Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEFINICJE ROBOCZE – najistotniejsze elementy skupisko podmiotów występujących na danym terenie…, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki… itd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEFINICJE ROBOCZE – najistotniejsze elementy skupisko podmiotów występujących na danym terenie…, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki… itd."— Zapis prezentacji:

1

2 DEFINICJE ROBOCZE – najistotniejsze elementy skupisko podmiotów występujących na danym terenie…, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki… itd. Klaster podstawowy, niesformalizowany rodzaj relacji pomiędzy dwoma lub większą liczbą podmiotów, nawiązywanych w celu wyzwolenia efektu synergii na skutek wykorzystania potencjału uczestników powiązania kooperacyjnego Powiązanie kooperacyjne (PK) mniej lub bardziej sformalizowana organizacja, działająca na rzecz podmiotów członkowskich i powiązań kooperacyjnych między nimi występujących, realizująca zadania o charakterze klastrowym Inicjatywa klastrowa (IK)

3 DEFINICJE ROBOCZE – najistotniejsze elementy proces budowania i wzmacniania powiązań kooperacyjnych w organizacjach klastrowych i pomiędzy nimi Klastering osoba fizyczna, animująca działania PK/IK oraz ich członków Animator osoba prawna / instytucja utrzymująca animatora (często animator i koordynator to „dwa w jednym”) Koordynator

4 POWODY ZAŁOŻENIA SKP 1. Intencja rozszerzenia zrealizowanych w 2012 i 2013 projektów pilotażowych na większą liczbę województw: Regionalnych Centrów Klasteringu Lokalnych lub Regionalnych Funduszy Klastrowych ( pilotaż na Pomorzu i w Wielkopolsce) - integracja, a przede wszystkim aktywizacja środowisk klastrowych w regionach (wdrożenie metody oddolnego klasteringu regionalnego, jako sieci Centrów Klasteringu - w celu wzmocnienia PK/IK oraz podmiotów gospodarczych) (pilotaż na Śląsku) - możliwość dokapitalizowania i/lub dofinansowania wspólnych projektów inwestycyjnych członków PK/IK lub projektów międzyklastrowych

5 POWODY ZAŁOŻENIA SKP 2. Chęć zdyskontowania potencjału grupy doświadczonych liderów gospodarczych i instytucjonalnych: 3. Wyzwolenie efektu synergii, wynikającego ze zwiększenia stopnia współpracy PK/IK z przedstawicielami jednostek naukowo-badawczych, edukacyjnych, samorządowych a także IOB możliwość pozyskania środków finansowych i wzmocnienia projektów klasteringowych rozwój różnorodnych form inwestowania oraz wzmacniania konkurencyjności podmiotów gospodarczych (np. budowanie łańcuchów produktowych i technologicznych, transfer technologii, generowanie usług i produktów klastrowych itp.)

6 ZAŁOŻENIA i CELE OGÓLNE SKP Integracja klastrów, inicjatyw klastrowych i przedsięwzięć klasteringowych w Polsce na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki Wzmocnienie reprezentatywności polskiego klasteringu dla instytucji UE i krajowych Rozwój dużych projektów klasteringowych w oparciu o środki pochodzące bezpośrednio z programów ramowych UE oraz z poziomu programów krajowych Wzmocnienie powiązań kooperacyjnych w gospodarce opartych na sieciach innowacyjnych przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych oraz otoczenia biznesu Zbudowanie instrumentów i narzędzi finansowych dla inwestycji o charakterze klastrowym Realizacja inwestycji w ramach konsorcjów klastrowych dokapitalizowanych środkami wsparcia UE 2014- 2020

7 ADRESACI DZIAŁAŃ SKP oficjalnie zarejestrowane - ok. 250 odpowiadające na telefon - ok. 100 realizujące działania o charakterze strategicznym - ok. 50 do 70 1.PK/IK funkcjonujące w Polsce oraz ich koordynatorzy i animatorzy: 2. IOB działające w - oraz na rzecz polskiego środowiska klastrowego (agencje, instytuty, firmy konsultingowe) 3. Wysokiej klasy specjaliści i eksperci, o uznanej w środowisku zawodowym pozycji 4. Duże podmioty gospodarcze budujące powiązania klastrowe w danych specjalizacjach technologicznych, branżach i na danym obszarze działania

8 GŁÓWNE CELE OPERACYJNE we współpracy z innymi związkami organizacji klastrowych, instytucjami B+R, inwestorami oraz IOB 1. Rozwój powiązań klastrowych w Polsce jako operatorami inwestycji i projektów klastrowych w celu budowy powiązań produktowych i technologicznych (łańcuchy dostaw, produktowe, innowacyjne przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu) 2. Budowa i zarządzanie platformami klastrowymi sprzyjających rozwojowi PK/IK w poszczególnych województwach (działania na rzecz wzmocnienia specjalizacji gospodarczych regionu, dostępu PK/IK do infrastruktury badawczej i logistycznej) 3. Kreowanie Regionalnych Ekosystemów Klastrowych

