Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.ostrowski- legal.net KANCELARIA OSTROWSKI I WSPÓLNICY Własność intelektualna i przemysłowa - czym jest i jak ją zabezpieczyć ? Bydgoszcz, marzec 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.ostrowski- legal.net KANCELARIA OSTROWSKI I WSPÓLNICY Własność intelektualna i przemysłowa - czym jest i jak ją zabezpieczyć ? Bydgoszcz, marzec 2015."— Zapis prezentacji:

1 legal.net KANCELARIA OSTROWSKI I WSPÓLNICY Własność intelektualna i przemysłowa - czym jest i jak ją zabezpieczyć ? Bydgoszcz, marzec 2015

2 legal.net Własność intelektualna – prawa, których przedmiotem są dobra niematerialne chronione prawami podmiotowymi skutecznymi wobec wszystkich. Termin użyty po raz pierwszy w 1888 roku wraz z założeniem szwajcarskiego Biura Własności Intelektualnej (obecnie OMPI). Własność intelektualna i przemysłowa

3 legal.net Źródła prawa własności intelektualnej Podstawowymi przepisami regulującymi prawo własności intelektualnej w Polsce są: o Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 1410). o Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U nr 24 poz. 8 z późn. zm.). o Ustawa z r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402, ze zm.) oraz ustawa z r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. Nr 137, poz. 1300, ze zm.). o Ustawy o ratyfikacji międzynarodowych porozumień (Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o ratyfikacji Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych. Własność intelektualna i przemysłowa

4 legal.net akty międzynarodowe, których stroną jest Polska; Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., Polska podpisała Akt sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51)Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51 Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie (tzw. PCT) z dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 70, poz załącznik)Dz. U. z 1991 r. Nr 70, poz załącznik Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514) i Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 13, poz. 129)Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514Dz. U. z 2003 r. Nr 13, poz. 129 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, (Dz.U. L 336, s. 1) – tzw. porozumienie TRIPS (Polska od 2000 roku): Porozumienie strasburskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzone w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r.,Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., Porozumienie wiedeńskie ustanawiające międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków, sporządzone w Wiedniu dnia 12 czerwca 1973 r., Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjęte w Singapurze dnia 27 marca 2006r., Porozumienie haskie w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjęte w Genewie dnia 2 lipca 1999 r., Porozumienie z Locarno ustanawiające międzynarodową klasyfikację wzorów przemysłowych, podpisane w Locarno dnia 8 października 1968 r. Własność intelektualna i przemysłowa

5 legal.net akty prawne Unii Europejskiej: o dyrektywy WE dotyczące ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych; o Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego; o Rozporządzenie Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych; Własność intelektualna i przemysłowa

6 legal.net inne akty prawne, które w przyszłości mogą dotyczyć Polski: o dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych o ACTA (2006 roku, USA i Japonia), umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi, ustalająca standardy w walce z naruszeniami własności intelektualnej. Własność intelektualna i przemysłowa

7 legal.net Korzyści: uzyskanie prawa wyłącznego korzystania z danego rozwiązania; wkład do stanu światowej wiedzy i rozwoju poziomu twórczości technicznej; rozwój podmiotów gospodarczych; zabezpieczenie dobrego imienia firmy i jej prestiżu; zabezpieczenie przed mylącym oznaczaniem towarów; eliminacja nieuczciwych zachowań; korzyści ekonomiczne 9w tym podatkowe) z posiadania praw: możliwość udzielania licencji, sprzedaży praw; szybki i łatwy transfer nowej myśli technicznej; możliwość dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia praw wyłącznych; Własność intelektualna i przemysłowa

8 legal.net Wady: ujawnienie osobom trzecim własnych pomysłów (w przypadku wynalazków zasadniczo po 1,5 roku); umożliwienie tworzenia przez osoby trzecie rozwiązań pochodnych; długi czas oczekiwania na udzielenie prawa ochronnego; wysokie koszty wdrożenia ochrony, szczególnie na etapie zgłoszeń, w tym międzynarodowych; wysokie koszty i długi czas dochodzenia roszczeń; Własność intelektualna i przemysłowa

9 legal.net Przedmioty praw własności intelektualnych: patenty – myśl innowacyjna wyrażona w rozwiązaniu o charakterze technicznym ; wzory użytkowe - użyteczne i nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy; znaki towarowe – identyfikacja źródła pochodzenia towarów/usług; nazwa firmy (Firma) – nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą; wzory przemysłowe – wygląd produktu; „know-how” - wiedzę techniczna (technologiczna) z określonej dziedziny, tajemnice handlowe, organizacyjne; ustalone (utrwalone) w jakiejkolwiek postaci wytwory ludzkiej działalności twórczej o indywidualnym charakterze;inne, np. topografia układów scalonych, chronione nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficzne, tradycyjne specjalności, domeny internetowe; Własność intelektualna i przemysłowa

