Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USTAWA o WSPIERANIU RODZINY i SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Zadania Gminy Zakopane, 1-2 września 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USTAWA o WSPIERANIU RODZINY i SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Zadania Gminy Zakopane, 1-2 września 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 USTAWA o WSPIERANIU RODZINY i SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Zadania Gminy Zakopane, 1-2 września 2011 r.

2 NOWE OSOBNE SYSTEMY POMOC SPOŁECZNA PRZECIWDZIA- ŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE REHABILITACJA NIEPEŁNOSPRA- WNYCH WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA 2

3 PODZIAŁ KOMPETENCJI GMINA: 1.Wsparcie rodziny naturalnej (polskie, EU, inni cudzoziemcy) – art.5 3

4 GMINA: 2. Praca z rodziną – art. 8 wsparcie w formach: a)Analiza sytuacji rodziny i przyczyn kryzysu b)Wzmocnienie funkcji rodziny c)Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny 4

5 GMINA: 2. Praca z rodziną – art. 8 wsparcie w formach: d) Pomoc w integracji rodziny e) Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny f) Dążenie do reintegracji rodziny 5

6 GMINA: 3. Praca z rodziną – art. 10 obejmuje: a)konsultacje i poradnictwo specjalistyczne b)terapie i mediacje c)usługi opiekuńcze i specjalistyczne d)pomoc prawną e)organizowanie grup wsparcia/grup samopomocowych WAŻNE: praca z rodziną jest prowadzona również w przypadku umieszczenia dziecka poza rodziną. 6

7 GMINA: formy wspierania a) Praca z rodziną b) Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka Kto pracuje z rodziną? Art. 10 Ośrodek Pomocy Społecznej (zespół ds. asysty rodzinnej) lub inny podmiot na podstawie zlecenia Gminy 7

8 GMINA: Wsparcie dla rodziny prowadzą – art. 9 i 11 a)instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny b)placówki wsparcia dziennego c)rodziny wspierające d)asystent rodziny 8

9 Problem w rodzinie w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej Tryb pomocy (art. 11): Pracownik socjalny Wywiad środowiskowy i analiza sytuacji rodziny Informacja trafia (Policja, Kuratorzy, Szkoły, PCPR, NGOs itd.) do Ośrodka Pomocy Społecznej Wniosek do Kierownika OPS o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny 9

10 ASYSTENT RODZINY art.15 (poziom gminy) opracowuje i realizuje plan pracy z rodziną plan pracy z rodziną jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej pomoc rodzinom w poprawie sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego pomoc w rozwiązywaniu problemów a) socjalnych 10

11 ASYSTENT RODZINY cd. b) problemów psychologicznych c) problemów wychowawczych z dziećmi motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz do podejmowania pracy zarobkowej motywowanie do udziału w zajęciach podnoszących kompetencje rodzicielskie wsparcie dla dzieci poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia dziecka i rodziny 11

12 ASYSTENT RODZINY cd. indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną okresowa ocena rodziny (co pół roku) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną opiniowanie dla sądu rodzin i ich członków współpraca z jednostkami i ngo w działaniach na rzecz dziecka i rodziny oraz z Zespołem Interdyscyplinarnym 12

13 ASYSTENT RODZINY cd. Uczestniczy w ocenie sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej Plan pracy z rodziną 1.Działania do zrealizowania, których celem jest przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych 2.Terminy realizacji tych działań 3.Przewidywane efekty 13

14 ASYSTENT RODZINY (poziom gminy) -ma specjalne uprawnienia (art.16) -pracuje z maksymalnie 20 rodzinami -zatrudniony w OPS -nie może być pracownikiem socjalnym -nie zajmuje się świadczeniami -pracuje w miejscu zamieszkania rodziny -jest funkcjonariuszem publicznym 14

15 ASYSTENT RODZINY (poziom gminy) -powinien mieć zapewnione poradnictwo wzmacniające jego kompetencje oraz przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu 15

16 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO -prowadzone przez gminę -lub inny podmiot na zlecenie gminy -może prowadzić powiat (po uzyskaniu zezwolenia wójta?) 16

17 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO -Formy: - art.24 a)opiekuńcza (np. koła zainteresowań świetlice, kluby, ogniska wychowawcze) b)specjalistyczna (np. terapia, socjoterapia, psychokorekcja, logopedia) c)praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę (animacja i socjoterapia) Jednocześnie 30 dzieci, 15 na jednego wychowawcę może przebywać w placówce 17

