Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Iwona Sroka 1. TYTUŁEM WSTĘPU… na GPW dominują małe i średnie spółki, które nie doceniają znaczenia relacji inwestorskich podstawowym źródłem informacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Iwona Sroka 1. TYTUŁEM WSTĘPU… na GPW dominują małe i średnie spółki, które nie doceniają znaczenia relacji inwestorskich podstawowym źródłem informacji."— Zapis prezentacji:

1 Dr Iwona Sroka 1

2 TYTUŁEM WSTĘPU… na GPW dominują małe i średnie spółki, które nie doceniają znaczenia relacji inwestorskich podstawowym źródłem informacji dla inwestorów indywidualnych są media inwestorzy instytucjonalni mają swoich analityków brak jest raportów analitycznych dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw raport roczny - niewykorzystany instrument komunikacji strona internetowa – kluczowa i zawsze aktualna promocja marki w ramach investor relations 2

3 1.Wprowadzenie 2.Polityka informacyjna spółki 3.Komunikacja z inwestorami 4.Serwis investor relations 5.Obowiązki informacyjne spółek 6.Raporty 7.Investor relations vs corporate governance 8.Podsumowania 3

4  Relacje międzyludzkie – interpersonalne pojęcie socjologiczne określające ogół stosunków społecznych, instytucji i środków kontroli społecznej wiążących jednostki w grupy i kręgi społeczne i zapewniających ich trwanie  Relacje rodzinne  Relacje społeczne  Relacje biznesowe  Sprzedaż relacyjna  Relacje inwestorskie 4

5 Jim Cathcart :  Relacje są albo aktywne albo pasywne  Inteligencja relacji jako zdolność rozumienia relacji międzyludzkich i wykorzystywania ich do osiągnięcia pożądanego efektu 5

6  National Investor Relations Institute (najstarszej instytucji relacji inwestorskich) „relacje inwestorskie to element zarządzania strategicznego, obejmujący finanse, komunikację, marketing i przestrzeganie prawa obrotu papierami wartościowymi, który umożliwia efektywną komunikację między spółką, społecznością inwestorską i pozostałymi zainteresowanymi stronami i w efekcie przyczynia się do rzetelnej wyceny papierów wartościowych przez rynek”. 6

7  Historia inwestor relations (IR) sięga połowy lat trzydziestych ubiegłego wieku, kiedy to w 1933 oraz 1934 roku przyjęto w Stanach Zjednoczonych ustawy o papierach wartościowych oraz o obrocie papierami wartościowymi. Relacje inwestorskie powstały wówczas dla ochrony społeczeństwa amerykańskiego przed nadużyciami w emisji i obrocie papierami wartościowymi.* * www.egospodarka.pl 7

8  W Polsce pierwsza jednostka odpowiedzialna za kontakty z inwestorami powstała w 1993 roku (dwa lata po rozpoczęciu działalności przez Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych)  Rynek relacji inwestorskich w Polsce młody, choć bardzo dynamiczny 8

9 dialog pomiędzy firmą, a określonymi grupami adresatów strategicznie zaplanowany wachlarz instrumentów komunikacyjnych służących do podtrzymania stosunków spółki z jej obecnymi i przyszłymi akcjonariuszami budowa lub wzmocnienie zaufania do firmy, pozyskanie lojalnych inwestorów, dostarczanie informacji finansowych oraz przedstawianie strategii działalności spółki 9

10 relacje inwestorskie nie służą bezpośrednio zwiększeniu wartości spółki. Jednak mają wpływ na sposób postrzegania i ocenę spółki wysoki stopień znajomości firmy zwiększa zwykle zainteresowanie jej akcjami, co korzystnie wpływa na ich kurs. właściwie prowadzona polityka informacyjna wpływa na wzrost identyfikacji akcjonariuszy ze spółką oraz zaufania do zarządu. 10

