Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Jankowska Katarzyna Witek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Jankowska Katarzyna Witek"— Zapis prezentacji:

1 Katarzyna Jankowska Katarzyna Witek
Faktoring, forfaiting i sekurytyzacja oraz inne formy likwidacji zatorów płatniczych (np. debt equity swaps, kredyty na wymagalne zobowiązania) Katarzyna Jankowska Katarzyna Witek

2 Faktoring Faktoring to rodzaj działalności finansowej polegającej na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączony z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług.

3 Źródło: http://www.faktoring-broker.pl

4 Polski Związek Faktorów jest krajową federacją firm świadczących usługi faktoringu, założoną w listopadzie 2001 roku. Do roku 2006 Związek działał pod nazwą Konferencja Instytucji Faktoringowych. Działania Związku : promocja usług faktoringowych, prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz członków Związku i przedsiębiorców, współpraca ze środowiskami akademickimi, wspólne działania na rzecz zmiany otoczenia prawnego.

5 Członkowie PZF Źródło:

6 Udział w rynku po 3 kwartale 2014r.
Źródło:

7 ING Comercial Finance Faktoring z regresem Faktoring bez regresu
Faktoring obsługowy In House Faktoring Faktoring wymagalnościowy Faktoring samorządowy Faktoring odwrócony Faktoring eksportowy w systemie dwóch faktorów Faktoring importowy w systemie dwóch faktorów

8 In House Faktoring ING zarządza należnościami wybranych Odbiorców finansując je niezwłocznie po wystawieniu faktury, na długo przed terminem płatności, pozostawiając po stronie Klienta rozliczanie zapłaty dokonanej przez Odbiorcę. ING może dodatkowo zabezpieczyć ryzyko niewypłacalności Odbiorcy - należności w ramach limitu wyznaczonego Odbiorcy objęte są ochroną w wysokości: 90% w ramach polisy ING zgodnie z indywidualną polisą Klienta

9 In House Faktoring Klient: Informacja o nowym Odbiorcy do faktoringu.
ING: Wyznaczenie limitu finansowania lub ochrony (w przypadku faktoringu bez regresu) dla Odbiorcy. Klient: Bieżące rozliczanie płatności Odbiorców poprzez dostęp online do rachunku ING. Codzienna informacja zawierająca wszystkie aktualnie nierozliczone przez Klienta faktury dotyczące Odbiorców objętych faktoringiem. ING: Ewidencja nowych/ wyksięgowanie rozliczonych przez Klienta faktur oraz aktualizacja sald Odbiorców. Wypłata wynikająca z: Zaliczki z nowych faktur ( do 90% wartości) Zwrotu zaliczki z faktur rozliczonych przez Klienta Łącznej kwoty płatności Odbiorców, na podstawie których, Klient dokonał rozliczenia faktur. Faktoring z regresem: czynności windykacyjne prowadzone są przez Klienta lub mogą być zlecone ING. Faktoring bez regresu: w przypadku braku zapłaty czynności windykacyjne prowadzone są przez ING, ubezpieczyciela lub faktora zagranicznego dnia po terminie płatności ING rozlicza fakturę z Klientem zgodnie z wysokością udzielonej ochrony.

10 Źródło: http://www.faktoring-broker.pl/faktoring.html

11 Debt for equity swap Swap długu na kapitał
zamiana długu na udział kapitałowy w przedsiębiorstwie zakup długu na rynku wtórnym po cenie niższej od nominału, a następnie wniesieniu go po wartości nominalnej do przedsiębiorstwa w zamian za akcje lub udziały możliwość uniknięcia konieczności wykupu zadłużenia. różne rodzaje zobowiązań. W praktyce są to wierzytelności bankowe, bądź pożyczki udzielane przez wspólników

12 Debt for equity swap Możliwość wyjścia z sytuacji nadmiernego zadłużenia przedsiębiorstwa- ograniczanie problemu niewypłacalności i zagrożenia bankructwem Poprawa struktury kapitału przedsiębiorstwa- odzyskanie zdolności kredytowej. Mniejsze obciążenie bieżącej płynności- większa możliwość finansowania działalności z bieżących wpływów.

