Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia II Ćwiczenia do wykładu Arkadiusz Sieroń 2017-04-09.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia II Ćwiczenia do wykładu Arkadiusz Sieroń 2017-04-09."— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia II Ćwiczenia do wykładu Arkadiusz Sieroń

2 Plan zajęć Kartkówka. Model keynesowski.
Arkadiusz Sieroń Plan zajęć Kartkówka. Model keynesowski. Wpływ Keynesa: synteza neoklasyczna, neokeynesizm, postkeynesizm. Krytyka modelu keynesowskiego.

3 Kartkówka 1. Wyjaśnij, czym jest bezrobocie klasyczne.
Arkadiusz Sieroń Kartkówka 1. Wyjaśnij, czym jest bezrobocie klasyczne. 2. Wyjaśnij, na czym polega prawo Saya. 3. Wyjaśnij, na czym polega ilościowa teoria pieniądza.

4 Keynes a kapitalizm Ocalił kapitalizm czy był jego przeciwnikiem?
Arkadiusz Sieroń Keynes a kapitalizm Ocalił kapitalizm czy był jego przeciwnikiem? Odrzucił nacjonalizację i kontrole płac, wystarczy ekspansywna polityka finansowa. „Dalej jednak pójść nie sposób, gdyż trudno jest argumentować na rzecz systemu socjalizmu państwowego, który objąłby całe życie gospodarcze zbiorowości”. Ale odrzuca model klasyczny i zastępuję innym.

5 Model Keynesa Zmiana metody z mikro- na makroekonomiczną.
Arkadiusz Sieroń Model Keynesa Zmiana metody z mikro- na makroekonomiczną. DN zależy od rozmiarów zatrudnienia. Równowaga makroekonomiczna jest zgodna z istnieniem niedobrowolnego bezrobocia. Zasada efektywnego popytu. Dostosowania ilościowe. Nieneutralność pieniądza. Odrzucenie prawa Say’a. Inwestorzy nie są racjonalni, fetysz płynności.

6 Arkadiusz Sieroń Rynek pracy u Keynesa Na wolnym rynku może istnieć niedobrowolne bezrobocie. Gospodarka może być w równowadze z bezrobociem. Zakłada istnienie niewykorzystanych czynników produkcji, a nie tłumaczy. Przypisał klasykom twierdzenie, że nie istnieje coś takiego jak bezrobocie przymusowe.

7 Rynek pracy u Keynesa Bezrobocie w równowadze to kwadratowe koło.
Arkadiusz Sieroń Rynek pracy u Keynesa Bezrobocie w równowadze to kwadratowe koło. Płace nominalne są sztywne. Ich obniżanie trudne i szkodliwe. Zamiast obniżać płace nominalne, można zwiększyć ogólny poziom cen. Iluzja pieniężna i krzywa Philipsa.

8 Zasada efektywnego popytu
Arkadiusz Sieroń Zasada efektywnego popytu Produkt jest wyznaczany przez planowane łączne wydatki (C + I). Konsumpcja jest endogeniczna i zależy od dochodu, a nie od stopy procentowej. Inwestycje zależą od oczekiwanej rentowności inwestycji i stopy procentowej. Oczekiwania zależą od „zwierzęcych instynktów”.

9 Pieniądz i stopa procentowa u Keynesa
Arkadiusz Sieroń Pieniądz i stopa procentowa u Keynesa Pieniądz to link pomiędzy teraźniejszością a przyszłością. Popyt na pieniądz zależy od stopy procentowej. Stopa procentowa to zjawisko czysto pieniężne, wyznaczanym przez preferencję płynności. Neutralność pieniądza odrzucona. M obniża r, co pobudza I. Ograniczeniem pułapka płynności. Nie ma powodu, dla którego kapitał jest rzadki. Kapitaliści => eutanazja rentiera.

10 Keynes a nieneutralność pieniądza
Arkadiusz Sieroń Keynes a nieneutralność pieniądza Ponieważ istnieje niepełne zatrudnienie, to wzrost efektywnego popytu (poprzez wzrost podaży pieniądza) doprowadzi także do zmian ilościowych. M może działać na V, P i Y.

11 Transmisja polityki pieniężnej
Arkadiusz Sieroń Transmisja polityki pieniężnej Zależy od 1) jak bardzo wzrost M obniża r. 2) jak bardzo spadek r zwiększa I. 3) jak bardzo I zwiększa Y (mnożnik). Keynesiści: polityka fiskalna, monetaryści: monetarna. Efekt wypychania a efekt majątkowy.

12 Arkadiusz Sieroń Mnożnik inwestycyjny Gwałtowne fluktuacje krańcowej efektywności kapitału prowadzą do cyklu koniunkturalnego. Zmiany w wydatkach inwestycyjnych wywierają spotęgowany wpływ na łączną produkcję. Mnożnik zależy od krańcowej skłonności do konsumpcji i wolnych mocy wytwórczych.

