Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monika Reszko Gdańsk, 16 grudnia 2014 r. Kiedy szkoła staje się biznesem – wewnętrzne szanse i zagrożenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monika Reszko Gdańsk, 16 grudnia 2014 r. Kiedy szkoła staje się biznesem – wewnętrzne szanse i zagrożenia."— Zapis prezentacji:

1 Monika Reszko Gdańsk, 16 grudnia 2014 r. Kiedy szkoła staje się biznesem – wewnętrzne szanse i zagrożenia

2 Klasyczne modele kształcenia Model europejski –szkoły ogólnokształca ̨ ce i równoległe ściez ̇ ki szkolnego kształcenia przygotowuja ̨ ce do wykonywania zawodu, Model amerykański –wie ̨ kszość uczniów kończy szkoły średnie bez wcześniejszego przeszkolenia w zawodzie i od razu podejmuje prace ̨ »Adamski, Baethge i in., 1993

3 Europa Liberalny model rynkowy – Wielka Brytania Państwowy model regulowany – Francja Dualny model korporacyjny – Niemcy »Norbert Wollschlager i Helga Reuter-Kumpmann, 2004

4 LiberalnyRegulowanyDualny Organizator- Wynik dialogu między odpowiedzialnymi za szkolenie a reprezentantami rynku -PaństwoUzależniona od korporacji zawodowych odpowiedzialnych za przygotowanie kadr do wykonywania danego zawodu Gdzie- Szkoły, firmy, w obu jednocześnie- Szkoły zawodowe- Szkoły I firmy – wcześniej ustalane z obiema stronami Treści- Rynek, korporacje zawodowe – zalezne od sytuacji rynku danej branży - Szkoły zawodowe- Firmy, związki zawodowe I państwo decydują wspólnie Finansowanie-Zainteresowanie kształceniem płaca za to -firmy zainteresowane kształceniem ponoszą koszty przygotowania do zawodu - Firmy sa ̨ opodatkowane specjalnym podatkiem i finansuja ̨ edukacje ̨ zawodowa ̨ -Korporacje zawodowe finansuja ̨ szkolenie poprzez firmy, które szkola ̨ -Szkoleni uzyskuja ̨ określone wynagrodzenie za prace ̨ wykonywana ̨ podczas szkolenia -Szkoły zawodowe sa ̨ opłacane przez państwo. Kwalifikacje- Nie ma powszechnych egzaminów końcowych - Certyfikaty państwowe, które upowaz ̇ niaja ̨ absolwentów do kontynuacji edukacji na wyz ̇ szym poziomie - Kwalifikacje sa ̨ generalnie rozpoznawane w postaci uzyskanych tytułów zawodowych i upowaz ̇ niaja ̨ do kontynuacji kształcenia Źródło: N. Wollschlager, H. Reuter-Kumpmann, 2004, From divergence to convergence. A history of vocational education and training in Europe, (W:) The Europen Journal Vocational Training, Cedefop, s. 9.

5 Szkolnictwo w Polsce XVIII – IX wiek – wzrost zapotrzebowania państwa na wykwalifikowanych pracowników –najwie ̨ cej szkół rzemieślniczych i technicznych powstaje w Prusach i we Francji –W najlepiej wówczas rozwinie ̨ tej przemysłowo Anglii, dopiero w latach dwudziestych XIX w. zacze ̨ ły powstawać tzw.„instytuty mechaniczne”, które przekształciły sie ̨ w średnie szkoły techniczne (Draus, Terlecki, 2005). W Polsce, w pierwszej połowie XIX w., dzie ̨ ki staraniom Stanisława Staszica, powstały szkoły zawodowe, m.in.: górnicze, rolnicze, leśne i weterynaryjne. Nalez ̇ ały one do nielicznych w tym czasie w Europie szkół zawodowych (Mia ̨ so, 1988).

