Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE Zasady przyznawania wsparcia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE Zasady przyznawania wsparcia"— Zapis prezentacji:

1 PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 2015-2020 Zasady przyznawania wsparcia

2

3 W 2015 r. rolnik może ubiegać się o wsparcie bezpośrednie z tytułu:
jednolitej płatności obszarowej (JPO) oraz płatności za zazielenienie płatności dodatkowej (redystrybucyjnej) płatności dla młodych rolników dobrowolnego wsparcia powiązanego z produkcją: płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni upraw owoców miękkich (truskawek lub malin), płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy chmielu, płatności do bydła, płatności do krów, płatności do owiec, płatności do kóz, płatności niezwiązanej do tytoniu ponadto: tylko w 2015 r. rolnik może „wstąpić” do systemu dla małych gospodarstw

4 Budżet na wybrane płatności (2015-2020) w mln euro
STRUKTURA BUDŻETU PŁATNOŚCI Udział w kopercie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Razem Całkowita koperta finansowa 100% 3 379 3 395 3 412 3 431 3 451 3 062 20 129 Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) 44,7% 1 510 1 518 1 525 1 534 1 542 1 368 8 998 Płatność z tytułu zazieleniania 30% 1 014 1 019 1 024 1 029 1 035 918 6 039 Płatności związane z produkcją łącznie (*w tym 2% na wysokobiałkowe) 15%* 507 509 512 515 518 459 3 019 Płatność dla młodych rolników (maks. poziom) 2% 68 69 61 403 Płatność dodatkowa (redystrybucyjna) 8,3% 280 282 283 285 286 254 1 671

5 Projektowane stawki poszczególnych schematów w ramach płatności bezpośrednich w latach 2015-2020

6 Jednolita Płatność Obszarowa

7 Jednolita Płatność Obszarowa – zasady (1/5)
Komu przysługuje? Rolnikowi aktywnemu zawodowo Rolnikowi, który nie stwarza sztucznie warunków wymaganych do uzyskania wsparcia w sprzeczności z celami prawa UE Rolnikowi przestrzegającemu przepisów dotyczących zasady wzajemnej zgodności (tj. norm i wymogów podstawowych w zakresie zarządzania)

8 Jednolita Płatność Obszarowa – zasady (2/5)
Do czego przysługuje ? Płatność przysługuje do każdego „kwalifikującego się hektara”, za który uznaje się: wszelkie użytki rolne gospodarstwa rolnego, w tym obszary, które w dniu 30 czerwca 2003 r. nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej każdy obszar, który zapewnił rolnikowi prawo do jednolitej płatności obszarowej w 2008 r. i który nie spełnia warunków kwalifikowalności ze względu na: objęcie tego obszaru ochroną na mocy dyrektyw: w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa; zalesienie tego obszaru w ramach PROW (zalesienie od jesieni 2008), PROW (z wyjątkiem zalesień na gruntach innych niż rolne)

9 Jednolita Płatność Obszarowa – zasady (3/5)
Ponadto, jednolita płatność obszarowa przysługiwać będzie do: obszarów kwalifikowanych pozostających w posiadaniu rolnika (aktywnego zawodowo) w dniu 31 maja roku, w którym rolnik składa wniosek kwalifikowanych obszarów, na których prowadzona jest działalność rolnicza przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych użytków rolnych (łącznie z gruntami, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych), utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska obszarów, które zostały zatwierdzone, tj. stanowić będą obszar, w odniesieniu do którego spełniono wszystkie kryteria kwalifikowalności lub inne obowiązki związane z warunkami przyznania pomocy obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi, jeżeli stosowane odmiany zawierać będą maksymalny poziom 0,2% tetrahydrokanabinolu (THC) w suchej masie rośliny, przy czym kwalifikowalność obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi zależeć będzie od wykorzystywania nasion odmian wymienionych we wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych w dniu 15 marca roku, na który płatność została przyznana, i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich

10 Jednolita Płatność Obszarowa – zasady (4/5)
Do jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się także powierzchnie zajmowane przez elementy krajobrazu, położone w „obrębie” gruntów deklarowanych do płatności. Do elementów tych zalicza się elementy podlegające zachowaniu w ramach norm, tj. rowy do 2 m szerokości, drzewa będące pomnikami przyrody, oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2 oraz elementy krajobrazu, tj.: powierzchnie zajęte przez nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty, ściany tarasów, których szerokość nie przekracza 2 m, grunty orne oraz trwałe użytki zielone, na których znajdują się pojedyncze drzewa, o ile ich zagęszczenie na hektar nie przekracza 100 drzew i działalność rolnicza na tych gruntach prowadzona jest w podobny sposób, jak na działkach rolnych bez drzew (nie dotyczy programu rolno-środowiskowo-klimatycznego). Do płatności kwalifikuje się także powierzchnia stref buforowych, określona w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

11 Jednolita Płatność Obszarowa – zasady (5/5)
Jako "kwalifikujące się hektary" nie zostaną uznane obszary wykorzystywane głównie do działalności pozarolniczej. Obszary wykorzystywane głównie do prowadzenia działalności pozarolniczej: lotniska, boiska sportowe, pola golfowe. Jednolita płatność obszarowa nie będzie przysługiwać rolnikom, jeżeli kwalifikujący się obszar ich gospodarstwa rolnego, w odniesieniu do którego złożą wniosek o przyznanie płatności, wyniesie mniej niż 1 ha Zasada ta nie będzie jednak dotyczyć rolników, którzy otrzymają płatność związaną do zwierząt, a łączna należna kwota płatności bezpośrednich za dany rok nie będzie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 200 euro Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.

12 Jednolita Płatność Obszarowa – definicje (1/2)
Działalność rolnicza, to: produkcja, hodowla lub uprawa produktów rolnych (w tym zbiory, dojenie, hodowla zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich); utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy, poprzez przeprowadzenie przynajmniej jednego zabiegu agrotechnicznego mającego na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, a w przypadku gruntów, na których znajdują się cenne siedliska przyrodnicze oraz siedliska lęgowe ptaków zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu rolnośrodowiskowego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata lub działania rolno-środowiskowo-klimatycznego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata – w terminie i zakresie określonym w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Rolnik: podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, grupa osób fizycznych lub prawnych), którego gospodarstwo rolne jest położone na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i który prowadzi działalność rolniczą Gospodarstwo rolne: wszystkie jednostki wykorzystywane do działalności rolniczej i zarządzane przez rolnika znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

