Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO LUTY 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO LUTY 2011."— Zapis prezentacji:

1 ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO LUTY 2011

2 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.). art. 39 ust. 6 stwierdza się, że na samorządzie województwa spoczywa obowiązek sporządzenia i uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa. art. 2 pkt 9 określa również pojęcie obszaru metropolitalnego: należy przez to rozumieć obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Uchwała Nr XXV/405/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego PODSTAWA PRAWNA

3 27 września 2004 r. Uchwała Nr XXV/405/04 o przystąpieniu do sporządzenia projektu Planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. 15 marca 2005 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, zawiadomił o przystąpieniu do sporządzenia projektu Planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego urzędy, instytucje i organizacje, które ze względu na obowiązek ustawowy lub kompetencje, mogą wnosić wnioski do sporządzanego dokumentu. 21 marca 2005 r. w ogólnopolskim dzienniku Rzeczpospolita ukazało się ogłoszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawiadamiające o przystąpieniu do sporządzenia projektu Planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. 2006 r. przystąpienie do opracowania Delimitacji Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. 26 czerwca 2007 r. Opracowanie Delimitacji Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego zostało przedstawione Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 6 lipca 2007 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego zorganizował Konferencję pt. Poznański Obszar Metropolitalny Delimitacja – Struktura – Znaczenie. 13 marca 2008 r. Zarządowi Województwa Wielkopolskiego został przedstawiony materiał dotyczący wykonanych analiz do Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego. 25 marca 2008 r. Komisja Gospodarki Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. 4 czerwca 2008 r. Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. 21 lipca 2008 r. Delimitacja Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego i analizy stanowiące materiał wejściowy do formułowania Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego, zostały zaprezentowane Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego. PRZEBIEG PRAC NAD PLANEM

4 Do obszaru metropolitalnego zaliczono 45 jednostek gminnych o zróżnicowanym statusie administracyjnym: 6 gmin miejskich, 21 gmin miejsko – wiejskich, 18 gmin wiejskich. Powierzchnia obszaru metropolitalnego wynosi 6205 km 2 POZNAŃ - KSZTAŁTUJĄCA SIĘ METROPOLIA RDZEŃ OBSZARU METROPOLITALNEGO - POWIAT POZNAŃSKI STREFA ZEWNĘTRZNA OBSZARU METROPOLITALNEGO ZAKRES PRZESTRZENNY

5 Obowiązująca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie precyzuje okresu, na jaki powinien być sporządzony plan obszaru metropolitalnego. Zgodnie z ustawą sporządza się go jako część planu województwa. W związku z powyższym zasadnym wydaje się przyjęcie jednakowego dla obu tych dokumentów okresu perspektywy planistycznej do 2020 r. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 39 ust. 3 określa zakres rzeczowy sporządzenia planu województwa. W związku z tym w planie obszaru metropolitalnego, jako części planu województwa należy określić w szczególności: podstawowe elementy sieci osadniczej i ich powiązania komunikacyjne oraz infrastrukturalne w tym kierunki powiązań transgranicznych, system obszarów chronionych, w tym obszarów ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, granice terenów zamkniętych i ich strefy ochronne, obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin. ZAKRES CZASOWY ZAKRES RZECZOWY

6 Opracowania analityczne: Analiza antropopresji na wybrane formy ochrony przyrody Analiza polityk przestrzennych gmin Analiza procesów suburbanizacyjnych Komunikacja zbiorowa – analiza i ocena stanu istniejącego, założenia budowy modelu obsługi System przyrodniczy Polityka ochrony krajobrazu Prognoza potrzeb mieszkaniowych w ujęciu przestrzennym Uwarunkowania branżowe: Środowisko przyrodnicze Środowisko kulturowe Komunikacja Infrastruktura techniczna Demografia Rynek pracy Mieszkalnictwo Usługi Działalność gospodarcza PRZEBIEG PRAC NAD PLANEM

7 Celem nadrzędnym rozwoju i zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego będzie zapewnienie dalszego trwałego, zrównoważonego rozwoju oraz dążenie do osiągnięcia ładu przestrzennego, poprzez powiązanie szybkiego rozwoju gospodarczego i wzrostu jakości życia z poprawą stanu środowiska przyrodniczego. CEL OPRACOWANIA

8 STRUKTURA PRZESTRZENNAPOLITYKA PRZESTRZENNA PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO – WYTYCZNE DO PLANU OBSZARU METROPOLITALNEGO

9 KOMUNIKACJA I TRANSPORTŚRODOWISKO PRZYRODNICZE PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO – WYTYCZNE DO PLANU OBSZARU METROPOLITALNEGO

10 POLITYKI PRZESTRZENNE GMINOSADNICTWO PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO UWARUNKOWANIA

11 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZESFERA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

12 Zakłada się, że poznański obszar metropolitalny będzie obszarem: wzmacniania i kreowania funkcji metropolitalnych skoordynowanej polityki przestrzennej, spójnego systemu przyrodniczego, racjonalnego korzystania z zasobów środowiska przyrodniczego, aktywnego wykorzystania i ochrony dziedzictwa kulturowego zintegrowanej polityki ochrony krajobrazu, efektywnego systemu komunikacyjnego, zintegrowanego transportu publicznego, dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego, efektywnej gospodarki wodno – ściekowej, ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

13 ? KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO CIĄG DALSZY NASTĄPI 19.05.2011

14 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu Al. Niepodległości 18 Al. Niepodległości 18 61-713 Poznań, Polska 61-713 Poznań, Polska Telefon: + 48 61 852 32 46 Telefon: + 48 61 852 32 46 E-mail: sekretariat@wbpp.poznan.pl E-mail: sekretariat@wbpp.poznan.pl


Pobierz ppt "ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO LUTY 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google