6 Polska – od 1918 Druga Rzeczypospolita w szkolnictwie zawodowym Okres PRL, tj. od zakończenia drugiej wojny światowej do 1989 r. „Budowania nowego”, tj. okres od 1989 r. do czasu reformy edukacji ministra Handkego „pogimnazjalne” szkolnictwo zawodowe, tj. okres od wprowadzenia gimnazjum – zmiany do 2008 r. „okres szkoły zawodowej pozytywnego wyboru” – systemowe zmiany w szkolnictwie zawodowym, finansowanego ze źródeł europejskich – po 2008 r

7

8 Finansowanie szkolnictwa 60,1 mld zł z budz ̇ etów jednostek samorza ̨ du terytorialnego w podziale na: szkół podstawowych – 19,8 mld zł (tj. 32,9%), gimnazjów – 10,6 mld zł (tj. 18,0%), przedszkoli (ła ̨ cznie z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych i innymi formami wychowania przedszkolnego) 8,3 mld zł (tj. 13,8%), szkół zawodowych (ła ̨ cznie z liceami profilowanymi, szkołami artystycznymi) – 7,1 mld zł (tj. 11,9%), liceów ogólnokształca ̨ cych (w tym uzupełniaja ̨ cych) – 4,5 mld zł (tj. 7,5%). »Źródło; GUS,Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013

9 Źródło; GUS,Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013

10 Źródło; GUS,Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013

11 Źródło; GUS,Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013

12 Dane statystyczne – c.d. Według stanu w dniu 31.XII.2012 r.: liczba dzieci w wieku gimnazjalnym (13−15 lat) wyniosła 1 180,9 tys. - mniej o 3,7% liczba młodziez ̇ y w wieku 16−18 lat, tj. w wieku typowym dla kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych wyniosła 1 326,6 tys. - mniej o 4,3%). W roku szkolnym 2012/2013 we wszystkich typach szkół: podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych kształciło sie ̨ 5,3 mln dzieci, młodziez ̇ y i dorosłych, co stanowiło 14,1% ludności kraju. Ze wzgle ̨ du na wychodza ̨ ce z systemu oświaty ostatnie roczniki wyz ̇ u demograficznego, odsetek ten zmniejsza sie ̨ i be ̨ dzie sie ̨ zmniejszać w kolejnych latach. Źródło; GUS,Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013

13 Źródło; GUS,Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013

14 Źródło; GUS,Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013

15 Źródło; GUS,Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013

16 Biznes czy kształcenie Młodzi ludzie najpierw uczestniczyliby w programie "Matura", po którym byliby wpisywani od razu na drugi rok. "Można być doktorem bez magisterium, profesorem bez habilitacji. Sądecka szkoła zrobiła kolejny krok" - mówił profesor Bernacki w Radiu Kraków. Jego zdaniem kształcenie staje się po prostu biznesem i potrzebne jest prawo, które będzie dyscyplinować szkoły wyższe. »http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/bernacki-to-niepojete-ze-ksztalcenie-staje- sie-biznesem/

17 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Przedsiębiorczość to zorganizowany proces działań ukierunkowany w danych warunkach na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści na rynku. W procesie budowania podkreśla się: kreatywność i innowacja umiejętność wykorzystania pomysłów, okazji ryzyko (niepewność) zespół cech: opisujących szczególny sposób postępowania człowieka. Przedsiębiorczość wyróżnia się: dynamizmem, aktywnością skłonnością do podejmowania ryzyka umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się warunków postrzeganiem szans i ich wykorzystywaniem innowacyjnością i motoryką Cechy charakterystyczne przedsiębiorczości to przede wszystkim: ekspansywność – chęć dorównania najlepszym i najsilniejszym, stawianie sobie ambitnych celów by osiągnąć większe korzyści; innowacyjność – wprowadzanie i ciągłe poszukiwanie twórczych ulepszeń. Źródło: Wikipedia Przedsiębiorczość – cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców

18 Toerie przedsiębiorczości Frank H. Kinght (1921)- za przedsiębiorczość uważa korzyść z obcowania/znoszenia niepewności i ryzyka Joseph A. Schumpeter (1934) – przeprowadzanie nowych kombinacji w organizacji firmy (nowe produkty, nowy serwis, nowe źródła surowców, nowe metody produkcji, nowe rynki, nowe struktury organizacji) H. B. Hostelitz (1952) – koordynacja produktywnych źródeł...wprowadzenie innowacji oraz zaświadczenie kapitału A. Cole (1959) – celowe działanie mające na celu rozpoczęcie oraz rozwój biznesu ściśle zorientowanego na osiąganie zysków M. Casson (1961) – zdolności do podejmowanie decyzji i ocen dotyczących koordynacji rzadkich zasobów W. Gartnet (1985) – umiejętność tworzenia nowych organizacji H. H. Stevenson, M.J. Roberts i H.I. Grousbeck (1989) – poszukiwanie nowych możliwości bez względu na aktualnie zarządzane zasoby M. M. Hart, H. H. Stevenson, J. Dail (1995) – poszukiwanie nowych możliwości bez względu na aktualnie zarządzane zasoby, jednakże ograniczone przez wcześniejsze decyzje właścicieli. Źródło: Wikipedia

