Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korekty kosztów i przychodów Reklasyfikacja przychodów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korekty kosztów i przychodów Reklasyfikacja przychodów."— Zapis prezentacji:

1 Korekty kosztów i przychodów Reklasyfikacja przychodów

2 Dominujący rodzaj działalności Działalność podstawowa jednostki Dominującej jest działalnością produkcyjną W RZiS przychody ze sprzedaży produktów *Sprzedaż produktów poza grup wykazuje jednostka Zależna – w rachunku zysków i strat wykazuje przychody ze sprzedaży towarów

3 Reklasyfikacja przychodów 1.Eliminacja przychodów i kosztów przychody ze sprzedaży D i wartość sprzedanych towarów (Z) 2.Reklasyfikacja w łącznych danych – przeniesienie z pozycji przychody ze sprzedaży towarów do pozycji - Przychody ze sprzedaży produktów

4 Korekty niezrealizowanych zysków W zapasach, W środkach trwałych, W wartościach niematerialnych i prawnych Wpływ na kapitał mniejszości

5 Informacje o zapasach z zakupów wewnętrznych Wartość zapasów z zakupów wewnętrznych na dzień bilansowy, Wysokość stosowanej marży przez jednostkę sprzedającą: a)Marża w stosunku do kosztu wytworzenia Zn = (A x %m)/ (100%+%m) b) Marża liczona od przychodu Zn = A x %m

6 Zestawienie korekt PozycjeKorekty bilansuAktywaPasywa - Zapasy, np. materiały, towary - Zysk (strata) (-) Pozycja rachunku zysków i stratKosztyPrzychody * Wariant kalkulacyjny - Koszt wytworzenia sprzedanych produktów - Wartość sprzedanych towarów i materiałów ++++ *Wariant porównawczy - Zmiana stany produktów lub poszczególne pozycje kosztów rodzajowych - Wartość sprzedanych towarów i materiałów ++++ (-) Pozycja rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) ZwiększeniaZmniejszenia - Zysk (strata) nettoX - Zmiana stanu zapasówX

7 Zadanie Grupa KOS SA składa się z trzech spółek: 1.KOS SA produkuje wyroby W11, W12, W13 które u odbiorcy są materiałami lub towarami 2.ROS SA prowadzi działalność handlową, zaopatruje jednostki z grupy i sprzedaje ich produkty, 3.FOS sp. z o.o produkuje wyroby W14, W15, które u odbiorcy są półfabrykatami lub towarami 4.Spółki grupy dokonują transakcji kupna sprzedaży wewnętrznych oraz towarów spoza grupy

8 Realizowane marże W11- 15% W12- 15,5% W13 – 16% W14- 12% W15 – 13,5% T21 – 10% T22- 12,5% T23- 13%

9 Stan zapasów z dostaw wewnętrznych Materiały 149678,- *Towary 11 - 28 354,- 11- 110724,- 12 - 7158,- 13- 7182,- 15- 19866,- 14- 24554,- 21- 94300,- Półfabrykaty 14- 31330,- 15- 24896,-

10 Wartość korekt niezrealizowanego zysku W materiałach 15 971,82 W pólfabrykatach 6317,99 W towarach 18063,67 Korekty pozycji zapasów wg wyliczeń/ Zysk netto 40353,48 RZiS –Kwsp 22289,81 (mat.+półf.); Wartość sprzedanych towarów 18063,67

11 Różnice przejściowe Wyłączenie niezrealizowanego zysku powoduje powstanie różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową a podatkową aktywów ( WP > WB) Powstają - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

12 Odroczony podatek Niezrealizowane zyski X stawka podatku 40353,48 x 19% = 7667,16 Korekta DT Aktywa z tytułu odroczonego podatku CT Zysk netto

13 Niezrealizowane straty Powstaje dodatnia różnica przejściowa W dokumentacji konsolidacyjnej i skonsolidowanym sprawozdaniu należy ująć rezerwę z tytułu odroczonego podatku Korekty w RZiS pozycji podatek dochodowy Korekty w rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

14 Niezrealizowane zyski a kapitał mniejszości W zależności od kierunku sprzedaży, korekta niezrealizowanego zysku zawartego w zapasach może wpływać na ustalenie wartości udziału w zyskach przypisywanych udziałowcom mniejszościowym


Pobierz ppt "Korekty kosztów i przychodów Reklasyfikacja przychodów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google