Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANEKS DO UMOWY O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI LSR listopad 2010 r. Katarzyna Łukasiewicz Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANEKS DO UMOWY O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI LSR listopad 2010 r. Katarzyna Łukasiewicz Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi."— Zapis prezentacji:

1 ANEKS DO UMOWY O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI LSR listopad 2010 r. Katarzyna Łukasiewicz Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 § 4 ust. 1 pkt 1 – środki na Wdrażanie LSR Było: w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju nie mogą przekroczyć kwoty.............. zł (słownie złotych:.........................................) oraz kwoty wynikającej z § 2 ust. 1 pkt 5 lit a) rozporządzenia, w tym na operacje: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej przewidziano kwotę …………… zł (słownie złotych: ……………..…….………), Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw przewidziano kwotę …………… zł (słownie złotych: ….………………………………), Odnowa i rozwój wsi przewidziano kwotę …………… zł (słownie złotych ………………………………….……….……), Małe projekty przewidziano kwotę …………… zł (słownie złotych …………………………………….……); Jest: w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju nie mogą przekroczyć kwoty.............. zł (słownie złotych:.........................................) oraz kwoty wynikającej z § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia;

3 dodano ust. 1a – środki na dodatkowe zadania 1a. Środki finansowe na realizację LSR w zakresie dodatkowych zadań nie mogą przekroczyć: w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.............. zł (słownie złotych:.........................................); w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy................................ zł (słownie złotych:....................................................); w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja............. zł (słownie złotych:..............................).

4 Rozdzielenie zobowiązania – inne sankcje 4) terminowego przeprowadzania postępowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005 oraz procedurą określoną w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868, z późn. zm.), które są zgodne z LSR;, 4a) składania do Samorządu Województwa wniosku o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy, zgodnie z harmonogramem przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, przy czym złożenie ostatniego wniosku o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy, może nastąpić do dnia 30 czerwca 2014 r.;,

5 Zobowiązanie 4a składania do Samorządu Województwa wniosku o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy, zgodnie z harmonogramem przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, przy czym złożenie ostatniego wniosku o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy może nastąpić 30 czerwca 2014 r.;

6 Zobowiązanie 5 Było: przekazywania właściwemu podmiotowi wdrażającemu list wybranych operacji, list operacji, które nie zostały wybrane, uchwał właściwego organu LGD w sprawie wyboru operacji, wszystkich złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje, w ramach działania o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy; Jest: przekazywania właściwemu podmiotowi wdrażającemu kompletnych list operacji, które zostały wybrane, kompletnych list operacji, które nie zostały wybrane, wszystkich uchwał właściwego organu LGD w sprawie wyboru operacji oraz wszystkich złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy

7 Zobowiązanie 5 Było: sprawdzania zgodności operacji realizowanych w ramach działania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy z LSR oraz wybierania operacji zgodnie z art 62 ust 4 rozporządzenia nr 1698/2005; Jest: sprawdzania zgodności operacji realizowanych w ramach działania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy, z LSR oraz wybierania operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005 i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868, z późn. zm.);

8 Zobowiązanie 9 Było: umożliwienia przeprowadzania kontroli LGD przez przedstawicieli Samorządu Województwa, Agencji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organom kontroli państwowej i skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, w zakresie wyboru LGD i realizacji LSR, do końca 2020 roku; Jest: umożliwienia przeprowadzania kontroli LGD przez przedstawicieli Samorządu Województwa, Agencji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organom kontroli państwowej i skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, w zakresie wyboru LGD i realizacji LSR, w tym dokonywania wyboru operacji przez LGD, do końca 2020 r.;

9 Kontrole w LGD Samorząd Województwa przeprowadzając kontrole, o których mowa w § 5 pkt 9 umowy, stosuje odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 168, poz. 1181).

10 Zobowiązanie 10 Było: przechowywania dokumentów, dotyczących wyboru LGD i realizacji LSR, do końca 2020 r.; Jest: przechowywania dokumentów, dotyczących wyboru LGD i realizacji LSR, a także dokumentów potwierdzających wykonanie zobowiązania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy, w szczególności list osób, którym udzielono bezpłatnego doradztwa, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy, lub oświadczeń takich osób, do końca 2020 r.;,

11 Zobowiązanie 13 Było: niepowoływania na członków organu decyzyjnego LGD osób o kwalifikacjach i doświadczeniu niższym niż w dniu dokonania wyboru LGD do realizacji LSR; Jest: zapewnienia, aby członkowie organu decyzyjnego LGD oraz osoby reprezentujące członków tego organu posiadały kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż posiadane w dniu dokonania wyboru LGD do realizacji LSR przez członków tego organu lub osoby reprezentujące członków tego organu;

12 Zobowiązanie 14 Było: niezatrudniania członków organu decyzyjnego w biurze LGD Jest: niezatrudniania członków organu decyzyjnego oraz osób reprezentujących członków tego organu w biurze LGD

