Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwalifikowalność podatku od towarów i usług w kontekście działań komercjalizacyjnych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwalifikowalność podatku od towarów i usług w kontekście działań komercjalizacyjnych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna."— Zapis prezentacji:

1 Kwalifikowalność podatku od towarów i usług w kontekście działań komercjalizacyjnych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

2 Ramy prawne Na poziomie wspólnotowym, kwalifikowalność wydatków reguluje Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego art. 7 - podlegający zwrotowi podatek od towarów i usług nie jest kwalifikowalny do wsparcia EFRR

3 Ramy prawne Poziom krajowy - Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIG VAT będzie wydatkiem kwalifikowalnym tylko wtedy, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez beneficjenta. VAT podlegający odzyskaniu zgodnie z ustawą o VAT nie będzie uważany za kwalifikowalny, nawet jeśli nie został faktycznie odzyskany przez beneficjenta, a jedynie zaistniała taka możliwość, wskazana w przepisach prawa. Beneficjenci są zobowiązani zadeklarować we wniosku o dofinansowanie, czy będą mogli odliczyć poniesiony koszt podatku VAT. Jednocześnie zobowiązują się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku.

4 Zasady wykonywania prawa do odliczenia podatku naliczonego Ustawa o VAT - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego między nabyciem towaru lub usługi a czynnościami podatnika musi zachodzić związek czyli nabycie towaru lub usługi musi następować w celu wykonywania czynności opodatkowanych

5 Zasady wykonywania prawa do odliczenia podatku naliczonego Jeżeli wydatek pozostaje w związku z czynnościami dającymi i niedającymi prawa do odliczenia podatku naliczonego, zastosowanie znajduje wskaźnik określony w ustawie o VAT, chyba że z kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury da się w sposób obiektywny wydzielić kwotę podatku związaną z czynnościami dającymi prawo do odliczenia podatku naliczonego.

6 Korekta podatku VAT Przed rozpoczęciem realizacji projektu, Beneficjenci nie mogą przewidzieć ze 100% przekonaniem, że wystąpić może możliwość komercjalizacji wyników badań (wynika to ze specyfiki prowadzenia badań; możliwość komercjalizacji wyników badań, może być następstwem pojawienia się w trakcie prowadzenia badań określonych efektów, które pozwolą jednak – wbrew pierwotnym założeniom – na komercjalizację efektów prowadzonych badań). Implikuje to w sytuacji pierwotnego uznania podatku od towarów i usług za podatek kwalifikowany, konieczność korekt oświadczeń o kwalifikowalności podatku od towarów i usług oraz konieczność zwrotu całości lub części podatku zrefundowanego w ramach projektu.

7 Odsetki Istotne znaczenie ma w przedmiotowej sprawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 207 ust. 1 tej ustawy W przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są: 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych

8 Odsetki Wskutek powyższej regulacji, stwierdzenie, że uznanie za kwalifikowalny podatku od towarów i usług w przypadku gdy nie było do tego podstaw, powoduje, że beneficjent ma obowiązek zwrócić odpowiadającą mu część dofinansowania z odsetkami za zwłokę w powyżej wskazanej wysokość.


Pobierz ppt "Kwalifikowalność podatku od towarów i usług w kontekście działań komercjalizacyjnych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google