Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzice 6-latków: uwarunkowania decyzji posłania sześciolatka do I klasy dr Magdalena Czub Zespół Wczesnej Edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzice 6-latków: uwarunkowania decyzji posłania sześciolatka do I klasy dr Magdalena Czub Zespół Wczesnej Edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 Rodzice 6-latków: uwarunkowania decyzji posłania sześciolatka do I klasy dr Magdalena Czub Zespół Wczesnej Edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie dr Joanna Matejczuk, prof. dr hab. Elżbieta Hornowska Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2 Cel nadrzędny: zidentyfikowanie przyczyn decyzji rodziców dotyczących posłania i nieposłania sześciolatka do pierwszej klasy szkoły podstawowej Przyczyny decyzji rodzicielskiej dotyczące posłania sześciolatka do I klasy Źródła, z jakich rodzice czerpią informacje Oczekiwania rodziców sześciolatków względem szkoły / przedszkola Obawy rodziców związane z posłaniem sześciolatka do I klasy Refleksje dotyczące słuszności decyzji posłania sześciolatka do I klasy/ oddziału przedszkolnego/ przedszkola C ELE I PYTANIA BADAWCZE

3 Grupa 1 – rodzice 6-latków, którzy posłali dziecko do I klasy szkoły podstawowej Grupa 2 - rodzice 6-latków, którzy posłali dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Grupa 3 - rodzice 6-latków, którzy posłali dziecko do I klasy szkoły podstawowej (50%) oraz rodzice 6-latków, którzy posłali dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (50%). W spotkaniach łącznie wzięło udział 195 respondentów, w tym: 1 grupa – 10 osób, 3 grupy – po 9 osób, 18 grup – po 8 osób, 2 grupy - po 7 osób O SOBY BADANE

4 Zogniskowany wywiad grupowy (ang. Focus Group Interview) moderowana dyskusja grupy respondentów na zadany przez badacza temat mająca na celu ujawnienie poglądów, motywów, opinii, ocen, uczuć i deklarowanych postaw osób badanych względem określonego problemu Scenariusz lista wątków, które będą omawiane czas spotkania 90 – 120 min Narzędzia badawcze

5  styczeń – luty 2013 roku  24 wywiady  12 na terenach wiejskich  12 w miastach liczących pow. 100 tys. mieszkańców  4 spotkania każdej z trzech typów grup organizacja badań

6 P RZYCZYNY PODEJMOWANYCH DECYZJI Przyczyny społeczno-emocjonalnePrzyczyny praktyczne III. związane z przekonaniami na temat systemu II. związane ze sposobem postrzegania funkcji rodzicielskich I. związane ze sposobem postrzegania dziecka V. związane z organizacją życia rodziny IV. związane z przygotowanie m placówki

7 Sposób spostrzegania dziecka 1 Zainteresowanie nauką i szkołą 2 Samodzielność i odpowiedzialność 3 Radzenie sobie ze stresem 4 Poziom aktywności i koncentracja 5 Otwartość i odwaga 6 Umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi 7 Czynniki zdrowotne

8 Sposób spostrzegania funkcji rodzicielskich 1 Rozwój społeczno-emocjonalny vs rozwój intelektualny 2 Motywacja do pomocy w na uce P RZEKONANIA NA TEMAT SYSTEMU EDUKACJI 1 Organizacja systemu oświaty 2 Program nauczania

9 Czynniki związane z przygotowaniem placówki edukacyjnej 1 zapewnienia bezpieczeństwa i poczucia komfortu psychicznego 2 oferta placówki dotycząca istnienia świetlicy 3 odpowiednia aranżacji przestrzeni 4 liczebności klas pierwszych 5 zapewnienie jednorodności wiekowej w klasach pierwszaków. 6 gwarancja całodziennej opieki nad dzieckiem 7 kompetencjach kadry pedagogicznej do pracy z 6-latkamikontrola nad regularnością posiłków

10 Czynniki związane z organizacją życia rodziny 1 czynniki logistyczne, związane z organizacją dnia i wygodą rodziców. 2 lokalizacji szkoły lub brak konieczności dowożenia dziecka 3 możliwość pozostawienia dziecka pod dobrą opieką przez cały dzień 4 mniejsze obciążenie budżetu domowego wynikającego z posłania dziecka do szkoły

