Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja członków Komitetów Monitorujących Ekonomia społeczna w Strategii Rozwoju Kraju i programach operacyjnych. Szczególna rola regionów w definiowaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja członków Komitetów Monitorujących Ekonomia społeczna w Strategii Rozwoju Kraju i programach operacyjnych. Szczególna rola regionów w definiowaniu."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja członków Komitetów Monitorujących Ekonomia społeczna w Strategii Rozwoju Kraju i programach operacyjnych. Szczególna rola regionów w definiowaniu zadań z zakresu ekonomii społecznej

2 Konferencja członków Komitetów Monitorujących  Czym jest ekonomia społeczna?  Dlaczego ekonomia społeczna jest potrzebna w związku z realizacją polityk publicznych?  W jaki sposób władze publiczne mają zamiar wesprzeć ekonomię społeczną?  Jakie mozliwości mają regiony? Cztery pytania:

3 Konferencja członków Komitetów Monitorujących Z czym kojarzy nam się ekonomia społeczna?

4 Konferencja członków Komitetów Monitorujących Dlaczego ekonomia społeczna jest potrzebna w związku z realizacją polityk publicznych? Włochy ( 1991) przyjęcie regulacji o spółdzielniach socjalnych Belgia - (1995) wprowadzenie pojęcia przedsiębiorstwa „o celach społecznie użytecznych” Portugalia – stworzenie warunków do powstawania „spółdzielni solidarności społecznej” Francja (2001) Stowarzyszenie Spółdzielcze w Interesie Społecznym Wielka Brytania (2002) możliwość tworzenia Community Interest Company Finlandia (2003) ustawa o Przedsiębiorstwach społecznych  działalność na rzecz zatrudnienia osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy;  Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;  realizacja lokalnych usług społecznych i innych usług użyteczności publicznej  wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych 11 mln zatrudnionych w Unii Europejskiej (5,9% - ale np. w Holandii – 9,5%, Irlandii – 9%, Francji – 8,3%, Finlandii – 7,5%.)

5 Konferencja członków Komitetów Monitorujących  Spadek bezrobocia w Polsce połączony z silnymi tendencjami migracyjnymi powoduje zmniejszenie presji pracodawców na rynku pracy;  Jednak wśród osób bezrobotnych coraz bardziej widoczne są specyficzne grupy problemowe, wymagające dużo silniejszego i zróżnicowanego wsparcia oraz znacznie trudniejsze do aktywizacji.  Brak możliwości rozwiązywania indywidualnych problemów bezrobotnych i osób wykluczonych przez służby społeczne;  Niedopasowanie instrumentów rynku pracy do indywidualnych potrzeb bezrobotnych;  Niechęć pracodawców i problemowych bezrobotnych do podejmowania standardowego zatrudnienia w ramach instrumentów rynku pracy. Dlaczego ekonomia społeczna jest potrzebna w związku z realizacją polityk publicznych?

6 Konferencja członków Komitetów Monitorujących PRIORYTET 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości Wzmocniony zostanie udział sektora ekonomii społecznej – organizacji pozarządowych w procesie zatrudnienia, m.in. poprzez takie działania jak:  realizacja programów wspierania zatrudnienia oraz promocja organizacji pozarządowych jako pracodawców, a także  łączenie zatrudnienia w organizacjach pozarządowych ze wsparciem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizowane będą, przy jak najszerszym udziale organizacji pozarządowych, programy zatrudnienia socjalnego i przedsiębiorstw społecznych. Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015

7 Konferencja członków Komitetów Monitorujących PRIORYTET 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa. Promowana będzie integracja i aktywizacja społeczna, w szczególności rozwój instytucji zatrudnienia socjalnego, spółdzielczości socjalnej, budownictwa socjalnego, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jak też rozwój kontraktów socjalnych i innych instrumentów aktywizujących, stosowanych przez służby społeczne. Prowadzone będą działania na rzecz tworzenia integracyjnego rynku pracy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015

8 Konferencja członków Komitetów Monitorujących Nowa polityka integracji społecznej zmierza do reformy narzędzi i instrumentów aktywizacji zawodowej i społecznej, które umożliwią bardziej efektywne działania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pomocy i integracji społecznej oraz budowy sektora usług społecznych w oparciu o podmioty ekonomii społecznej. Przy wdrażaniu tych działań, a w szczególności programów dotyczących aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych, rozwoju partnerstwa publiczno-społecznego i rozwoju instytucji ekonomii społecznej wykorzystane zostaną doświadczenia z wdrażania projektów w ramach projektów IW EQUAL. Krajowy Program - Integracja Społeczna i Zabezpieczenie Społeczne 2006 – 2008

