Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UWOLNIJ SIĘ Z SIECI. DOMINIKA KLIMEK MAGDA BARTOSZEWSKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UWOLNIJ SIĘ Z SIECI. DOMINIKA KLIMEK MAGDA BARTOSZEWSKA."— Zapis prezentacji:

1 UWOLNIJ SIĘ Z SIECI

2 DOMINIKA KLIMEK

3 MAGDA BARTOSZEWSKA

4 DOMINIK KOCJAN

5 NORBERT SAK

6 KLAUDIA ANTKOWIAK

7 MAGDALENA STABRAWA I WERONIKA MIKULSKA

8 MIKOŁAJ HERBA

9 MICHAŁ SITKO

10 ROKSANA CYRAN

11

12 KAMILA NUSBAUMER

13 Naj ł atwiej uzale ż niaj ą si ę osoby, które nie akceptuj ą w ł asnej osoby i nie radz ą sobie z w ł asnymi uczuciami. Cz ę sto przyczyn ą uzale ż nienia jest te ż odrzucenie przez rówie ś ników np.: z powodu oty ł o ś ci, mniejszej sprawno ś ci fizycznej, noszenia okularów itd. Uzale ż nienie jest pocz ą tkowo prawie niezauwa ż alne, wraz z jego wzrostem pojawiaj ą si ę coraz wi ę ksze szkody. Z uzale ż nieniem mamy do czynienia, gdy komputerowe hobby zaczyna w negatywny sposób wp ł ywa ć na ż ycie cz ł owieka, dziecka. Skutki nadu ż ywania Internetu : odci ę cie emocjonalne odci ę cie emocjonalne zmniejszenie liczby kontaktów, zmniejszenie liczby kontaktów, zaburzony rozwój osobowo ś ci zaburzony rozwój osobowo ś ci zaburzone kontakty mi ę dzyludzkie zaburzone kontakty mi ę dzyludzkie zmiana j ę zyka (jego zubo ż enie, techniczny slang, u ż ywanie skrótów); zmiana j ę zyka (jego zubo ż enie, techniczny slang, u ż ywanie skrótów); wzmo ż ona agresja wzmo ż ona agresja uszczerbek na zdrowiu (poprzez niew ł a ś ciwe od ż ywianie i brak snu organizm jest coraz bardziej os ł abiony i podatny na ró ż ne choroby co mo ż e doprowadzi ć nawet do zgonu. uszczerbek na zdrowiu (poprzez niew ł a ś ciwe od ż ywianie i brak snu organizm jest coraz bardziej os ł abiony i podatny na ró ż ne choroby co mo ż e doprowadzi ć nawet do zgonu. Komputer mo ż e uzale ż ni ć tak samo jak alkohol i narkotyki. Najcz ęś ciej wyst ę puje uzale ż nienie od gier komputerowych i Internetu. KAROLINA RERUTKO

14 DAMIAN SZELĄG

15 WERONIKA BIELEC

16 WERONIKA MAZGAJ

17 WIKTORIA FELIKSIAK


Pobierz ppt "UWOLNIJ SIĘ Z SIECI. DOMINIKA KLIMEK MAGDA BARTOSZEWSKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google