11 Źródła informacji ważne dla rodziców 6. znajomi 5. media 4. rodzina 3. spotkania informacyjne w przedszkolu i szkole 2. opinia psychologa 1. opinia wychowawcy przedszkola

12 Oczekiwania i obawy rodziców dzieci 6-letnich Oczekiwania Obawy Wstępna percepcja sytuacji Doświadczenia dziecka Funkcjonowanie placówki Ocena Refleksja na temat słuszności podjętej decyzji Refleksja

13 Oczekiwania odnośnie placówki edukacyjnej OCZEKIWANIA Edukacja i wychowanie Opanowanie programu Samoregulacja i kompetencje poznawcze Rozwój społeczny Wyposażenie i organizacja placówki Oferta świetlicy Zapewnienie opieki Kontakt z rodzicami Najbardziej znaczące oczekiwania

14 Obawy rodziców odnośnie szkoły RODZICE DZIECI W I KLASIE ruchliwość dziecka, nieumiejętność skupienia zagubienie dziecka w nowym otoczeniu duży zakres materiału do opanowania zbyt duża różnica między 6 a 7-latkiem kłopoty z integracją i kontaktami w grupie niechęć dziecka do nauki, szkoły niska samodzielność dziecka niezdyscyplinowanie dziecka RODZICE DZIECI W PRZEDSZKOLU zagrożenia wynikające z kontaktów ze starszymi uczniami zagubienie dziecka w nowym otoczeniu niewystarczająca opieka nad dzieckiem duży zakres materiału do opanowania zahamowanie rozwoju dziecka zbyt duża różnica między a 7- latkiem

15 Pozytywne i negatywne doświadczenia 6-latka 6-latek w I klasie6-latek w przedszkolu Zyski i pozytywne zmiany  dojrzałość emocjonalna  wzrost wiedzy i umiejętności  pewność siebie, odwaga  samodzielność  odpowiedzialność, sumienność  zdyscyplinowanie  uspołecznienie  nowe znajomości  „lepszy start w życiu”  dojrzałość emocjonalna  wzrost wiedzy i umiejętności  pewność siebie  samodzielność  przygotowanie do nauki w szkole  przedłużone dzieciństwo  zapewnione bezpieczeństwo  mniej obowiązków rodzicielskich Starty i negatywne zmiany  skrócenie dzieciństwa  narażenie na stres  mniejsze poczucie bezpieczeństwa  niecenzuralne słownictwo  zwiększenie obowiązków rodzicielskich (zadania domowe)  możliwie spowolnienie lub zahamowania rozwoju dziecko (słaby program nauczania)  brak samodzielności i obowiązkowości

16 Refleksje na temat słuszności podjętej decyzji Ogólna ocena  Większość badanych pozytywnie ocenia podjętą decyzję  Niewielka ilość osób deklaruje podjęcie błędnej lub niedającej się jednoznacznie ocenić decyzji  Rodzice w większości deklarują zadowolenie dzieci z uczęszczania do danej placówki; dzieci pozytywnie odnoszą się do zajęć  Respondenci częściej zwracają uwagę na mocne strony placówki niż na jej wady  Pozytywna ocena infrastruktury i wyposażenia placówek  Pozytywna ocena kadry pedagogicznej, przygotowania nauczycieli do pracy  Pozytywny wpływ nauczycieli na rozwój dziecka i zainteresowanie nauką

17 6-latek w I klasie SP6-latek w przedszkolu Argumenty potwierdzające słuszność podjętej decyzji  Atrakcyjna oferta żywieniowa  Programy żywieniowe polskie i unijne  Pozytywna ocena zajęć dodatkowych  Jednozmianowy plan zajęć  Pozytywna ocena zajęć dodatkowych  Atrakcyjna oferta żywieniowa Argumenty niepotwierdzające słuszności podjętej decyzji  Dziecko nie radzi sobie z obowiązkowością, niezdyscyplinowanie  Brak zainteresowania nauką  Zagubienie w szkole  Niezaspokojona potrzeba zabawy  Skrócenie czasu edukacji szkolnej o rok  Brak drzemki i tęsknota za kolegami z przedszkola (nieliczne głosy)  Brak Refleksje na temat słuszności podjętej decyzji

18 „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa tel.: (22) 241 71 00, e-mail: ibe@ibe.edu.pl


Pobierz ppt "Rodzice 6-latków: uwarunkowania decyzji posłania sześciolatka do I klasy dr Magdalena Czub Zespół Wczesnej Edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google