13 Arkadiusz Sieroń Mnożnik inwestycyjny Im większa skłonność do konsumpcji, tym bardziej wzrost inwestycji => wzrost dochodu. Wzrost konsumpcji do bardziej niż proporcjalnego wzrostu inwestycji. Ale jak inwestycje mogą zachodzić bez wcześniejszych oszczędności? Popyt na dobra (konsumpcja) nie jest popytem na pracę (inwestycje, produkcja).

14 Odrzucenie prawa Saya przez Keynesa
Arkadiusz Sieroń Odrzucenie prawa Saya przez Keynesa Oszczędzanie w modelu klasycznym to inna forma wydatków (na późniejszą konsumpcję). U Keynesa dostosowania ilościowe. Oszczędności dostosowują się do inwestycji poprzez zmiany w dochodzie. Wzrost S może powodować spadek Y. C zachęca bardziej do I, prawo Saya ulega odwróceniu.

15 Odrzucenie prawa Saya przez Keynesa
Arkadiusz Sieroń Odrzucenie prawa Saya przez Keynesa Błędnie zinterpretował prawo Say’a: „wszystko co zostało wyprodukowane znajduje automatycznie nabywcę”. Oparty na prawie Saya model klasyczny zakłada pełne zatrudnienie. Nieprawda, Say używał prawa do wyjaśnienia recesji. Recesja wynika z niedopasowania struktury podaży i popytu. Konsumpcja oznacza zużycie zasobów. Ekspansja kredytowa może w krótkim okresie naruszyć prawo Saya.

16 Proces kapitalistyczny według Keynesa
Arkadiusz Sieroń Proces kapitalistyczny według Keynesa Cykliczność to wewnętrzna cecha kapitalizmu. Cykl koniunkturalny to zjawisko psychologiczne. Stagnacja wynika z niedostatecznej konsumpcji. Oszczędności to nie skonsumowany dochód, ale tezauryzowane środki. Ekspansja kredytowa to wzrost oszczędności.

17 Ortodoksyjna szkoła keynesowska
Arkadiusz Sieroń Ortodoksyjna szkoła keynesowska Gospodarka jest z natury niestabilna. Wstrząsy wynikają ze zmiany krańcowej efektywności inwestycji na skutek zmian zaufania, zwierzęcych instynktów. Gospodarka samoczynnie nie powraca szybko do równowagi. Poziom łącznego produktu i zatrudnienia wyznaczany jest przez łączny popyt. Say is dead. Bezrobocie możliwe przy pełnym zatrudnieniu. Polityka fiskalna skuteczniejsza od monetarnej.

18 Implikacje polityczne keynesizmu
Arkadiusz Sieroń Implikacje polityczne keynesizmu W recesji deficyt budżetowy. Ingerencje państwowe. Standard złota zastąpić pieniądzem pustym. Zamiast zaciskania pasa aktywna polityka fiskalna. „Budowanie piramid, trzęsienie ziemi, nawet wojny mogą przyczynić się do wzrostu bogactwa”. Polityka fiskalna efektywniejsza niż monetarna (pułapka płynności).

19 Arkadiusz Sieroń Krytyka Keynesa Brak teorii kapitału. Model jednego stadium, gdzie I zależą całkowicie i bezpośrednio od popytu konsumpcyjnego. Zagregowane podejście. Szczególna teoria, nie ogólna. Krańcowa efektywność kapitału nie zależy od r. Mnożnik i akcelerator. C i I równolegle mogą wzrastać.

20 Arkadiusz Sieroń Krytyka Keynesa Efekt Pigou: Keynes nie dostrzegł korzystnych efektów ubocznych delfacji cen i płac: wzrost wartości realnego majątku => wzrost łącznego popytu. Pomylenie stawek płac z funduszem płac. Efektem wyższych stóp oszczędzania są wyższy stopy wzrostu. Oszczędzanie inna (lepsza?) forma wydawania (przykład z reustaracjami i urlopem).

21 Arkadiusz Sieroń Krytyka Keynesa Inwestycje w rzeczywistości dzielą się na liczne stadia. Nie są wyłącznie funkcją bieżącej konsumpcji, ale także przyszłej. Zmienia się struktura produkcji i konsumpcji, nie sam poziom aktywności gospodarczej. Przykład: budowa mostu. Lata 70. a krzywa Philipsa.

22 Keynes w historii myśli
Arkadiusz Sieroń Keynes w historii myśli Wpływ teorii Keynesa bardzo istotny, zwłaszcza na politykę gospodarczą, oraz na młodych ekonomistów. Różnice w interpretacji (częściowo ze względu na dwuznaczność Ogólnej teorii) : błędna (Hayek), konserwatywna (Tobin), rewolucyjna (Robinson). Czy genialna teoria, czy jedyne umiejętne sprzedanie dawnych teorii?

