Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja na temat działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów objętego PROW 2014 – 2020 Zalesianie i tworzenie terenów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja na temat działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów objętego PROW 2014 – 2020 Zalesianie i tworzenie terenów."— Zapis prezentacji:

1 Informacja na temat działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów objętego PROW 2014 – 2020 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych Departament Płatności Bezpośrednich Warszawa 15 grudnia 2014 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Cele szczegółowe i cele przekrojowe (bezpośrednie) Działanie przyczynia się bezpośrednio do realizacji Priorytetu 5 : Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym, ze szczególnym naciskiem na realizację celu szczegółowego: Promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie (5E).

3 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Art. 21 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013.

4 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Powiązania z innymi aktami prawnymi: Prawodawstwo unijne:  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013  Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 807/2014,  Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 808/2014,  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013,  Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 640/2014,  Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014,  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013,  Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 639/2014,  Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 641/2014,  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1310/2013,  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014.

5 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Powiązania z innymi aktami prawnymi; Prawodawstwo krajowe: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 761, z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013, poz. 627 z późn. zm.), Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.).

6 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Budżet 301 mln euro 271 mln euro (zobowiązania kontynuacyjne) 30 mln euro (na nowe zobowiązania)

7 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Beneficjenci Rolnicy - właściciele gruntów przeznaczonych do zalesienia, Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) będące właścicielami gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne – w zakresie kosztów założenia.

8 Zalesianie o tworzenie terenów zalesionych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warunki minimalna powierzchnia gruntu objętego pomocą – 0,1 ha, maksymalna powierzchnia gruntu objęta pomocą – 20 ha, grunty orne i sady oraz grunty inne niż rolne – wykazane w ewidencji gruntów jako UR lub grunty zadrzewione i zakrzewione na UR niewykorzystywane do produkcji rolniczej.

9 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stawki płatności Wsparcie na zalesienie - jednorazowa płatność za wykonanie zalesienia w wysokości od 4 984 zł/ha do 7 385 zł/ha – w zależności od składu gatunkowego wykonanego zalesienia, nachylenia terenu, charakterystyki zalesionych gruntów (grunty erozyjne) oraz rodzaju materiału sadzeniowego. Dodatkowo przysługuje płatność na ewentualne ogrodzenie w wysokości 8,82 zł/mb lub na zabezpieczenie 3 palikami sadzonek w wysokości 1 132 zł/ha; Premia pielęgnacyjna - wypłacana przez 5 lat na utrzymanie i pielęgnowanie uprawy w wysokości od 794 zł/ha/rok do 1 628 zł/ha/rok – w zależności od nachylenia terenu, charakterystyki zalesionych gruntów (grunty erozyjne) oraz wykorzystania sukcesji naturalnej. Dodatkowo przysługuje płatność na ewentualną ochronę sadzonek, przed zwierzyną, poprzez stosowanie repelentów (płatność w wysokości 424 zł/ha); Premia zalesieniowa - wypłacana przez 12 lat na pokrycie utraconych dochodów działalności rolniczej – 1 215 zł/ha/rok.

10 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lp.Formy pomocyJedn. Grupy gatunk ó w IglasteLiściaste 1Wsparcie na zalesienie AZalesianie w warunkach korzystnych zł/ha 6 5537 152 B Zalesianie na gruntach o nachyleniu powyżej 12° 7 1467 624 CZalesianie na gruntach erozyjnych5 0125 470 D Zalesianie na gruntach erozyjnych o nachyleniu powyżej 12° 5 7116 098 E Zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi w warunkach korzystnych 6 9344 984 F Zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi na gruntach o nachyleniu powyżej 12° 7 3855 366 GZabezpieczanie przed zwierzyną - grodzenie 2-metrową siatką met.zł/mb8,82 HZabezpieczenie 3 palikamizł/ha1 132 2Premia pielęgnacyjna na gruntach Aw warunkach korzystnych zł/ha 1 075 B o nachyleniu powyżej 12° 1 237 Cerozyjnych 1 358 D erozyjnych o nachyleniu powyżej 12° 1 628 Einnych niż rolne z wykorzystaniem sukcesji naturalnej794 F innych niż rolne o nachyleniu powyżej 12° z wykorzystaniem sukcesji naturalnej 968 G Zabezpieczenie repelentami424 3Premia zalesieniowa A zł/ha1 215

11 Wniosek o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia: Składany w terminie 1 czerwca – 31 lipca (cześć inwestycyjna). Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie rocznej premii: Składany od 15 marca do 15 maja (część obszarowa) (formularz wniosku wspólny dla płatności bezpośrednich, ONW oraz rolnośrodowiskowych). Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