19 Biznes Potrzeba/ Cel/ Produkt Marka/ Marketing Klient Sprzedaż Relacje wewnętrzne/ Employer branding

20

21 Marka szkoły Mierniki sukcesu 1.Reputacja, aktualne osiągnięcia, wizerunek. 2.Liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc w szkole. 3.Wyniki egzaminów prezentują wysoki poziom. 4.Dzięki dużej liczbie uczniów szkoła zwykle jest relatywnie dobrze finansowana. 5.Występuje selekcja pozytywna: do szkoły trafiają najlepsi uczniowie a dzięki temu rośnie motywacja do nauki u wszystkich, co skutkuje dobrymi wynikami nauczania. 6.Rodzice są bardziej skłonni do angażowania się w życie szkoły. 7.W szkole chcą pracować najlepsi nauczyciele.

22

23 Szkoła nigdy wcześniej nie była tak blisko marketingu! Zasada 6M Mission – jaką misję ma szkoła Market – gdzie jest nasz rynek Money – pieniądze Message – co komunikujemy Media – media Measurment – jak mierzymy

24 Otoczenie Demograficzne Polityczne Technologiczne Geograficzne Ekonomiczne Tam gdzieś jest klient

25 Kandydaci, uczniowie, rodzice jak i pracownicy myślą i działają jak klienci

26

27

28

29 Nowe pokolenia Źródło: Millenials Branding

30

31 Źródło: Internet

32 „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” Źródło: demotywatory.pl

33 Feminizacja Stereotypowy pracownik płci męskiej - odporność na zmęczenie i stres, umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność, konsekwentność i kreatywność Stereotypowy pracownik płci żeńskiej - systematyczne, szybko uczące się i posiadające duże zdolności komunikacyjne –aż 76% dziewcząt i 83% chłopców oceniło, że: "lepiej jest jak mamy nauczycieli” –75% dziewcząt i 80% chłopców, że "w szkole jest jakoś inaczej (czytaj: normalniej), gdy możemy widzieć tu obecność nauczycieli” –uczniowie wskazują także konkretne przedmioty, które łatwiej im przyswoić, gdy są nauczane przez nauczycieli płci męskiej, m.in. geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie Autor badań: Małgorzata Bednarska

34

35 Rozwój umiejetności Komunikatywność, budowanie relacji, nastawienie na cel, nastawienie na klienta, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, proaktywność, antycypowani e, negocjacje, zarządzanie,czasem pracy, inteligencja emocjonalna, samodzielność, empatia, determinacja, POWER Człowiek, to umieje ̨ tności, jakie sam dostrzega w sobie oraz umieje ̨ tności przez pryzmat, których widza ̨ go inni

36 Komunikację w firmie porównałbym do: –Wieża babel –Pyszny ser, ale z dziurami –Prezydentura – możliwa do osiągnięcia, trudna w realizacji –Fatamorgana

37

38 Pieniądze a zaangażowanie Firmy, w których zaangażowanie pracowników jest wyższe niż średnie uzyskują: –12% więcej rzeczników marki –18% wyższa produktywność –12% wyższe zyski Firmy z niższym zaangażowaniem mają: -31 – 50 % wyższą rotację -O 51% mniejsze możliwości inwestycyjne -61% więcej wypadków Instytut Gallupa, 2007.

39 Potrzebna strategia

40 Utrzymanie entuzjazmu… Trudność/czas Ważne Małe zwycięstwa, odwracanie uwagi Wielka zmiana Tam cię pożrą W zasadzie nieistotne, ale… … i mądre zarządzanie priorytetami Nieważne Pilne Niepilne

41 Jak to robić? Jakie cele znają pracownicy? Jak cele są podzielone na zintegrowane działania? Czy mamy wyznaczonych liderów? Jak dzielicie się sukcesami i je celebrujecie? Jak uczycie się od siebie nawzajem? Jak mówicie o porażkach? – Jak, kiedy, komu pracownicy mogą otwarcie wyrażać swoje zdanie? Jak monitorujecie postęp?

42 Dziękuję..


Pobierz ppt "Monika Reszko Gdańsk, 16 grudnia 2014 r. Kiedy szkoła staje się biznesem – wewnętrzne szanse i zagrożenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google