11 akcjonariusze (inwestorzy branżowi, kapitałowi, instytucjonalni, indywidualni) interesariusze zewnętrzni (dostawcy, kooperanci) kontrahenci interesariusze wewnętrzni (pracownicy spółki) media - ośrodki opiniotwórcze biura maklerskie, banki i analitycy instytucje rynku kapitałowego (GPW, KDPW, KNF …) 11

12 12 Relacje Inwestorskie podstawy relacje inwestorskie to proces ciągły relacje inwestorskie muszą mieć swój budżet relacje inwestorskie to proces zorganizowany (profesjonalizm) relacje inwestorskie tworzone są wewnętrznie i zewnętrznie Firma zewnętrzna nie jest konkurencją dla działań IR podejmowanych w spółce, ale ich uzupełnieniem. Agencja IR obsługiwać określone działania (np. przygotowanie raportu rocznego, road-show) lub stale współpracować i doradzać. Optymalnie - jeśli Zespół IR bezpośrednio podlega członkowi zarządu.

13  przejrzystość i otwartość  wiarygodność  spójność  terminowość  umiejętność słuchania i interaktywność  zgodność z przepisami  integralność oraz powiązanie z innymi departamentami 13

14 14  Jest to zorientowana na dialog komunikacja, która zachodzi pomiędzy firmą, a ściśle określonymi grupami adresatów.  Strategicznie zaplanowana paleta instrumentów komunikacyjnych służących do pielęgnacji stosunków spółki z jej obecnymi i przyszłymi akcjonariuszami  Celem tych działań jest zbudowanie lub wzmocnienie zaufania do firmy, pozyskanie lojalnych inwestorów, a także wzrost lub utrzymanie kursu akcji. Osiąganie optymalnej wartości giełdowej  Polegają na dostarczaniu informacji finansowych oraz realistycznym i obiektywnym przedstawianiu strategii firmy.Wizja, plany, możliwości.

15 15  Nie powinny ograniczać się do samych tylko faktów i danych liczbowych, ale dążyć do wyjaśnienia całej sytuacji przedstawiając ja w szerszym kontekście i to zarówno ekonomicznym, politycznym jak i społecznym.  To nieustanne podtrzymywanie kontaktów - także tych nieformalnych, oraz budowanie więzi z ważnymi strategicznie grupami.  Działania te stanowią uzupełnienie usług oferowanych przez maklerów i są czymś w rodzaju systemu wspierającego zarząd spółki. Cel: zdobycie kapitału po najniższych kosztach.

16 16  Relacje inwestorskie nie służą bezpośrednio zwiększeniu wartości firmy, to jednak ich wpływ na sposób postrzegania i ocenę faktów jest ogromny.  Wysoki stopień znajomości firmy zwiększa zwykle zainteresowanie jej akcjami, a to z kolei wpływa pozytywnie na ich kurs.  Dzięki właściwie prowadzonej polityce informacyjnej akcjonariusze są usatysfakcjonowani, wzrasta ich identyfikacja z firmą, a także zaufanie do zarządu.

17 17  IR - wykorzystanie komunikacji do budowania własnej pozycji rynkowej.  IR - działania podejmowane przez wiele rodzajów instytucji, posiadających różnorodne zapotrzebowanie na kapitał oraz zróżnicowaną strukturę akcjonariatu.  IR - zwykle wykorzystywane przez firmy poszukujące inwestorów zarówno w ofercie publicznej (pragnące wejść na giełdę), przy kolejnych emisjach oraz w trakcie „życia giełdowego” spółki jak i w obrocie pozagiełdowym.