13 Jednolita Płatność Obszarowa – definicje (2/2)
Uprawy trwałe - oznaczają uprawy niepodlegające płodozmianowi, inne niż trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe. Uprawy te zajmują grunty przez okres pięciu lat lub dłużej i zalicza się do nich rośliny zdrewniałe dające powtarzające się zbiory w postaci owoców oraz uprawy wieloletnie roślin niezdrewniałych, zajmujących grunt przez pięć lat lub dłużej i dających powtarzające się zbiory w postaci samej rośliny. Do upraw trwałych zalicza się zagajniki o krótkiej rotacji i szkółki szkółki - oznaczają obszary młodych zdrewniałych (drzewiastych) roślin uprawianych na otwartym powietrzu w celu późniejszego przesadzenia, tj.: szkółki winorośli oraz podkładek, szkółki drzew i krzewów owocowych, szkółki roślin ozdobnych, komercyjne szkółki drzew leśnych, z wyłączeniem rosnących w lesie szkółek przeznaczonych na potrzeby własne gospodarstwa rolnego, szkółki drzew i krzewów do sadzenia w ogrodach, parkach, na poboczach dróg i na wałach (na przykład sadzonki żywopłotu, róże i inne krzewy ozdobne, ozdobne drzewa i krzewy iglaste), w tym we wszystkich przypadkach ich kłącza, rozłogi i młode sadzonki zagajnik o krótkiej rotacji - obszar obsadzany gatunkami: z rodzaju wierzba (Salix sp.) - maksymalny cykl zbioru 8 lat z rodzaju brzoza (Betula sp.) - maksymalny cykl zbioru 10 lat z rodzaju topola (Populus sp.), w przypadku utrzymania obszarów proekologicznych (EFA) należy uwzględnić tylko gatunki z rodzaju topola czarna (Populus nigra) i jej krzyżówki - maksymalny cykl zbioru 8 lat

14 * Jako „kwalifikujące się hektary” nie zostaną uznane obszary ujęte w wykazie obszarów wykorzystywanych głównie do działalności pozarolniczej. Wykaz ten obejmuje obszary na lotniskach, polach golfowych oraz boiskach sportowych. **Obowiązkowe wykonanie co najmniej jednego zabiegu agrotechnicznego, mającego na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich.

15 Jednolita Płatność Obszarowa - szacowana stawka -
Szacowana stawka jednolitej płatności obszarowej (JPO) w 2015 r.: 107 EUR/ha

16 Rolnik aktywny zawodowo

17 Rolnik aktywny zawodowo
Rolnik aktywny zawodowo vs. PROW : Schematy wsparcia w ramach PROW wymagające spełnienia definicji rolnika czynnego zawodowo: Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników Rolnictwo ekologiczne Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) Zarządzanie ryzykiem (ubezpieczenie upraw, fundusze wzajemnego inwestowania, stabilizacja dochodów)

18 Rolnik aktywny zawodowo (wprowadzenie)
Zasada działania definicji: Zasada ta sprowadzać się będzie do tego, że rolnik, który nie spełni wymogów określonych w definicji zostanie wykluczony w danym roku z wszystkich płatności bezpośrednich, a w przypadku niektórych działań PROW uznany zostanie za rolnika nie spełniającego kryteriów kwalifikowalności lub warunków otrzymania wsparcia W przypadku rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie w 2015 r., każdy beneficjent wsparcia bezpośredniego, który w roku 2014 otrzymał łączną kwotę płatności bezpośrednich (z wyłączeniem przejściowego wsparcia krajowego) nie większą niż równowartość w złotych kwoty 5000 euro (przed uwzględnieniem zmniejszeń i wykluczeń), zostanie „automatycznie” uznany za rolnika aktywnego zawodowo Za rok 2014 – równowartość kwoty 5000 euro wynosi zł

19 Rolnik aktywny zawodowo (1/7)
Podmioty (osoby fizyczne lub prawne) „odgórnie” objęte wyłączeniem z płatności bezpośrednich (tzw. nierolnicze rodzaje działalności): Podmioty administrujące portami lotniczymi Podmioty administrujące wodociągami Podmioty administrujące trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi Podmioty świadczące usługi przewozu kolejowego Podmioty świadczące usługi w zakresie obrotu nieruchomościami Niemniej jednak: Powyższe podmioty będą miały możliwość wykazania, że spełniają kryteria rolnika aktywnego zawodowo poprzez udokumentowanie, że: roczna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 5 % całości przychodów uzyskanych z działalności pozarolniczej w ostatnim roku obrotowym, za który dowody takie są dostępne lub ich działalność rolnicza nie ma charakteru marginalnego – test 1/3 przychodów z działalności rolniczej (całość przychodów z działalności rolniczej stanowi co najmniej 1/3 całości przychodów), lub ich główną działalność gospodarczą lub przedmiot działalności stanowi wykonywanie działalności rolniczej co będzie weryfikowane poprzez sądowe i urzędowe rejestry przedsiębiorstw (tj. REGON, KRS, CEIDG)

20 Rolnik aktywny zawodowo (2/7)
Weryfikacja czy roczna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 5 % całości przychodów uzyskanych z działalności pozarolniczej w ostatnim roku obrotowym, za który dowody takie są dostępne, będzie wykonywana na podstawie: zaświadczenia o przychodach z działalności pozarolniczej wydane przez właściwy organ podatkowy, oraz dokumentów zawierających informację o wysokości rocznej kwoty płatności bezpośrednich będących w posiadaniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

21 Rolnik aktywny zawodowo (3/7)
Weryfikacja czy działalność rolnicza nie ma charakteru marginalnego będzie wykonywana na podstawie: zaświadczenia o przychodach z działalności pozarolniczej wydane przez właściwy organ podatkowy, faktur w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w tym faktur VAT RR, o których mowa w art. 116 ust. 2 tej ustawy albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji lub inne równoważne dowody potwierdzające sprzedaż produktów rolnych, dokumentów zawierających informacje na temat wysokości wsparcia unijnego w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jak również wszelką pomoc krajową przyznaną w odniesieniu do działalności rolniczej, z wyjątkiem uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich, będącej w posiadaniu Agencji, a w przypadku gdy Agencja nie jest w posiadaniu takiej informacji – na podstawie zaświadczenia wydanego przez organ właściwy do przyznania danego wsparcia

22 Rolnik aktywny zawodowo (4/7)
Weryfikacja czy główna działalność gospodarczą lub przedmiot działalności stanowi wykonywanie działalności rolniczej będzie wykonywana w oparciu o: dokumenty zawierające informacje o rodzaju lub rodzajach prowadzonej działalności, pochodzące z zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, zawierające informacje o rodzaju lub rodzajach prowadzonej działalności, odpisy, wyciągi, zaświadczenia oraz informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), prowadzonego na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym, zawierające informacje o rodzaju lub rodzajach prowadzonej działalności, dokumenty zawierające informacje o rodzaju lub rodzajach prowadzonej działalności, pochodzące z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