13 Debt for equity swap rozwój transakcji Debt Equity Swap w wyniku pogorszenia sytuacji przedsiębiorstw spowodowanej przez kryzys finansowy tradycyjne ratowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przez wierzycieli (w szczególności banki) poprzez udzielanie pożyczek i kredytów- zbyt duże ryzyko Debt Equity Swap- pełne prawo kapitałodawcy do partycypacji we wzroście wartości przedsiębiorstwa bądź wypłacie zysku likwidacja bądź ograniczenie nadmiernego zadłużenia przdsiębiorstwa i tym samym zagrożenia upadłością.

14 Kredyt konsolidacyjny
Kredyt konsolidacyjny- produkt bankowy oferowany w celu spłacenia istniejących już zobowiązań zaciągniętych przez kredytobiorcę. Bank spłaca wszystkie istniejące dotąd zadłużenia w zamian za jeden duży kredyt, ale ze znacznie mniejszą ratą i na dłuższy okres. Kredyt konsolidacyjny może obejmować zarówno spłatę kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych, samochodowych, ratalnych, spłatę debetu bieżących rachunków, bądź zadłużeń na karcie kredytowej.

15 Kredyt konsolidacyjny
gwarancja najniższej raty - niższej niż raty kredytów konsolidacyjnych w innych bankach; najdłuższy na rynku okres kredytowania – nawet do 10 lat; wysoka maksymalna kwota kredytu – do 150 tys. zł bez zabezpieczeń i poręczeń; minimum formalności - możliwość otrzymania kredytu, bez konieczności dostarczania opinii innych banków, jeśli informacja o kredycie jest w BIK.

16 Kredyt konsolidacyjny
Przykład: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): zł, liczba rat: 54, oprocentowanie nominalne: 11,5%, składka na ubezpieczenie na życie: 3 485,15 zł, opłata przygotowawcza: 428,11 zł (1,99%), kwota odsetek: 6 149,80 zł, RRSO: 23,83%, rata: 512,28 zł, całkowity koszt: ,06 zł, całkowita kwota do zapłaty: ,06 zł.

17 FORFAITING Forfaiting stosowany w praktyce rozliczeń międzynarodowych polega na zakupie przez nabywcę wierzytelności (forfaitera) odpowiednio zabezpieczonych średnio- i długoterminowych wierzytelności , pochodzących przede wszystkim z transakcji eksportowych, przez instytucję forfaitingową (najczęściej bank) bez regresu w stosunku do zbywcy tychże wierzytelności (forfetysta).

18 1. Podpisanie kontraktu handlowego
Eksporter-forfetysta Forfaiter (np. bank eksportera) Importer-dłużnik Bank importera 1. Podpisanie kontraktu handlowego 3. Dostawa towarów/świadczenie usług 6. Wypłata wierzytelności pomniejszona o wynagrodzenie należne forfaiterowi 2. Podpisanie umowy forfaitingu 4. Poręczenie wierzytelności lub awal 5. Dostarczenie wymaganych dokumentów dot. Poręczenia przez bank wierzytelności lub awalu 7. Spłata wierzytelności przez dłużnika lub poręczyciela/awalistę Źródło:

19 Przykład Polski eksporter sprzedaje swoje wyroby na kredyt wekslowy
Kontrahent: importer z Niemiec Zdyskontowanie weksla importera bez prawa regresu przez bank we Francji Przejęcie ryzyka wypłaty sumy wekslowej przez bank francuski Otrzymanie przez polskiego eksportera wypłaty środków, uwolnienie się od ryzyka realizacji weksla. Importer nabywa towar, uzyskując możliwość późniejszej zapłaty

20 Początki forfaitingu w Polsce- Bank Handlowy
W 1996 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. przeprowadził transakcję z firmą Opel Polska: Nabycie wierzytelności opiewające na 8 mln DEM Zysk w wysokości ok 0,5 mln USD r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. przeprowadził około 700 transakcji 400 zostało zakończonych (spłaconych), około 300 było w toku Rynek pierwotny i wtórny

21 Forfaiting w Polsce

22 Forfaiting BRE Bank S.A. Przykłady kosztów naliczanych przez BRE Bank S.A.: Koszt usługi oparty na LIBOR lub IRS Marża Prowizja administracyjna Dodatkowa prowizja za gotowość do zablokowania limitu na transakcję na okres produkcji przedmiotu eksportu

23 Forfaiting Citibank Handlowy
1% prowizji od zawartej umowy ramowej 0,35% od kwoty weksla, nie mniej niż 200 PLN od każdego weksla marżę negocjowaną indywidualnie

24 Forfaiting Bank BPH S.A. Jednorazowo prowizja w wysokości od 250 PLN do 1 tys. PLN przy rozpoczęciu transakcji . Przy otwarciu linii forfaitingowej opłata w wysokości od 1% od wartości przyznanej linii, niemniej jednak niż 1 tys. PLN. Za niewykorzystanie linii jednorazowa opłata od 0,4% od niewykorzystanego salda, nie mniej jednak niż 500 PLN. Za każdą wykupioną wierzytelność w ramach linii opłata w wysokości od 0,3% od wypłaconej wierzytelności niemniej jednak niż 30 PLN. Za ocenę finansową dłużnika od 200 PLN do 1 tys. PLN.

