Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ASYSTENT RODZINY W SYSTEMIE WSPARCIA Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ASYSTENT RODZINY W SYSTEMIE WSPARCIA Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce."— Zapis prezentacji:

1 ASYSTENT RODZINY W SYSTEMIE WSPARCIA Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce

2 „Nie trzeba nigdy tracić nadziei, gdy ma się do czynienia z człowiekiem”. Maria Łopatkowa Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce

3 PODSTAWY PRAWNE POLSKIEGO SYSTEMU PIECZY NAD DZIECKIEM Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.)  Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm.)  Ustawa y dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.)  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)  Rozporządzenia do ustawy o pomocy społecznej  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - projekt

4 ROZWAŻANIA  Asystent rodzinny, kim jest współcześnie i kim ma być w przyszłości?  Czy asystentura ma być metodą, usługą, rolą zawodową pracownika służb społecznych, czy zawodem?  Jakie ma być rozumienie roli asystenta?  Czy asystent rodzinny w ogóle jest potrzebny?  Czy to nie nowy wytwór, który powiela zadania innych służb społecznych?  A być może to inne służby zechciały delegować na niego swoje obowiązki?  Czy jako asystent pracownika socjalnego w uprawianiu pogłębionej pracy socjalnej nie będzie potrzebował w przyszłości swojego asystenta i co zrobić, by tak nie było? Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce

5  Czy legislacja dotycząca asystentury jest potrzebna?  Czy będzie pomocna, czy ograniczy zindywidualizowane działanie asystenta?  Jakim modelem i metodami asystent ma pracować?  Czy ma być bardziej administratorem usług na rzecz rodziny, czy supernianią dla dorosłych lub terapeutą?

6 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce SŁABE STRONY AKTUALNEGO MODELU ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ Wzrost wskaźnika dzieci umieszczonych poza rodziną naturalną. Koncentracja działań wyłącznie na dziecku, a nie na rodzinie – brak odpowiedniego wsparcia rodziny dziecka, także rodziny zastępczej. Zbyt uboga oferta pomocy środowiskowej dla rodziny zagrożonej lub będącej w kryzysie. Brak instrumentów motywujących gminy do działań na rzecz pozostawienia dziecka w lokalnym środowisku rodzinnym. Nadmierna łatwość umieszczania dziecka poza rodziną i niejednokrotnie zbyt powolne podejmowanie decyzji o dalszych losach dziecka.

7 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ZAŁOŻENIA PRACY Z RODZINĄ

8 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce Pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny. Wspieranie integracji rodziny, wspieranie więzi uczuciowych w rodzinie. Pomoc w integracji rodziny z jej otoczeniem społecznym. Odbudowanie funkcji opiekuńczych i wychowawczych rodziny wobec dzieci. Neutralizowanie patogennego oddziaływania rodziny na dzieci. Pomoc w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów w rodzinie. CELE PRACY Z RODZINĄ

9 Założenia pracy z rodziną 1.Praca z rodziną naturalna jest pierwsza i najważniejsza formą przeciwdziałania patologii dziecka i dlatego należy zaczynać ją jak najwcześniej, np. w przedszkolu. 2.Dla wczesnego zapobiegania patologii rodziny i wychowania potrzebna jest wczesna diagnoza np. pedagog, psycholog przedszkolny. 3.W okresie do 7 roku życia dziecka należy się skoncentrować na pracy z samą rodziną, natomiast praca z dzieckiem ma mniejsze znaczenie, jej efekty są nietrwałe. 4.W okresie szkolnym 7-15 lat praca z rodziną jest nadal decydująca, ale jeżeli jej efekty są niewystarczające należy ja wesprzeć pracą z dzieckiem w rówieśniczej grupie korekcyjnej (ognisko wychowawcze, świetlica. 5.W okresie dorastania 15-20 lat praca z rodzina ma już charakter pomocniczy, ponieważ młodzież jest już osobowościowo ukształtowana, a dominującym punktem odniesienia są rówieśnicy a nie rodzice. 6.W pracy z rodzina należy się koncentrować raczej na poprawie funkcjonowania całej rodziny a nie tylko na poprawie jej postępowania z dziećmi. 7.W pracy z rodzina należy utrzymywać stałe regularne kontakty ze wszystkimi jej członkami, a nie tylko z najbardziej umotywowanymi. 8.Praca z rodzina wymaga całkowitej bezstronności wobec poszczególnych jej członków. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce

10 9. Prowadząca prace osoba stara się zrozumieć wzajemne relacje w rodzinie oraz uczucia i racje każdego z jej członków, natomiast unika oceniania ich ze swojego punktu widzenia. 10. Własny system wartości asystenta może być odmienny od norm i wartości rodziny, w której podejmuje on interwencję i może bardzo utrudniać lub uniemożliwiać mu jej zrozumienie. 11. Z rodziną należy pracować zespołowo, ponieważ zmniejsza to ryzyko patrzenia na nią poprzez pryzmat własnych subiektywnych ocen i norm oraz nieświadomych urazów i uprzedzeń. 12. Efektywna praca z rodziną musi być stała, regularna i intensywna oraz dotyczyć ważnych jej problemów. 13. Efektywna praca z rodziną może dotyczyć wyłącznie tych problemów i spraw na których rozważanie są gotowi. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce

11 14. Ponieważ większość tzw. „patologicznych rodzin” nie jest umotywowana do żadnych istotnych zmian (nie wiedza że są one możliwe i mogą od nich samych zależeć) należy aktywnie podejmować kontakty z tymi rodzinami. 15. Lepszym miejscem do kontaktów są ich domy niż urzędy. Czuja się bezpieczniej i swobodniej. 16. W pracy z rodziną nieumotywowaną i nieufna warto zaczynać od pomocy we wszystkich jej codziennych sprawach, np. socjalnych, a rozmowy o dzieciach zaczynać gdy ich bieżąca sytuacja się poprawi i nabiorą zaufania do pomagacza. 17. Pomagając rodzinie w jej codziennych problemach życiowych warto unikać wyręczania jej, ponieważ często to niepotrzebnie uzależnia ją i rodzi tylko roszczenia. 18. Nawet jeżeli w rodzinie dzieją się rzeczy przerażające są tam bardzo silne więzi emocjonalne. Często są one bardzo partnerskie podobne raczej do więzi pomiędzy rodzeństwem, niż między dziećmi a ich rodzicami. Zerwanie tych więzi może u dziecka spowodować olbrzymi dramat i utratę sensu życia. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce

12 STRUKTURA PRZYSZŁEGO SYSTEMU PROFILAKTYKI I OPIEKI RODZINA PROGRAMY PROFILAKTYKI PIERWSZORZĘDOWEJ promocja zdrowiaanimacja kulturalna w ś rodowisku pomoc psychologiczno- pedagogiczna pomoc w orientacji szkolnej i zawodowej Instytucje wspomagaj ą ce rozwój małego dziecka Przedszkole i szkoła (wychowanie, profilaktyka) Wychowanie pozaszkolne (animacja, wypoczynek) Inne wpływy społeczno- kulturalne Lokalne ś rodowisko społeczne

13 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ZINTEGROWANY SYSTEM WIELOZAKRESOWEGO WSPOMAGANIA DZIECKA I RODZINY Poradnictwo rodzinne i młodzieżowe Poradnictwo wspierające procesy edukacyjne Poradnictwo specjalistyczne Wczesna interwencjaWczesna rewalidacjaInterwencja kryzysowaPedagogizacja społeczności RODZINNA OPIEKA ZASTĘPCZA SĄDY RODZINNE Rodziny zast ę pcze krótko i ś rednioterminowe pogotowie rodzinne preadopcyjne terapeutyczne rewalidacyjne profilaktyczno-wychowawcze resocjalizacyjne pracuj ą ce z rodzin ą naturaln ą długoterminowe rodziny adopcyjne OPIEKA DZIENNA placówki specjalistyczneplacówki wielofunkcyjne profilaktyczno-wychowawcze terapeutyczne, rewalidacyjne pracuj ą ce z rodzin ą OPIEKA CAŁODOBOWA krótko i średnioterminowa, wielofunkcyjna, kryzysowa, specjalistyczna, dla młodzieży, sieć małych placówek

14 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce DZIAŁANIA ASYSTENTA PODEJMOWANE NA RZECZ RODZINY  prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów, oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,  udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,  sporządzanie wraz z zespołem interdyscyplinarnym planu pracy z rodziną,

15  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,  współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka lub placówką opiekuńczo-wychowawczą, w której umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i sądem,  udzielanie pomocy rodzinom zastępczym spokrewnionym oraz pełnoletnim wychowankom opuszczającym te rodziny. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!!!


Pobierz ppt "ASYSTENT RODZINY W SYSTEMIE WSPARCIA Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google