Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Życie i dokonania Faye Glenn Abdellah

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Życie i dokonania Faye Glenn Abdellah"— Zapis prezentacji:

1 Życie i dokonania Faye Glenn Abdellah
Opieka nad pacjentem w teorii pielęgniarstwa

2 NAUKA I WYKSZTAŁCENIE 1919 r. 13 marca – urodzona w Nowym Jorku
1942 r. New Jersey – otrzymuje dyplom pielęgniarstwa 1945 r. Nowy Jork – otrzymuje tytuł Bachelor of Science (licencjat) 1947 r. Nowy Jork – otrzymuje tytuł Master of Arts Degree in Physiology (magister) i Doctor of Education (doktor) 1955 r. Nowy Jork – uzyskuje wykształcenie lekarskie

3 PRACA ZAWODOWA Pielęgniarka z WYBORU (wykształcenie pozwalało jej na
praktykowanie jako lekarz) i POWOŁANIA Zarządzała kliniką podstawowej opieki zdrowotnej w Child Education Foundation w Nowym Jorku Kierowała oddziałem położniczym w Presbyterian Medical Center na Uniwersytecie w Kolumbii Nauczała w Yale University School of Nursing Pełniła funkcję pierwszego dziekana Graduate School of Nursing na Uniformed Services University of Health Sciences w Bethesda w stanie Maryland

4 SŁUŻBA WOJSKOWA Przez 40 lat służyła w wojsku (US Public Health Service PHS)  Była pierwszą pielęgniarką, która osiągnęła rangę dwugwiazdkowego KONTRADMIRAŁA W 1981 roku została pierwszą kobietą na stanowisku ZASTĘPCY SURGEON GENERAL (chirurga generalnego) - funkcję tę pełniła przez 8 lat aż do przejścia na emeryturę w 1989 r.

5 PRACA NAUKOWA W 1957 r. stojąc na czele zespołu badawczego w Manchester w Connecticut, została współtwórcą programu zmian w opiece nad pacjentem Opracowała system oceny stanu opieki nad pacjentem (the Patient Assessment of Care Evaluation  - PACE) Walnie przyczyniła się do rozwoju międzynarodowego systemu klasyfikacji praktyki pielęgniarskiej

6 ZDROWIE PUBLICZNE Opracowała materiały edukacyjne w wielu kluczowych dziedzinach zdrowia publicznego Przygotowywała programy profilaktyczne i edukacyjne związane m. in. z takimi obszarami jak AIDS, narkomania, alkoholizm, nikotynizm, przemoc, niepełnosprawność umysłowa, opieka hospicyjna.

7 PRACA TWÓRCZA Autorka około 150 artykułów naukowych i książek, w tym m. in.: Abdellah, F. G., & Levine E. (1994).  Preparing nursing research in the 21st century:  Evolution, methodologies, challenges. New York: Springer. Abdellah, FG (1979). Better patient care through nursing research (2nd ed.). Abdellah, F. G., Beland, I. L., Martin, A., & Matheney, R. V. (1973).  New directions in patient-centered nursing. New York: MacMillian. Abdellah, FG (1972).  Evolution of nursing as a profession: Perspective on manpower development. International Nursing Review,19, Abdellah, F. G., Beland, I. I., Martin, A., & Matheney, R. V. (1960). Patient-centered approaches in nursing. New York: Macmillan. Abdellah, FG, i Levin, E. (1957) Developing a measure of patient and personnel satisfaction with nursing care. Nursing Research, 5 (2), Abdellah, FG (1953).  Some trends in nursing education. American Journal of Nursing, 53 (7),

8 NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIE
Przekształcenie zawodu pielęgniarki ze skupionego na CHOROBIE na skoncentrowaną na PACJENCIE

9 NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIE
Doprowadziła do objęcia opieką pielęgniarską nie tylko PACJENTA ale także JEGO RODZINY Poszerzyła rolę pielęgniarstwa – z podwykonawczej do opiekuńczej, obejmującej opieką całe rodziny oraz ludzi starszych

10 PIELĘGNIARSTWO WG ABDELLAH
W opinii Faye Abdellah PIELĘGNIARSTWO opiera się na nauce i sztuce a EDUKACJA PIELĘGNIARSKA powinna kształtować postawy, kompetencje intelektualne i umiejętności techniczne pielęgniarek, tak aby miały nie tylko MOŻLIWOŚCI, ale również CHĘCI pomagania ludziom chorym w radzeniu sobie z potrzebami zdrowotnymi

11 PIELĘGNIARSTWO WG ABDELLAH
W opinii Faye Abdellah PIELĘGNIARSTWO opiera się na nauce i sztuce a EDUKACJA PIELĘGNIARSKA powinna kształtować postawy, kompetencje intelektualne i umiejętności techniczne pielęgniarek, tak aby miały nie tylko MOŻLIWOŚCI, ale również CHĘCI pomagania ludziom chorym w radzeniu sobie z potrzebami zdrowotnymi