25 Porównanie ofert banków w zakresie forfaitingu w Polsce w 2012 r.
Definicja usługi Rodzaj transakcji Regres w stosunku do zbywcy wierzytelności Przedmiot transakcji Adresaci oferty PEKAO S.A. wykup należności średnio- i długoterminowych, powstałych poprzez realizację dostaw towarów i usług lub projektów inwestycyjnych, przed terminem ich wymagalności transakcje dotyczące dostaw towarów i usług lub projektów inwestycyjnych brak regresu należności powstałe poprzez realizację dostaw towarów i usług lub projektów inwestycyjnych duże przedsiębiorstwa (korporacje) Raiffeisen Bank Polska S.A. wykup wierzytelności klienta (sprzedającego) przysługujących mu od kontrahenta (kupującego) transakcje międzynarodowe i krajowe wierzytelności klienta (sprzedającego) małe przedsiębiorstwa Bank Zachodni WBK S.A. wykup wierzytelności eksportowych o odroczonych terminach zapłaty transakcja eksportowa wierzytelności eksportowe o odroczonych terminach zapłaty małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, korporacje Źródło: Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej 2013

26 Forfaiting na świecie

27 Sekurytyzacja Jest to forma finansowania polegającą na konwersji wyodrębnionej grupy aktywów generujących przewidywalne przepływy pieniężne w papiery wartościowe, które są przedmiotem obrotu na rynkach kapitałowych. Pozwala na pozyskanie kapitału w oparciu o wyodrębnione aktywa bez wzrostu ryzyka kredytowego. Przedmiot: wierzytelności wynikające z kredytów hipotecznych, konsumpcyjnych, samochodowych, wierzytelności wynikające z kart kredytowych, umów leasingowych, transakcji handlowych, faktur za usługi telekomunikacyjne należności z tytułu refundacji leków przez NFZ.

28 Jak przebiega sekurytyzacja?
1. Bank udziela kredytów 2. Bank wystawia niespłacane kredyty na sprzedaż 3. Fundusz sekurytyzacyjny pozyskuje kapitał od inwestorów 4. Fundusz sekurytyzacyjny kupuje od banku pulę niespłacanych kredytów 5. Serwiser ściąga długi zwiększając wycenę jednostek uczestnictwa 6. Inwestorzy realizują zyski

29 Przegląd rynku sekurytyzacji – emisje publiczne w Europie w latach w podziale na rodzaje aktywów zabezpieczających Źródło: Raport z prac Grupy ds. sekurytyzacji wierzytelności bankowych, Urząd KNF

30 Wartość emisji MBS w Europie w latach 1996-2005 w mld USD
Źródło: Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym, KNF

31 Dlaczego wzrost popularności?
9,62% tyle wynoszą średnie stopy zwrotu funduszy inwestujących w wierzytelności masowe za ostatnie 12 miesięcy niewielka zmienność (wahania wartości inwestycji) bardzo dobry stosunek zysku do ryzyka niezależność od koniunktury na rynkach (w tym np. kryzysów).

32 Porównanie z najlepszym funduszem akcyjnym
Źródło: http//analiza.pl

33 Dziękujemy za uwagę!

34 Bibliografia http://www.faktoring.pl http://www.faktoring-broker.pl
https://szkolainwestowania.pl Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej 2013, nr 32, s. 237–252 J. Dudziński, Podstawy handlu zagranicznego, wyd. Diffin S.A., Warszawa 2010 J. Kudła, Instrumenty finansowe i ich zastosowanie, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2009 Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym, KNF J. Więcławski, Debt Equity Swap i Debt Buy Backs jako instrumenty restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa, Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska Lublin- Polonia, 2010


Pobierz ppt "Katarzyna Jankowska Katarzyna Witek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google