18 RODZINY WSPIERAJĄCE (gmina) - art.29 Rodzina Wspierająca pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: -opiece i wychowaniu dziecka -prowadzeniu gospodarstwa domowego -kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych Ustanowiona przez Wójta, działa na podstawie umowy 18

19 Pozostałe zadania gminy 1. Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny 2. Podnoszenie kwalifikacji asystentów rodziny 3. Tworzenie placówek wsparcia 4. Szkolenia dla rodzin wspierających 5. Finansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (umieszczonych po 2011 r. !) 19

20 Pozostałe zadania gminy 6. Sprawozdania rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny dla wojewody (tryb półroczny i roczny) 7. Informowanie biura informacji gospodarczej o zaległościach rodziców w opłatach za pobyt dziecka w systemie pieczy zastępczej 8. Realizacja zadań zleconych przez Wojewodę z zakresu wspierania rodziny 20

21 Pozostałe zadania gminy 9. Coroczne sprawozdania dla rady gminy z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawianie potrzeb na rok kolejny. 21

22 Koszty roczne wprowadzenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla gminy średniej wielkości 22

23 Koszty całkowite 325 800 zł - w 2012 roku przy 5 dzieciach umieszczonych w rodz. zast. i 5 dzieci w placówkach 392 200 zł - w 2013 roku przy 5 dzieciach w rodz. zast. i 5 dzieciach w placówkach 454 600 zł - od 2014 roku przy 5 dzieciach w rodz. zast. i 5 dzieciach w placówkach 23

24 Składowe kosztów rocznych Zatrudnienie psychologa (art. 10 ust.3 pkt 1 konsultacje i poradnictwo specjalistyczne) dyżury 4 h w tygodniu x 52 tygodnie x 50 zł = 10 400 zł Zatrudnienie terapeuty (art. 10 ust.3 pkt 2 terapia i mediacje) dyżury 4 h w tygodniu x 52 tygodnie x 50 zł = 10 400 zł Mediacje rodzinne (art. 10 ust.3 pkt 2 terapia i mediacje) 10 mediacji x 2 mediatorów x 300 zł = 6 000 zł 24

25 Składowe kosztów rocznych – cd. Zatrudnienie prawnika (art. 10 ust.3 pkt 4 konsultacje i poradnictwo specjalistyczne) dyżury 4 h w tygodniu x 52 tygodnie x 50 zł = 10 400 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (art. 10 ust.3 pkt 3) ok. 800 h x 12 zł = 9600 zł 25

26 Składowe rocznych kosztów – cd. Organizowanie grup wsparcia (art. 10 ust.3 pkt 5) spotkania 2 x 2h/miesiąc x 12 mies. x 2 prowadzących (np. prac. socj. i pedagog rodzinny/psycholog /specjalista pomocy psychologicznej itp.) x 50 zł = 4 800 zł Zatrudnienie 2 asystentów rodzin (art. 11 – 17) (pracownik z własnym autem) x 96 000 zł (12 mies. x 4 000 zł) + dodatkowe koszty 4 000 zł(szkolenia oraz warsztaty przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu) = 100 000 zł 26

27 Składowe rocznych kosztów – cd. Prowadzenie 1 placówki wsparcia dziennego dla dzieci (art. 24, 28 w tym różne formy w tym specjalistyczne) = 120 000 zł Rodziny wspierające (art.29 – 31) - (2 rodziny x 1000zł x 12 mies.) = 24 000 zł Szkolenia dla rodzin wspierających (art. 176, pkt 3, ppkt b) = 3 000 zł 27

28 Składowe rocznych kosztów – cd. Współfinansowanie pobytu dziecka w różnych formach pieczy zastępczej (art. 176, pkt 5 i art. 191 ust. 8) - za każde dziecko w rodzinie zastępczej śr. 1200 zł x 12 mies. x 10 % w pierwszym roku, 30 % w drugim i 50 % w następnych = 1440 zł (1 rok), 4320 zł (2 rok), 7200 (3 rok i nast.) 28

29 Składowe rocznych kosztów – cd. Współfinansowanie pobytu dziecka w różnych formach pieczy zastępczej (art. 176, pkt 5 i art. 191 ust. 9) - za każde dziecko w placówce opiek.- wych. śr. 4000 zł x 12 mies. x 10 % w pierwszym roku, 30 % w drugim i 50 % w następnych = 4800 zł (1 rok), 14400 zł (2 rok), 24000 (3 rok i nast.) 29

30 Dziękuję za uwagę Mirosław Sobkowiak pcpr@gostyn.pl 30


Pobierz ppt "USTAWA o WSPIERANIU RODZINY i SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Zadania Gminy Zakopane, 1-2 września 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google