23 Rolnik aktywny zawodowo (5/7)
Ogólna zasada uznawania rolników za aktywnych zawodowo: Rolnicy, w przypadku których łączna otrzymana kwota płatności bezpośrednich w poprzednim roku (tj. dla roku 2015 w roku 2014) nie przekracza 5000 EUR (przed zmniejszeniami i wykluczeniami), Pozwoli to na „automatyczne” uznanie blisko 91% rolników dysponujących łącznie 7,1 mln ha powierzchni użytków rolnych (50,52%) za aktywnych zawodowo

24 Rolnik aktywny zawodowo (6/7)
Postępowanie w przypadku podmiotów „wykluczonych”, ale zamierzających wykazać i udokumentować wykazujących, że spełniają wymogi definicji rolnika aktywnego zawodowo: za przychody brutto z działalności rolniczej uznawane będą przychody, które rolnik uzyskał ze swej działalności rolniczej prowadzonej w jego gospodarstwie, obejmujące wsparcie unijne, jak również wszelką pomoc krajową przyznaną w odniesieniu do działalności rolniczej przychody z przetwarzania produktów rolnych otrzymanych w gospodarstwie uznawane będą za przychody z działalności rolniczej, pod warunkiem, że przetworzone produkty pozostają własnością rolnika i że wynikiem takiego przetwarzania jest inny produkt rolny wszystkie pozostałe przychody uważane będą za przychody z działalności pozarolniczej za roczną kwotę płatności bezpośrednich uznawana będzie kwota płatności bezpośrednich przysługująca danemu rolnikowi, do której rolnik ten był uprawniony za ostatni rok obrotowy, za który dostępne są dowody dotyczące przychodów uzyskanych z działalności pozarolniczej jeżeli ostatni rok obrotowy to rok 2014 lub wcześniejszy, roczną kwotą płatności bezpośrednich jest łączna kwota płatności bezpośrednich, do których rolnik był uprawniony przed zmniejszeniami i wykluczeniami

25 Rolnik aktywny zawodowo (7/7)
Postępowanie w przypadku podmiotów „wykluczonych”, ale zamierzających wykazać i udokumentować wykazujących, że spełniają wymogi definicji rolnika aktywnego zawodowo: jeżeli dany rolnik nie złożył wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego płatności bezpośrednich w ostatnim roku obrotowym, łączna kwota płatności bezpośrednich określana będzie poprzez pomnożenie liczby kwalifikujących się hektarów zgłoszonych przez tego rolnika w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy (tj. w 2015 r.) przez średnią krajową płatność na hektar w ramach wsparcia bezpośredniego za poprzedni rok (tj r.), działalność rolnicza uznawana będzie jako działalność, która nie ma charakteru marginalnego, jeżeli całość przychodów uzyskanych z działalności rolniczej w ostatnim roku obrotowym, za który dowody takie są dostępne, stanowić będzie co najmniej jedną trzecią całości przychodów uzyskanych w ostatnim roku obrotowym, za który dowody takie są dostępne, działalność rolnicza uznawana będzie za główną działalność gospodarczą lub przedmiot działalności osoby prawnej, jeżeli została zarejestrowana jako główna działalność gospodarcza lub przedmiot działalności w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

26 Płatność dla młodych rolników

27 Płatność dla młodych rolników (1/9)
Ogólne cechy płatności: płatność dodatkowa, roczna dla określonej grupy rolników (do obowiązkowego stosowania przez państwo członkowskie) głównym celem płatności jest ułatwienie zakładania działalności rolniczej przez młodych rolników i wsparcie dostosowań strukturalnych ich gospodarstw rolnych po rozpoczęciu działalności rolniczej płatność przyznawana będzie na okres maksymalnie pięciu lat, przy czym okres ten skracany będzie o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności rolniczej przez młodego rolnika, a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników w przypadku osób prawnych okres ten skracany będzie o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności rolniczej przez osobę fizyczną (młodego rolnika) sprawującą kontrolę nad osobą prawną, a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników przez tę osobę prawną

28 Płatność dla młodych rolników (2/9)
Płatność przysługiwać będzie rolnikowi aktywnemu zawodowo, uprawnionemu do jednolitej płatności obszarowej, który: jest osobą fizyczną, która po raz pierwszy zakłada gospodarstwo rolne, jako kierująca gospodarstwem rolnym, lub która założyła już takie gospodarstwo rolne w ciągu 5 lat przed pierwszym złożeniem wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach systemu płatności bezpośrednich na lata oraz której wiek w pierwszym roku składania wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach systemu płatności bezpośrednich na lata nie przekracza 40 lat (tj. nie ukończyła 41 roku życia w pierwszym roku składania wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach systemu płatności bezpośrednich na lata ); jest osobą prawną lub grupą osób (w tym małżonków), pod warunkiem, że przynajmniej jedna osoba fizyczna, spełniająca kryteria młodego rolnika (wiek, rozpoczęcie działalności), sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad osobą prawną w zakresie decyzji dotyczących zarządzania, korzyści i ryzyka finansowego w pierwszym roku składania przez osobę prawną wniosku o płatność dla młodych rolników.

29 Płatność dla młodych rolników (3/9)
Młody rolnik sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad daną osobą prawną w zakresie decyzji dotyczących zarządzania, korzyści i ryzyka finansowego, jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz: jest członkiem zarządu spółki kapitałowej lub spółdzielni oraz w przypadku jednoosobowego zarządu – sposób reprezentacji wymaga udziału młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej spółki lub spółdzielni, w przypadku wieloosobowego zarządu – sposób reprezentacji wymaga udziału młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej spółki lub spółdzielni lub większość członków zarządu stanowią młody rolnik oraz inni rolnicy, którym został nadany numer identyfikacyjny, lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie spółki kapitałowej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu spółki kapitałowej albo spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

30 Płatność dla młodych rolników (4/9) cd.
jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej spółki kapitałowej albo spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na walnym zgromadzeniu spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub jest członkiem zarządu osoby prawnej innej niż spółka kapitałowa i spółdzielnia lub innego organu takiej osoby prawnej uprawnionego do jej reprezentowania oraz: w przypadku jednoosobowego zarządu takiej osoby prawnej lub organu takiej osoby prawnej uprawnionego do jej reprezentowania – sposób reprezentacji wymaga udziału młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej osoby prawnej, w przypadku wieloosobowego zarządu takiej osoby prawnej lub organu takiej osoby prawnej uprawnionego do jej reprezentowania – sposób reprezentacji wymaga udziału młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej osoby prawnej lub większość członków zarządu tej osoby prawnej lub organu tej osoby prawnej uprawnionego do jej reprezentowania stanowią młody rolnik oraz inni rolnicy, którym został nadany numer identyfikacyjny

