Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Anita Płonka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego „Środa z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Anita Płonka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego „Środa z."— Zapis prezentacji:

1 1 Anita Płonka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego „Środa z Funduszami dla… społeczności lokalnych” - Możliwości wsparcia inicjatyw społecznych w programach krajowych i inicjatywach KE-

2 2 Europa dla Obywateli www.europadlaobywateli.pl

3 3 Pamięć europejska Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie Partnerstwo miast Sieci miast Projekty społeczeństwa obywatelskiego Cele programu „Europa dla obywateli” na 2015 roku. Komponent 1: Pamięć europejska W kontekście 70-lecia zakończenia II Wojny Światowej, priorytetowo traktowane będą projekty jej dotyczące, zwracające uwagę na postawy nietolerancji, które doprowadziły do zbrodni przeciwko ludzkości, a także na konsekwencje II Wojny dla kształtu Europy po jej zakończeniu - podziały geograficzne i Zimną Wojnę z jednej strony, oraz integrację europejską i Deklarację Schumanna z 1950 r. z drugiej. Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie W związku z kryzysem ekonomicznym oraz w kontekście niedawnych wyborów do Parlamentu Europejskiego za szczególnie ważne w 2015 r. uznano zagadnienia związane z debatą na temat przyszłości Europy w oczach jej obywateli. Debata ta powinna być oparta na dotychczasowych doświadczeniach Europy, a w szczególności - na osiągnięciach Unii Europejskiej.

4 4 Pamięć europejska – wsparcie działań zachęcających do refleksji na temat europejskiej różnorodności kulturowej i wspólnych wartości (w tym przyczyny totalitarnych reżimów w historii nowożytnej Europy – w szczególności nazizmu – które doprowadziły do Holokaustu, faszyzmu, stalinizmu i totalitarnych reżimów komunistycznych). Beneficjenci:  przedstawiciele władz lokalnych,  organizacje pozarządowe,  instytuty badawcze itp. Na co? działań realizowanych na poziomie ponadnarodowym lub o wyraźnym wymiarze europejskim (badania, wystawy, debaty publiczne, edukacja nieformalna itp.) angażujących obywateli z różnych grup docelowych. Maksymalna kwota dotacji / czas trwania projektu wynosi: 100 000 € / 18 miesięc y

5 5 Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie  wsparcie obywatelstwa europejskiego i poprawy warunków dla obywatelskiego i demokratycznego uczestnictwa na poziomie UE;  projekty zachęcające do demokratycznego uczestnictwa obywateli na szczeblu Unii oraz wspierające realne uczestnictwo w procesie decyzyjnym UE;  inicjatywy rozwijające możliwości wzajemnego zrozumienia, uczenia się międzykulturowego, solidarności, społecznego zaangażowania i wolontariatu na szczeblu UE. Partnerstwo miast – projekty skupiające obywateli z miast partnerskich, mobilizacja obywateli na poziomie lokalnym i UE w celu omówienia konkretnych problemów Maksymalna kwota dotacji / czas trwania projektu wynosi: 25 000 € / 21 dni

6 6 Sieci miast - dofinansowanie dla gmin i stowarzyszeń pracujących razem w perspektywie długoterminowej, pragnących rozwijać sieci miast, aby ich współpraca była bardziej zrównoważona. Maksymalna kwota dotacji / czas trwania projektu wynosi: 150 000 € / 24 miesiące Projekty społeczeństwa obywatelskiego - projekty skupiające obywateli do realizacji działań bezpośrednio związanych z polityką UE, umożliwiające bezpośrednie uczestnictwo w procesie tworzenia polityki. Dofinansowane działania mogą obejmować: promowanie społecznego zaangażowania i solidarności, zbieranie opinii, wolontariat. Maksymalna kwota dotacji / czas trwania projektu wynosi: 150 000 € / 18 miesięcy

7 7 HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW 2015 Działanie 1: Pamięć europejska- Tylko jeden nabór w roku! Działanie 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

8 8 Punkt Kontaktowy „Europa dla Obywateli” powołany przez KE oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu informowania potencjalnych beneficjentów o możliwościach pozyskiwania dotacji w ramach Programu, organizowania szkoleń i spotkań informacyjnych oraz prowadzenia bezpłatnych konsultacji dotyczących wypełniania wniosków. Punkt Kontaktowy „Europa dla Obywateli” w Polsce Al. Ujazdowskie 41,00-540 Warszawa tel.: +48 22 111 00 14 +48 22 447 61 74 www.europadlaobywateli.pl www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli www.europadlaobywateli.pl www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli

9 9 EaSI Programme for Employment and Social Innovation www.instrumentyfinansowe.gov.pl Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

10 10 Istota EaSI Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych to ogólnoeuropejski instrument finansowy zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską i mający na celu wspieranie zatrudnienia, polityki społecznej oraz mobilności pracowników w całej UE. W jego ramach finansowane będą praktyczne testy i ocena proponowanych reform, a następnie wdrażanie najlepszych koncepcji na szerszą skalę w państwach członkowskich. Istotą programu są innowacje społeczne, na które co roku przeznaczane będzie 10–14 mln euro, ze szczególnym naciskiem na działania skierowane do młodzieży.

