Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja na temat PROW 2014 – 2020

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja na temat PROW 2014 – 2020"— Zapis prezentacji:

1 Informacja na temat PROW 2014 – 2020
Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 16 grudnia 2014 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PROW Okres programowania 2014 – 2020 I. Programowanie strategiczne: Europa 2020, Wspólne Ramy Strategiczne, Umowa partnerska, programy operacyjne. II. Warunkowość i rezerwa na wykonanie III. Propozycje w zakresie rozwoju obszarów wiejskich IV. Harmonogram V. PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 Komunikat Komisji Europejskiej „WPR do 2020 r.”
Wsparcie dochodów gospodarstw oraz zmniejszanie ich zmienności Poprawa konkurencyjności sektora i wzmocnienie jego udziału jakościowego w łańcuchu żywnościowym Wynagradzanie za trudności związane z produkcją na obszarach o szczególnych ograniczeniach naturalnych Wyzwania 3 cele polityki Europa 2020 Opłacalna produkcja żywności Gospodarcze Zabezpieczenie dostarczania środowiskowych dóbr publicznych Promowanie ekologicznego wzrostu poprzez innowacje Łagodzenie skutków zmian klimatu oraz przystosowania się do nich Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz działania na rzecz klimatu Środowiskowe Wspieranie zatrudnienia na obszarach wiejskich oraz zachowanie struktur społecznych Promocja dywersyfikacji Uwzględnienie różnorodności strukturalnej systemów rolniczych, poprawa kondycji małych gospodarstw oraz rozwój lokalnych rynków Terytorialne Zrównoważony rozwój terytorialny Uproszczenie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 Powiązanie WPR z Polityką Spójności
Strategia Europa 2020 Definiuje główne cele do osiągnięcia przez UE Wspólne Ramy Strategiczne (WRS) obejmuje EFRROW, EFRR, EFS, Fundusz Spójności i EFMR („fundusze WRS”) i odzwierciedla strategię EU2020 poprzez wspólne cele tematyczne realizowane przez poszczególne fundusze Umowa Partnerska (21 maja 2014 r.) dokument krajowy określający planowaną alokację środków na realizację celów EU2020 Polityka rozwoju obszarów wiejskich: EFRROW Pozostałe fundusze WRS (EFRR, EFS, FS, EFMR) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

5 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wspólne Ramy Strategiczne Określają: - cele tematyczne – kluczowe działania; - najważniejsze wyzwania terytorialne; - horyzontalne cele i zasady polityczne wdrażania funduszy; - priorytetowe obszary działań w zakresie współpracy dla każdego z funduszy - mechanizmy: koordynacji mające na celu zapewnienie spójności i zgodności programowania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Umowa partnerska Określa rozwiązania zapewniające: zgodność z unijną strategią na rzecz inteligentnego, stałego wzrostu; skuteczną realizację wsparcia UE; efektywne wdrażanie funduszy europejskich; zintegrowane podejście do rozwoju regionalnego oraz zaspokojenia potrzeb obszarów ubogich, grup dyskryminowanych lub wykluczonych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Treść programów Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zawiera: strategię określającą wkład do unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu; rozwiązania powodujące skuteczne, efektywne i skoordynowane wdrażanie funduszy, zmniejszające obciążenia administracyjne dla beneficjentów; definiuje: cele szczegółowe, środki finansowe poziom współfinansowania krajowego. określa: wskaźniki ocen dla każdego priorytetu, kwoty wsparcia do celu zmiana klimatu, opis działań mający uwzględnić zrównoważony rozwój, równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

8 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Warunkowość i rezerwa wykonania Uwarunkowania ex ante Mechanizm ma na celu zapewnić niezbędne warunki ramowe dla efektywnego wykorzystania wsparcia UE. Ocena spełnienia warunków ramowych zawarta w umowie partnerskiej i PROW. Dwuletni plan dojścia do wypełnienia warunków ramowych (termin ostateczny – koniec 2016r). Niespełnienie oznaczać będzie zawieszenie części / całości płatności. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

