Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program „Przedsiębiorcza klasa”- ewaluacja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program „Przedsiębiorcza klasa”- ewaluacja"— Zapis prezentacji:

1 Program „Przedsiębiorcza klasa”- ewaluacja
Przygotowała: Ewa Norkowska Wrocław 2015

2 Celem ewaluacji było: sprawdzenie stopnia realizacji zakładanych celów i rezultatów Programu „Przedsiębiorcza klasa”; określenie poziomu satysfakcji z uczestnictwa w Programie. Przyjęto następujące kryteria badawcze: Użyteczność rozumiana jako możliwość kreowania umiejętności ucznia. Skuteczność rozumiana jako możliwość wykorzystania wyników badania do oceny, do jakiego stopnia cele Programu zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte.

3 Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem następujących metod badawczych:
ankietowanie - kwestionariusz ankiety dla: nauczyciela realizującego projekt, dla uczniów na początku i po zakończeniu działań w projekcie; analiza dokumentacji - programy projektów edukacyjnych.  Badaniem objęto: nauczycieli szkól uczestniczących w Programie „Przedsiębiorcza klasa”, uczniów biorących udział w Programie.

4 Trochę danych W Programie „Przedsiębiorcza klasa” uczestniczyło 729 uczniów. Ewaluację przeprowadziło 14 z 15 szkół realizujących projekty. Na pytania badawcze postawione w ankiecie na początku Programu odpowiedziało 465 osób (co stanowi 63,8% uczestników Programu). Po zakończeniu Programu ankiety wypełniło 421 uczniów, co stanowi 57,8% wszystkich uczestników projektów. Ankietę dla nauczycieli wypełniły 54 osoby. Projekt realizowali nauczyciele różnych specjalności: bibliotekarz, plastyk, nauczyciel świetlicy, psycholog szkolny, historyk, nauczyciel języka niemieckiego, matematyk, nauczyciel przyrody, polonista, wychowawca, nauczyciel terapii pedagogicznej, fizyk, informatycy, nauczyciel techniki, katecheta, edukacji dla bezpieczeństwa.

5 Ankiety dla uczniów Na początku Programu Na końcu Programu
Czego oczekujesz po udziale w projekcie „Przedsiębiorcza klasa”? Czy projekt „Przedsiębiorcza klasa” spełnił Twoje oczekiwania? Wskaż swoje umiejętności, które pozwolą Ci dobrze realizować zadania w projekcie. Wskaż swoje umiejętności, które rozwinęłaś/rozwinąłeś w trakcie realizacji projektu. Czy obecnie uważasz, że mogłabyś/mógłbyś samodzielnie lub w grupie podjąć się przygotowania i zrealizowania małego przedsięwzięcia gospodarczego? Co wynikające z udziału w projekcie uznajesz dla siebie za najcenniejsze? Jak oceniasz swoje zaangażowanie w działania projektowe?

6 Czego oczekujesz po udziale w projekcie „Przedsiębiorcza klasa”?
Najwięcej uczniów oczekiwało, że po udziale w projekcie staną się bardziej przedsiębiorczy (55 wskazań). 51 osób liczyło na poszerzenie wiedzy (głównie ekonomicznej), nabycie nowych umiejętności i doświadczeń (np. planowanie, organizowanie, negocjowanie, osiąganie zamierzonego celu, zarządzanie) lub doskonalenie posiadanych już umiejętności (głównie w obszarze technologii informacyjnej i komunikacyjnej). 34 osoby chciałyby nauczyć się, uczestnicząc w Programie, jak założyć i prowadzić własną firmę. 42 uczniów (9% badanych) przystępujących do udziału w Programie „Przedsiębiorcza klasa” nie miało sprecyzowanych oczekiwań.

7 Umiejętności uczniów na początku i końcu Programu „Przedsiębiorcza klasa”

8 Czy obecnie uważasz, że mogłabyś/mógłbyś samodzielnie lub w grupie podjąć się przygotowania i zrealizowania małego przedsięwzięcia gospodarczego?