12 1 obowiązek pielęgniarstwa WG ABDELLAH
Dbać o EFEKTYWNOŚĆ KOMUNIKACJI z pacjentem i jego rodziną Przekazywane im informacje muszą być rzetelne, przekazane w odpowiednim czasie i we właściwy sposób

13 2 obowiązek pielęgniarstwa WG ABDELLAH
Zrobić wszystko, aby ZŁAGODZIĆ BÓL pacjenta I umożliwić mu jak najbardziej komfortowe samopoczucie

14 3 obowiązek pielęgniarstwa WG ABDELLAH
Zapewnić pacjentowi i jego rodzinie WSPARCIE EMOCJONALNE Łagodzić ich lęki i niepokój

15 4 obowiązek pielęgniarstwa WG ABDELLAH
Na każdym etapie opieki nad pacjentem ANGAŻOWAĆ RODZINĘ I PRZYJACIÓŁ pacjenta

16 5 obowiązek pielęgniarstwa WG ABDELLAH
Zapewnić PŁYNNE PRZEJŚCIE od opieki nad jednym pacjentem do opieki nad drugim oraz CIĄGŁOŚĆ OPIEKI

17 6 obowiązek pielęgniarstwa WG ABDELLAH
Zagwarantować DOSTĘP DO OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ każdemu członkowi społeczeństwa

18 PROBLEMY PODSTAWOWE Pomoc w utrzymaniu HIGIENY i KOMFORTU FIZYCZNEGO
– pomoc w myciu, angażowanie rodziny do pomocy w utrzymywaniu higieny u pacjentów , którzy sami nie mogą sobie z tym poradzić, promowani higieny. Utrzymanie komfortu fizycznego np. poprzez umożliwienie pacjentowi unieruchomionemu zajęcia odpowiedniej pozycji na łóżku.

19 PROBLEMY PODSTAWOWE Pilnowanie optymalnego poziomu
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ pacjenta – wyważenie odpowiednich proporcji pomiędzy ilością ćwiczeń, odpoczynku i snu. Zapewnienie odpowiednich warunków do odpoczynku. Pielęgniarka powinna upewnić się, czy pacjent śpi dobrze, w miarę możliwości obniżyć poziom hałasu, zaciemnić pomieszczenie nocą, wywietrzyć je itp..

20 PROBLEMY PODSTAWOWE Zapewnienie BEZPIECZEŃSTWA pacjenta – zapobieganie wypadkom, upadkom, urazom, zapobieganie zakażeniom (przestrzeganie zasad aseptyki) i przenoszeniu się infekcji itp.

21 PROBLEMY PODSTAWOWE Utrzymanie SPRAWNOŚCI CIAŁA pacjenta – zapobieganie odleżynom, deformacjom dzięki odpowiedniemu pozycjonowaniu pacjenta, zmianie położenia ciała, oklepywaniu, pomocy w znalezieniu anatomicznej pozycji itp.

22 PROBLEMY PIELĘGNACYJNE
Zapewnienie PODAŻY TLENU do wszystkich komórek ciała pacjenta – w przypadku pacjenta z problemami oddechowymi obowiązkiem pielęgniarki jest podawanie tlenu, jego podłączenie, monitorowanie akcji serca, tętna, saturacji itp., drenaż ułożeniowy

23 PROBLEMY PIELĘGNACYJNE
Zapewnienie ODŻYWIENIA wszystkich komórek ciała pacjenta – w przypadku pacjenta z problemami odżywianiem (np. przygotowywanym do operacji, na diecie, żywionym pozajelitowo , z cukrzycą itp.) obowiązkiem pielęgniarki jest kontrola poziomu glukozy we krwi, podawanie odpowiednich dawek glukozy w razie potrzeby itp.

24 PROBLEMY PIELĘGNACYJNE
Kontrola REGULARNYCH WYPRÓŻNIEŃ pacjenta – podawanie basenu, w razie problemów podawanie odpowiednich leków ułatwiających pracę jelit, wlewy doodbytnicze, w przypadku stomii monitorowanie jej, ocena i pielęgnacja itp.

25 PROBLEMY PIELĘGNACYJNE
Utrzymanie GOSPODARKI WODNO-ELEKTROLITOWEJ pacjenta – ocena poziomu nawodnienia organizmu, kontrola dobowej zbiórki moczu, ocena na podstawie stanu skóry i powłok skórnych, w razie potrzeby iniekcje odpowiednich elektrolitów, zakładanie i wyjmowanie cewnika itp.

26 PROBLEMY PIELĘGNACYJNE
Rozpoznawanie STANÓW PATOLOGICZNYCH organizmu pacjenta – kontrola czynności życiowych, ocena stanu powłok skórnych zależnie od potrzeb, np. pod kątem krwawienia, monitorowanie akcji serca i czynności oddechowych itp.

27 PROBLEMY PIELĘGNACYJNE
Zapewnienie prawidłowej realizacji FUNKCJI ŻYCIOWYCH organizmu pacjenta – w przypadku trudności z oddychaniem podanie tlenu itp.