31 Płatność dla młodych rolników (5/9)
Młody rolnik sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad grupą osób w zakresie decyzji dotyczących zarządzania, korzyści i ryzyka finansowego, jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz: młody rolnik samodzielnie lub wspólnie z innymi rolnikami, którym został nadany numer identyfikacyjny, dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej, co wynika z treści umowy spółki – w przypadku spółki osobowej, większość wspólników spółki cywilnej stanowią młody rolnik wraz z innymi rolnikami, którym został nadany numer identyfikacyjny – w przypadku spółki cywilnej, młody rolnik zarządza lub kieruje jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej inną niż spółka samodzielnie, a gdy taką jednostką zarządza lub kieruje więcej osób, jeżeli większość z nich stanowią młody rolnik wraz z innymi rolnikami, którym został nadany numer identyfikacyjny – w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej innej niż spółka, co najmniej jeden z małżonków jest młodym rolnikiem – w przypadku małżonków, większość z osób wchodzących w skład grupy osób innej niż wymienione w tiret 1-4, stanowią młody rolnik wraz z innymi rolnikami, którym został nadany numer identyfikacyjny

32 Płatność dla młodych rolników (6/9)
Za datę rozpoczęcia działalności rolniczej przez danego rolnika można np. uznać najwcześniejszą z następujących dat: datę rozpoczęcia działalności rolniczej przez rolnika ustaloną na podstawie informacji zawartych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), datę rozpoczęcia działalności rolniczej przez rolnika ustaloną na podstawie informacji zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) datę złożenia przez rolnika wniosku o: przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru lub przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego pomoc finansową dla rolników w ramach programu SAPARD dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” przeznaczone dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników udzielenie pomocy finansowej na działania objęte Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006 przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników przyznanie pomocy finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników przyznanie pomocy finansowej w ramach działań lub poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników

33 Płatność dla młodych rolników (7/9)
Za datę rozpoczęcia działalności rolniczej przez danego rolnika można np. uznać najwcześniejszą z następujących dat: datę objęcia przez rolnika w posiadanie zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, lub datę objęcia rolnika ubezpieczeniem społecznym rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników – w przypadku gdy został objęty tym ubezpieczeniem jako rolnik.

34 Płatność dla młodych rolników (8/9)
Rolnik, będący osobą prawną lub grupą osób z wyłączeniem małżonków, do wniosku o przyznanie płatności dołącza: oświadczenie o osobach sprawujących faktyczną i trwałą kontrolę nad osobą prawną, oświadczenie o osobach sprawujących faktyczną i trwałą kontrolę nad grupą osób, dowody potwierdzające sprawowanie faktycznej i trwałej kontroli nad osobą prawną i datę rozpoczęcia sprawowania tej kontroli przez młodego rolnika np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), aktualny na dzień złożenia wniosku, z którego będzie wynikało kto i od kiedy sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad osobą prawną lub umowa spółki, lub akt powołania na stanowisko, dowody potwierdzające sprawowanie faktycznej i trwałej kontroli nad grupą osób, w tym nad spółką cywilną i jednostką nieposiadającą osobowości prawnej i datę rozpoczęcia sprawowania tej kontroli przez młodego rolnika, np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), aktualny na dzień złożenia wniosku, z którego będzie wynikało kto i od kiedy sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad grupą osób lub umowa, lub akt powołania na stanowisko, lub statut, lub regulamin. W przypadku, gdy rolnikiem jest grupa osób i kryteria młodego rolnika spełnia małżonek rolnika ubiegającego się o płatność dla młodych rolników, do wniosku dołącza się oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim z osobą, która spełnia kryteria młodego rolnika.

35 Płatność dla młodych rolników (9/9)
Forma płatności: Płatność przysługuje do powierzchni zatwierdzonego obszaru, nie większej niż powierzchnia maksymalna Maksymalna powierzchnia kwalifikowana do pomocy - 50 ha kwalifikowanych do jednolitej płatności obszarowej, jeżeli obszar zgłoszony w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej przekracza limit 50 ha, obszar zgłoszony w ramach płatności dla młodych rolników zmniejsza się do tego limitu Szacunkowa stawka: 59,8 EUR/ha Dodatkowe zasady: do ustalenia daty rozpoczęcia działalności rolniczej przez grupę osób, którą są małżonkowie, przyjmuje się datę rozpoczęcia tej działalności przez małżonka, który najwcześniej rozpoczął działalność rolniczą w przypadku osób prawnych i grup osób, w których jest więcej niż jedna osoba spełniająca kryteria młodego rolnika datę rozpoczęcia działalności rolniczej ustala się dla młodego rolnika, który najwcześniej rozpoczął sprawowanie kontroli przypadku stwierdzenia, że rolnik dostarczył fałszywe dowody w celu udowodnienia zgodności z kryteriami młodego rolnika, stosuje się karę odpowiadającą 20 % kwoty, którą beneficjent otrzymał lub mógłby otrzymać jako płatność dla młodych rolników (poza odmową przyznania płatności)

36 Płatność dodatkowa (redystrybucyjna)

37 Płatność dodatkowa (1/2)
Płatność przysługuje rolnikom: Spełniającym kryteria rolnika aktywnego zawodowo Uprawnionym do otrzymania jednolitej płatności obszarowej (JPO) do zadeklarowanych hektarów kwalifikowanych Którzy nie podzielili gospodarstwa po r. w celu uzyskania tej płatności Forma płatności: płatność coroczna do powierzchni w przedziale: 3,01 – 30 ha (maksymalnie do 27 ha na gospodarstwo) Kwoty płatności: 1-3 ha – 0 euro/ha; 3,01-30 ha – 40,4 euro/ha (szacowana)

38 Płatność dodatkowa (2/2)
Dodatkowe zasady: Jeżeli obszar zgłoszony w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej przekracza limity (przedziały) wyznaczone przez państwo członkowskie, obszar zgłoszony zmniejsza się do tego limitu. Skutki: Szacuje się, że płatność dodatkowa trafi do ok. 920 tys. gospodarstw, co stanowi ok. 68% całkowitej liczby beneficjentów płatności bezpośrednich w Polsce. Przykładowa średnia stawka płatności (JPO, zazielenienie, dodatkowa) na gospodarstwo: Powierzchnia gospodarstwa (ha) Kwota płatności (euro/gospodarstwo) Średnia stawka płatności euro/ha 3 536,4 178,8 5 974,8 194,96 10 2 070,8 207,08 15 3 166,8 211,12 20 4 262,8 213,14 30 6 454,8 215,16 50 10 030,8 200,62 100 18 970,8 189,71

39 Zmniejszenie jednolitej płatności obszarowej (degresywność)
Kwota jednolitej płatności obszarowej objęta redukcją – ponad euro Wysokość redukcji – 100 % Kwota uzyskana z tytułu redukcji ok 20 mln euro/rok zwiększa budżet PROW Redukcja obejmie ok. 150 gospodarstw