23 Arkadiusz Sieroń Trzy interpretacje Interpretacja hydrauliczna, fundamentalistyczna, równowagi ogólnej. Hydrauliczna: IS-LM, sztywne płace i ceny, brak ich przyczyn i mikroekonomicznych podstaw, neokeynesiści. Fundamentalistyczna: niestabilne oczekiwania, niepewność, postkeynesiści. Równowaga ogólna: nierównowaga bezrobocia, problem koordynacji.

24 Synteza neoklasyczna Hicks: model IS-LM.
Arkadiusz Sieroń Synteza neoklasyczna Hicks: model IS-LM. Synteza neoklasyczne mikroekonomicznej oraz keynesowskiej makroekonomii. Analiza krótko- i długo okresowa. Matematyzacja ekonomii. Pełne zatrudnienie: I do góry lub S w prawo. Wydatki rządowe wyższy mnożnik. Paradoks oszczędzania.

25 Rola Paula Samuelsona Promował ekonomię keynesowską w USA.
Arkadiusz Sieroń Rola Paula Samuelsona Promował ekonomię keynesowską w USA. Apogeum jej i jego podręcznika w latach 60, jeden z pierwszych lauretów Nagrody Nobla. Wprowedzenie do sal wykładwoych podstawowych pojęć keynesizmu: mnożnika, skłonności do konsumpcji, paradoksu oszczędzania, preferencji płynności, rachunku dochodu narodowego.

26 Arkadiusz Sieroń Krzyż keynesowski

27 Arkadiusz Sieroń Krzyż keynesowski

28 Arkadiusz Sieroń Model IS-LM Krzywa IS przebiega przez kombinacje dochodu i stopy procentowej, w których istnieje równowaga na rynku towarowym. Krzywa LM – rynek pieniężny. Niepełne zatrudnienie wynika ze sztywności płac nominalnych, a przy giętkich cenach występuje tylko w dwóch skrajnych przypadkach (pułapka płynności i brak efektu r na I), chyba że zachodzi efekt Pigou.

29 Arkadiusz Sieroń Model IS-LM

30 Arkadiusz Sieroń Przypadek klasyczny

31 Arkadiusz Sieroń Pułapka płynności

32 Nowa szkoła keynesowska
Arkadiusz Sieroń Nowa szkoła keynesowska Zaabsorbowano wpływy monetarystyczne do modelu poprzez uwzględnienie oczekiwań inflacyjnych i wstrząsów podaży. Krytyka nowych klasyków: adaptacyjne oczekiwania oraz brak podstaw mikro. Nowa ekonomia keynesowska: korekta strony podażowej starego modelu oraz racjonalizacja sztywności płacowych. Nie zakłada, lecz tłumaczy. W długim okresie ceny się dostosują, a gospodarka powróci do równowagi.

33 Nowa szkoła keynesowska
Arkadiusz Sieroń Nowa szkoła keynesowska Heterogeniczna grupa słonowodnych: Bernanke, Yellen, Mankiw, Summers, Blanchard, Fischer, Akerlof, Phelps, Romer, Stiglitz, Hall, Taylor. Nieneutralność pieniądza i niedomagania rynku (niedoskonała konkurencja, asymetria informacji, sztywności cenowe: długotrwałe kontrakty, koszty menu, problemy koordynajci oraz teorie rynku pracy: płaca wydajnościowa). Sztywności transmitują wstrząsy. Rząd powinien naprawiać ułomności rynku, ale bardziej przychylni stałym regułom, a wstrząsy zarówno popytowe, jak i podażowe (reforma instytucji rynku pracy).

34 Szkoła postkeynesowska
Arkadiusz Sieroń Szkoła postkeynesowska Uogólnienie Ogólnej teorii. Zasada efektywnego popytu i nieneutralność pieniądza. Podstawy mikro. Rola niepewności vs. ryzyka. Inflacja jako wynik walki o podział dochodu. Endogeniczny charakter pieniądza. Założenia muszą być realistyczne. Rynki potrzebują rządu, by efektywniej działać. Kalecki, Davidson, Robinson, Kaldor, Minsky.

35 Idee keynesowskie są wciąż żywe
Arkadiusz Sieroń Idee keynesowskie są wciąż żywe Gospodarki często cierpią na brak łącznego popytu, co prowadzi do bezrobocia. Rynek reaguje na braki popytu powoli i w bolesny sposób. Polityka rządu może skompensować te braki łącznego popytu, zmniejszając tym samym bezrobocie. Polityka monetarna może być czasami niewystarczająca, wydatki rządowe powinny wtedy wkroczyć.

36 Do przeczytania na następne zajęcia: rozdział IV Snowdena.
Dziękuję za uwagę! Do przeczytania na następne zajęcia: rozdział IV Snowdena. Arkadiusz Sieroń


Pobierz ppt "Makroekonomia II Ćwiczenia do wykładu Arkadiusz Sieroń 2017-04-09."

Podobne prezentacje


Reklamy Google