Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość Wykład 8 Dr Krzysztof Jonas. Ustalanie wyniku finansowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość Wykład 8 Dr Krzysztof Jonas. Ustalanie wyniku finansowego."— Zapis prezentacji:

1 Rachunkowość Wykład 8 Dr Krzysztof Jonas

2 Ustalanie wyniku finansowego.

3 Wynik finansowy ustala się: - ewidencyjnie (rzeczywiste) - sprawozdawczo (prezentacja) - statystyczne (prezentacja) - segmentowe (prezentacja)

4 Ustalanie wyniku finansowego. Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego. Wynik finansowy Koszty działalności podstawowejPrzychody ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług, materiałów Pozostałe koszty operacyjnePozostałe przychody operacyjne Koszty finansowePrzychody finansowe Straty nadzwyczajneZyski nadzwyczajne Podatek dochodowy

5 Ustalanie wyniku finansowego Podatek dochodowy występuje jako: - zaliczka na podatek dochodowy (w ciągu roku) - podatek należny (po zakończonym roku) Ustalony podatek należny konfrontuje się z sumą zaliczek zapłaconych w ciągu roku i w ten sposób ustala się kwotę: - nadpłaty - do zapłaty

6 Ustalanie wyniku finansowego. Sprawozdawcze ustalanie wyniku finansowego. Rachunek zysków i strat: - wariant porównawczy - wariant kalkulacyjny Sprawozdania różnią się podejściem do kosztów działalności podstawowej. Wariant porównawczy oparty jest o układ rodzajowy kosztów. Wariant kalkulacyjny oparty jest o układ podmiotowy kosztów.

7 Ustalanie wyniku finansowego. Wybór wariantu rachunku zysków i strat jest dokonywany przez zarządzającego jednostką – zależy od tego kształt ewidencji i planu kont

8 Struktura rachunku zysków i strat Wynik ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i materiałów - Koszty działalności podstawowej Wynik z działalności operacyjnej Wynik ze sprzedaży + Pozostałe przychody operacyjne - Pozostałe koszty operacyjne Wynik z działalności gospodarczej Wynik z działalności operacyjnej + Przychody finansowe - Koszty finansowe

9 Struktura rachunku zysków i strat. Zysk brutto Wynik z działalności gospodarczej + Zyski nadzwyczajne - Straty nadzwyczajne Zysk netto Zysk brutto - Podatek dochodowy

10 R. z. i s. – wariant porównawczy Warianty rachunku zysków i strat różnią się segmentem działalności podstawowej. W wariancie porównawczym przychodom przeciwstawia się koszty poniesione w okresie sprawozdawczym. W wariancie kalkulacyjnym przychodom przeciwstawia się koszty dotyczące okresu sprawozdawczego. Dlatego też w wariancie porównawczym należy koszty poniesione w okresie przekształcić do kosztów dotyczących danego okresu.

11 R. z. i s. – wariant kalkulacyjny A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanym I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)

12 R. z. i s. – wariant kalkulacyjny. D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D - E) G. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)

13 R. z. i s. – wariant kalkulacyjny J. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne K. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)

14 R. z. i s. – wariant kalkulacyjny. M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. -M.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne N. Zysk (strata) brutto (L ± M) O. Podatek dochodowy P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R. Zysk (strata) netto (N – O - P)

15 Ustalanie wyniku finansowego Segmentowe ustalanie wyniku finansowego. Segment działalnościPrzychodyKosztyWynik Podstawowa działalność operacyjna1.000700300 Pozostała działalność operacyjna400300100 Działalność finansowa20015050 Zdarzenia nadzwyczajne100300-200 Zysk bruttoxxxxxxxxxxxxxxxxx250 Podatek dochodowyxxxxxxxxxxxxxxxxx47,5 Zysk nettoxxxxxxxxxxxxxxxxx202,5

16 Podział wyniku finansowego Podział zysku – konto „Rozliczenie WF” Dokonuje się na podstawie uchwał: - w spółkach prawa handlowego – ogólne zgromadzenie akcjonariuszy lub udziałowców - w przedsiębiorstwach państwowych – samorząd załogi - w spółdzielni – walne zgromadzenie członków - w spółkach komandytowych, jawnych i cywilnych – decyzja właścicieli

17 Podział wyniku finansowego Wynik finansowy można podzielić na: - w spółkach prawa handlowego – dywidendy, i wypłaty, kapitał zapasowy i rezerwowy - w przedsiębiorstwach państwowych – nagrody i premie, fundusz przedsiębiorstwa - w spółdzielniach – dywidendy członkowskie, cele rozwojowe (fundusz zasobowy) i inne - w spółkach komandytowych, jawnych i cywilnych – inwestycje, wypłaty dla właścicieli

18 I to by było na tyle


Pobierz ppt "Rachunkowość Wykład 8 Dr Krzysztof Jonas. Ustalanie wyniku finansowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google