40 System dla małych gospodarstw

41 System dla małych gospodarstw (1/6)
Podstawowe zasady: Do systemu dla małych gospodarstw będzie mógł przystąpić każdy rolnik (brak jest ograniczeń w zakresie powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym) Jeżeli w roku 2015 należna rolnikowi kwota płatności bezpośrednich wyniesie nie więcej niż równowartość w złotych kwoty 1 250 euro zostanie on włączony do systemu dla małych gospodarstw automatycznie z zachowaniem możliwości wystąpienia z tego systemu Płatność dla małych gospodarstw będzie określana, jako suma wszystkich płatności bezpośrednich, do otrzymania których rolnik byłby uprawniony w systemie „standardowym” (bez uwzględnienia płatności niezwiązanej do tytoniu), z zastosowaniem maksymalnego limitu euro Płatność ta przysługiwać będzie tylko tym rolnikom, którzy nie podzielili (w sposób sztuczny) gospodarstwa po r. w celu uzyskania tej płatności

42 System dla małych gospodarstw (2/6)
Do systemu dla małych gospodarstw mogą również przystąpić rolnicy, których kwota płatności bezpośrednich przekracza równowartość w złotych kwoty 1 250 euro, pod warunkiem, że: złożą w roku 2015 wniosek o przyznanie płatności, w którym wnioskować będą o włączenie do systemu dla małych gospodarstw lub złożą w terminie do dnia 9 czerwca 2015 r. odrębny wniosek o włączenie do tego systemu spełnią minimalne wymogi dla przyznania płatności bezpośrednich (1 ha lub 200 euro) spełnią warunki określone dla poszczególnych płatności, o które wnioskują w roku 2015 (tj. jednolitej płatności obszarowej, płatności dla młodych rolnika, płatności dodatkowej, wsparcia powiązanego z produkcją)

43 System dla małych gospodarstw (3/6)
Rolnicy uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw, zwolnieni są: z obowiązkowych praktyk zazielenienia (TUZ, dywersyfikacja upraw, obszary proekologiczne) bez utraty prawa do uzyskania płatności za zazielenienie z kontroli w ramach zasad wzajemnej zgodności z ewentualnych kar administracyjnych z tytułu tzw. niezgłoszenia wszystkich działek rolnych w gospodarstwie - z wyjątkiem rolników ubiegających się o płatność: rolnośrodowiskową, rolno-środowiskowo-klimatyczną, ekologiczną, ONW oraz o pomoc na zalesianie. Rolnicy, których kwota pomocy z funduszy rolniczych Unii nie przekroczy progu euro będą zwolnieni z publikacji o beneficjentach płatności w ramach przepisów o przejrzystości wsparcia unijnego.

44 System dla małych gospodarstw (4/6)
W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego do dnia 31 maja, śmierci rolnika w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji albo rozwiązania/przekształcenia/wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego nastąpiło następstwo prawne w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji, jeżeli przejmujący, spadkobierca albo następca prawny nie uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, do gospodarstwa powstałego w wyniku połączenia gospodarstwa przekazywanego i posiadanego przez przejmującego, spadkobiercę albo następcę prawnego stosuje się: następujące limity i progi określone dla: rolnik aktywny zawodowo – kwota płatności max euro, płatność dla młodych rolników – płatność do powierzchni max. 50 ha, płatność dodatkowa – płatność do powierzchni w granicach 3-30 ha płatność wysokobiałkowa – max. 75 ha, płatność do bydła i krów – max. 30 szt. zwierząt, zmniejszenia jednolitej płatności obszarowej na zasadach określonych dla JPO, obowiązek przestrzegania praktyk za zazielenienie, w odniesieniu do tych części tego gospodarstwa, których obowiązek ten dotyczył przed przekazaniem, dziedziczeniem lub przejęciem w wyniku następstwa prawnego.

45 System dla małych gospodarstw (5/6)
W przypadku, przekazania gospodarstwa rolnego do dnia 31 maja, śmierci rolnika w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji albo rozwiązania/przekształcenia/wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego nastąpiło następstwo prawne w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji, jeżeli przejmujący, spadkobierca albo następca prawny uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw: maksymalna kwota wsparcia przyznana przejmującemu, spadkobiercy albo następcy prawnemu nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 1250 euro, obowiązek przestrzegania praktyk za zazielenienie nie dotyczy przejmującego, spadkobiercy albo następcy prawnego.

46 System dla małych gospodarstw (6/6)
Wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw: Wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw w roku 2015 będzie możliwe poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie do dnia 9 czerwca, natomiast w kolejnych latach w terminie do dnia 30 września roku, w którym to wystąpienie ma nastąpić

47 Płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją (do powierzchni upraw i do zwierząt)

48 Schematy wsparcia związanego z produkcją (1/16)
Sektory objęte wsparciem: Bydło Krowy Owce Kozy Buraki cukrowe Ziemniaki skrobiowe Owoce miękkie (truskawki, maliny) Chmiel Rośliny wysokobiałkowe Pomidory Len Konopie włókniste Ramowe zasady: wsparcie związane z produkcją ma formę płatności rocznej i nie może być przyznane w odniesieniu do obszarów, które nie spełniają definicji hektara kwalifikowanego

49 Schematy wsparcia związanego z produkcją (2/16)
Płatność do bydła: przysługuje rolnikowi aktywnemu zawodowo do bydła (obu płci), które: w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności nie przekroczy wieku 24 miesięcy , tj. urodzone w okresie od dnia 16 maja 2013 r. do dnia 15 maja 2015 r. włącznie, będą w posiadaniu rolnika, przez okres od dnia złożenia wniosku do dnia 30 czerwca roku złożenia wniosku i nie krócej niż do dnia, w którym zwierzę osiągnie wiek 6 miesięcy. przysługuje do zwierząt, które: zostały zgłoszone przez rolnika ubiegającego się o przyznanie tych płatności do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, spełniają wymagania w zakresie identyfikacji – zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wsparcie dostępne w całym kraju przysługuje rolnikowi, który posiada min. 3 sztuki bydła w wieku do 24 miesięcy pomoc przysługuje do zwierząt w przedziale sztuki bydła

50 Schematy wsparcia związanego z produkcją (3/16)
Płatność do krów: przysługuje rolnikowi aktywnemu zawodowo przysługuje do krów, niezależnie od kierunku użytkowania: których wiek w dniu 15 maja roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności, przekracza 24 miesiące tj. urodzone do dnia 15 maja 2013 r. , będących w posiadaniu rolnika, przez okres od dnia złożenia wniosku do dnia 30 czerwca roku złożenia wniosku. przysługuje do zwierząt, które: zostały zgłoszone przez rolnika ubiegającego się o przyznanie tych płatności do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, spełniają wymagania w zakresie identyfikacji – zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wsparcie dostępne w całym kraju płatność dla rolników posiadających minimum 3 krowy w wieku od 24 miesiąca, płatność przysługuje do zwierząt z przedziału od 1-szej do 30-tej sztuki w stadzie