10 legal.net W zakresie własności przemysłowej: wynalazki (patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania - art. 24 pwp); ochrona trwa 20 lat, czas oczekiwania na patent ok. 4-5 lat, publikacja zgłoszenia po 18 miesiącach; Nowość oznacza, iż istotne cechy danego przedmiotu nie mogą być przed datą zgłoszenia w Urzędzie Patentowym podane do wiadomości powszechnej. Wynalazek powinien rozwiązywać jakiś problem. Najczęściej przyjmuje się, iż wynalazek posiada poziom wynalazczy, jeśli dane rozwiązanie nie jest oczywiste z punktu widzenia przeciętnego specjalisty z dziedziny, w której dokonany jest ten wynalazek. Można oczywiście przyjąć założenie, że skoro dotychczas nikt nie wpadł na ten pomysł, to oznacza, że nie był on oczywisty. Jednak należy pamiętać, iż przyczyny, dla których dane rozwiązanie może nie być stosowane są różne, np. z powodu nieopłacalności produkcji, na która może wpływać organizacja pracy (wydajność), która nie podlega opatentowaniu (nie jest przedmiotem produkcji). W tej kategorii chronimy istotne cechy rozwiązania. Własność intelektualna i przemysłowa

11 legal.net wzory użytkowe (wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci – art. 94 pwp); ochrona trwa 10 lat, czas oczekiwania na prawo ochronne ok. 3-5 lat, publikacja zgłoszenia po 18 miesiącach; Użyteczność wzoru sprowadza się do uzyskania określonego, zamierzonego przez twórcę efektu w zakresie produkcji lub korzystania ze wzoru. Może to być np. bardziej ergonomiczne stanowisko pracy (krzesło, biurko, itp.), nowy kształt szczotki (lepszy uchwyt, kształt „pasujący” do czyszczonego przedmiotu, itp.), nowy kształt spinki łączącej poszczególne części urządzenia. Oczywiście w przypadku, gdy dane rozwiązanie jest na tyle ciekawe i nieoczywiste, może być zgłoszone jako wynalazek. Rozwiązania typu: układy elektroniczne, substancje chemiczne, mieszaniny różnego rodzaju substancji z racji swojej „natury” nie mogą być nigdy wzorem użytkowym i są zgłaszane w kategorii wynalazku. Dotyczy to również tzw. sposobu (metody) uzyskiwania jakiegoś wytworu, efektu. W tej kategorii chronimy tylko te cechy, które odróżniają dany przedmiot od istniejących na rynku, ale zakres ochrony jest stosunkowo wąski, odnoszący się do określonej cechy użytkowej (np. kształt oparcia krzesła, a nie sam fakt pomysłu na przedmiot do siedzenia w postaci krzesła – taki pomysł byłby wynalazkiem – szczególnie dla japończyków, lecz wiele lat temu...) Własność intelektualna i przemysłowa

12 legal.net wzory przemysłowe (wzorem przemysłowym jest nowa i oryginalna, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania postać wytworu, przejawiająca się w szczególności w jego kształcie, właściwościach powierzchni, barwie, rysunku lub ornamencie, ale nie stanowi wzoru przemysłowego postać wytworu uwarunkowana wyłącznie względami technicznymi lub funkcjonalnymi – art. 102 pwp); ochrona trwa 25 lat i jest przyznawana z dniem zgłoszenia, jednakże jest ona „ujawniana” po ogłoszeniu o zgłoszeniu, czyli po około 6 miesiącach od daty zgłoszenia (obecnie, ze względu na opóźnienia UP ze wzorami zdobniczymi – poprzednikiem wzoru przemysłowego - okres ten to ponad 1,5 roku); Zastrzeżenia w tej kategorii dotyczą praktycznie wyglądu danego przedmiotu. Nie można jako wzór przemysłowy zastrzec jakichkolwiek cech funkcjonalnych (chyba, że wynikają one np. z właściwości powierzchni lub kształtu – np. bumerang, gdyby ktoś wcześniej na to nie wpadł...). W tej kategorii można chronić np. nowy wzór na talerzach, filiżankach – albo wspomnianym już bumerangu, np. pomalowanego w kwiatki - lub nowy ich kształt (bez wykazywania, że spełniają jakąś funkcję użyteczną). Własność intelektualna i przemysłowa