9 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Warunkowość i rezerwa wykonania Ocena wykonania Niepodzielona rezerwa 5 % budżetu każdego funduszu w kraju. Przegląd programów w 2017 i 2019 r. – badany stan realizacji priorytetów („milestones”). Rezerwa wykonania rozdysponowywana w 2019 r. na priorytety o najlepszych wynikach: po I przeglądzie – ew. zalecenia KE po II przeglądzie – podział rezerwy wykonania KE ma możliwość zawieszenia płatności lub nałożenia korekty finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Harmonogram Harmonogram prac nad PROW Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE – prace od jesieni 2011 r., ogłoszenie w Dz. U. UE z dnia 17 grudnia 2013 r. Prace nad PROW rozpoczęto w połowie 2012 r. Konsultacje społeczne projektu PROW (3 etapy): I etap (do 30 czerwca 2013 r.) – ok. 200 opinii i postulatów, 40 spotkań, 14 posiedzeń Zespołu - Grupy i podgrup ds. priorytetów i pomocy technicznej; II etap (do 15 września 2013 r.) – ok. 500 podmiotów przesłało swoje opinie i postulaty, 8 posiedzeń Zespołu - Grupy i podgrup ds. priorytetów i pomocy technicznej; III etap (do 14 lutego 2014 r.) – ok podmiotów przesłało swoje opinie i postulaty, 16 regionalnych spotkań informacyjnych, posiedzenie Zespołu - Grupy i podgrup ds. priorytetów i pomocy technicznej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11 Priorytety polityki rozwoju obszarów wiejskich realizowane przez PROW 2014 - 2020
1. TRANSFER WIEDZY I INNOWACJE (a) Zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich (b) Wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją (c) Promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnym i leśnym Ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw stojących przed problemami strukturalnymi, a szczególnie gospodarstw rolnych o niskim poziomie uczestnictwa w rynku, prowadzących działalność o charakterze rynkowym w określonych sektorach i gospodarstw wymagających zróżnicowania produkcji rolnej Ułatwianie wymiany pokoleń w sektorze rolnym 2. KONKURENCYJNOŚĆ ROLNICTWA I ŻYWOTNOŚĆ GOSPODARSTW Lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów, organizacje międzybranżowe wspieranie zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych 3. ŁAŃCUCH ŻYWNOŚCIOWY I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (a) Odtwarzanie i zachowanie bioróżnorodności, w tym na obszarach Natura 2000, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej i stanu europejskich krajobrazów (b) Poprawa gospodarki wodnej (c) Poprawa gospodarowania glebą 4. ODTWARZANIE, CHRONIENIE I WZMACNIANIE EKOSYSTEMÓW () Poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych (b) Poprawa efektywności korzystania z energii w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym (c) Ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów, pozostałości i innych surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki (d) Redukcja emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa (e) Promowanie pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie 5. EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI I PRZECHODZENIA NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ (a) Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy (b) Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich 6. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, REDUKCJA UBÓSTWA I PROMOWANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH Innowacje, Zmiany Klimatu i Środowisko jako cele przekrojowe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

12 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podstawy prawne PROW Legislacja UE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 Akty wykonawcze/delegowane Przepisy krajowe Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (projekt) Ustawa o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (projekt) Rozporządzenia wykonawcze Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podstawy prawne PROW Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 określa: tryb opracowywania i przyjmowania zmian programu; zadania oraz właściwości organów i jednostek organizacyjnych; - warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej; - zasady doradzania podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy oraz beneficjentom PROW ; - podmioty i zasady funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich (KSOW). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

14 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podstawy prawne PROW Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– system instytucjonalny Minister właściwy do spraw rozwoju - Instytucja Zarządzająca (IZ) PROW ; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) - Agencja Płatnicza; ARiMR – IZ w zakresie zapewnienia bezpiecznego systemu elektronicznego do rejestrowania, przechowywania i zgłaszania informacji statystycznych na temat programu i jego realizacji; Samorządy Województw - wybór operacji i ustalanie kwot wsparcia oraz przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem, w ramach działania LEADER; Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza (okręgowe stacje chemiczno-rolnicze) - prowadzenie analiz gleb. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

