Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚRODOWISKO TURYSTYKA I REKEREACJA GOSPODARKA PRZESTRZENNA GEOINFORMACJA WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚRODOWISKO TURYSTYKA I REKEREACJA GOSPODARKA PRZESTRZENNA GEOINFORMACJA WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ."— Zapis prezentacji:

1 ŚRODOWISKO TURYSTYKA I REKEREACJA GOSPODARKA PRZESTRZENNA GEOINFORMACJA WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ PROF. DR HAB. RADOSŁAW DOBROWOLSKI LUBLIN, 12 MARCA 2015

2 ŚRODOWISKO OCENA WARUNKÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Ocena warunków geologicznych, geomorfologicznych i glebowych Ocena warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych Monitoring meteorologiczny WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r. + lokalizacja potencjalnych miejsc składowania odpadów + modelowanie stateczności zboczy + ocena wielkości depozycji materiału

3 ŚRODOWISKO PRZYKŁADOWE ANALIZY PRZESTRZENNE Przestrzenna analiza spłukiwania na stokach pogórskich (zlewnia Bystrzanka, Beskid Niski) WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

4 ŚRODOWISKO OCENA WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH, GEOMORFOLOGICZNYCH I GLEBOWYCH ROZPOZNANIE CHARAKTERU I POCHODZENIA GLEBY Określenie charakteru pokrywy glebowej miąższość warstwy próchnicznej zawartość substancji organicznej uziarnienie profilowe określenie struktury gleby Określenie charakteru pokrywy glebowej na potrzeby wyłączeń z produkcji rolnej (organiczna, mineralna, organiczno-mineralna) WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

5 ŚRODOWISKO OCENA WARUNKÓW HYDROLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH POMIARY HYDROGEOLOGICZNE I HYDROLOGICZNE wody gruntowe (mapy hydroizohips, hydroizobat) wody powierzchniowe (mapy terenów zalewowych, podtopień, spływu powierzchniowego) wilgotność gruntu (pionowa i przestrzenna) Sieć punktów obserwacyjnych wód powierzchniowych Zakładu Hydrologii WNoZiGP UMCS WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

6 ŚRODOWISKO OPRACOWANIE STANU JAKOŚCI WÓD OPRACOWANIE STANU JAKOŚCI WÓD z wykorzystaniem oprogramowanie komputerowego do modelowania hydrochemicznego (AQUACHEM, AQQA) oraz GIS (ArcGIS, Surfer) POMIARY HYDROCHEMICZNE WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

7 ŚRODOWISKO OCENA STANU CHEMICZNEGO WÓD PODZIEMNYCH na podstawie kryteriów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23.07.2008 (Dz.U. nr 143, poz. 896) WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

8 ŚRODOWISKO MONITORING METEOROLOGICZNY POGODA W REGIONIE 13 automatycznych stacji meteorologicznych WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

9 ŚRODOWISKO ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA ZDARZEŃ I ZJAWISK EKSTREMALNYCH POTENCJALNI ODBIORCY służby wojewódzkie i powiatowe zarządzania kryzysowego towarzystwa ubezpieczeniowe (wypłaty odszkodowań – podtopienia, susze, wypadki drogowe) osoby opracowujące świadectwa energetyczne budynków ocena potencjału energetyki odnawialnej KORZYŚCI DLA NAUKOWCÓW ocena przemieszczania zanieczyszczeń gazowych i pyłowych (plany gospodarki niskoemisyjnej) dostęp do aktualnych danych pogodowych KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

10 ŚRODOWISKO MONITORING METEOROLOGICZNY WYKONYWANIE BONITACJI klimatycznych pod kątem planowania przestrzennego na obszarach miejskich i wiejskich bioklimatycznego pod kątem lokalizacja uzdrowisk sprzyjających koncentracji zanieczyszczeń w różnych warunkach meteorologicznych WYZNACZANIE MIEJSC ponadnormatywnego spływu powierzchniowego wód opadowych występowania ekstremalnych zdarzeń pogodowych (np. gwałtowne ulewy, powodzie roztopowe, fale ciepła i mrozu) WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

11 ŚRODOWISKO BONITACJA (BIO)KLIMATYCZNA WYBRANYCH OBIEKTÓW / OBSZARÓW Bonitacja (bio)klimatyczna wybranych obiektów / obszarów dla potrzeb planowania przestrzennego lub jednostek administracyjnych Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV CELEJÓW WĄWOLNICA Mapa bonitacji klimatycznej gminy Wąwolnica Kaszewski B. M., Nowosad M., Siwek K., 2005 DOLINA BYSTREJ WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

12 ŚRODOWISKO OCENA POTENCJAŁU GMINY OCENA POTENCJAŁU GMINY pod kątem możliwości wykorzystania i lokalizacji inwestycji z zakresu OZE opracowanie analiz wietrzności na potrzeby energetyki wiatrowej (uwarunkowania przyrodnicze) ocena gleb do produkcji biomasy ocena zasobów hydroenergetycznych rzek WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