18 18  Regulacje - prawo do informacji podstawowym prawem uczestnika rynku  Przejrzystość - równy dostęp wszystkich uczestników rynku do informacji.  Znaczenie informacji w kształtowaniu ceny papieru wartościowego - niezbędna, zwięzła i logiczna strategia komunikacyjna, która tłumaczy cele i wizje firmy, prowadzi dialog z opiniotwórcami, analitykami, inwestorami.  Obowiązki informacyjne emitentów akcji notowanych na giełdzie

19 19  Akcjonariusze i inwestorzy (branżowi, kapitałowi, instytucjonalni, indywidualni)  Media i prasa finansowa - ośrodki opiniotwórcze  Biura maklerskie, banki i analitycy  Dostawcy, kooperanci, kontrahenci  Instytucje rynku kapitałowego  Pracownicy spółki

20 20 Relacje Inwestorskie – kwestie organizacyjne  Relacje inwestorskie muszą być procesem ciągłym.  Relacje inwestorskie muszą mieć swój budżet.  Firma zewnętrzna nie jest konkurencją dla działań IR podejmowanych w spółce, ale ich uzupełnieniem. Agencja IR może być wynajmowana do organizacji pojedynczych działań (np. raport roczny, road-show) lub stale współpracować i doradzać.  Optymalnie - jeśli Zespół IR bezpośrednio podlega członkowi zarządu.

21 strona www. – dedykowane sekcje biuletyny informacyjne i inne materiały drukowane spotkania otwarte, Road-show spotkania indywidualne (1:1) kontakty telefoniczne i centra informacyjne wizyty studialne w spółce, dni otwarte targi, seminaria, wystawy raporty bieżące i komunikacja finansowa raport roczny walne zgromadzenie akcjonariuszy (WZA) konferencje prasowe, wywiady, informacje prasowe programy lojalnościowe dla akcjonariuszy działalność społeczna i charytatywna itp (CSR) 21

22  zasięg działań IR mylony jest jednak z public relations  działania IR w spółkach nie powinny ograniczać się do sprawnego zarządzania przepływem informacji miedzy spółką a rynkiem kapitałowym, kontaktów z mediami i jej promocji czyli do giełdowego PR (jest to element konstrukcji strategii IR).  IR ma znacznie większy zakres – powinna czerpać po równo z dorobku PR oraz z wiedzy z obszarów zarządzania, marketingu, czy też finansów.  z uwagi na fakt, iż cena akcji najczęściej nie odzwierciedla wartości fundamentalnej spółek (jest przewartościowana lub niedowartościowana), to różnica ta jest podstawowym obszarem zainteresowania IR 22

23 23 informacja - wpływa na podejmowanie decyzji przez inwestorów informacja - zmniejsza ryzyko nietrafionych inwestycji równy dostęp do informacji równy dostęp do tych samych informacji Cechy informacji: aktualna, precyzyjna, wyczerpująca, weryfikowalna, rzetelna, transparentna, zrozumiała, istotna. Informacja dla inwestorów

24 raporty bieżące i finansowe spółek analizy i rekomendacje analityków zewnętrznych analizy i rekomendacje analityków wewnętrznych mailing bezpośredni do osób zainteresowanych spółką stały kontakt telefoniczny ze spółką agencje informacyjne (Reuters, PAP, Bloomberg) serwisy finansowe strona internetowa spółki 24

25 25 Polityka informacyjna Cechy dobrej polityki informacyjnej Wypełnianie obowiązków informacyjnych w sposób planowy, przemyślany, z długoletnią strategią budowania przewagi konkurencyjnej spółki w tle Zakres Wypełnianie ustawowych obowiązków informacyjnych - za mało Kampanie informacyjno – reklamowe - unikać szumu informacyjnego

26 dobrych wyników i stabilnie rosnących przychodów optymalizacji ponoszonych kosztów względem osiąganych przychodów jasno sprecyzowanej i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju osiągania wcześniej założonych wskaźników efektywności informacji o zmianach mających istotny wpływ na wycenę (planowane emisje, jednorazowe zyski, itp.) informacji o czynnikach mających negatywny wpływ na spółkę otwartej polityki informacyjnej – przede wszystkim w trudnych sytuacjach stałego dopływu informacji 26