11 11 Cele EaSI  Zwiększenie poczucia odpowiedzialności za cele UE i koordynacja działań w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych oraz włączenia na poziomie unijnym i krajowym.  Wsparcie rozwoju odpowiednich systemów zabezpieczenia społecznego i polityki rynku pracy przez działanie na rzecz dobrych rządów, wzajemnego uczenia się oraz innowacji społecznych.  Modernizacja ustawodawstwa UE oraz zapewnienie jego skutecznego stosowania.  Promowanie mobilności geograficznej i zwiększenie możliwości zatrudnienia dzięki budowie otwartego rynku pracy.  Zwiększenie dostępności mikrokredytów dla słabszych grup społecznych i mikroprzedsiębiorstw oraz poprawa dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw społecznych.

12 12 Progress: Modernizacja polityki zatrudnienia i polityki społecznej Cele szczegółowe: W latach 2014–2020 w zakresie zatrudnienia, ochrony socjalnej i warunków pracy Progress będzie nadal służyć: opracowywaniu i rozpowszechnianiu danych porównawczo-analitycznych na szczeblu UE; wspomagać wymianę informacji, wzajemne uczenie się i dialog; wspierać finansowo państwa członkowskie i inne uczestniczące kraje w opracowywaniu polityki oraz wdrażaniu prawa UE. W ramach nowego programu wsparcie finansowe będzie też udzielane organizacjom pozarządowym, w szczególności w celu promowania włączenia społecznego i zmniejszania ubóstwa.

13 13 Rodzaje działań, które mogą uzyskać wsparcie programu Progress 1)Działania analityczne a)Informacje gromadzone dzięki programowi Progress są często wykorzystywane przez Komisję Europejską i zapoczątkowują bądź wspomagają dyskusję na szczeblu krajowym na wszystkich etapach formułowania i wdrażania polityki. b) Dzięki regularnemu monitorowaniu program Progress pomaga Komisji w zapewnieniu prawidłowego i skutecznego stosowania prawa UE w państwach członkowskich. Wnosi on wkład w opracowywanie i zmiany inicjatyw prawnych, zwłaszcza w dziedzinie warunków pracy, jak też w potencjalną rewizję ram ustawodawczych dotyczących delegowania pracowników.

14 14 2) Wzajemne uczenie się, podnoszenie świadomości i upowszechnianie a)Program Progress wspiera wzajemną ocenę w zakresie polityki ochrony socjalnej i włączenia społecznego w poszczególnych państwach członkowskich UE, aby ułatwić wzajemne uczenie się, dzielenie się wiedzą na temat polityki oraz wspólne zrozumienie celów UE w tych dziedzinach i przyjęcie za nie odpowiedzialności. b)Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń c)Analiza porównawcza wyników publicznych służb zatrudnienia. 3) Wsparcie dla głównych podmiotów Najważniejsze unijne organizacje pozarządowe wnoszą wkład w politykę, prezentując perspektywę grup docelowych i zagadnienia przekrojowe.

15 15 Kto może wziąć udział? Finansowanie w ramach programu Progress mogą uzyskać: państwa członkowskie UE i EOG; kraje objęte procesem rozszerzenia zgodnie z ogólnymi zasadami i warunkami określonymi w zawartych z nimi umowach dotyczących ich uczestnictwa w programach unijnych. O finansowanie mogą ubiegać się następujące rodzaje podmiotów: władze krajowe, regionalne i lokalne; służby zatrudnienia; organizacje pozarządowe; wyspecjalizowane instytucje określone w prawie UE; partnerzy społeczni; instytucje szkolnictwa wyższego i instytuty badawcze; eksperci w dziedzinie oceny, w tym oceny skutków; krajowe urzędy statystyczne; przedstawiciele mediów.