15 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podstawy prawne PROW Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– system instytucjonalny Transfer wiedzy i działalność informacyjna oraz usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i zastępstw – wdrażane przez wybrany podmiot; Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych oraz współpraca przez wsparcie na ustanawianie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa - wdrażane przez Agencję Rynku Rolnego; Wsparcie na inwestycje w infrastrukturę związaną z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (Scalanie gruntów) oraz działań: podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich oraz LEADER - wdrażane przez Samorządy Województw. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

16 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podstawy prawne PROW Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– system instytucjonalny W zakresie procesu przyznawania i wypłaty pomocy większość zaproponowanych w projektowanej ustawie rozwiązań bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach obowiązujących w ramach PROW Zaproponowane przepisy dotyczące trybu postępowania w sprawie przyznania pomocy przewidują dwie drogi przyznawania pomocy: - decyzje administracyjne, albo - umowy. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

17 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Budżet WPR 2014 – 2020 [mld euro] Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

18 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Budżet WPR 2014 – 2020 [mld euro] Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

19 Przegląd działań i poddziałań PROW 2014-2020
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

20 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PROW PROW realizowany będzie poprzez 15 działań oraz 35 poddziałań Priorytet 1 ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich Transfer wiedzy i działalność informacyjna; Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw; Współpraca. Priorytet 2 Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami Premie dla młodych rolników; Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000; Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN); Restrukturyzacja małych gospodarstw; Rozwój usług rolniczych; Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa; Scalanie gruntów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

21 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PROW Priorytet 3 Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie Przetwórstwo i marketing produktów rolnych; Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych; Tworzenie grup i organizacji producentów; Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich … targowiska; Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych. Priorytet 4 Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Natura 2000, OSN); Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne; Rolnictwo ekologiczne; Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

22 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PROW Priorytet 5 Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów. Priorytet 6 Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej; Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich; Leader. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

23 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie: Scalanie gruntów Zakres wsparcia:  W warunkach polskich wiele gospodarstw użytkuje liczne, rozproszone działki rolne. Dla zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego niezbędne są działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw poprzez udzielanie pomocy na scalenia gruntów rolnych i leśnych. Koszty opracowania projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej); Koszty zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej; koszty ogólne. Beneficjenci: Starosta Warunki: (i) operacje zgodne z ustawą o scalaniu i wymianie gruntów, w szczególności poparte wystąpieniem do starosty ponad 50% właścicieli gospodarstw rolnych z projektowanego obszaru scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia, (ii) dla których opracowano założenia do projektu scalenia gruntów, (iii) zgodne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do tego rodzaju inwestycji, dla której przeprowadzono badanie oddziaływania na środowisko, (iv) w przypadku ich realizacji na obszarach NATURA 2000 oraz innych obszarach chronionych - zgodne z planami zadań ochronnych i planami ochrony. Pomocy nie przyznaje się na realizacje scaleń infrastrukturalnych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

24 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie: Scalanie gruntów c.d. Kryteria wyboru: preferencje dla operacji, które będą miały wpływ na poprawę stanu środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych. Stawka pomocy: Do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy na opracowanie projektu scalenia nie może przekroczyć kwoty: równowartości 800 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego; równowartości 650 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla pozostałych województw. Maksymalna wysokość pomocy na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego nie może przekroczyć kwoty: równowartości euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego; równowartości euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla pozostałych województw. BUDŻET: euro Liczba projektów: 85 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

25 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Budowa i modernizacja infrastruktury handlowej ma na celu stworzenie miejsc gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać produkty wytworzone w gospodarstwie. Inwestycje w zakresie targowisk prowadzą do skrócenia łańcucha żywnościowego i zwiększenia udziału rolników w wartości dodanej. Budowa targowisk ułatwi dystrybucję produktów rolnych. BUDŻET: euro Liczba operacji: 190 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