27 27 Komunikacja spółki - podstawy świadomość polityki komunikacyjnej – na poziomie zarządu, rady nadzorczej, właściciela (głównego akcjonariusza) profesjonalizm i intuicja dedykowane osoby/zespół osób odpowiednie narzędzia i budżet procedury nie tylko zewnętrzna pracownik to też klient ! każdemu według potrzeb

28 28 intranet, e-mali, systemy informacyjne procedury, regulaminy, dokumenty HR komunikaty ścienne, plakaty informacyjne spotkania z zarządem, kierowników z zespołami biuletyny firmowe (elektroniczne, drukowane) radiowęzeł, telewizja wewnętrzna eventy, szkolenia i imprezy integracyjne broszury okazjonalne, podręczniki pracownika telefon Komunikacja wewnętrzna - narzędzia

29 29 dni otwarte w spółce dla analityków, mediów i inwestorów wydawnictwa dla poszczególnych grup: biuletyny, skróty raportów finansowych, raport roczny, wydawnictwa okazjonalne, przewodniki dla akcjonariuszy, wydawnictwa szczegółowe edukacja akcjonariuszy (centra informacyjne) artykuły prasowe o spółce, ogłoszenia road-show programy lojalnościowe strona internetowe Komunikacja zewnętrzna - narzędzia

30 Komunikacja z inwestorami indywidualnymi w procesie IPO wsparcie procesu sprzedaży oferty promocja firmy i produktu lepsza wycena w czasie debiutu oraz późniejszych notowań zwiększenie płynności kluczowy moment w budowania pozycji i prestiżu na rynku kapitałowym 30

31 Warunki skutecznej komunikacji z inwestorami indywidualnymi opracowanie strategii komunikacji dedykowanej inwestorom indywidualnym wysoki poziom Relacji Inwestorskich on-line bezpośrednie narzędzi komunikacji z inwestorami indywidualnymi: wideokonferencje, road-show, Forum Akcjonariat etc. 31

32 Dla inwestorów instytucjonalnych istotne jest: transparentność spółki (rola „corporate governance”) kompetencje zarządzających w zakresie strategii rozwoju spółki, kryteria płynnościowe (kapitalizacja spółki, „free float”, wartość obrotów), stosowane standardy rachunkowości (preferowane MSR-y), kryteria fundamentalne (potencjał wzrostu zysków, jakość zysków, wartości wskaźników rynkowych) 32

33 najtańsza i najszybsza publikacja danych możliwość zaprezentowania rzetelnych i pełnych informacji o firmie w jednym miejscu stworzenie pełnej bazy danych o firmie bezpośredni kontakt z odbiorcą informacji możliwość informowania via e-mail możliwość szybkiej reakcja na różnego typu sytuacje (np. kryzysowe) prezentacje dla inwestorów, serwis prasowy Internetowy serwis nowoczesne narzędzie IR 33

34 Serwis IR spółki zawartość (1) zawartość (1) Informacje o spółce struktura organizacyjna obszary lub rodzaje działalności historia spółki perspektywy rozwoju życiorysy członków zarządu i rady nadzorczej kontakt 34

35 Serwis IR spółki zawartość (2) zawartość (2) Strategia/plany rozwojowe informacje o planach rozwoju spółki, definicja misji i strategii spółki, inwestycje, przejęcia 35

36 Serwis IR spółki zawartość (3) zawartość (3) Corporate Governance władze spółki (informacje nt. komitetu ds. audytu, komitetu ds. wynagrodzeń) informacje na temat przestrzegania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego (oświadczenie) kodeks zasad ładu korporacyjnego (wewnętrzny, grupy) 36

37 Serwis IR spółki zawartość (4) Akcje /Notowania wykresy i tabele obrazujące wyniki notowania akcji spółki w perspektywie bieżącej, tygodniowej lub miesięcznej prospekt struktura akcjonariatu (m.in. najwięksi akcjonariusze, akcjonariusze we władzach spółki) informacje na temat kwoty i terminu wypłaty dywidendy wykresy, analizy 37

