Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium TAIEX, KIG i OHIM Warszawa, 28 listopada 2006 r. Znaki towarowe i wzory przemysłowe w Polsce Działania polskich władz umożliwiające uzyskanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium TAIEX, KIG i OHIM Warszawa, 28 listopada 2006 r. Znaki towarowe i wzory przemysłowe w Polsce Działania polskich władz umożliwiające uzyskanie."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium TAIEX, KIG i OHIM Warszawa, 28 listopada 2006 r. Znaki towarowe i wzory przemysłowe w Polsce Działania polskich władz umożliwiające uzyskanie ochrony Bartosz Krakowiak Polska Izba Rzeczników Patentowych

2 2 Znak towarowy i marka Znak towarowy - oznaczenie, którego funkcją jest odróżnianie towarów/usług jednego przedsiębiorstwa od towarów/usług innych przedsiębiorstw Marka- wizerunek produktu/usługi lub przedsiębiorcy; sposób ich postrzegania przez klientów - zakorzeniona w świadomości klienteli więź z produktem/usługą lub z przedsiębiorcą - środek identyfikacji produktu/usługi lub przedsiębiorcy (kod komunikacyjny) Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

3 3 Cel i istota ochrony znaków chroniąc znak towarowy, nie chronimy oznaczenia jako takiego, ale więź klienta z danym produktem lub firmą chroniąc znak towarowy, nie chronimy oznaczenia jako takiego, ale więź klienta z danym produktem lub firmą chroniąc znak towarowy, chronimy naszą klientelę (klientów przywiązanych do nas, do naszego produktu lub usługi) chroniąc znak towarowy, chronimy naszą klientelę (klientów przywiązanych do nas, do naszego produktu lub usługi) dzięki znakom towarowym jesteśmy rozpoznawalni i odróżniamy się od konkurencji, a zarazem chronimy się przed jej zakusami (np. przed odebraniem części klienteli przez podszywanie się pod nasze oznaczenia) dzięki znakom towarowym jesteśmy rozpoznawalni i odróżniamy się od konkurencji, a zarazem chronimy się przed jej zakusami (np. przed odebraniem części klienteli przez podszywanie się pod nasze oznaczenia) chroniąc znak towarowy, chronimy również nasze inwestycje związane z danym produktem, a nawet z całością naszej działalności (znak towarowy - dobro naszego przedsiębiorstwa o wartości majątkowej) chroniąc znak towarowy, chronimy również nasze inwestycje związane z danym produktem, a nawet z całością naszej działalności (znak towarowy - dobro naszego przedsiębiorstwa o wartości majątkowej) Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

4 4 Co może być znakiem towarowym? Wszystko, co może identyfikować i wyróżniać nasze towary i usługi, a zarazem może zostać przedstawione w sposób graficzny wyrazy (nazwa przedsiębiorstwa, nazwa konkretnego towaru/usługi lub ich serii, slogan, hasło) wyrazy (nazwa przedsiębiorstwa, nazwa konkretnego towaru/usługi lub ich serii, slogan, hasło) wyrazy z grafiką (czcionka, kolorystyka, elem. graf.) wyrazy z grafiką (czcionka, kolorystyka, elem. graf.) rysunki i ornamenty (logo, etykieta) rysunki i ornamenty (logo, etykieta) kompozycje kolorystyczne (także pojedynczy kolor lub zestawienie dwóch kolorów) kompozycje kolorystyczne (także pojedynczy kolor lub zestawienie dwóch kolorów) formy przestrzenne (kształt towaru lub opakowania) formy przestrzenne (kształt towaru lub opakowania) melodie i in. sygnały dźwiękowe melodie i in. sygnały dźwiękowe inne (znaki ruchowe, pozycyjne, zapachowe, smakowe) inne (znaki ruchowe, pozycyjne, zapachowe, smakowe) Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

5 5 Wybór formy i zakresu ochrony Konieczność wstępnego określenia naszych potrzeb i możliwości oraz terytorialnego zakresu obecnej i przewidywanej działalności Terytorialność ochrony - znak chroniony tylko w odniesieniu do tego terytorium, gdzie rejestracja tylko terytorium RP - zgłoszenie w UP RP tylko terytorium RP - zgłoszenie w UP RP cała UE lub jej znaczna część - zgłoszenie w OHIM cała UE lub jej znaczna część - zgłoszenie w OHIM terytorium kilku państw (w UE lub poza) - tzw. rejestracja międzynarodowa lub zgłoszenia w poszczególnych państwach terytorium kilku państw (w UE lub poza) - tzw. rejestracja międzynarodowa lub zgłoszenia w poszczególnych państwach Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