51 Schematy wsparcia związanego z produkcją (4/16)
Płatność do owiec: przysługuje rolnikowi aktywnemu zawodowo, przysługuje rolnikowi do samic gatunku owca domowa: który posiada co najmniej 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek w dniu 15 maja, roku w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności wynosi co najmniej 12 miesięcy, tj. urodzone do dnia 15 maja 2014 r. włącznie, do zwierząt będących w posiadaniu rolnika w dniu złożenia wniosku oraz przez okres od dnia 20 października do dnia 20 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności. przysługuje do zwierząt, które: zostały zgłoszone przez rolnika ubiegającego się o przyznanie tych płatności do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, spełniają wymagania w zakresie identyfikacji – zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wsparcie dostępne w całym kraju

52 Schematy wsparcia związanego z produkcją (5/16)
Płatność do kóz: przysługuje rolnikowi aktywnemu zawodowo przysługuje do samic kóz: których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności wynosi co najmniej 12 miesięcy, tj. urodzone do dnia 15 maja 2014 r. włącznie, do zwierząt będących w posiadaniu rolnika, przez okres od dnia złożenia wniosku do dnia 30 czerwca roku złożenia wniosku. przysługuje do zwierząt, które: zostały zgłoszone przez rolnika ubiegającego się o przyznanie tych płatności do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, spełniają wymagania w zakresie identyfikacji – zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wsparcie dostępne w całym kraju minimalna liczba posiadanych samic kozy w wieku co najmniej 12 miesięcy – 5 szt. płatność przysługuje do zwierząt od 1-szej sztuki w stadzie

53 Schematy wsparcia związanego z produkcją (6/16)
Dodatkowe zasady dla płatności związanych do zwierząt: do wniosku o przyznanie płatności związanych do zwierząt należy dołączyć oświadczenie o zwierzętach zadeklarowanych do płatności oraz oświadczenie współposiadacza o wyrażeniu zgodny na przyznanie płatności do bydła, krów, owiec, kóz (jeśli dotyczy; obowiązek złożenia oświadczenia nie dotyczy małżonków) w żadnym wypadku pomocy lub wsparcia nie przyznaje się dla liczby zwierząt większej niż wskazana we wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność. jeżeli liczba zwierząt zgłoszona we wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność przewyższa liczbę zatwierdzoną w wyniku kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu, pomoc lub wsparcie oblicza się na podstawie zwierząt zatwierdzonych w przypadku płatności związanych do zwierząt posiadanie zwierząt potwierdzane będzie w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

54 Schematy wsparcia związanego z produkcją (7/16)
Dodatkowe zasady dla płatności związanych do zwierząt (c.d.): Zastępowanie zwierząt: wszystkie zwierzęta deklarowane do płatności związanych do zwierząt w okresie przetrzymywania mogą być zastępowane bez utraty prawa do wypłaty płatności, chyba że rolnik wcześniej został poinformowany przez ARiMR o niezgodnościach we wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność lub o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu w gospodarstwie. W przypadku, gdy po złożeniu wniosku o przyznanie płatności związanych do zwierząt zgłoszone we wniosku zwierzęta zostały zastąpione zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014, płatności związane do zwierząt przysługują do zwierząt zastępujących, jeżeli: spełniają one warunki do przyznania pomocy określone w ustawie o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego konieczność zastąpienia zwierzęcia rolnik: objął w posiadanie zwierzęta zastępujące, poinformował o zastąpieniu kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; w odniesieniu do tych zwierząt: rolnik ubiegający się o przyznanie tych płatności dokonał zgłoszeń wymaganych na podstawie o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, są spełnione wymagania w zakresie identyfikacji - zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

55 Schematy wsparcia związanego z produkcją (8/16)
Dodatkowe zasady dla płatności związanych do zwierząt (c.d.): W przypadku stwierdzenia niezgodności odnośnie do systemu identyfikacji i rejestracji bydła: obecne w gospodarstwie bydło, które utraciło jeden z dwóch kolczyków, uznaje się za zatwierdzone, pod warunkiem że jest jednoznacznie i indywidualnie identyfikowalne przy pomocy innych elementów systemu identyfikacji i rejestracji bydła obecną w gospodarstwie sztukę bydła, która utraciła dwa kolczyki, uznaje się za zatwierdzoną, pod warunkiem że jest wciąż identyfikowalna za pomocą rejestru, paszportu zwierzęcia, bazy danych lub innych metod ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1760/2000 oraz pod warunkiem że posiadacz zwierząt może udowodnić, iż podjął działania w celu naprawy tej sytuacji przed otrzymaniem powiadomienia o kontroli na miejscu w przypadku gdy stwierdzone niezgodności dotyczą niepoprawnych wpisów do rejestru lub paszportów zwierząt, przedmiotowe zwierzę uznaje się za niezatwierdzone, w przypadku gdy takie błędy wykryto w toku co najmniej dwóch kontroli w ciągu 24 miesięcy. We wszystkich pozostałych przypadkach przedmiotowe zwierzęta uznaje się za niezatwierdzone po pierwszym stwierdzeniu niezgodności.

56 Schematy wsparcia związanego z produkcją (9/16)
Dodatkowe zasady dla płatności związanych do zwierząt (c.d.): obecne w gospodarstwie owce lub kozy, które utraciły jeden kolczyk, uznaje się za zatwierdzone pod warunkiem że zwierzę jest wciąż identyfikowalne przy pomocy tzw. „pierwszego sposobu identyfikacji” i pod warunkiem że wszystkie pozostałe wymogi systemu identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz zostały spełnione w przypadku gdy dla wniosków o przyznanie pomocy w ramach systemów pomocy związanej z produkcją zwierzęcą lub wniosków o płatność w ramach środków wsparcia związanych z produkcją zwierzęcą stwierdzi się różnicę między liczbą zwierząt zgłoszonych a liczbą zwierząt zatwierdzonych, całkowita kwota pomocy lub wsparcia, do której beneficjent jest uprawniony w danym roku składania wniosków, zmniejszana jest o odsetek ustalany poprzez podzielenie liczby zwierząt zgłoszonych „z niezgodnością” przez liczbę zwierząt zatwierdzonych na dany rok, o ile stwierdzone niezgodności dotyczą nie więcej niż trzech zwierząt jeżeli stwierdzone niezgodności dotyczą więcej niż trzech zwierząt, całkowita kwota pomocy lub wsparcia, do której beneficjent jest uprawniony w ramach systemów pomocy lub środków wsparcia w danym roku składania wniosków zostaje zmniejszona o : ww. odsetek, jeżeli nie przekracza on 10 %; dwukrotność ww. odsetka, jeżeli jest on większy niż 10 %, ale mniejszy niż 20 % (pow. 20% nie przyznaje się wsparcia, a pow. 50% dodatkowe kary)

57 Schematy wsparcia związanego z produkcją (10/16)
Płatność do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych: przysługuje rolnikowi, który prowadzi w plonie głównym uprawę roślin wysokobiałkowych objęte wsparciem, szacowana stawka płatności : 239,6 EUR/ha limit pomocy do 75 ha nie jest wymagane zawarcie umowy minimalna powierzchnia działki 0,1 ha Rośliny kwalifikujące się do płatności: bób, bobik, ciecierzyca, esparceta siewna, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny, groch siewny cukrowy, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, komonica zwyczaj, lędźwian, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna chmielowa, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, nostrzyk biały, peluszka, seradela uprawna, soczewica jadalna, soja zwyczajna, wyka kosmata, wyka siewna. Płatność związana do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych przysługuje również w przypadku uprawy gatunków ww. roślin wymienionych w formie mieszanek, z wyłączeniem mieszanek z roślinami innymi niż te powyżej wymienione, z tym że w przypadku wyki siewnej i wyki kosmatej dopuszcza się ich uprawę z rośliną podporową.