38 Serwis IR spółki zawartość (5) zawartość (5) Raporty dane finansowe spółki (m.in. raporty roczne i kwartalne, statystyki obrotów, produkcji lub sprzedaży, raporty bieżące 38

39 Serwis IR spółki zawartość (6) Wydarzenia / aktualności kalendarium wydarzeń korporacyjnych (m.in. daty ogłoszenia wyników kwartalnych i innych informacji o działalności spółki, daty spotkań z analitykami i członkami władz spółki) archiwum (m.in. raporty i opracowania finansowe, prezentacje ppt, nagrania wystąpień członków władz firmy, relacje z Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy) 39

40 strona internetowa GPW : prezentacje prospektów emisyjnych; oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego; publikacje o spółkach, www.naszmodel.pl sala notowań – miejsce spotkań spółek giełdowych roadshows - komunikacja z inwestorami zagranicznymi WSEInfoEngine – internetowe transmisje forum Akcjonariat, CEE Market Forum, CEE Business Forum, CEE Journalists Forum programy typu: Forum Informacji o Spółkach inne 40

41  modelowy serwis relacji inwestorskich zaprezentowany we wrześniu 2008 r.  zaprezentowane w modelu elementy menu stanowią zakres i sposób prezentacji zawartości strony Relacji Inwestorskich, które muszą być zapewnione przez spółki, chcące znaleźć się w Programie Wspierania Płynności 41

42 Zalecenia ogólne: 42  w sekcji Relacje Inwestorskie mogą być zamieszczane również inne informacje, jeżeli mają one bezpośredni związek ze statusem firmy jako spółki publicznej, nie jest to podejście które zaleca GPW ze względu upowszechnienie się wśród inwestorów pewnego standardu, czytelnego i porównywalnego dla akcjonariuszy różnych spółek giełdowych.  w sekcji Relacje Inwestorskie nie powinny być umieszczane żadne inne informacje, które wprawdzie dotyczą również spółki, ale ich związek z funkcjonowaniem jej jako spółki giełdowej oraz z jej relacjami z akcjonariatem jest niedostatecznie istotny z punktu widzenia właściwych relacji między spółką a uczestnikami rynku kapitałowego.

43 Zalecenia ogólne cd. :  STRONA GŁÓWNA – opis Na głównej stronie RI w pierwszym miejscu dostępnym po otwarciu dla użytkowników strony powinien się znajdować wykres i tabela notowań spółki oraz umieszczone najświeższe informacje z zakresu Relacji Inwestorskich.  W lewym i prawym podmenu – według uznania spółki mogą znajdować się informacje najbardziej poszukiwane przez użytkowników strony – te elementy mogą się powtarzać na poszczególnych sekcjach serwisu RI. W modelu zastosowano boczne menu: „na skróty”, „linki” „kontakt ” 43

44 1. Spółka akcjonariat walne zgromadzenie kontakt 2. Informacje finansowe  informacje finansowe  podstawowe wskaźniki finansowe 3. Raporty  bieżące  okresowe 4. Akcje spółki na Giełdzie  oferta publiczna  prospekt emisyjny i aneksy  notowania  historia operacji na akcjach 5. Kalendarium  kalendarium wydarzeń korporacyjnych 6. Prezentacje  prezentacje inwestorskie  komunikaty prasowe dodatkowe pliki 44 Struktura modelowego serwisu relacji inwestorskich podzielona została na 5 sekcji głównych oraz podsekcje w ramach każdej sekcji głównej. Na marginesie każdej sekcji umieściliśmy instrukcję zawierającą dodatkowe wyjaśnienia i wskazówki.

