Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II KONGRES ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI INSTYTUT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI KREDYTOWYMI, LEASINGOWYMI I HANDLOWYMI ZAGADNIENIA PODATKOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II KONGRES ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI INSTYTUT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI KREDYTOWYMI, LEASINGOWYMI I HANDLOWYMI ZAGADNIENIA PODATKOWE."— Zapis prezentacji:

1 II KONGRES ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI INSTYTUT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI KREDYTOWYMI, LEASINGOWYMI I HANDLOWYMI ZAGADNIENIA PODATKOWE Mariusz Kośmider - Doradca podatkowy 29 MARCA 2006

2 2 SEKURYTYZACJA DO FUNDUSZU Zbycie wierzytelności kredytowych na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego lub towarzystwa – zakres regulacji w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (updop): - Do przychodów nie zalicza się przychodów ze zbycia wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) – do wysokości niespłaconej części udzielonych kredytów (pożyczek) – art. 12 ust. 15 c) updop – wyłączenie z przychodów - Dorozumiana zasada ogólna dotyczącą rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów przy odpłatnym zbyciu wierzytelności w wysokości udzielonego kredytu.

3 3 SEKURYTYZACJA DO FUNDUSZU - Konieczność rozstrzygnięcia jaka cześć ceny przypada na należność główną, a jaka na zbywane odsetki. - Kosztem uzyskania przychodów jest: strata ze zbycia wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) – do wysokości uprzednio utworzonej rezerwy na tę wierzytelność zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów – art. 15 ust 1h, pkt 2 updop. Zbycie wierzytelności, a obowiązek rozliczenia podatkowego uprzednio utworzonych rezerw celowych

4 4 FUNDUSZE SEKURYTYZACYJNE PODMIOTY EMISYJNE OPODATKOWANIE CIT Fundusze inwestycyjne działające na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, niezależnie od źródeł dochodów są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych – zwolnienie podmiotowe art. 6 updop Status podatkowy zagranicznych funduszy inwestycyjnych Spółki celowe / podmioty emisyjne – opodatkowanie na zasadach ogólnych Strata na zbyciu lub spłacie wierzytelności przez nabywcę nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

5 5 SPÓŁKA CELOWA – OFF SHORE Lokalizacja spółki celowej Jeżeli nie w Polsce – to gdzie? – kryteria doboru lokalizacji Dochód z wierzytelności – kwalifikacja podatkowa w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

6 6 SEKURYTYZACJA ZAGADNIENIA PODATKOWE PODSTAWOWE Art. 9 updop a ewidencja odpisanych wierzytelności kredytowych / art. 16. 2c i 16. 3 updop / dla banków sprawozdających w MSR art. 38b updop Sprzedaż wierzytelności kredytowych uprzednio odpisanych jako nieściągalne Przeniesienie do ewidencji pozabilansowej wraz z rezerwą – spisanie z bilansu – status podatkowy rezerwy / banki MSRowe Sposób ustalenia dochodu (straty) podatkowego ze zbycia

7 7 SEKURYTYZACJA ZAGADNIENIA PODATKOWE PODSTAWOWE Sprzedaż wierzytelności kredytowych na rzecz podmiotu emisyjnego - spółki celowej (SPV) Metodologia ustalania wyniku ze sprzedaży – art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy pdop – strata ze zbycia wierzytelności nie zaliczonych do przychodów opodatkowanych nie stanowi kosztu uzyskania przychodu

8 8 NALEŻNOŚCI STANOWIĄCE WIERZYTELNOŚĆ KREDYTOWĄ Analiza zbywanego portfela wierzytelności kredytowych Podział kwoty wierzytelności na: –Kwotę kapitału –Kwotę odsetek zastrzeżonych –Kwotę odsetek skapitalizowanych Metodologia wyliczenia wyniku finansowego ze zbycia wierzytelności – aspekty praktyczne

9 9 KREDYT Z REZERWĄ KUP Grupa I - Wierzytelności, które spełniają następujące warunki: Kwota niespłaconego kapitału jest większa od 0 Wierzytelność została zabezpieczona w 100% rezerwą, która w 100% stanowi koszt uzyskania przychodu (kup) Nie występują odsetki skapitalizowane

