Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU GOSPODARKA ŚRODOWISKO PRZESTRZENNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU GOSPODARKA ŚRODOWISKO PRZESTRZENNA"— Zapis prezentacji:

1 WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU GOSPODARKA ŚRODOWISKO PRZESTRZENNA
OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ PROF. DR HAB. RADOSŁAW DOBROWOLSKI TURYSTYKA I REKEREACJA GEOINFORMACJA LUBLIN, 12 MARCA 2015

2 OCENA WARUNKÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ŚRODOWISKO Ocena warunków geologicznych, geomorfologicznych i glebowych + lokalizacja potencjalnych miejsc składowania odpadów + modelowanie stateczności zboczy OCENA WARUNKÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO + ocena wielkości depozycji materiału Ocena warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych Monitoring meteorologiczny WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

3 PRZYKŁADOWE ANALIZY PRZESTRZENNE
ŚRODOWISKO PRZYKŁADOWE ANALIZY PRZESTRZENNE Przestrzenna analiza spłukiwania na stokach pogórskich (zlewnia Bystrzanka, Beskid Niski) WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

4 ŚRODOWISKO ROZPOZNANIE CHARAKTERU I POCHODZENIA GLEBY
Określenie charakteru pokrywy glebowej miąższość warstwy próchnicznej OCENA WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH, GEOMORFOLOGICZNYCH I GLEBOWYCH zawartość substancji organicznej uziarnienie profilowe określenie struktury gleby Określenie charakteru pokrywy glebowej na potrzeby wyłączeń z produkcji rolnej (organiczna, mineralna, organiczno-mineralna) WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

5 ŚRODOWISKO POMIARY HYDROGEOLOGICZNE I HYDROLOGICZNE
wody gruntowe (mapy hydroizohips, hydroizobat) wody powierzchniowe (mapy terenów zalewowych, podtopień, spływu powierzchniowego) OCENA WARUNKÓW HYDROLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH wilgotność gruntu (pionowa i przestrzenna) Sieć punktów obserwacyjnych wód powierzchniowych Zakładu Hydrologii WNoZiGP UMCS WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

6 POMIARY HYDROCHEMICZNE OPRACOWANIE STANU JAKOŚCI WÓD
ŚRODOWISKO OPRACOWANIE STANU JAKOŚCI WÓD z wykorzystaniem oprogramowanie komputerowego do modelowania hydrochemicznego (AQUACHEM, AQQA) oraz GIS (ArcGIS, Surfer) POMIARY HYDROCHEMICZNE OPRACOWANIE STANU JAKOŚCI WÓD WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

7 OCENA STANU CHEMICZNEGO WÓD PODZIEMNYCH
ŚRODOWISKO OCENA STANU CHEMICZNEGO WÓD PODZIEMNYCH na podstawie kryteriów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia (Dz.U. nr 143, poz. 896) WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

8 13 automatycznych stacji meteorologicznych
ŚRODOWISKO POGODA W REGIONIE METEOROLOGICZNY MONITORING 13 automatycznych stacji meteorologicznych WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

9 ŚRODOWISKO POTENCJALNI ODBIORCY służby wojewódzkie i powiatowe zarządzania kryzysowego towarzystwa ubezpieczeniowe (wypłaty odszkodowań – podtopienia, susze, wypadki drogowe) ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA ZDARZEŃ I ZJAWISK EKSTREMALNYCH osoby opracowujące świadectwa energetyczne budynków KORZYŚCI DLA NAUKOWCÓW ocena potencjału energetyki odnawialnej ocena przemieszczania zanieczyszczeń gazowych i pyłowych (plany gospodarki niskoemisyjnej) KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW dostęp do aktualnych danych pogodowych WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

10 WYKONYWANIE BONITACJI
ŚRODOWISKO WYKONYWANIE BONITACJI klimatycznych pod kątem planowania przestrzennego na obszarach miejskich i wiejskich bioklimatycznego pod kątem lokalizacja uzdrowisk WYZNACZANIE MIEJSC METEOROLOGICZNY MONITORING sprzyjających koncentracji zanieczyszczeń w różnych warunkach meteorologicznych ponadnormatywnego spływu powierzchniowego wód opadowych występowania ekstremalnych zdarzeń pogodowych (np. gwałtowne ulewy, powodzie roztopowe, fale ciepła i mrozu) WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

11 ŚRODOWISKO BONITACJA (BIO)KLIMATYCZNA OBIEKTÓW / OBSZARÓW WYBRANYCH
Bonitacja (bio)klimatyczna wybranych obiektów / obszarów dla potrzeb planowania przestrzennego lub jednostek administracyjnych CELEJÓW DOLINA BYSTREJ BONITACJA (BIO)KLIMATYCZNA OBIEKTÓW / OBSZARÓW WYBRANYCH WĄWOLNICA Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Mapa bonitacji klimatycznej gminy Wąwolnica Kaszewski B. M., Nowosad M., Siwek K., 2005 WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

12 OCENA POTENCJAŁU GMINY
ŚRODOWISKO OCENA POTENCJAŁU GMINY pod kątem możliwości wykorzystania i lokalizacji inwestycji z zakresu OZE opracowanie analiz wietrzności na potrzeby energetyki wiatrowej (uwarunkowania przyrodnicze) OCENA POTENCJAŁU GMINY ocena gleb do produkcji biomasy ocena zasobów hydroenergetycznych rzek WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