13 Zobowiązanie 16 Było: stosowania do wyboru operacji procedur i kryteriów zapewniających efektywną i prawidłową realizację LSR; Jest: stosowania do wyboru operacji procedur i kryteriów określonych w LSR;

14 Zobowiązanie 18 Było: złożenia sprawozdania z realizacji LSR do 30 czerwca 2015r. na formularzu udostępnionym przez Samorząd Województwa Jest: złożenia Samorządowi Województwa sprawozdania z realizacji LSR do dnia 31 grudnia 2015 r. na formularzu udostępnionym przez Samorząd Województwa

15 Nowe zobowiązania monitorowanie realizacji LSR oraz opracowanie i udostępnienie formularza ankiety monitorującej na potrzeby monitorowania realizacji LSR beneficjentom działania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy, składanie Samorządowi Województwa do dnia 15 lutego każdego roku realizacji LSR sprawozdania z realizacji LSR za rok poprzedni na formularzu udostępnionym przez Samorząd Województwa

16 Nowe zobowiązania określenie wskaźników realizacji celów LSR oraz przedsięwzięć, stosowanie zasad wymiany informacji oraz interpretacji przekazywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z postępowaniem w sprawie wyboru operacji zgodnie z art. 62 ust 4 rozporządzenia nr 1698/2005

17 Nowe zobowiązania niezwłoczne powiadamianie Samorządu Województwa o zmianie swoich danych zawartych w umowie; zmiana tych danych nie wymaga zmiany umowy

18 Zalecenia SW W oparciu o analizę sprawozdań rocznych i po uzyskaniu wyjaśnień od LGD w zakresie informacji zawartych w tych sprawozdaniach, Samorząd Województwa może wydać LGD zalecenia mające na celu poprawę efektywności realizacji LSR.

19 Ocena efektywności działalności LGD oraz realizacji LSR W przypadku uzyskania podczas oceny efektywności działalności LGD oraz realizacji LSR, negatywnej opinii Samorządu Województwa, LGD jest zobowiązana do opracowania we współpracy z Samorządem Województwa programu naprawczego w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tej oceny i jego zrealizowania w terminie wskazanym w tym programie.

20 Rozszerzenie obszaru LSR Rozszerzenie obszaru LSR o gminy, które: nie były dotychczas członkiem albo partnerem innej LGD albo były członkiem albo partnerem LGD, z którą rozwiązano umowę nie później niż w 2010 r. oraz która nie wydatkowała lub zwróciła środki w ramach działań 4.2 oraz 431.

21 Zmiana umowy bez zmiany umowy opis rozpowszechniania założeń LSR opis rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w tym o warunkach i trybie jej przyznawania warunki techniczne i lokalowe biura LGD procedura naboru pracowników LGD LSR, w zakresie charakterystyki członków albo partnerów LGD, struktury organu decyzyjnego LGD oraz kwalifikacji i doświadczenia organu decyzyjnego LGD w załączniku nr 2 (limity środków) do umowy ZA ZGODĄ SW !!!

22 SANKCJE – redukcja 20 % Niewykonanie w danym roku w postępowaniu w sprawie wyboru operacji zobowiązań: 5, 16 lub 25 – środki przewidziane na działanie 413 i środki na dodatkowe zadania w 413 ulegają zmniejszeniu o kwotę stanowiącą 20% kwoty środków przewidzianych na to działanie oraz te zadania, przy czym zmniejszenia dokonuje się w kolejnych latach, w którym przewidziane są te środki. POMIMO DWUKROTNEGO WEZWANIA LGD PRZEZ SW !!!

23 SANKCJE – rozwiązanie umowy Niewykonanie zobowiązań dotyczących: realizacji LSR na warunkach wynikających z umowy, ustawy oraz rozporządzenia w okresie od ………………….. do ….….………….., osiągnięcia wynikających z LSR celów ogólnych, zgodnie z określoną w LSR misją LGD, umożliwienia przeprowadzania kontroli LGD

24 SANKCJE – warunkowe rozwiązanie umowy (na DWUKROTNE wezwanie SW) Niewykonanie zobowiązań dotyczących: wszystkie zobowiązania oprócz 9, nieopracowania programu naprawczego, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy, albo niezrealizowania tego programu w terminie,

25 Harmonogram Lp.Wyszczególnienie 200920102011201220132014 IIIIIIIVIIIIIIIVIIII I I 1 Operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działania: Różnicowani e w kierunku działalności nierolniczej 2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsi ębiorw 3 Odnowa i rozwój wsi 4małe projekty

26 Dostosowanie do aneksu określić wskaźniki realizacji celów LSR oraz przedsięwzięć i zaktualizować LSR o te wskaźniki, złożyć Samorządowi Województwa, na formularzu udostępnionym przez Samorząd Województwa, sprawozdanie z realizacji LSR za 2009 r., opracować formularz ankiety monitorującej na potrzeby monitorowania realizacji LSR W terminie 3 m-cy od podpisania aneksu

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ANEKS DO UMOWY O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI LSR listopad 2010 r. Katarzyna Łukasiewicz Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google