45 obowiązek, ale i przywilej, stałego i bezpośredniego informowania inwestorów o biznesie Spółki większa kontrola nad obiegiem i ochroną informacji możliwość kształtowania pozytywnego wizerunku firmy, promocja marki istotna odpowiedzialność i ryzyko związane z funkcją pełnioną w firmie ograniczenie możliwości inwestycyjnych 45

46 stworzenie komórki odpowiedzialnej za obowiązki informacyjne opracowanie i implementacja zasad obiegu i ochrony informacji kontrola obiegu i ochrony informacji w spółce 46

47 stałe monitorowanie informacji i ich obiegu w spółce (umiejętność „redukcji” szumu informacyjnego) przewidywanie określonych zdarzeń, wcześniejsze przygotowanie, możliwych scenariuszy i rodzaju/sposobu rozwiązania (gotowe pomysły) ustalenie zakresu, trybu i terminów przekazywania raportów okresowych ustalenie tryb i terminów przekazywania raportów bieżących stały monitoring przepisów 47

48 przekazywanie raportów okresowych przekazywanie raportów bieżących raport o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego obowiązki informacyjne członków władz – notyfikacja transakcji inne np. w związku z WZA 48

49 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Rozdział 2 Informacje poufne (art. 160 transakcje akcjami spółki osób z zarządu, organów nadzoru, prokurentów, kierownictwa i osób bliskich) USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Rozdział 3 Obowiązki informacyjne emitentów (art. 56 przekazywanie informacji poufnych i okresowych, tryb, terminy); Rozdział 4 Znaczne pakiety akcji spółek publicznych (art.69 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.)  Regulamin ASO par. 17 Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO –Informacje bieżące i okresowe w ASO Załącznik do Regulaminu ASO -Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych na rynku NewConnect 49

50 Główny rynek GPW raporty bieżące (dotyczą wszystkich istotnych wydarzeń w firmie, np. zmian w składzie akcjonariatu, kierownictwie, emisji akcji, decyzji walnych zgromadzeń). Katalog zdarzeń zawarty w rozporządzeniu raporty okresowe ◦ nieaudytowane raporty kwartalne zgodne z międzynarodowymi standardami rachunkowości ◦ zaudytowane raporty półroczne i roczne zgodne z międzynarodowymi standardami rachunkowości. ASO raporty bieżące (w węższym zakresie niż na głównym rynku GPW), raporty półroczne mogą składać się jedynie z wybranych danych finansowych, nie muszą być badane przez audytorów, swoboda w wyborze stosowanych standardów rachunkowości (zamiast międzynarodowych standardów spółka może stosować standardy obowiązujące w kraju swojej siedziby). zaudytowane raporty roczne 50

51 Nabycie znacznych pakietów art.69 ustawy o ofercie Znaczący akcjonariusz musi poinformować m.in. o przekroczeniu progu 5% głosów na WZA (jak również o ograniczeniu zaangażowania poniżej tego progu). Po przekroczeniu 10% głosów na WZA, akcjonariusz musi informować o każdej zmianie zaangażowania o więcej niż 2% głosów na WZA. Po przekroczeniu progu 33% głosów na WZA akcjonariusz nie może swobodnie skupować akcji. Należy ogłosić wezwanie do sprzedaży kolejnych 33% po cenie określonej przepisami prawa lub zmniejszyć zaangażowanie poniżej 33%. Po przekroczeniu 66% głosów na WZA, akcjonariusz musi ogłosić wezwanie na wszystkie pozostające w obrocie akcje lub sprzedać część pakietu. Informacja przekazywana jest do: KNF spółki - emitenta tych akcji 4 dni robocze od dnia zmiany stanu posiadania liczby głosów bądź od dnia, w którym akcjonariusz dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć Nie później niż 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji na rynku regulowanym 51

52 art.154- 160 ustawy obrocie (dostęp do informacji poufnych) członkowie zarządów i rad nadzorczych zobowiązani są do informowania o transakcjach akcjami własnych spółek członkowie zarządów i rad nadzorczych nie mogą handlować akcjami swoich spółek w tzw. okresach zamkniętych (2 tygodnie przed publikacją raportu kwartalnego, miesiąc przed publikacją raportu półrocznego i 2 miesiące przed publikacją raportu rocznego). 52