58 Schematy wsparcia związanego z produkcją (11/16)
Płatność do powierzchni uprawy chmielu: Płatność do powierzchni uprawy chmielu przysługuje do plantacji: na których uprawiane są rośliny chmielu, zajętych przez konstrukcję nośną i ograniczonych linią jej zewnętrznych odciągów kotwicznych, obsadzonych z gęstością wynoszącą co najmniej sadzonek na hektar, uprawa chmielu prowadzona jest na obszarze kwalifikującym się do przyznania jednolitej płatności obszarowej, nie jest wymagane zawarcie umowy, minimalna powierzchnia działki 0,1 ha. Do powierzchni plantacji chmielu zalicza się: pasy brzeżne o szerokości odpowiadającej średniej szerokości międzyrzędzia wewnątrz działki - jeżeli na linii zewnętrznych odciągów kotwicznych, znajdują się sadzonki chmielu, pasy przeznaczone na manewry maszynami rolniczymi, znajdujące się na zakończeniach rzędów roślin - jeżeli szerokość żadnego z nich nie przekracza 8 m - pod warunkiem, że pasy te nie stanowią części drogi publicznej. Szacowana stawka płatności: 480 EUR/ha

59 Schematy wsparcia związanego z produkcją (12/16)
Rejony uprawy chmielu: rejon lubelski obejmujący powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, kielecki, kozienicki, krasnostawski, kraśnicki, lipski, lubaczowski, lubartowski, lubelski, łańcucki, łęczyński, łukowski, opolski z siedzibą władz w Opolu Lubelskim, puławski, radzyński, starachowicki, świdnicki z siedzibą władz w Świdniku, tomaszowski z siedzibą władz w Tomaszowie Lubelskim, włodawski, zamojski i zwoleński; rejon wielkopolski obejmujący powiaty: bydgoski, gorzowski, gostyński, grodziski z siedzibą władz w Grodzisku Wielkopolskim, kępiński, koszaliński, krotoszyński, nakielski, nowotomyski, poznański, rawicki, słupecki, wolsztyński, żagański, żarski i żniński; rejon dolnośląski obejmujący powiaty: kłodzki, nyski, oleśnicki, piotrkowski, wrocławski i zawierciański.

60 Schematy wsparcia związanego z produkcją (13/16)
Płatność do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów: uprawa prowadzona jest na obszarze kwalifikującym się do przyznania jednolitej płatności obszarowej płatność obszarowa do powierzchni uprawy objętej umową, umowa lub jej kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o przyznanie tych płatności do wniosku rolnik dołącza umowę/kopię umowy minimalna powierzchnia działki 0,1 ha szacowane stawki płatności – identyczna dla ww. płatności: 400 EUR/ha

61 Schematy wsparcia związanego z produkcją (13a/16)
Płatność związana do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych jest przyznawana rolnikowi: 1) jeżeli zawarł: umowę na uprawę ziemniaków skrobiowych, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje wytwarzanie skrobi lub wyrobów skrobiowych, określonej ilości ziemniaków skrobiowych z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te ziemniaki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i wyprodukować z nich skrobię lub wyroby skrobiowe, lub b) umowę z: grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub organizacją producentów uznaną na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., której jest członkiem, lub

62 Schematy wsparcia związanego z produkcją (13a/16) cd.
zrzeszeniem organizacji producentów uznanym na podstawie rozporządzenia nr 1308/2013, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem – w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia grupie, organizacji lub zrzeszeniu określonej ilości ziemniaków skrobiowych z określonej powierzchni gruntów, a grupa, organizacja lub zrzeszenie zobowiązują się te ziemniaki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te ziemniaki na produkcję skrobi lub wyrobów skrobiowych; 2) do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów określona w umowie. Do umowy na uprawę ziemniaków skrobiowych stosuje się odpowiednio przepisy o kontraktacji. Do wniosku o przyznanie płatności należy dołączyć umowę zawartą z podmiotem (którego przedmiot działalności obejmuje wytworzenie skrobi lub wyrobów skrobiowych), lub umowę zawartą z grupą producentów rolnych lub organizacją producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów lub kopię umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji albo odpowiednio przez podmiot, z którym została zawarta umowa albo grupę producentów rolnych, organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów.

63 Schematy wsparcia związanego z produkcją (13b/16)
Płatność związana do powierzchni uprawy pomidorów jest przyznawana rolnikowi: 1) jeżeli zawarł: a) umowę na uprawę pomidorów, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje przetwarzanie owoców i warzyw, określonej ilości pomidorów z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te pomidory odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i je przetworzyć, lub b) umowę z: grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub grupą producentów owoców i warzyw, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868, z 2012 r. poz. 243 i 1258 oraz z 2014 r. poz. 1662), której jest członkiem, lub

64 Schematy wsparcia związanego z produkcją (13b/16) cd.
organizacją producentów uznaną na podstawie rozporządzenia nr 1308/2013, której jest członkiem, lub zrzeszeniem organizacji producentów uznanym na podstawie rozporządzenia nr 1308/2013, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem – w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia grupie, organizacji lub zrzeszeniu określonej ilości pomidorów z określonej powierzchni gruntów, a grupa, organizacja lub zrzeszenie zobowiązują się te pomidory odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te pomidory do przetworzenia; 2) do powierzchni uprawy pomidorów, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów określona w umowie. Do umowy na uprawę pomidorów stosuje się odpowiednio przepisy o kontraktacji. Do wniosku o przyznanie płatności należy dołączyć umowę zawartą z podmiotem (którego przedmiot działalności obejmuje przetwarzanie owoców i warzyw) lub umowę zawartą z grupą producentów rolnych lub grupą producentów owoców i warzyw lub organizacją producentów lub zrzeszeniem organizacji producentów lub kopię umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji albo odpowiednio przez podmiot, z którym została zawarta umowa albo grupę producentów rolnych, grupę producentów owoców i warzyw, organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów.