28 PROBLEMY PIELĘGNACYJNE
Utrzymanie FUNKCJI SENSORYCZNYCH pacjenta – np. w sytuacji pacjentów z zaburzeniami w tym obszarze, częsta rozmowa z nimi podczas wykonywania czynności opiekuńczych itp.

29 PROBLEMY NAPRAWCZE Identyfikacja i minimalizowanie NEGATYWNYCH EMOCJI i niepokoju pacjenta związanych z zabiegami. Wysłuchanie odczuć pacjenta, zachęcanie do zadawana pytań, tłumaczenie przebiegu procedur medycznych

30 OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ
PROBLEMY NAPRAWCZE Identyfikacja i pomoc w akceptacji OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ Wysłuchanie pacjenta, zachęcanie do zwerbalizowania swoich lęków i uczuć, pozwolenie na wypłakanie się, kiedy ma taką potrzebę. Szczególnie ważne w chorobach nowotworowych, w których potrzeby emocjonalne pacjenta powinny być traktowane priorytetowo.

31 KONTAKTU WERBALNEGO I NIEWERBALNEGO
PROBLEMY NAPRAWCZE Utrzymanie i zrozumienie KONTAKTU WERBALNEGO I NIEWERBALNEGO z pacjentem. W przypadku pacjentów z ograniczeniami w zakresie mowy odczytywanie niewerbalnych sygnałów bólowych (np. grymasu twarzy)

32 RELACJI INTERPERSONALNYCH
PROBLEMY NAPRAWCZE Utrzymanie i rozwój RELACJI INTERPERSONALNYCH pacjenta. Zachęcanie rodziny i przyjaciół do odwiedzin. Zapewnienie pacjentom możliwości kontaktu z bliskimi, w szczególności przed i po zabiegach.

33 PROBLEMY NAPRAWCZE Pomoc i wspieranie w ROZWOJU DUCHOWYM pacjenta. Umożliwienie mu prakatykowania swojej wiary, umożliwienie kontaktu z duchownym, zapewnienie odpowiedniej literatury itp.

34 ŚRODOWISKA TERAPEUTYCZNEGO
PROBLEMY NAPRAWCZE Tworzenie i utrzymywanie ŚRODOWISKA TERAPEUTYCZNEGO Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, właściwej temperatury pomieszczenia, odpowiedniej ilości tlenu, ciszy itp.

35 UŚWIADOMIENIU POTRZEB
PROBLEMY NAPRAWCZE Pomoc pacjentom w UŚWIADOMIENIU POTRZEB fizycznych, emocjonalnych, rozwojowych i ich realizacji, zależnie od pacjenta, jego stanu, potrzeb itp., np. umożliwienie uczestniczenia rodzicom w trakcie procedur medycznych dzieci.

36 PROBLEMY OPIEKUŃCZE Pomoc pacjentom w AKCEPTACJI CELÓW leczenia i rehabilitacji możliwych w świetle ograniczeń powodowanych przez chorobę.

37 PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
PROBLEMY OPIEKUŃCZE Pomoc pacjentom w rozwiązywaniu PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH umożliwienie kontaktu z odpowiednimi instytucjami w ich miejscu zamieszkania, zajmującymi się problemami społecznymi, z fundacjami, stowarzyszeniami, pielęgniarką środowiskową itp.

38 PROBLEMY OPIEKUŃCZE Pomoc w zrozumieniu i akceptacji OGRANICZEŃ I EDUKACJA w zakresie zmiany trybu życia, np. konieczność ograniczenia niektórych potraw w związku z chorobą, pewnych aktywności, nałogów itp.

39 HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO PACJENTA
KONKLUZJA ABDELLAH Prawidłowe określenie i ocena problemów pielęgnacyjnych pacjenta wpływa bezpośrednio na kolejny krok czyli na sposób rozwiązania problemu. HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO PACJENTA

40 KOLEJNE KROKI W OPIECE NAD PACJENTEM
Rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych Wybór odpowiednich metod działania Zapewnienie ciągłości opieki w zakresie wszystkich potrzeb pacjenta Zapewnienie stałej opieki, aby łagodzić na bieżąco ból i dyskomfort Indywidualizacja planu opieki zależnie od indywidualnych potrzeb pacjenta Pomoc w dostosowaniu do ograniczeń związanych z chorobą i rozwiązywaniu problemów emocjonalnych W WYMIARZE SPOŁECZNYM POŁOŻENIE NACISKU NA PROFILAKTYKĘ

41 METODĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
PIELĘGNIARSTWO Według teorii Abdellah pielęgniarstwo jest METODĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW związanych z zaspokajaniem potrzeb zdrowotnych ludzi Człowiek jest w centrum tej opieki i należy odpowiednio wyważyć nacisk, jaki kładzie się na leczenie, a jaki na pacjenta jako na człowieka

42 PIELĘGNIARKA Faye Glenn Abdellah
Nauczyciel, Kontradmirał, REFORMATORKA

43 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Życie i dokonania Faye Glenn Abdellah"

Podobne prezentacje


Reklamy Google