9 Konferencja członków Komitetów Monitorujących Potencjał rozwoju ekonomii społecznej w usługach społecznych COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT. Annexes to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on Social services of general interest in the European Union {COM(2006) 177 final} - Socio- economic and legal overview – Stan zatrudnienia w usługach społecznych i zdrowotnych w 2003 roku

10 Konferencja członków Komitetów Monitorujących  działanie w oparciu o zasadę solidarności, wymuszoną szczególnie przez losowy charakter zagrożeń czy brak zrównoważenia wkładu i korzyści na poziomie jednostki;  kompleksowy i zindywidualizowany charakter dostosowany do zróżnicowanych potrzeb, mający na celu zapewnienie podstawowych praw człowieka i ochronę najbardziej podatnych na zagrożenia;  działalność nienastawiona na zysk a skoncentrowana szczególnie na najtrudniejszych sytuacjach, często należąca do dziedzictwa historii;  uczestnictwo wolontariuszy, dawanie wyrazu potencjału obywatelskiego;  silne zakorzenienie w (lokalnej) tradycji kulturowej. Ta cecha często uzewnętrznia się w bliskim kontakcie między dostarczycielem i odbiorcą usług, umożliwiającym uwzględnienie szczególnych potrzeb tego ostatniego; Komunikat Komisji Europejskiej Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Usługi socjalne użyteczności publicznej w Unii Europejskiej COM (2006)177 z 25.04.2006 Przewaga ekonomii podmiotów ekonomii społecznej w realizacji usług społecznych

11 Konferencja członków Komitetów Monitorujących programowanie regulacje wsparcie i finansowanie Strategia rozwoju kraju 2007 – 2015 Krajowy Program Zabezpieczeni e Społeczne i Integracja Społeczna 2006 - 2008 Nowe formy prawne: Przedsiębiorstwo społeczne, spółdzielnie socjalne, działalność ekonomiczna organizacji pozarządowych Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej; Ośrodki Wsparcia EQUAL, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Schemat problemów do rozwiązania

12 Konferencja członków Komitetów Monitorujących Schemat problemów do rozwiązania Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL Plany działania projekty

13 Konferencja członków Komitetów Monitorujących Schemat problemów do rozwiązania KRYTERIA STRATEGICZNE PODDZIAŁANIA 7.2.2.  Dolny Śląsk, Lubelskie – bez kryteriów;  Kujawsko Pomorskie - partnerstwo z innymi podmiotami, projekty zakładające realizację co najmniej dwóch typów projektów, projekty, w których siedziba i/lub baza dydaktyczna podmiotu realizującego projekt zlokalizowana jest na terenie województwa  Lubuskie - projektów, w ramach których tworzone lub wspierane będą instytucje ekonomii społecznej działające na rzecz osób niepełnosprawnych, projektów, w ramach których tworzone lub wspierane będa instytucje ekonomii społecznej działające na terenach wiejskich  Mazowsze - projekty których rezultatem będzie wypracowanie jednego z modeli: modele funkcjonowania przedsiębiorstw na regionalnym i lokalnym rynku pracy, modele partnerstwa lokalnego w obszarze gospodarki społecznej, modele wychodzenia osób dyskryminowanych na otwarty rynek pracy poprzez zaangażowanie w prace i tworzenie spółdzielni socjalnych;  Opole - projekt w formie partnerstwa, projekt realizowany na terenie gmin o wysokim i umiarkowanym wskaźniku ubóstwa.

14 Konferencja członków Komitetów Monitorujących Schemat problemów do rozwiązania Parlament Europejski (…) 8. nalega na konieczność wspomagania sektorów produkcji, mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), drobnych przedsiębiorstw rolniczych, rodzinnych gospodarstw rolnych oraz gospodarki społecznej, biorąc pod uwagę ich znaczenie w tworzeniu miejsc pracy oraz dobrobytu; (…) 20. podkreśla, że problemem zanikania tradycyjnych miejsc pracy w przemyśle trzeba się zająć poprzez przedsięwzięcie szeregu dodatkowych środków, łącznie ze wsparciem dla rozwoju nowych gałęzi przemysłu, wsparciem dla MŚP oraz rozwojem gospodarki społecznej; (…) 89. podkreśla podstawową rolę usług opieki zdrowotnej i usług socjalnych użyteczności publicznej w europejskim modelu społecznym; wzywa Komisję do uznawania tej roli przy stosowaniu prawa rynku wewnętrznego i prawa konkurencji; zwraca uwagę na fakt niedostatecznego finansowania tych usług, które w niektórych wschodnioeuropejskich państwach członkowskich jest zatrważające; Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie oceny realiów społecznych


Pobierz ppt "Konferencja członków Komitetów Monitorujących Ekonomia społeczna w Strategii Rozwoju Kraju i programach operacyjnych. Szczególna rola regionów w definiowaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google