Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AGENCJA RESTRUKTUTYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AGENCJA RESTRUKTUTYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA"— Zapis prezentacji:

1 AGENCJA RESTRUKTUTYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA
Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Wydział Windykacji

2 Agenda Spotkania Świętokrzyskiej Grupy Roboczej ds
Agenda Spotkania Świętokrzyskiej Grupy Roboczej ds. Przeciwdziałania i Zwalczania Nieprawidłowości w Zakresie Wykorzystania Funduszy Unijnych - sposoby naliczania odsetek przez ARiMR

3 Prawodawstwo wspólnotowe
Podstawy prawne Prawodawstwo wspólnotowe Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 817/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2419/2001 z dnia 11 grudnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe przepisy w zakresie stosowania zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli dla niektórych schematów pomocowych Wspólnoty ustanowionego na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 3508/92 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w ramach w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

4 Podstawy prawne Prawodawstwo krajowe
Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 98, poz. 634 ze zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

5 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Prezes Agencji, dyrektorzy oddziałów regionalnych i kierownicy biur powiatowych wydają decyzje administracyjne w zakresie określonym w odrębnych przepisach (np. rozporządzeniach Rady Ministrów regulujących kwestie udzielenia pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych, udzielenia pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w ramach wsparcia bezpośredniego, ustawie regulującej kwestie płatności bezpośrednich)

6 Podstawy prawne oraz zasady ustalania kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności
W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Prezes Agencji ustala w drodze decyzji administracyjnej kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych: pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; z funduszy krajowych, przeznaczonych na: - współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, - finansowanie przez Agencję pomocy przyznawanej w drodze decyzji administracyjnej.

7 Sposób naliczania odsetek
Podstawy prawne oraz zasady ustalania kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności Sposób naliczania odsetek Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z wyjątkiem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności, rozkładania płatności na raty oraz zaokrąglania należności.

8 Sposób naliczania odsetek
Podstawy prawne oraz zasady ustalania kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności Sposób naliczania odsetek Zgodnie z art. 56 § 1 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa, stawka odsetek za zwłokę wynosi 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia stawkę odsetek za zwłokę w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, poczynając od dnia 9 listopada 2010 r. wynosi 12 % kwoty zaległości w stosunku rocznym – Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2010 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 993)

9 Sposób naliczania odsetek
Wysokość odsetek nalicza się od kwoty ustalonej w ostatecznej decyzji ustalającej kwoty nienależnie lub nadmiernie wypłacone liczone za okres od dnia powiadomienia rolnika/grupy producentów rolnych o konieczności zwrotu kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności (czyli od dnia doręczenia rolnikowi decyzji administracyjnej) do dnia zwrotu płatności licząc łącznie z dniem otrzymania decyzji. Podstawa prawna: art. 49 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2419/ do płatności za rok 2004 art. 73 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 – do płatności za lata art. 80 oraz art. 71 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. – do płatności za rok 2010

10 Sposób naliczania odsetek
Fakt dokonania spłaty przez Wnioskodawcę w dniu doręczenia mu decyzji o ustaleniu kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności oznacza, iż dłużnik zobowiązany jest do zwrotu płatności nienależnie lub nadmiernie pobranej wraz z odsetkami za jeden dzień, tj. za dzień doręczenia decyzji.

11 Podstawy prawne oraz zasady ustalania kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności
Art. 29 ust. 3 ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Prezes Agencji może upoważnić pracowników Agencji do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1 (tj. decyzji administracyjnych w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, z funduszy krajowych, przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz finansowanie przez Agencję pomocy przyznawanej w drodze decyzji administracyjnej).

12 DYREKTORZY/ZASTĘPCY DYREKTORÓW ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH:
OBECNY ZAKRES UPOWAŻNIEŃ W ARiMR: DYREKTORZY/ZASTĘPCY DYREKTORÓW ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH: do wydawania w I instancji decyzji oraz postanowień w zakresie ustalania kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych: pochodzących z funduszy Unii Europejskiej krajowych, przeznaczonych na: współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy UE oraz finansowanie pomocy przyznanej w drodze decyzji administracyjnej

13 do wydawania decyzji oraz postanowień w związku z rozpatrywaniem wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy ustalania kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności z tytułu ONW wypłaconych w ramach PROW oraz PROW do wydawania decyzji oraz postanowień podejmowanych w trybie art. 145, art. 154 i art.155 Kpa w sprawach dotyczących ustalania kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności z tytułu (ONW), wypłaconych w ramach PROW oraz PROW (odrębne upoważnienie)

14 KIEROWNICY/ZASTĘPCY KIEROWNIKÓW BIUR POWIATOWYCH
- w trakcie realizacji - do wydawania decyzji oraz postanowień podejmowanych w trybie art. 145, art. 154 i art.155 Kpa w sprawach dotyczących ustalania kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego KIEROWNICY/ZASTĘPCY KIEROWNIKÓW BIUR POWIATOWYCH - do wydawania w I instancji decyzji oraz postanowień w zakresie ustalania kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności z tytułu ONW, wypłaconych w ramach PROW na lata oraz PROW na lata ; Kierownicy/Zastępcy Kierowników BP nie są upoważnieni do wydawania decyzji oraz postanowień w zakresie ustalania kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności z tytułu ONW w jakimkolwiek trybie nadzwyczajnym

15 W myśl art. 29 ust. 4 ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
od decyzji administracyjnej wydanej w pierwszej instancji w sprawie ustalenia kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności nie służy odwołanie, jednak strona niezadowolona z tej decyzji może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa ARiMR. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji administracyjnych.

16 Prezentacje przygotował
Dziękuję za uwagę Prezentacje przygotował Tomasz Błaszczyk


Pobierz ppt "AGENCJA RESTRUKTUTYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google