12 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych RokCzynnośćPrzykładowe Terminy Rok N 2015 ARiMR wydaje ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia - co najmniej 2 miesiące przed planowanym naborem tych wniosków Do 1 kwietnia Rolnik składa wniosek o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia – wnioskuje jedynie o wsparcie na zalesienie (Rolnik dołącza plan zalesienia + inne dokumenty) 1 czerwca – 31 lipca ARiMR rozpatruje wniosek o przyznanie pomocy w zakresie kosztów założenia - w terminie 2 miesięcy od daty zakończenia naboru wniosków i tworzy listę rankingową do 1 października ARiMR wydaje postanowienie o przyznaniu pomocy w zakresie kosztów założenia - po kontroli administracyjnej do 8 października Rolnik wykonuje Zalesienie - jesienią w roku złożenia wniosku, albo Rolnik wykonuje Zalesienie - wiosną roku następnego po roku złożenia wniosku październik-listopad marzec-kwiecień Tryb naboru wniosków Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych Tryb naboru wniosków RokCzynnośćPrzykładowe terminy Rok N+1 (2016) Rolnik składa do ARiMR oświadczenie o wykonanym zalesieniu wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym poprawność wykonania zalesienia - Zaświadczenie może złożyć również w terminie późniejszym tj. do 1 czerwca Do 15 maja Rolnik składa pierwszy wniosek o przyznanie pomocy w zakresie rocznej premii (pielęgnacyjnej i zalesieniowej) – wnioskuje po raz pierwszy o premie - na tym samym formularzu wniosku, co dla płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych 15 marca -15 maja ARiMR wykonuje wizytacje na miejscu oraz wydaje decyzję o przyznaniu wsparcia na zalesienie (z tytułu kosztów założenia) - 2 miesiące od złożenia przez Rolnika oświadczenia do 15 lipca ARiMR wydaje decyzję o przyznaniu pomocy w zakresie pierwszej premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej do dnia 1 marca Rok N+2,3,4,5 Rolnik składa kolejny wniosek o przyznanie pomocy w zakresie rocznej premii (pielęgnacyjnej i zalesieniowej) – wnioskuje o kolejne premie na tym samym formularzu wniosku, co dla płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowy 15 marca -15 maja Rok N+2,,4,5…1 2 Rolnik składa kolejny wniosek o przyznanie pomocy w zakresie rocznej premii (zalesieniowej) – wnioskuje o kolejne premie zalesieniowe na tym samym formularzu wniosku, co dla płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych 15 marca -15 maja Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

14 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych Art. 49 Rozporządzenia1305/2013 Bez uszczerbku dla art. 34 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, po konsultacji z komitetem monitorującym instytucja zarządzająca programem rozwoju obszar ó w wiejskich określa kryteria wyboru operacji. Celem kryteri ó w wyboru jest:  zapewnienie r ó wnego traktowania wnioskodawc ó w,  zapewnienie lepszego wykorzystania zasob ó w finansowych i ukierunkowanie środk ó w finansowych  zgodnie z priorytetami unijnymi w zakresie rozwoju obszar ó w wiejskich,  uwzględnienie zasady proporcjonalności w odniesieniu do wielkości operacji. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

15 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych Kryteria wyboru operacji Liczba punkt ó w Zalesienia, zlokalizowane na korytarzach ekologicznych Natura 2000 zgodnie z Planami Ochrony lub Planami Zadań Ochronnych dla obszar ó w Natura 2000 10 Zalesienia, zlokalizowane na gruntach erozyjnych, o których mowa w rozporządzeniu MRiRW w sprawie minimalnych norm 8 Zalesienia, przylegające do lasu bądź teren ó w zalesionych (na podstawie LPiS) 6 Zalesienia przylegające do ciek ó w wodnych (na podstawie LPiS) 5 Zalesienia na terenach o nachyleniu 12°4 Zalesienia grunt ó w w gminach o najmniejszej lesistości zgodnie z KPZL 2 Zalesienia w wojew ó dztwach o najmniejszej lesistości zgodnie z GUS 1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

16 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rys.1 Mapka erozyjna – 9 % kraju Rys 2 Korytarze ekologiczne – leśne – czerwone wg MŚ Rys. 3 Potrzeby i preferencje zalesieniowe gmin Rys. 4 Lesistość w podziale na wojew ó dztwa wg GUS

17 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych Płatności Bezpośrednie: Art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013. Kwalifikujący się obszar: „każdy obszar, który zapewnił rolnikowi prawo do płatności w 2008 r. w ramach systemu płatności jednolitych lub systemu jednolitej płatności obszarowej” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

18 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych Zmiany PROW 2014-2020PROW 2007-2013 Minimalna Powierzchnia 0,1 ha 0,5 ha Maksymalna Powierzchnia 20 ha 100 ha Okres Zobowiązania 12 lat 15 lat Płatności BezpośrednieTAK NIE Minimalna SzerokośćNIE20 m Kryteria SelekcjiTAK NIE Podział na Schematy NIE TAK Zmiany w działaniu zalesieniowym PROW na przestrzeni lat : 2007-2014 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

19 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Powierzchnia zalesiona PROW 2007-2013 [37 910 ha] w podziale na kampanie

20 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Liczba beneficjentów PROW 2007-2013 [10 171] w podziale na kampanie

21 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pobierz ppt "Informacja na temat działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów objętego PROW 2014 – 2020 Zalesianie i tworzenie terenów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google