Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Reforma systemu oświaty Reforma systemu oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Reforma systemu oświaty Reforma systemu oświaty."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Reforma systemu oświaty Reforma systemu oświaty

2 Znaczenie wychowania przedszkolnego w rozwoju dziecka Proponowane zmiany w systemie oświaty dotyczące edukacji przedszkolnej i I etapu szkoły podstawowej Finansowanie zmian Zadania jednostek samorządu terytorialnego Harmonogram spotkań informacyjnych Kuratora Oświaty dotyczących reformy systemu oświaty w zakresie obniżenia wieku szkolnego i edukacji przedszkolnej Przebieg spotkania

3 Najważniejszy etap w życiu dziecka Kształtuje się znaczna część możliwości intelektualnych Najłatwiej wyrównywać szanse edukacyjne u najmłodszych dzieci Polska Kraje UE 60% dzieci pięcioletnich uczęszcza do przedszkola 90% dzieci pięcioletnich uczęszcza do przedszkola Znaczenie wychowania przedszkolnego

4 4 % gmin wiejskich w Polsce bez przedszkoli Źródło: Dobry Start, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego (Informator MEN 2008)

5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat Obniżenie wieku szkolnego Reforma programowa – nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego Istota wprowadzenia zmiany

6 opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i zapewnia ciągłość procesu edukacji w szkole podstawowej zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych gwarantuje prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci zobowiązuje nauczycieli do prowadzenia w ramach etatu analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) Od 1 września 2009 r. obowiązywać będzie nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, która: Reforma programowa wychowania przedszkolnego

7 Ustawy: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późń. zm.) Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2009 r., Nr…, poz….) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Podstawy prawne:

8 Rozporządzenia: Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr..., poz....)

9 Rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie innych form wychowania przedszkolnego (Dz.U. Nr 7, poz. 38) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 104, poz. 667)

10 Trzyletni okres wprowadzania obniżenia wieku szkolnego – najważniejsze fakty Obniżenie wieku szkolnego

11 3. Decyzja dyrektora w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły 2. Wniosek rodzica do dyrektora szkoły 4. Warunki przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły: a) warunki organizacyjne szkoły b) objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki Sześciolatek w szkole lata 2009/2010 – 2011/2012 1. Prawo dziecka sześcioletniego do edukacji szkolnej 6. Obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego w przypadku nierozpoczęcia nauki w klasie pierwszej 5. Możliwość przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły nieobjętego wcześniej żadną formą wychowania przedszkolnego po uzyskaniu pozytywnej opinii ppp

12 W latach 2009-2011 o wcześniejszym pójściu dziecka sześcioletniego do szkoły decydują RODZICE i DYREKTOR SZKOŁY Ważne

13 Wszystkie dzieci sześcioletnie zostaną objęte obowiązkiem szkolnym od 1 września 2012 Warto pamiętać

14 Zapewnienie ciągłości wychowania i kształcenia przez: – znajomość przez nauczycieli klas pierwszych podstawy programowej wychowania przedszkolnego, –zadbanie o adaptację dzieci do warunków szkolnych (poczucie bezpieczeństwa), –zorganizowanie sal lekcyjnych tak, by składały się z części edukacyjnej (wyposażonej w tablice, stoliki itp.) i rekreacyjno-zabawowej (wyposażonej w materace, zabawki itp.) Nauka sześciolatka w szkole – w jaki sposób?

15 zintegrowana forma kształcenia, formy zajęć takie, jak: zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć.

16 Zadbanie o zaspokojenie potrzeb dzieci przez organizowanie: –zajęć opiekuńczych (możliwość wykorzystania sali zajęć po zakończonych lekcjach), –zajęć zwiększających szanse edukacyjne (uczeń zdolny i mający trudności w nauce). Nauka sześciolatka w szkole – w jaki sposób?

17 poznania bazy szkoły uzyskania informacji od dyrektora szkoły o sposobie zapewnienia dziecku opieki przed i po lekcjach (świetlica) uzyskania informacji od dyrektora szkoły o zapewnieniu dziecku posiłków Rodzice dziecka sześcioletniego mają prawo do:

18 Wsparcie rodziców w podejmowaniu decyzji Przeprowadzenie przez nauczyciela obowiązkowej diagnozy przedszkolnej dziecka w roku poprzedzającym podjęcie nauki w szkole (dziecko pięcio- i sześcioletnie) Informowanie rodziców o wynikach diagnozy i potrzebach rozwojowych dziecka

19 udziału w zajęciach pozalekcyjnych proponowanych przez szkołę opieki przed i po lekcjach korzystania z sali gimnastycznej, komputerów, innych pomocy znajdujących się w szkole objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną zindywidualizowanego wspomagania rozwoju, stosownie do jego potrzeb i możliwości korzystania z posiłków bezpłatnego dowozu na warunkach określonych w ustawie Dziecko sześcioletnie w szkole ma prawo do:

20 Organizowanie innych form wychowania przed- szkolnego (zespół wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny) uzupełniających sieć przedszkoli W latach 2009/2010 i 2010/2011 – prawo dziecka pięcioletniego do edukacji przedszkolnej Od 1 września 2011 r. zagwarantowanie każdemu pięciolatkowi rocznej obowiązkowej edukacji przedszkolnej przygotowującej do nauki w szkole Upowszechnienie wychowania przedszkolnego

21 21 Dziecko pięcioletnie P R A W OO B O W I Ą Z E K w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 dziecko pięcioletnie będzie miało prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w: przedszkolu oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej formie wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2011/2012 dziecko pięcioletnie będzie miało obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w: przedszkolu oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej formie wychowania przedszkolnego

22 Finansowanie: z dochodów własnych gmin ze środków unijnych Upowszechnienie wychowania przedszkolnego

23 1. Wszystkie dzieci sześcioletnie, które w latach 2009- 2011 rozpoczną naukę w pierwszej klasie zostaną objęte subwencją oświatową od 1.01.2010 r. 2. MEN podjęło działania w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie przygotowania szkół do wprowadzenia nowej podstawy programowej. Finansowanie obniżenia wieku szkolnego

24 Zapewnienie dzieciom pięcioletnim miejsc w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach lub w innych formach wychowania przedszkolnego od 1.09.2009 r. Zapewnienie dzieciom sześcioletnim miejsc w klasie I Wsparcie dyrektorów w tworzeniu warunków do przyjęcia dzieci pięcioletnich i sześcioletnich Zadania jednostek samorządu terytorialnego

25 25 AdresaciIlość spotkańTerminyLiczba wizytatorów odpowiedzialnych wizytatorzy1111 B-18.02.2009 T, W-19.02.09 2222 jst3B-23.02.09 T-25.02.09 W-24.02.09 Toruń-2 Włocławek-2 Bydgoszcz - 2 dyrektorzy przedszkolirejon toruński - 1 włocławski-1 rejon bydgoski - 1 T-25.02.09 B-23.02.09 W-24.02.09 Toruń-2 Włocławek-2 Bydgoszcz- 2 dyrektorzy szkół podstawowych rejon toruński-1 rejon włocławski-1 rejon bydgoski-1 T-26.02.09 B- 26.02.09 W- 27.02.09 Toruń-2 Włocławek-2 Bydgoszcz-2 Harmonogram spotkań informacyjnych

26 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Reforma systemu oświaty Reforma systemu oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google