10 10 SEKURYTYZACJA DO FUNDUSZU REZERWA KUP A. Niespłacona kwota kredytu100 B. Rezerwa zaliczona do kup100 C. Cena sprzedaży / przychód ze zbycia 10 D. Przychód opodatkowany - rozwiązanie rezerwy100 E. Strata ze zbycia – kup (C-A) 90 F. Dochód do opodatkowania (D-E) 10 G. Podatek (F*19%) 1.9 H. Wynik księgowy netto bieżący (F-G) 8.1

11 11 SEKURYTYZACJA DO PODMIOTU EMISYJNEGO REZERWA KUP A. Niespłacona kwota kredytu100 B. Rezerwa zaliczona do kup100 C. Cena sprzedaży / przychód ze zbycia 10 D. Rozwiązanie rezerwy – przychód100 E. Koszty uzyskania przychodów – cena do wysokości wydatków na nabycie 10 F. Strata ze zbycia – nkup (C-A) 90 G. Przychód do opodatkowania (C+D)110 H. Dochód do opodatkowania (G-E)100 I. Podatek (H*19%) 19 J. Wynik księgowy netto bieżący (C-I) -9

12 12 KREDYT Z REZERWĄ KUP Wynik księgowy brutto cena sprzedaży - 10 cena sprzedaży – 10 Wynik podatkowy cena sprzedaży - 10kwota rezerwy kup - 100 Kwota rozwiązanej rezerwy na odroczony podatek dochodowy (aktywo) 00 Wynik księgowy = netto wynik księgowy brutto - wynik podatkowy ×19% wynik księgowy brutto - wynik podatkowy ×19% NABYWCAFUNDUSZ SEKURYTYZACYJNYINNY PODMIOT

13 13 SEKURYTYZACJA BRAK REZERWY / REZERWA NKUP Grupa II - Wierzytelności, które spełniają następujące warunki: Kwota niespłaconego kapitału jest większa od 0 Wierzytelność nie została zabezpieczona rezerwą lub została zabezpieczona rezerwą nie stanowiącą kosztu uzyskania przychodu Nie występują odsetki skapitalizowane

14 14 SEKURYTYZACJA BRAK REZERWY / REZERWA NKUP A. Niespłacona kwota kredytu100 B. Rezerwa księgowa nkup100 C. Wartość księgowa kredytu netto 0 D. Cena sprzedaży / przychód ze zbycia 10 E. Podatek odroczony (aktywo podatkowe: B*19%) 19 F. Koszty uzyskania przychodów 10 G. Strata podatkowa ze zbycia – nkup (D-A) 90 H. Dochód do opodatkowania (D-F>=0) 0 I. Podatek (F*19%) 0 J. Wynik księgowy netto bieżący (D-C-I-E) -9

15 15 SEKURYTYZACJA BRAK REZERWY / REZERWA NKUP Wynik księgowy brutto cena sprzedaży = 10 - wartość księgowa = 0 (wartość nominalna kredytu -kwota rezerwy księgowej) Wynik podatkowy kwota rozwiązanej rezerwy kup = 0 - strata na sprzedaży do wysokości utworzonej rezerwy kup = 0 (wartość nominalna kredytu - cena sprzedaży nie więcej niż kwota rezerwy kup) Podatek odroczony wartość rezerwy nkup = 100×19% = 19 Wynik księgowy netto wynik księgowy brutto = 10 - (wynik podatkowy × 19% = 0) - rozwiązana rezerwa na podatek odroczony = 19 NABYWCA FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY / PODMIOT EMISYJNY

16 16 INWESTORZY - OPODATKOWANIE Rezydencja podatkowa funduszu Kwalifikacja dochodów z udziału w funduszu inwestycyjnym: –Dywidenda – wypłaty bez umorzenia / odkupu –Zakup certyfikatu inwestycyjnego przez fundusz celem umorzenia –Sprzedaż certyfikatu inwestycyjnego osobie trzeciej Dyrektywy unijne Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

17 17 WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWE Metodologia wyliczania dochodu (straty) ze zbycia wierzytelności leasingowej: Koszt u finansującego: Jeżeli finansujący zbył wierzytelność z tytułu leasingu operacyjnego bez zbycia przedmiotu leasingu do przychodów finansującego nie zalicza się ceny sprzedaży, zaś kosztem uzyskania przychodu jest zapłacone nabywcy dyskonto lub wynagrodzenie. Przychód u finansującego: Uprawnionym z wierzytelności staje się nabywca wierzytelności, jednakże to finansujący rozpoznaje przychody podatkowe w dacie wymagalności poszczególnych rat lub innych opłat wynikających z umowy.