26 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów c.d. Zakres wsparcia: Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub modernizację targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów. Koszty budowy przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych; koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. Beneficjenci: Gmina, powiat lub ich związki. Kryteria wyboru: operacja realizowana jest w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tys. mieszkańców; ogólnodostępna; spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią rozwoju gminy, lub planem rozwoju miejscowości; spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji; realizowana na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością. Stawka pomocy: Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 1 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii (Budowa lub modernizacja dróg lokalnych) Zakres wsparcia: Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub modernizację dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń. Koszty budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych; koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; koszty ogólne. Beneficjenci: Gmina, powiat lub ich związki. Kryteria wyboru: dochód  podatkowego gminy, (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca), bezrobocie w powiecie (preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia), powiązanie operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury szerokopasmowej, specyfika regionu. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów przewiduje się preferencje dla operacji których realizacja zapewni dostęp do sieci drogowej większej liczbie mieszkańców. Stawka pomocy: Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 3 mln zł na  beneficjenta w okresie realizacji Programu. BUDŻET: euro Liczba wspartych projektów: 2 740 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

28 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii (Gospodarka wodno-ściekowa) Zakres wsparcia: Budowa, przebudowa, modernizacja lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Beneficjenci: gmina, spółka, w której udziały mają wyłącznie JST, związek międzygminny. Kryteria wyboru: inwestycja zlokalizowana na terenie na którym istnieje największa potrzeba poprawy stanu wód zgodnie ze zaktualizowanym programem wodno- środowiskowym kraju, łączna realizacja gospodarki wodnej i ściekowej, dochód  podatkowy gminy (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca), bezrobocie w powiecie (preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia), powiązanie operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury szerokopasmowej, specyfika regionu. W przypadku operacji o tej samej liczbę punktów przewiduje się preferencje dla operacji których realizacja umożliwi oczyszczenie większej objętości ścieków. Stawka pomocy: Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 mln zł na  beneficjenta w okresie realizacji Programu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

29 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii (Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej) Zakres wsparcia: Budowa, modernizacja lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury. Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu  przestrzennego. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Beneficjenci: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST – w przypadku budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, gmina – w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej. Kryteria wyboru: dochód  podatkowy gminy (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym), bezrobocia w powiecie (preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia), specyfika regionu. W przypadku gdy operacje dotyczące obiektów pełniących funkcje kulturalne uzyskają taką samą liczbę punktów wybrana będzie operacja, której realizacja umożliwi przeprowadzenie większej liczby inicjatyw społecznych. O przyznaniu pomocy, w odniesieniu do typu operacji związanego z kształtowaniem przestrzeni publicznej, decyduje liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów dotyczących: wartości zabytkowej układu urbanistycznego, komplementarności z innymi inwestycjami  na obszarze objętym operacją, lokalizacji inwestycji (preferencje dla operacji zlokalizowanych na obszarze o potencjale turystycznym), specyfiki regionu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

30 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii (Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej) c.d. Stawka pomocy: Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach zakresu dotyczącego budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne oraz kształtowania przestrzeni publicznej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

31 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii (Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego) Zakres wsparcia: Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje: Odnawianie lub poprawę stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne. Beneficjenci: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST. Kryteria wyboru: O przyznaniu pomocy decyduje liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów dotyczących: nadania nowej funkcji odnowionemu obiektowi, oceny wartości zabytku, lokalizacji inwestycji (preferencje dla operacji zlokalizowanych na obszarze o potencjale turystycznym), specyfiki regionu. W przypadku operacji, o tej samej liczbie punktów o kolejności przyznania pomocy decyduje niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na jednego jej mieszkańca. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii (Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego) c.d. Stawka pomocy: Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach zakresu dotyczącego budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne oraz kształtowania przestrzeni publicznej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pobierz ppt "Informacja na temat PROW 2014 – 2020"

Podobne prezentacje


Reklamy Google