9 GŁÓWNE CELE OPERACYJNE 4. Zapoczątkowywanie/wzmacnianie procesów integracji oraz aktywizacji regionalnych środowisk gospodarczych 6. Reprezentowanie interesów członków SKP wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz agend rządowych 7. Współpraca z Min. Rozwoju Regionalnego, Min. Gospodarki, PARP (popularyzowanie instytucji Brokera Technologii, jako łącznika pomiędzy przedstawicielami biznesu i nauki, propagowanie przykładów dobrych praktyk współpracy nauki z biznesem, dostarczanie narzędzi i instrumentów budowy wymiany i dostaw pomiędzy podmiotami klastrowymi a otoczeniem innowacyjnym - RSI i sieci gospodarczej, współpracy branżowej i ponadsektorowej). 5. Budowanie efektywnego systemu transferu wiedzy i technologii

10 SPOSOBY REALIZACJI CELÓW OPERACYJNYCH jako procesu integracji i aktywizacji PK/IK w Polsce oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi organizacji klastrowych i inwestycji przedsiębiorstw w formule klasteringowej 1. Promowanie klasteringu, 2. Organizowanie i wdrażanie działań mających na celu rozwój organizacji środowisk klastrowych w Polsce np.: a) prowadzenie systematycznych badań środowiskowych (mapowanie branż, sektorów, skupisk podmiotów badań) b) projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających proces sieciowania i współpracy wielostronnej członków środowisk klastrowych - na wspólnych platformach (m.in. w ramach programu Regionalnych Centrów Klasteringu)

11 SPOSOBY REALIZACJI CELÓW OPERACYJNYCH 3. Organizowanie współpracy krajowej oraz międzynarodowej w zakresie transferu wiedzy i technologii do podmiotów klastrowych 4. Budowanie systemów dostaw i kooperacji wokół produktu, technologii lub usług (specjalizacji gospodarczych) c) organizowanie i wdrażanie systemów finansowych wsparcia podmiotów klastrowych w zakresie pozyskiwania kapitału i środków niezbędnych do realizowania klastrowych i międzyklastrowych projektów inwestycyjnych (w tym Funduszy Klastrowych) d) rozwój i dostarczanie narzędzi i instrumentów zarządzania powiązaniami produktowymi, eksportowymi, technologicznymi (łańcuchy dostaw i łańcuchy produktowe, jako forma zwiększenia efektywności partnerów w ramach mechanizmów klasteringu)

12 SPOSOBY REALIZACJI CELÓW OPERACYJNYCH 5. Wdrażanie instrumentów klasteringu i nowych narzędzi finansowych 6. Wdrażanie projektów przy szerszym wykorzystaniu kapitału zewnętrznego oraz środków UE (poszerzenie zdolności pozyskania przez organizacje klastrowe finansowania projektów klastrowych) 7. Lobbowanie i współpraca z innymi organizacjami środowiskowymi, mająca na celu poprawę środowiska prawnego, w którym funkcjonują podmioty klastrowe w Polsce (gospodarczych, edukacyjnych, naukowo-wdrożeniowych)

13 INSTRUMENTY Program „Regionalne Centra Klasteringu” (komercyjny fundusz klastrowy w każdym województwie, dedykowany podmiotom klastrowym na preferencyjnych warunkach) Projekt „Regionalny System Finansowych Instrumentów Zwrotnych” rozwiązania dla budowy zintegrowanych systemów wsparcia klasteringu w skali regionalnej: klastering innowacji, klastering sektorowy, klastering rozwoju technologicznego i wzmocnienia obszarów specjalizacji gospodarczych Ramy polityki klastrowej

14 INSTRUMENTY wypracowane w zrealizowanych projektach sieci klastrowych - w ramach inicjatyw UE (np. BSR, Baltic Supply) Instrumenty i narzędzia klasteringu jako zwrotnych instrumentów finansowania klasteringu - rozwiązania kapitałowe, PPP i inne Modele wdrożeniowe funduszy klastrowych specjalizacji gospodarczej w wyniku wzmocnienia powiązań podmiotów klastrowych, budowa systemów zarządzania organizacjami klastrowymi w ramach skupisk gospodarczych (np. model klasteringu „strefowego”) Rozwiązania z zakresu transferu technologii

15 INSTRUMENTY budowa profili kooperacyjnych na bazie łańcucha dostaw, produktowego lub technologicznego – łańcuchy wartości wokół dużych podmiotów gospodarczych jako sieci oddziaływania konkurencyjnego i efektywnościowego danych skupisk gospodarczych czy regionalnych sieci innowacyjnych Platforma Biznesu Rozwiązania w zakresie budowania powiązań sieciowej wymiany gospodarki opartej na wiedzy System Zamówień Elektronicznych

16 INSTRUMENTY Elektroniczny system zamówień i zamówienia przedkonkurencyjneZamówienia grup zakupowychElektroniczna Platforma Wymiany Danych (system proeksportowy)

17 Stowarzyszenie „Klastering Polski” 00-074 Katowice ul. Szeligiewicza 1 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "DEFINICJE ROBOCZE – najistotniejsze elementy skupisko podmiotów występujących na danym terenie…, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki… itd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google