13 legal.net znaki towarowe (znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny, nadające się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy - art. 120 pwp); ochrona trwa 10 lat, czas oczekiwania na udzielenie prawa ochronnego ok. 1,5 roku, publikacja zgłoszenia po 3 miesiącach; Ochronie w tej kategorii podlega wizerunek znaku towarowego i znaków podobnych do niego. Własność intelektualna i przemysłowa

14 legal.net Pozostałe przedmioty własności intelektualnej: oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych; chroniona nazwa pochodzenia, kategoria produktów wytwarzanych w konkretnym regionie, miejscu, np. oscypek; chronione oznaczenie geograficzne, kategoria produktów związanych (wytwarzanych) z konkretnym regionem geograficznym, np. kiełbasa lisiecka, miód kurpiowski; gwarantowana tradycyjna specjalność – kategoria produktów chronionych ze względu na tradycyjny sposób produkcji, skład lub wykonanie, np. kiełbasa jałowcowa, myśliwska, miód pitny „dwójniak, trójniak” Własność intelektualna i przemysłowa

15 legal.net prawo autorskie – ogół praw przysługujących autorowi (twórcy) utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej, upoważniających autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowej. Ochrona bez żadnych formalności – programy komputerowe - w Europie chronione jako dzieła literackie na podstawie konwencji berneńskiej (Akt paryski z dnia 24 lipca 1971 r.); Własność intelektualna i przemysłowa

16 legal.net Dziękuję za uwagę. Za chwilę kolejna część prezentacji. Własność intelektualna i przemysłowa

17 legal.net Przedmiot prawa autorskiego Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia („utwór”) – art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. PAMIĘTAJ! Nie wszystko co zostanie stworzone przez człowieka uznaje się za „utwór” objęty prawami autorskimi. Własność intelektualna i przemysłowa

18 legal.net Zabezpieczenie praw autorskich przez przedsiębiorcę. Nabycie praw autorskich do utworów stworzonych przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Przeniesienie praw autorskich do utworów stworzonych przez osoby zatrudnione na podstawie innych umów. Własność intelektualna i przemysłowa

19 legal.net Know-how Pojęcie know-how odnosi się do pakietu nieopatentowanych informacji, wiedzy i umiejętności, wynikających z doświadczenia i badań, które są niejawne, są istotne i dają się precyzyjnie zidentyfikować i opisać. Ochrona prawna przysługuje tylko takiemu know-how, które decyzją przedsiębiorcy nie zostało publicznie ujawnione. Własność intelektualna i przemysłowa

20 legal.net Zabezpieczenie know-how identyfikacja informacji i wiedzy, które powinny podlegać ochronie w postaci spisu; wdrażanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych oraz procedur służących zachowaniu know-how przedsiębiorcy w tajemnicy; klauzule i umowy o zachowaniu poufności; monitorowania działań konkurencji – identyfikacja ewentualnych naruszeń. Własność intelektualna i przemysłowa

21 legal.net Dziękuję za uwagę. Za chwilę kolejna część prezentacji Własność intelektualna i przemysłowa

22 legal.net Naruszenie praw własności intelektualnej i przemysłowej – działania, które stanowią bezprawne wkroczenie w zakres cudzych praw wyłącznych z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej. Własność intelektualna i przemysłowa

23 legal.net Naruszenie patentu – korzystanie z wynalazku, bez zgody uprawnionego lub upoważnienia ustawowego, w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegające na: wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu do tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem Naruszenie a zakres praw z patentu: przedmiotowy zakres patentu naruszenie wszystkich lub części zastrzeżeń Własność intelektualna i przemysłowa

24 legal.net Naruszenie prawa ochronnego na wzór użytkowy - korzystanie z wzoru użytkowego, bez zgody uprawnionego lub upoważnienia ustawowego, w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegające na: wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu do tych celów produktu będącego przedmiotem wzoru użytkowego Własność intelektualna i przemysłowa

25 legal.net Naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego – korzystanie z wzoru przemysłowego, bez zgody uprawnionego lub upoważnienia ustawowego, w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegające na: wytwarzaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, imporcie, eksporcie lub używaniu wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowaniu takiego wytworu dla takich celów. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego obejmuje każdy wzór, który na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia, przy czym bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego ogranicza się do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie. Własność intelektualna i przemysłowa

26 legal.net Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy - bezprawne używanie w obrocie gospodarczym: znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego Własność intelektualna i przemysłowa

27 legal.net Naruszenie prawa do uzyskania prawa wyłącznego: zgłoszenie cudzego wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego przez osobę nieuprawnioną uzyskanie tytułu ochronnego przez osobę nieuprawnioną uniemożliwienie uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji Własność intelektualna i przemysłowa