13 ŚRODOWISKO opracowanie ekofizjograficzne plan gospodarki niskoemisyjnej SPORZĄDZENIE I OPRACOWANIE DOKUMENTÓW inwentaryzacja / waloryzacja przyrodnicza obszarów / obiektów przyrodniczych program ochrony środowiska OCHRONA ŚRODOWISKA plan gospodarki odpadami plan gospodarowania zasobami wodnymi przygotowanie założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

14 ŚRODOWISKO Udział w opracowaniu raportów ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko Udział w opracowaniu kampanii społecznych, konferencji i szkoleń np. związanych z tematyką OZE (we współpracy z socjologami oraz Lubelskim Klastrem Ekoenergetycznym, którego partnerem jest UMCS) OCHRONA ŚRODOWISKA WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

15 ŚRODOWISKO DZIAŁANIA APLIKACYJNE WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r. Ocena zasobów wodnych w dorzeczu Włodawki Zasoby klimatyczne Polesia Lubelskiego pod kątem rekreacji i turystyki Zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i jej ocena przez turystów Perspektywy rozwoju turystyki ornitologicznej na obszarze Poleskiego Parku Narodowego PROBLEMATYKA

16 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ TURYSTYKA I REKREACJA analiza i charakterystyka potencjału turystycznego obszaru badania, analizy wielkości i struktury ruchu turystycznego, w tym badania marketingowe (wizerunek miejsca, satysfakcja turystów z pobytu, segmentacja rynku) ocena atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru dla wybranych form turystyki i rekreacji strategie, programy rozwoju produktu turystycznego koncepcje i programy rozwoju turystyki i rekreacji WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

17 WSPÓŁPRACA – DOŚWIADCZENIA TURYSTYKA I REKREACJA Badania i analizy ruchu turystycznego (atrakcyjność, wizerunek UM Lublin – 2003/2004 oraz 2013/2014) Opracowania dokumentów planistycznych i wdrożeniowych (audyty turystyczne, analizy potencjału turystycznego i rekreacyjnego) WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

18 WSPÓŁPRACA – DOŚWIADCZENIA TURYSTYKA I REKREACJA Konferencje – współorganizacja WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

19 GEOINFORMACJA ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ INFORMACJI PRZESTRZENNEJ analiza i przetwarzanie ZARZĄDZNIE DANYMI INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (z wykorzystaniem narzędzi GIS) pozyskiwanie gromadzenie APLIKACJE I BAZY DANYCH INFORMACJI PRZESTRZENNEJ zarządzanie aplikacjami WEB-GIS i bazami danych przestrzennych projektowanie wdrożenia WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

20 GOSPODARKA PRZESTRZENNA NAZIEMNY SKANING LASEROWY - ZASTOSOWANIA Inwentaryzacja i modelowanie 3D Odwzorowanie 3D i 2D Pełnokolorowa wizualizacja WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA RENOWACJA ZABYTKÓW Inwentaryzacja i modelowanie 3D Odwzorowanie 3D i 2D Modelowanie płaskorzeźb Pełnokolorowa wizualizacja

21 GOSPODARKA PRZESTRZENNA NAZIEMNY SKANING LASEROWY - ZASTOSOWANIA drogi i koleje - inwentaryzacja analizy deformacji wspomaganie projektowania WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r. BUDOWNICTWO TRANSPORTOWE WSPÓŁPRACA Z CAD I GIS inteligentny 3D CAD i GIS profile eksportu do CAD i GIS CloudWorx do środowiska CAD

22 GOSPODARKA PRZESTRZENNA PLANOWANIE PRZESTRZENNE I URBANISTYKA analizy zasadności przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego inwentaryzacje urbanistyczne konsultowanie i opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego STUDIA, ANALIZY I EKSPERTYZY Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

23 GOSPODARKA PRZESTRZENNA PLANOWANIE PRZESTRZENNE I URBANISTYKA projekty zagospodarowania obszarów o różnych funkcjach koncepcje rozwiązań urbanistycznych i urbanistyczno- architektonicznych dla różnych typów przestrzeni, w tym szczególnie dla przestrzeni publicznych inne prace analityczne, studialne i projektowe z zakresu urbanistyki i architektury krajobrazu PROJEKTY I KONCEPCJE URBANISTYCZNE analizy krajobrazu i projekty zagospodarowania wnętrz krajobrazowych WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

24 GOSPODARKA PRZESTRZENNA studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (opracowania obligatoryjne dla gmin zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego PLANOWANIE PRZESTRZENNE I URBANISTYKA OPRACOWANIA PLANISTYCZNE I ICH ZMIANY WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

25 ŚRODOWISKO TURYSTYKA I REKEREACJA GOSPODARKA PRZESTRZENNA GEOINFORMACJA DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 81 537 68 62 geograf@umcs.pl www.geografia.umcs.lublin.pl KONTAKT

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej al. Kraśnicka 2 CD, 20-718 Lublin 81 537 68 62 geograf@umcs.pl www.geografia.umcs.lublin.pl


Pobierz ppt "ŚRODOWISKO TURYSTYKA I REKEREACJA GOSPODARKA PRZESTRZENNA GEOINFORMACJA WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google