6 6 Zgłoszenie znaku w UP RP podanie: dane zgłaszającego, określenie znaku towarowego (odbitki), wskazanie towarów i usług (z podziałem na klasy) podanie: dane zgłaszającego, określenie znaku towarowego (odbitki), wskazanie towarów i usług (z podziałem na klasy) opłaty za zgłoszenie (500 zł do 3 klas; 100 zł za każdą następną klasę) opłaty za zgłoszenie (500 zł do 3 klas; 100 zł za każdą następną klasę) opłaty okresowe (350 zł do 3 klas; 400 zł za każdą następną klasę) opłaty okresowe (350 zł do 3 klas; 400 zł za każdą następną klasę) pełne badanie przez UP RP (przesłanki bezwzględne i względne) pełne badanie przez UP RP (przesłanki bezwzględne i względne) całość procedury lata (ale najważniejsze: zagwarantowanie sobie pierwszeństwa) całość procedury lata (ale najważniejsze: zagwarantowanie sobie pierwszeństwa) Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

7 7 Prawo ochronne prawo wyłącznego używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym (tj. w sposób zarobkowy lub zawodowy), dla określonych towarów i/lub usług, na całym obszarze RP prawo wyłącznego używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym (tj. w sposób zarobkowy lub zawodowy), dla określonych towarów i/lub usług, na całym obszarze RP wyłączność rozciąga się zarówno na znaki towarowe identyczne, jak i znaki myląco podobne wyłączność rozciąga się zarówno na znaki towarowe identyczne, jak i znaki myląco podobne czas trwania prawa - 10 lat od daty zgłoszenia z możliwością przedłużania na kolejne okresy 10- letnie czas trwania prawa - 10 lat od daty zgłoszenia z możliwością przedłużania na kolejne okresy 10- letnie możliwość udzielenia licencji osobom trzecim możliwość udzielenia licencji osobom trzecim Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

8 8 Najsilniejsza ochrona, gdy rejestracja pewność (uprzednia weryfikacja wszystkich przesłanek ochrony przez UP RP) pewność (uprzednia weryfikacja wszystkich przesłanek ochrony przez UP RP) względy psychologiczne i dowodowe (wpis do Rejestru Znaków Towarowych, świadectwo ochronne) względy psychologiczne i dowodowe (wpis do Rejestru Znaków Towarowych, świadectwo ochronne) możliwość posługiwania się symbolem ® (wcześniej ewentualnie ) możliwość posługiwania się symbolem ® (wcześniej ewentualnie ) Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

9 9 Znaki towarowe wspólne Wspólny znak towarowy - organizacja powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców / prawo ochronne na znak przeznaczony do używania przez organizację i zrzeszone podmioty Wspólny znak towarowy gwarancyjny - organizacja, która sama znaku nie używa / prawo ochronne na znak przeznaczony do używania przez przedsiębiorców stosujących się do zasad przyjętych w regulaminie znaku i podlegających w tym zakresie kontroli organizacji Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

10 10 Zakres ochrony - towary i usługi Zasada specjalizacji - ochrona co do zasady tylko w stosunku do towarów/usług, w odniesieniu do których znak zgłoszony/zarejestrowany oraz towarów/usług podobnych Rola zgłaszającego (rzecznika patentowego) przy formułowaniu wykazu towarów i usług: określenia i systematyka zgodne z klasyfikacją nicejską określenia i systematyka zgodne z klasyfikacją nicejską zakres ochrony jak najszerszy, a zarazem odpowiadający naszej rzeczywistej działalności zakres ochrony jak najszerszy, a zarazem odpowiadający naszej rzeczywistej działalności wykaz nie ponad potrzeby (koszty i obowiązek używania zarejestrowanego znaku) wykaz nie ponad potrzeby (koszty i obowiązek używania zarejestrowanego znaku) Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