9 Uzasadnienie do odpowiedzi „tak”
Na początku Programu Ilość wskazań Na końcu Programu jestem pomysłowa i kreatywna 38 bo nauczyłam się oszczędzać pieniądze i być przedsiębiorczym 7 tylko w grupie 6 bo umiem współpracować w grupie 50 osiągam cel, który sobie wyznaczę 12 bo wiem, że trzeba to najpierw zaplanować, wiem na czym to polega 3 potrafię porozumieć się z innymi 11 nabyłam/em umiejętności, które mi to ułatwią 2 jestem odpowiedzialna/y 4 stałam/em się zorganizowany i wytrwały 1 lubię współpracować umiem negocjować jestem samodzielna/y bo wiem i umiem więcej 47 lubię podejmować wyzwania w grupie tak, praca w grupie daje lepsze efekty, każdy jest za coś odpowiedzialny 27 jestem przedsiębiorcza/y 24 jestem pomysłowa/y 40 umiem pracować w grupie 14 to ciężka praca, ale skoro raz się udało, to można znowu spróbować lubię podejmować ryzyko łatwo nawiązuję kontakty bo mam jakieś doświadczenie 33 umiem motywować ludzi prowadzę już szkolny sklepik w tym zespole mogę osiągnąć każdy cel 5 jestem samodzielny, pewny siebie 18

10 Uzasadnienie do odpowiedzi „nie”
Na początku Programu Ilość wskazań Na końcu Programu mam za mało wiedzy i doświadczenia, aby temu podołać 35 nie umiem podejmować ryzyka 1 nie jestem gotowa/y do zrealizowania małego przedsięwzięcia gospodarczego. 2 sam/a nie, nie umiem pracować samodzielnie nie umiem kierować grupą. nie umiem przemawiać i negocjować nie mam motywacji do tego typu działań 10 bo nie wiem, czy by mi wyszło nie potrafię wybrać określonego kierunku swoich działań, nie mam pomysłu nie mam umiejętności wolę czekać, aż ktoś mi zaproponuje jakieś konkretne cele i przydzieli zadania bo nie jestem samodzielna/y boję się ryzyka i odpowiedzialności 16 trzeba dużych środków 6 nie mam doświadczenia 4 brak mi pomysłów 3 sam/a sobie nie poradzę, wolałabym w grupie jest to dla mnie za trudne 8 to dla mnie zbyt trudne jestem za młoda/y i nie mam doświadczenia 17 będę dopiero się tego uczyć potrzebna jest pomoc dorosłych nie umiem pracować w grupie brak mi pewności siebie

11 Co w Programie uznajesz za najcenniejsze? U
Co w projekcie było najbardziej rozwijające dla uczniów? N współpraca (praca) w grupie 111 podejmowanie samodzielnych decyzji - możliwość planowania i realizacji zadań, umiejętności organizatorskie 12 poprawa relacji z rówieśnikami, dobra zabawa, możliwość zaprezentowania się przed rodziną i środowiskiem lokalnym 28 odpowiedzialność za podejmowane działania, obowiązek terminowego wywiązywania się z zaplanowanych działań 4 wzrost odpowiedzialności 24 poznanie i akceptacja swoich mocnych i słabych stron, uświadomienie posiadanych możliwości 3 podejmowanie decyzji i ryzyka, wiara w sukces 2 udział w warsztatach zdobycie wiedzy i nowych doświadczeń 31 działanie w grupie 7 rozwój zainteresowań pełnienie różnych ról zawodowych rozwinięcie nowych umiejętności, w tym biznesowych (np. planowanie, negocjowanie, co może polepszyć przyszłe życie 65 nabywanie pewności w miarę realizacji kolejnych działań (znajomość słownictwa, wiedza ekonomiczna) – wzrost świadomości w zakresie przedsiębiorczości poznanie nowych ludzi (ludzi sukcesu), poznanie pracy różnych firm i instytucji, procesu produkcyjnego i pracy jaką trzeba w to włożyć 79 treści i działania, których zazwyczaj nie ma na lekcjach, wykonywane zadania nie były przymusowe i nie podlegały ocenie 5 nie było podziału na prace w zależności od płci – każdy mógł wykonywać wszystkie zadania (znalazł coś dla siebie) 1 możliwość uczestnictwa w wycieczkach 39 można było odkryć nowe pasje i zainteresowania ciekawe i rozwijające warsztaty, gotowanie 25 uczestnicy mogli realizować własne pomysły doposażenie klas w nowoczesny sprzęt, nowe miejsca, obsługa sprzętu 21 spotkania z przedsiębiorcami i pracownikami instytucji udział w konkursach i nagrody w konkursie zorganizowanym w projekcie 52 pokazanie swoich umiejętności rodzinie i społeczności lokalnej