16 16 EURES: Wspieranie mobilności zawodowej Europejską sieć mobilności zawodowej, która zapewnia informacje, poradnictwo i usługi rekrutacji oraz pośrednictwo pracy dla pracodawców, osób poszukujących pracy i każdego obywatela pragnącego skorzystać ze swobody przepływu pracowników. Szkolenia EURES - Specjalistyczne moduły szkoleniowe EURES skoncentrują się na takich dziedzinach, jak pomoc osobom poszukującym pracy, pośrednictwo pracy, usługi dla pracodawców i szersze wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych. Portal Mobilności Zawodowej EURES Twoja pierwsza praca z EURES-em - Obejmie także pomoc w znajdowaniu stażu i praktyk zawodowych, jak też pośrednictwo w sektorach borykających się z niedoborem talentów, takich jak technologie informacyjno-komunikacyjne. Grupą docelową programu są młodzi ludzie w wieku 18–30 lat i pracodawcy (wszystkie przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP).

17 17 Rodzaje działań, które mogą uzyskać wsparcie programu EURES EURES promuje mobilność pracowników i osób fizycznych w całej UE, a w nowej odsłonie skoncentruje się na takich działaniach, jak: opracowanie wielojęzycznej platformy cyfrowej oraz narzędzi samoobsługowych służących dopasowywaniu ofert pracy i podań o pracę; opracowanie, w drodze zaproszeń do składania wniosków, ukierunkowanych programów mobilności, aby obsadzić wolne miejsca pracy w tych obszarach rynku, gdzie wykryto braki; rozwój i działalność partnerstwa transgranicznego w ramach EURES, w szczególności udzielanie informacji i doradztwo oraz usługi pośrednictwa i rekrutacji dla pracowników transgranicznych; wzajemne uczenie się podmiotów działających w obrębie EURES i szkolenie doradców; działania informacyjne i komunikacyjne podnoszące świadomość ogólnych korzyści płynących z mobilności geograficznej i zawodowej oraz z działań EURES i usług świadczonych przez sieć. O finansowanie mogą ubiegać się następujące rodzaje podmiotów: władze krajowe, regionalne i lokalne; służby zatrudnienia; partnerzy społeczni i inne zainteresowane strony.

18 18 Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna Celem pozostanie ułatwianie dostępu do mikrokredytów osobom fizycznym i mikroprzedsiębiorstwom, a dodatkowo budowanie zdolności podmiotów udzielających mikrokredytów i wsparcie przedsiębiorczości społecznej. Komisja Europejska po raz pierwszy angażuje się w finansowanie przedsiębiorczości społecznej. W ramach tego celu, w zależności od kraju lub regionu, środki zostaną przeznaczone na pomoc w zakładaniu i rozwijaniu przedsiębiorstw społecznych bądź posłużą wdrożeniu na szerszą skalę dobrych pomysłów i najlepszych praktyk. Cele szczegółowe: Zwiększenie dostępu do mikrofinansowania dla członków słabszych grup społecznych, którzy pragną założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą, oraz dla mikroprzedsiębiorstw. Budowa potencjału instytucjonalnego podmiotów udzielających mikrokredytów. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw społecznych, w szczególności przez ułatwienie dostępu do finansowania.

19 19 Kto może wziąć udział? Państwa członkowskie UE i EOG Kraje objęte procesem rozszerzenia zgodnie z ogólnymi zasadami i warunkami określonymi w zawartych z nimi umowach dotyczących ich uczestnictwa w programach unijnych. KONTAKT: Informacji na temat instrumentów finansowych w programach UE udziela Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej działający przy Związku Banków Polskich: WWW: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl E-mail: programy@zbp.pl Tel.: +48 22 696 64 95 Subskrybcja newslettera KPK: wyślij email z tematem "newsletter" na adres programy@zbp.plwww.InstrumentyFinansoweUE.gov.plprogramy@zbp.pl

20 20 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Konkurs FIO 2015

21 21 Czym jest FIO? instrument programowy i finansowy coroczny konkurs grantowy  przejaw, wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój aktywności obywatelskiej i potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych. Podstawowe informacje 1.Podstawą konkursu FIO 2015 jest przyjęty 27 listopada 2013 r. Program FIO na lata 2014-2020. 2.Podstawowym dokumentem dla Oferentów będzie Regulamin Konkursu FIO w 2015 r. 3.DPP MPiPS jest Instytucją Zarządzającą 4.Nie ma Instytucji Wdrażającej.

22 22 Podmioty uprawnione organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

23 23 Cel główny Zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Cele szczegółowe 1.Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych 2.Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne. 3.Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych. 4.Wzmocnienie potencjału III sektora.

