Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w latach następnych. Aspekty podatkowe i rachunkowe uprawnień.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w latach następnych. Aspekty podatkowe i rachunkowe uprawnień."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w latach następnych. Aspekty podatkowe i rachunkowe uprawnień do emisji Warszawa, r. Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w latach następnych Paweł Mzyk Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

2 Plan prezentacji Projekt ustawy Banking Aukcje Backloading

3 Projekt ustawy Najistotniejsze zmiany w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy z r. Opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku Przydziały uprawnień dla instalacji na podstawie art. 10a i 10c dyrektywy Uwzględnienie sposobu wyliczania uprawnień na podstawie decyzji Komisji 2011/278/UE Mechanizm korekty uprawnień

4 Projekt ustawy REJESTR UNII Art. 10 ust. 4
Do wniosku o otwarcie rachunku w rejestrze Unii, oprócz dokumentów i informacji określonych w załącznikach III – VIII do rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013, dołącza się: 1) oświadczenie, że: a) nie toczy się postępowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 2 lit. b rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013, wobec osoby fizycznej – w przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby fizycznej, b) nie toczy się postępowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 2 lit. b rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013, wobec każdej osoby fizycznej pełniącej funkcję członka zarządu lub innego organu zarządzającego wnioskodawcy, powołanej do pełnienia tej funkcji, zgodnie z postanowieniami umowy spółki, statutu lub innymi obowiązującymi jednostkę przepisami prawa – w przypadku gdy wniosek dotyczy osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, c) nie toczy się postępowanie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 lit. b rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013, wobec osoby fizycznej wyznaczonej jako upoważniony przedstawiciel lub dodatkowo upoważniony przedstawiciel, o których mowa w art. 24 rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013; Art. 10 ust.5 Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

5 Projekt ustawy REJESTR UNII Art. 13
1. Za otwarcie rachunku w rejestrze Unii wnosi się opłatę w wysokości 2 000 złotych. 2. Posiadacz rachunku w rejestrze Unii wnosi, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, opłatę roczną w wysokości 500 złotych.

6 Projekt ustawy Art. 15 [banking uprawnień]
1. Uprawnienia do emisji są ważne w okresie rozliczeniowym, na który zostały przydzielone. 2. Uprawnienia do emisji niewykorzystane w danym roku okresu rozliczeniowego zachowują ważność w kolejnych latach tego okresu. 3. Uprawnienia do emisji znajdujące się na rachunku w rejestrze Unii, z wyłączeniem krajowego rachunku posiadania, niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym są zastępowane odpowiednią liczbą uprawnień do emisji ważnych w kolejnym okresie rozliczeniowym.

7 Projekt ustawy Wydawanie uprawnień art. 16 ust. 4
od 1 lutego do 28 lutego chyba, że ustawa stanowi inaczej; np. art. 64 ust. 2 (brak sprawozdania informacji o działalności do 31 grudnia każdego roku) oraz art. 70 ust. 1 (zaprzestanie działalności). Nadmiernie wydane uprawnienia podlegają zwrotowi

8 Projekt ustawy Przydział uprawnień na podstawie art. 10c dyrektywy (derogacje) – rozdział 6 Projekt wykazu KPI Prowadzący instalacje energetyczne Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Środowiska Konsultacje społeczne Projekt wykazu po konsultacjach KPI Wykaz KPI Rada Ministrów Publikacja przydziałów w rozporządzeniu Art. 32 ust. 1 KE KPI w obwieszczeniu Art. 32 ust. 2

9 Projekt ustawy Przydział uprawnień na podstawie art. 10a dyrektywy (krajowe środki wykonawcze) – rozdział 5 (zgodnie z decyzją Komisji 2011/278/UE) Projekt wykazu Ministerstwo Środowiska Prowadzący instalacje KOBiZE Konsultacje społeczne Projekt wykazu po konsultacjach Wykaz Publikacja przydziałów w BIP Rada Ministrów KE Po przeliczeniu przez KOBiZE art. 25 ust. 2 i 3

10 Projekt ustawy Zezwolenia - rozdział 9
Art. 50 Eksploatacja instalacji jest dozwolona wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia. Art. 51 ust. 3 Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony. Art. 54 Obowiązek zmiany zezwolenia w przypadku np. zmiany nazwy, zmiany prowadzącego. Art. 55 Organ ma obowiązek dokonać przeglądu zezwolenia raz na 5 lat. Art. 118 Obowiązek zmiany zezwolenia w ciągu 12 miesięcy od dnia wejście w życie ustawy.