18 18 WIERZYTELNOŚCI HANDLOWE ZALICZONE DO PRZYCHODÓW Metodologia wyliczania dochodu (straty) ze zbycia wierzytelności handlowej Podstawowe składowe wierzytelności handlowej: - należność netto - VAT Moment powstania przychodu Przychód należny ze zbycia a podatek VAT Prezentacja w ewidencji podatkowej: wynik z transakcji, czy szyk rozwarty Ulga VAT na nieściągalne należności

19 19 SPÓŁKA CELOWA - CIT Opodatkowanie spółki celowej: –Sprzedaż portfela wierzytelności, czy sprzedaż indywidualnych wierzytelności –Metodologia wyliczania dochodu z egzekwowanych wierzytelności –Moment powstania dochodu do opodatkowania –Podatkowa kwalifikacja rezerw na nabyte wierzytelności oraz straty z ich zbycia –Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych credit default swap

20 20 SUBPARTYCYPACJA - CIT - Wyłączenie przychodu: art. 12 ust. 4 pkt 15 lit. c updop dotyczy zbycia i wyłącza z przychodów kwoty otrzymane za zbywany portfel do wysokości kwoty niespłaconych kredytów - Przywrócenie przychodu: art. 12 ust. 9 dotyczy subpartycypacji: nie stosuje się wyłączenia, jeśli bank nie przekaże otrzymanych kwot do funduszu Transfer wierzytelności na rzecz funduszu inwestycyjnego poprzez subpartycypacje – realizacja straty na portfelu Postulaty dotyczące zmian w przepisach

21 21 OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI - VAT Kwalifikacja statystyczna zbycia wierzytelności Usługi ściągania długów – jako usługi świadczone przez agencje inkasa (PKWiU 74.87.12) Usługi faktoringu – jako usługi udzielania pożyczek świadczone poza systemem bankowym (PKWiU 65.22.10) Obrót wierzytelnościami – jako usługi pośrednictwa finansowego, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych (PKWiU 65.23.10).

22 22 OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI - VAT Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży wierzytelności: –kredytowej –leasingowej i handlowej Stanowisko organu statystycznego Stanowisko organów skarbowych Fundusz jako podatnik VAT

23 23 FAKTORING – VAT Opodatkowanie podatkiem VAT usług faktoringu Moment powstania obowiązku podatkowego Opodatkowanie prowizji, dyskonta oraz odsetek Korekta ceny – konsekwencje w zakresie podatku VAT

24 24 SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI / SEKURYTYZACJA - PCC Sprzedaż wierzytelności a podatek od czynności cywilnoprawych Sprzedaż wierzytelności własnych w świetle interpretacji organów skarbowych Oczekiwane stanowisko Sądu Administracyjnego Czy cesja wierzytelności na rzecz funduszu / podmiotu emisyjnego w ramach procesu sekurytyzacji stanowi sprzedaż w rozumieniu prawa cywilnego?

25 25 SUBPARTYCYPACJA – PCC / VAT Subpartycypacja: –Podatek VAT –Podatek od czynności cywilno prawnych

26 26 SERWISOWANIE SEKURYTYZOWANYCH WIERZYTELNOŚCI - VAT Opodatkowanie obsługi sekurytyzowanych wierzytelności podatkiem VAT Lokalizacja podmiotu serwisującego Kwalifikacja statystyczna świadczonych usług Pojęcie usługi złożonej Windykacja a obsługa płatności – kryteria podziału Metodologia kalkulacji wynagrodzenia

27 27 DZIĘKUJĘ ZA WYSŁUCHANIE MARIUSZ KOŚMIDER – Doradca podatkowy Kontakt: Biuro: ul. Naukowa 37 lok. 17 02-463 Warszawa Tel: +48 609-458 346 / +48 22 8899181 / +48 22 8631630 E-mail: mariusz.kosmider.podatki@poczta.neostrada.pl


Pobierz ppt "II KONGRES ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI INSTYTUT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI KREDYTOWYMI, LEASINGOWYMI I HANDLOWYMI ZAGADNIENIA PODATKOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google