24 24 Priorytet 1. Małe inicjatywy Kierunki działania: 1.Zwiększanie roli inicjatyw nieformalnych 2.Animowanie działań samopomocowych 3.Wspieranie młodych organizacji pozarządowych Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo Kierunki działania: 1.Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych Animowanie działań samopomocowych 2.Rozwijanie wolontariatu 3.Poprawa zdolności organizacji pozarządowych do mobilizowania zasobów 4.Aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych i instytucji publicznych 5.Wspieranie aktywnych form integracji społecznej 6.Rozwój przedsiębiorczości społecznej 7.Tworzenie warunków rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego

25 25 Priorytet 3. Aktywni obywatele Kierunki działania: 1.Zwiększanie wpływu obywateli na polityki publiczne 2.Rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych 3.Wzrost znaczenia organizacji strażniczych i rzeczniczych 4.Wspieranie tworzenia partnerstw (w tym partnerstwa publiczno-społecznego) i innych form współpracy, służących aktywizacji obywateli oraz przekazywaniu im realizacji zadań publicznych Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe Kierunki działania: 1.Zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich 2.Wspieranie działań o charakterze systemowym

26 26 www.pozytek.gov.pl

27 27

28 28 Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl  Wydarzenia artystyczne  Kolekcje  Promocja literatury i czytelnictwa  Edukacja  Obserwatorium kultury  Promesa MKiDN  Dziedzictwo kulturowe  Rozwój infrastruktury

29 29 Wydarzenia artystyczne  Muzyka  Teatr i Taniec  Film  Promocja kultury polskiej za granicą  Sztuki wizualne Kolekcje  Zamówienia kompozytorskie  Narodowe kolekcje sztuki współczesnej  Regionalne kolekcje sztuki współczesnej  Kolekcje muzealne

30 30 Promocja literatury i czytelnictwa Literatura Czasopisma Promocja czytelnictwa Partnerstwo publiczno-społeczne Edukacja  Edukacja kulturalna  Edukacja artystyczna  Edukacja medialna i informacyjna Obserwatorium kultury Promesa MKiDN

31 31 Dziedzictwo kulturowe  Ochrona zabytków  Wspieranie działań muzealnych  Kultura ludowa i tradycyjna  Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą  Ochrona zabytków archeologicznych  Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego  Miejsca Pamięci Narodowej Rozwój infrastruktury kultury  Infrastruktura kultury  Infrastruktura szkolnictwa artystycznego  Infrastruktura domów kultury

32 32 Fundusz Termomodernizacji i Remontów Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana odpowiednio: „premią termomodernizacyjną", „premią remontową", „premią kompensacyjną" stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia lub remontu. Programy BGK – dla wspólnot / spółdzielni mieszkaniowych

33 33 Premia termomodernizacyjna O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy: budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych, lokalnej sieci ciepłowniczej, lokalnego źródła ciepła. Premia nie przysługuje jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym. Z premii mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych.

34 34 Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których celem jest: zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych, zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii. Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK.

35 35 Premia remontowa O premię remontową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r. Premia remontowa przysługuje wyłącznie: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielniom mieszkaniowym, towarzystwom budownictwa społecznego. Premia remontowa przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć remontowych związanych z termomodernizacją budynków wielorodzinnych, których przedmiotem jest: remont tych budynków, wymiana okien lub remont balkonów (nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali), przebudowa budynków, w wyniku której następuje ich ulepszenie, wyposażenie budynków w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

36 36 Premia kompensacyjna ma na celu rekompensatę strat poniesionych przez właścicieli budynków mieszkalnych, w związku z obowiązującymi w okresie między 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku zasadami ustalania czynszów za najem lokali kwaterunkowych znajdujących się w tych budynkach. O premię kompensacyjną może się ubiegać inwestor będący osobą fizyczną, który zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy jest: właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym i w dniu 25 kwietnia 2005 r. był właścicielem tego budynku, właścicielem części budynku mieszkalnego i w dniu 25 kwietnia 2005 r. był właścicielem tej części budynku mieszkalnego (z lokalami kwaterunkowymi), spadkobiercą osoby będącej właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym, która w dniu 25 kwietnia 2005 r. była właścicielem tego budynku, spadkobiercą osoby będącej właścicielem części budynku mieszkalnego i w dniu 25 kwietnia 2005 r. była właścicielem tej części budynku mieszkalnego (z lokalami kwaterunkowymi).

37 37 Premię kompensacyjną mogą otrzymać w/w osoby fizyczne, które realizują: przedsięwzięcie remontowe, remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Inwestor zainteresowany skorzystaniem z premii kompensacyjnej może sfinansować przedsięwzięcie remontowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego korzystając z kredytu lub ze środków własnych. Lista banków współpracujących w ramach programu BGK 1. Bank Ochrony Środowiska S.A. 2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 3. Krakowski Bank Spółdzielczy 4. Spółdzielcza Grupa Bankowa - Bank S.A

38 38 www.bgk.com.pl

39 39 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eupunktinformacyjny@pomorskie.eu pomorskiewunii@pomorskie.eu rpo2007-2013@pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pl


Pobierz ppt "1 Anita Płonka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego „Środa z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google