13 SPORZĄDZENIE I OPRACOWANIE DOKUMENTÓW
ŚRODOWISKO SPORZĄDZENIE I OPRACOWANIE DOKUMENTÓW opracowanie ekofizjograficzne inwentaryzacja / waloryzacja przyrodnicza obszarów / obiektów przyrodniczych program ochrony środowiska OCHRONA ŚRODOWISKA plan gospodarki odpadami plan gospodarowania zasobami wodnymi przygotowanie założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe plan gospodarki niskoemisyjnej WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

14 ŚRODOWISKO Udział w opracowaniu raportów ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko OCHRONA ŚRODOWISKA Udział w opracowaniu kampanii społecznych, konferencji i szkoleń np. związanych z tematyką OZE (we współpracy z socjologami oraz Lubelskim Klastrem Ekoenergetycznym, którego partnerem jest UMCS) WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

15 DZIAŁANIA APLIKACYJNE
ŚRODOWISKO PROBLEMATYKA Ocena zasobów wodnych w dorzeczu Włodawki Zasoby klimatyczne Polesia Lubelskiego pod kątem rekreacji i turystyki DZIAŁANIA APLIKACYJNE Zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i jej ocena przez turystów Perspektywy rozwoju turystyki ornitologicznej na obszarze Poleskiego Parku Narodowego WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

16 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ
TURYSTYKA I REKREACJA analiza i charakterystyka potencjału turystycznego obszaru ocena atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru dla wybranych form turystyki i rekreacji ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ koncepcje i programy rozwoju turystyki i rekreacji strategie, programy rozwoju produktu turystycznego badania, analizy wielkości i struktury ruchu turystycznego, w tym badania marketingowe (wizerunek miejsca, satysfakcja turystów z pobytu, segmentacja rynku) WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

17 WSPÓŁPRACA – DOŚWIADCZENIA
TURYSTYKA I REKREACJA Badania i analizy ruchu turystycznego (atrakcyjność, wizerunek UM Lublin – 2003/2004 oraz 2013/2014) Opracowania dokumentów planistycznych i wdrożeniowych (audyty turystyczne, analizy potencjału turystycznego i rekreacyjnego) WSPÓŁPRACA – DOŚWIADCZENIA WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

18 Konferencje – współorganizacja WSPÓŁPRACA – DOŚWIADCZENIA
TURYSTYKA I REKREACJA Konferencje – współorganizacja WSPÓŁPRACA – DOŚWIADCZENIA WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

19 GEOINFORMACJA ZARZĄDZNIE DANYMI INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (z wykorzystaniem narzędzi GIS) pozyskiwanie gromadzenie INFORMACJI PRZESTRZENNEJ INFRASTRUKTURĄ ZARZĄDZANIE analiza i przetwarzanie APLIKACJE I BAZY DANYCH INFORMACJI PRZESTRZENNEJ projektowanie wdrożenia zarządzanie aplikacjami WEB-GIS i bazami danych przestrzennych WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

20 BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA NAZIEMNY SKANING LASEROWY - ZASTOSOWANIA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA Inwentaryzacja i modelowanie 3D Odwzorowanie 3D i 2D Pełnokolorowa wizualizacja NAZIEMNY SKANING LASEROWY - ZASTOSOWANIA RENOWACJA ZABYTKÓW Inwentaryzacja i modelowanie 3D Odwzorowanie 3D i 2D Modelowanie płaskorzeźb Pełnokolorowa wizualizacja WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

21 BUDOWNICTWO TRANSPORTOWE NAZIEMNY SKANING LASEROWY - ZASTOSOWANIA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA BUDOWNICTWO TRANSPORTOWE drogi i koleje - inwentaryzacja analizy deformacji wspomaganie projektowania NAZIEMNY SKANING LASEROWY - ZASTOSOWANIA WSPÓŁPRACA Z CAD I GIS inteligentny 3D CAD i GIS profile eksportu do CAD i GIS CloudWorx do środowiska CAD WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

22 GOSPODARKA PRZESTRZENNA
STUDIA, ANALIZY I EKSPERTYZY Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO analizy zasadności przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego PLANOWANIE PRZESTRZENNE I URBANISTYKA inwentaryzacje urbanistyczne konsultowanie i opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

23 GOSPODARKA PRZESTRZENNA
PROJEKTY I KONCEPCJE URBANISTYCZNE projekty zagospodarowania obszarów o różnych funkcjach koncepcje rozwiązań urbanistycznych i urbanistyczno-architektonicznych dla różnych typów przestrzeni, w tym szczególnie dla przestrzeni publicznych PLANOWANIE PRZESTRZENNE I URBANISTYKA analizy krajobrazu i projekty zagospodarowania wnętrz krajobrazowych inne prace analityczne, studialne i projektowe z zakresu urbanistyki i architektury krajobrazu WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

24 GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OPRACOWANIA PLANISTYCZNE I ICH ZMIANY studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (opracowania obligatoryjne dla gmin zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) PLANOWANIE PRZESTRZENNE I URBANISTYKA miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU OD MONITORINGU ŚRODOWISKA DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ LUBLIN, 12 MARCA 2015 r.

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ GOSPODARKA ŚRODOWISKO PRZESTRZENNA TURYSTYKA
I REKEREACJA GEOINFORMACJA KONTAKT

26 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej al. Kraśnicka 2 CD, Lublin DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WNoZiGP UMCS DLA SAMORZĄDU GOSPODARKA ŚRODOWISKO PRZESTRZENNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google