11 11 Rzecznik patentowy świadczenie pomocy w sprawach własności przemysłowej (uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie i dochodzenie praw do: wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych i in.; zwalczanie nieuczciwej konkurencji) świadczenie pomocy w sprawach własności przemysłowej (uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie i dochodzenie praw do: wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych i in.; zwalczanie nieuczciwej konkurencji) pełnomocnik przed UP RP, sądami administracyjnymi i cywilnymi oraz innymi organami w w/w sprawach pełnomocnik przed UP RP, sądami administracyjnymi i cywilnymi oraz innymi organami w w/w sprawach reprezentowanie klientów przed OHIM (znaki i wzory wspólnotowe) oraz Europejskim Urzędem Patentowym (patenty europejskie) reprezentowanie klientów przed OHIM (znaki i wzory wspólnotowe) oraz Europejskim Urzędem Patentowym (patenty europejskie) Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

12 12 Wzór przemysłowy Wzór przemysłowy - nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części Funkcja: ochrona wyglądu zewnętrznego produktu lub jego opakowania przed naśladownictwem / nie ochrona przed wprowadzaniem w błąd co do pochodzenia produktu (znaki towarowe) / nie ochrona cech technicznych lub użytkowych (wynalazki i wzory użytkowe) Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

13 13 Czego może dotyczyć wzór? kształty wytworu (produktu lub opakowania) kształty wytworu (produktu lub opakowania) cechy linii lub konturów cechy linii lub konturów struktura lub materiał wytworu struktura lub materiał wytworu kolorystyka kolorystyka ornamentacja ornamentacja inne inne Części składowe - tylko, jeżeli są widoczne podczas zwykłej eksploatacji produktu i mogą być przedmiotem samodzielnego obrotu Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

14 14 Podstawowe wymogi wzoru Nowość - przed zgłoszeniem do UP RP wzór nie może zostać udostępniony publicznie np. przez zastosowanie, wystawienie lub jakiekolwiek inne ujawnienie osobom z branży (gdziekolwiek na świecie - nowość światowa) Indywidualny charakter - wzór musi się wystarczająco odróżniać od innych, wcześniej ujawnionych wzorów (odmienne ogólne wrażenie na zorientowanym użytkowniku) Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

15 15 Zgłoszenie wzoru w UP RP zgłoszenie: podanie z danymi zgłaszającego, materiał ilustracyjny (rysunki, fotografie, próbki materiału), opis ujawniający istotę wzoru zgłoszenie: podanie z danymi zgłaszającego, materiał ilustracyjny (rysunki, fotografie, próbki materiału), opis ujawniający istotę wzoru do 10 odmian wzoru w jednym zgłoszeniu (wspólne cechy istotne) do 10 odmian wzoru w jednym zgłoszeniu (wspólne cechy istotne) opłata za zgłoszenie (300 zł) opłata za zgłoszenie (300 zł) opłaty okresowe (400 zł/1000 zł/2000 zł/3000 zł/4000 zł) opłaty okresowe (400 zł/1000 zł/2000 zł/3000 zł/4000 zł) badanie przez UP RP jedynie prawidłowości samego zgłoszenia; brak pełnego badania pod kątem spełnienia wszystkich wymogów ustawowych badanie przez UP RP jedynie prawidłowości samego zgłoszenia; brak pełnego badania pod kątem spełnienia wszystkich wymogów ustawowych szybkość postępowania (kilka miesięcy) szybkość postępowania (kilka miesięcy) Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

16 16 Prawo z rejestracji prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w obrocie gospodarczym (tj. w sposób zarobkowy lub zawodowy) na całym obszarze RP prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w obrocie gospodarczym (tj. w sposób zarobkowy lub zawodowy) na całym obszarze RP wyłączność rozciąga się na wzory identyczne i takie, które na zorientowanym użytkowniku wywierają jednakowe ogólne wrażenie (bez względu na ryzyko wprowadzenia w błąd) wyłączność rozciąga się na wzory identyczne i takie, które na zorientowanym użytkowniku wywierają jednakowe ogólne wrażenie (bez względu na ryzyko wprowadzenia w błąd) czas trwania prawa - 25 lat od daty zgłoszenia, podzielone na okresy 5-letnie czas trwania prawa - 25 lat od daty zgłoszenia, podzielone na okresy 5-letnie możliwość udzielenia licencji osobom trzecim możliwość udzielenia licencji osobom trzecim Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

17 Dziękuję za uwagę! Kontakt: tel.: (0-22)


Pobierz ppt "Seminarium TAIEX, KIG i OHIM Warszawa, 28 listopada 2006 r. Znaki towarowe i wzory przemysłowe w Polsce Działania polskich władz umożliwiające uzyskanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google