53 Art. 402 2 Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu ◦ Data, godzina i miejsce WZA oraz porządek obrad ◦ Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w WZA Art. 402 3 Strona internetowa – zawartość ◦ Ogłoszenie o WZA ◦ Informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce i liczbie głosów z tych akcji ◦ Dokumentacja na WZA ◦ Projekty uchwał ◦ Formularze Art. 407 par.1 1 – przesłanie nieodpłatnie pocztą elektroniczną listy akcjonariuszy na żądanie akcjonariusza Art. 421 par. 4 W terminie tygodnia od zakończenia WZA spółka publiczna ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań. Wyniki powinny być dostępne do dania upływu terminu do zaskarżenia uchwały WZA 53

54 Informacje o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta lub w jego ocenie mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych. 54

55 raporty bieżące i okresowe powinny zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji oraz powinny być sporządzone w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny w przypadku gdy specyfika opisanego zdarzenia, którego dotyczy dany raport bieżący lub okresowy, wymaga podania dodatkowych informacji gwarantujących jej prawdziwy, rzetelny i kompletny obraz, emitent jest obowiązany do zamieszczenia tych informacji przekazywane przez emitenta raporty bieżące i okresowe powinny być sporządzone w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta. 55

56 zdarzenia związane ze znaczącymi umowami, zdarzenia skutkujące istotnym obciążeniem aktywów emitenta, różnorodne zdarzenia dotyczące podmiotów z grupy kapitałowej emitenta wpływających na sytuację finansową emitenta, zmiany w strukturze kapitału emitenta, zmiany praw wynikających z papierów wartościowych emitenta, emisje obligacji, umarzanie papierów wartościowych emitenta, zmiany formy prawnej emitenta, łączenie, podział i przekształcenia emitenta, postępowania upadłościowe i naprawcze emitenta, zmiany biegłego rewidenta, zmiany we władzach zarządzających i nadzorujących emitenta. 56

57 raport kwartalny raport półroczny raport roczny 57

58 58 Investor Relations w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW Ład informacyjny/przejrzysta polityka informacyjna (I.1) efektywny dostęp do informacji (I.2) termin i miejsce WZA (II. 7)  obowiązki Zarządu przy zwołaniu WZ w trybie art. 399 par.2-4 ksh (II 8) odwołanie WZA (I.3) realizacja zdarzeń korporacyjnych spółek w duallistingu (I. 4) wymogi odnośnie zawartości stron internetowych spółek giełdowych (II.1) strona internetowa w języku angielskim

59 ład informacyjny/przejrzysta polityka informacyjna (pkt.1) efektywny dostęp do informacji (pkt.2) wymogi odnośnie zawartości stron internetowych (pkt.3) podstawa! strona internetowa – język polski lub angielski (pkt.5) polityka informacyjna z wykorzystaniem GPWInfoStrefa (pkt.6) kontakty z autoryzowanymi doradcami (pkt.6) spotkania z inwestorami i analitykami (pkt.11) zdarzenia korporacyjne (decyzja vs record date) (pkt.13) raporty (pkt.16-17) 59

60 Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW Coroczne sprawozdanie obejmujące stosowanie zasad opisanych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” Sprawozdania opublikowane na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz upublicznione w trybie stosowanym do przekazywania raportów bieżących Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect Publikacja wraz z raportem rocznym opisowego raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego 60

61 obowiazki informacyjne corporate governance corporate social responibility 61

62 lepsza wycena spółki lojalny akcjonariat łatwiejszy dostęp do kapitału w przyszłości łatwiejsza obrona w przypadku próby wrogich przejęć 55


Pobierz ppt "Dr Iwona Sroka 1. TYTUŁEM WSTĘPU… na GPW dominują małe i średnie spółki, które nie doceniają znaczenia relacji inwestorskich podstawowym źródłem informacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google