowe 3 należności z tytułu leasingu 4 należności z tytułu opłat za eksploatację infrastruktury 5 przyszłe opłaty dokonywane np. przez abonentów telefonii komórkowej 6 należności czynszowe (np. czynsze za najem powierzchni biurowych)

13 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 13 Jak to robią na świecie?

14 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 14 utworzona w 1996 r. w Belgii pierwsza firma specjalizującą się w sekurytyzacji tworzona na bazie lokalnego prawa handlowego niezależna, odrębna od aranżerów osoba prawna nadzorowana przez Comittee for Banking and Finance cel: przejmowanie sekurytyzowanych aktywów od inicjatora kontroluje podmioty obowiązane do dokonywania określonych świadczeń na rzecz nabywców wyemitowanych papierów wartościowych nadzoruje płatności wynikające z wyemitowanych walorów nominalna wartość wyemitowanych papierów wartościowych – ok. 1,9 mld EUR TBE

15 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 15 Freddie Mac FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION założona w 1970 r. w USA inicjatywa Kongresu Stanów Zjednoczonych akcjonariat prywatny cele: ustabilizowanie rynku wierzytelności długoterminowych działanie na rzecz potanienia kosztów związanych z kredytami hipotecznymi. wartość portfela kredytowego – ok. 1,5 bln USD

16 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 16 Freddie Mac – zadania wpływanie na wysokość stóp procentowych, oferowanych na rynku kredytów hipotecznych zwiększanie dostępności kredytów mieszkaniowych poprzez zapewnianiu bankom atrakcyjnego źródła refinansowania wierzytelności poprzez skupowanie udzielonych kredytów.

17 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 17 Świat w liczbach... EMISJE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZABEZPIECZONYCH AKTYWAMI I kw. 2005I kw. 2004 mld USDliczbamld USDliczba USA i Kanada 391,1513 315,6608 Europa 49,3 66 55,3 95 Australia 7,3 11 6,1 19 Azja 2,5 8 6,6 18 Afryka 0,48 1 0,07 1 Am. Płd. 0,05 1 0,06 1 Łącznie 450,8600 383,7742

18 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 18 Teraz Polska

19 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 19 Geneza nowatorska technika finansowa – wykorzystanie mało płynnych składników majątkowych jako zabezpieczenie transakcji możliwość korzystnego pozyskiwania środków finansowych tendencja obniżania nominalnych stóp procentowych

20 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 20 Trendy tworzenie instytucji finansowych, umożliwiających różnym podmiotom korzystanie z benefitów wynikających z emisji papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami uregulowanie prawne: ustawa z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych – sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne

21 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 21 Regulacje prawne Ustawa z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych – sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne dopuszczalne dwie formy: standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny

22 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 22 Zalety sekurytyzacji Zalety sekurytyzacji za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych w porównaniu do analogicznych operacji dokonywanych przez spółki celowe: precyzyjne uregulowania prawne nadzór KPWiG statut funduszu definiuje polityką inwestycyjną profesjonalizm i doświadczenie towarzystw funduszy inwestycyjnych: ograniczenie ryzyka inwestycyjnego zagwarantowanie interesów uczestników funduszy

23 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 23 Kierunek – giełda! Zalety wprowadzenia certyfikatów funduszy sekurytyzacyjnych na giełdę: wzrost zaufania inwestorów do nowatorskich sposobów lokowania środków możliwość wcześniejszego wyjścia z inwestycji

24 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 24 Perspektywy? Udziały w europejskim rynku sekurytyzacji (I kw. 2005) Polska?

25 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 25 Rynek TFI? ? ??

26 A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 26 Dziękujemy


Pobierz ppt "A Member of HVB Group Sekurytyzacja a rynki kapitałowe Strona 1 SEKURYTYZACJA A RYNKI KAPITAŁOWE Krzysztof Wojno Warszawa, 20 lipca 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google