28 legal.net Naruszenie praw autorskich majątkowych - podjęcie działań wkraczających w zakres monopolu eksploatacyjnego do konkretnego utworu, bez zgody uprawnionego lub zezwolenia wynikającego z ustawy. Monopol autorski: każda czynność faktyczna odnosząca się do utworu; przykładowe sposoby eksploatacji utworu: utrwalanie i zwielokrotnianie (reprodukcję) utworu, prawo wprowadzania do obrotu egzemplarzu utworu, publiczne postaci rozpowszechniania utworu w inny sposób aniżeli poprzez obrót egzemplarzami utworu, w tym publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Własność intelektualna i przemysłowa

29 legal.net Naruszenie praw własności intelektualnej i przemysłowej: bezpośrednie pośrednie Własność intelektualna i przemysłowa

30 legal.net System ochrony praw wyłącznych z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej: ochrona ex ante – prewencyjna przed naruszeniem ochrona ex post – po naruszeniu Własność intelektualna i przemysłowa

31 legal.net Środki ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej: środki ochrony administracyjnej środki ochrony karnej środki ochrony cywilnej Własność intelektualna i przemysłowa

32 legal.net Zasady odpowiedzialności cywilnej: obiektywna odpowiedzialność niezależna od zawinienia, dobrej lub złej wiary, które mają znaczenie jedynie na zakres odpowiedzialności. Własność intelektualna i przemysłowa

33 legal.net Roszczenia z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej: zaniechanie naruszania, wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, naprawienie wyrządzonej szkody: 1.na zasadach ogólnych albo 2.poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z przedmiotu własności przemysłowej ogłoszenie wyroku lub informacji o nim informacyjne Własność intelektualna i przemysłowa

34 legal.net Roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich: zaniechanie naruszania usuniecie skutków naruszenia naprawienie szkody: 1.na zasadach ogólnych albo 2.poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu; wydanie uzyskanych korzyści ogłoszenie oświadczenia lub wyroku zapłatę na rzecz Funduszu Promocji Twórczości informacyjne Własność intelektualna i przemysłowa

35 legal.net Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej: przedawnienie sąd właściwy ciężar dowodu postępowanie zabezpieczające Własność intelektualna i przemysłowa

36 legal.net Transfer własności intelektualnej i przemysłowej: czynności prawne dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej obejmujące: czynności rozporządzające, polegające na przeniesieniu tych praw, np. sprzedaż czynności upoważniające do korzystania z przedmiotów tych praw – licencje czynności obciążenia praw, np. zastaw Własność intelektualna i przemysłowa

37 legal.net Umowy służące obrotowi własności intelektualną i przemysłową: umowy o dokonanie lub realizację projektu wynalazczego lub dzieła umowy licencyjne umowy know-how umowy przeniesienia prawa umowy o wspólności prawa umowy obciążenia praw inne umowy, w tym franszyza, leasing Własność intelektualna i przemysłowa

38 legal.net Umowy licencyjne: przedmiot umów rodzaje umów: 1.pasywne i aktywne 2.wyłączne i niewyłączne 3.pełne i ograniczone 4.wyraźne i dorozumiane 5.szczególne rodzaje licencji: sublicencja, licencja otwarta, licencja dorozumiana, przymusowa forma: 1.prawa własności przemysłowej: pisemna pod rygorem nieważności 2.prawo autorskie: - licencja wyłączna – forma pisemna pod rygorem nieważności - licencja niewyłączna – forma dowolna znaczenie wpisu w rejestrze UP RP Własność intelektualna i przemysłowa

39 legal.net Umowy know-how przedmiot umów rodzaje umów forma Własność intelektualna i przemysłowa

40 legal.net Umowy przeniesienia prawa: przedmiot umów: 1.umowy przenoszące patent, prawo ochronne, prawo z rejestracji, prawa autorskie 2.umowy przenoszące prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji rodzaje umów: sprzedaż, zamiana, darowizna forma: pisemna pod rygorem nieważności przeniesienie praw własności przemysłowej skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu do rejestru Własność intelektualna i przemysłowa

41 legal.net Umowy obciążenia praw własności intelektualnej i przemysłowej zastaw na prawach 1.zwykły 2.rejestrowy użytkowanie Własność intelektualna i przemysłowa

42 legal.net Inne umowy dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej: leasing franszyza Własność intelektualna i przemysłowa

43 Dziękuję za uwagę Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k. ul. Grudziądzka Toruń Tel Fax


Pobierz ppt "Www.ostrowski- legal.net KANCELARIA OSTROWSKI I WSPÓLNICY Własność intelektualna i przemysłowa - czym jest i jak ją zabezpieczyć ? Bydgoszcz, marzec 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google