65 Schematy wsparcia związanego z produkcją (13c/16)
Płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych: płatność jest przyznawana rolnikowi, jeżeli: jeżeli zawarł umowę dostawy, o której mowa w art. 127 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, która określa również powierzchnię gruntów, na której rolnik jest zobowiązany uprawiać buraki kwotowe określone w art. 127 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1308/2013, do powierzchni gruntów, na której są uprawiane buraki kwotowe określone w art. 127 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1308/2013, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów, na której rolnik jest zobowiązany uprawiać te buraki, określona w umowie dostawy, o której mowa w art. 127 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, zawartej przez tego rolnika, lub jeżeli rolnik zawarł umowę z grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub organizacją producentów, której jest członkiem, lub zrzeszeniem organizacji producentów, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem, w której zobowiązał się do wytworzenia i dostarczenia grupie, organizacji lub zrzeszeniu określonej ilości buraków kwotowych z określonej powierzchni gruntów, a grupa, organizacja lub zrzeszenie zobowiązała się te buraki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te buraki na produkcję cukru kwotowego. do powierzchni gruntów, na której są uprawiane buraki kwotowe, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów określona w umowie, na której rolnik jest zobowiązany uprawiać te buraki.

66 Schematy wsparcia związanego z produkcją (13c/16) cd.
Płatność związana do powierzchni uprawy buraków cukrowych jest przyznawana rolnikowi do powierzchni gruntów, na której są uprawiane buraki kwotowe, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów, na której rolnik jest zobowiązany uprawiać te buraki, określona w umowie dostawy. W umowie rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia grupie, organizacji lub zrzeszeniu określonej ilości buraków kwotowych z określonej powierzchni gruntów, a grupa, organizacja lub zrzeszenie zobowiązała się te buraki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te buraki na produkcję cukru kwotowego. Do wniosku należy dołączyć umowę lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji albo producenta cukru albo grupę producentów rolnych albo organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów. Szacowana stawka rocznej płatności wyniesie ok. 400,0 euro/ha.

67 Schematy wsparcia związanego z produkcją (14/16)
W przypadku płatności związanej do powierzchni uprawy: ziemniaków skrobiowych za 2015 r. warunek dotyczący zawarcia umowy na uprawę ziemniaków skrobiowych uważa się za spełniony również wtedy, gdy ta umowa odpowiada warunkom określonym w ustawie o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, została zawarta przed dniem wejścia w życie tej ustawy, a płatność przyznaje się do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów określona w tej umowie; pomidorów za 2015 r. warunek dotyczący zawarcia umowy na uprawę pomidorów uważa się za spełniony również wtedy, gdy ta umowa odpowiada warunkom określonym w ustawie o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, została zawarta przed dniem wejścia w życie tej ustawy, a płatność przyznaje się do powierzchni uprawy pomidorów, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów określona w tej umowie. Płatność związana do powierzchni uprawy buraków cukrowych za 2015 r. jest przyznawana rolnikowi do powierzchni gruntów, na której są uprawiane buraki kwotowe, lecz nie większej niż określona pod uprawę tych buraków w umowie dostawy, zawartej przez tego rolnika.

68 Schematy wsparcia związanego z produkcją (15/16)
Płatność do powierzchni upraw owoców miękkich, płatność do powierzchni uprawy lnu uprawa prowadzona jest na obszarze kwalifikującym się do przyznania jednolitej płatności obszarowej płatności obszarowe do powierzchni uprawy nie jest wymagane zawarcie umowy minimalna powierzchnia działki 0,1 ha szacowane stawki płatności: 250 EUR/ha (owoce miękkie – truskawki, maliny) 200 EUR/ha (len)

69 Schematy wsparcia związanego z produkcją (16/16)
Płatność do powierzchni uprawy konopi włóknistych : uprawa prowadzona jest na obszarze kwalifikującym się do przyznania jednolitej płatności obszarowej jeżeli uprawa ta jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego na podstawie art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 678) posiadanie zezwolenia na uprawę konopi nie jest wymagane od jednostek naukowych oraz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, w ramach działalności statutowej, a także od podmiotów zajmujących się hodowlą roślin i stosujących konopie włókniste w celach izolacyjnych, co należy potwierdzić poprzez dołączenie do wniosku, oświadczenia o zwolnieniu z obowiązku posiadania zezwolenia na uprawę konopi włóknistych do powierzchni nie większej niż powierzchnia objęta ww. zezwoleniem nie jest wymagane zawarcie umowy minimalna powierzchnia działki 0,1 ha konieczność stosowania odmian zawierających w uprawie polowej maksymalnie 0,2% tetrahydrokanabinolu (THC) w suchej masie rośliny do wniosku o przyznanie płatności należy dołączyć: ww. zezwolenie na uprawę, oświadczenie o uprawie konopi i etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi szacowane stawki płatności: 200 EUR/ha (konopie)

70 Przejściowe wsparcie krajowe

71 Przejściowe wsparcie krajowe (1/2)
Ogólne zasady Przejściowe wsparcie krajowe może zostać przyznane rolnikom z sektorów, dla których to wsparcie zostało przyznane w roku 2013 Wsparcie przyznawane na identycznych warunkach, które obowiązywały dla przyznawania tych płatności w roku 2013 Łączna kwota wsparcia nie może przekroczyć określonego poziomu procentowego koperty wsparcia z roku 2013, począwszy od 75% w 2015 r. do 50% w roku 2020 (obniżanie progu o 5% każdego roku) Stosowanie przejściowego wsparcia krajowego w sektorze tytoniu w formie płatności niezwiązanej z produkcją Przeznaczenie na ten cel łącznie ok. 180 mln EUR w latach w formie płatności niezwiązanej z produkcją Przyjmując zatem za odniesienie stawkę wsparcia w tym sektorze w roku 2013, szacowana stawka dla płatności niezwiązanej do tytoniu w roku 2015 dla tytoniu odmiany Virginia wyniosłaby ok. 4,31 zł/kg, a dla pozostałych grup 3,01 zł/kg

72 Przejściowe wsparcie krajowe (2/2)
Płatność finansowana z budżetu krajowego przysługuje rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej a ponadto: w dniu 14 marca 2012 r. rolnik lub jego małżonek był wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie o organizacji rynków, prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego, lub rolnik lub jego małżonek odziedziczył gospodarstwo rolne osoby, która w dniu 14 marca 2012 r. była wpisana do tego rejestru, lub rolnik lub jego małżonek nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w dniu 14 marca 2012 r. była wpisana do tego rejestru, a zbywca gospodarstwa wyraził pisemną zgodę na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabywcy gospodarstwa rolnego, lub do dnia 14 marca 2012 r. nabył on z mocy ustawy o organizacji rynków prawo, a nabycie tego prawa nie zostało stwierdzone decyzją.

73 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE Zasady przyznawania wsparcia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google