11 Projekt ustawy Korekty przydziałów uprawnień - rozdział 11
Art. 63 obowiązek przekazania danych do KOBiZE w terminie od 15 listopada do 31 grudnia każdego roku. Art. 64 ust. 2 niewydanie uprawnień w przypadku niedopełnienia obowiązku.

12 Projekt ustawy Kary Brak zezwolenia - 50.000 zł
Niezłożenie wniosku o zmianę zezwolenia zgodnie z art zł Nieumorzenie w terminie: liczba uprawnień jaka nie została umorzona x 100 euro Nieprzesłanie w terminie raportu rocznego zł.

13 Zamiana uprawnień pochodzących z okresu 2008-2012 na jednostki ważne w okresie 2013-2020
Banking, czyli zamiana jednostek EUA z okresu na jednostki ważne w obecnym okresie rozliczeniowym , został przeprowadzony w dniach 1 do 5 lipca 2013 r. W polskiej części Rejestru Unii zamieniono łącznie uprawnień (w tym uprawnienia do pokrycia emisji z sektora lotniczego) znajdujących się na 617 rachunkach (w tym 3 rachunkach należących do operatorów statków powietrznych). Proces zamiany jednostek został zrealizowany automatycznie na wszystkich rachunkach należących do uczestników systemu i nie wymagał zaangażowania użytkowników. Pomyślny przebieg procesu bankingu ostatecznie zakończył II okres rozliczeniowy systemu handlu emisjami.

14 Aukcje organizowane w ramach platform aukcyjnych
Do chwili wyłonienia platform docelowych aukcja uprawnień EUA z okresu odbywa się na tymczasowych platformach aukcyjnych, tj. na giełdach: EEX z siedzibą w Lipsku (24 państwa UE + Polska oraz Niemcy osobno) oraz ICE/EXC (Wielka Brytania);

15 Informacje o PL aukcjach
W 2013 r. Polska sprzedała na aukcji 51,25 mln uprawnień EUA; W 2014 r. aukcja PL uprawnień EUA przeprowadzana jest raz na 4 tygodnie W 2014 r. odbyły się 2 aukcje PL, podczas których sprzedano 8,9 mln uprawnień EUA; W marcu 2014 r. odbędzie się najprawdopodobniej ostatnia w tym roku aukcja z uwagi na wejście w życie tzw. backloadingu (patrz: następny slajd) Gdyby nie planowany backloading Polska wg kalendarza aukcji na r. mogłaby sprzedać ok. 55,5 mln uprawnień EUA

16 Backloading - szczegóły propozycji
W teorii „backloading” ma być odpowiedzią na ok. 2 mln nadwyżkę uprawnień EUA na rynku EU ETS; Wymaga zmiany rozporządzenia aukcyjnego oraz harmonogramu aukcji; Propozycja backloadingu zakłada wycofanie z aukcji w 2014, 2015 i r. odpowiednio 400, 300 i 200 mln uprawnień EUA oraz przywrócenie ich na rynek w latach w liczbie 300 i 600 mln; Planowana do wycofania w 2014 r. pula 400 mln uprawnień EUA z każdym kwartałem tego roku może być redukowana o 100 mln. KE planuje wprowadzić backloading w połowie marca 2014 r.

17 Wycofanie uprawnień Backloading Rok Liczba wycofanych uprawnień
Liczba dodanych uprawnień 2013 2014 400 2015 300 2016 200 2017 2018 2019 2020 600 Źródło: KE

18 Propozycja wprowadzenia tzw. backloadingu
Przykładowe scenariusze zmiany harmonogramu aukcyjnego

19 Dziękuję Paweł Mzyk Z-ca Kierownika Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Działalność KOBiZE jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Pobierz ppt "Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w latach następnych. Aspekty podatkowe i rachunkowe uprawnień."

Podobne prezentacje


Reklamy Google