12 A jakie umiejętności/doświadczenia nabyli nauczyciele?
Większość nauczycieli nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie (brak informacji w raportach). Nabyta umiejętność/doświadczenie Ilość wskazań umiejętność planowania pracy 4 umiejętność pracy w zespole 2 przeprowadzanie wywiadów 1 nowy sposób wykonywania sprawozdań (prostszy i lepszy) realizacja projektu edukacyjnego 3 lepsze poznanie uczniów integracja z zespołem motywowanie uczniów rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej koordynacja i zarządzanie grupą w celu osiągnięcia zamierzonych celów podczas realizacji zadania nauczyłam się efektywnie organizować przedsięwzięcia promujące postawy przedsiębiorcze współpraca z innymi nauczycielami i instytucjami umiejętność negocjacji umiejętność rozwiązywania problemów uatrakcyjnianie zajęć poprzez stosowanie metod aktywnych

13 Najczęściej powtarzające się uzasadnienia:
aktywnie pracowałam/em w zespole, bardzo się angażowałam/em, brałam/em udział we wszystkich pracach, dzieliłam/em się pomysłami, które były wykorzystywane, dałam/em z siebie wszystko, bardzo chętnie brałam/em udział w zajęciach i nadal będę.

14 A jak zaangażowanie uczniów w działania projektowe ocenili nauczyciele?
uczniowie aktywnie i chętnie zaangażowali się w działania projektowe (warsztaty, konkursy, wycieczki, spotkania z przedsiębiorcami i pracownikami różnych instytucji); uczniowie byli kreatywni, pełni pomysłów; podchodzili odpowiedzialnie do powierzonych obowiązków; poświęcali swój wolny czas na wykonywanie zadań; zgodnie współpracowali w grupie; bardzo dobrze (efektywnie) wypełniali swoje działania; byli dociekliwi i rzeczowi podczas spotkań z przedsiębiorcami; wykazali się dużą odpowiedzialnością; włączali w działania projektowe swoich rodziców; jedna osoba wskazała, że na początku projektu uczniowie byli nastawieni negatywnie, ale zaangażowanie rosło w miarę postępu realizacji działań; w jednej placówce troje uczniów ograniczyło się wyłącznie do uczestnictwa w wycieczkach, nie angażując się w inne przedsięwzięcia; w jednej szkole uczniowie wyrazili chęć uczestnictwa w zajęciach z przedsiębiorczości pomimo zakończenia projektu;

15 100% badanych nauczycieli uznało, że Program „Przedsiębiorcza klasa” spełnił ich oczekiwania.
Zapytani o realizację efektów założonych w Programie odpowiedzieli:

16 Czynniki korzystnie wpływające na realizację zadań w projekcie
Czynniki, które zdaniem nauczycieli wpłynęły korzystnie na realizację zadań w projekcie Czynniki korzystnie wpływające na realizację zadań w projekcie Ilość wskazań (%) tematyka projektu 37 motywacja i zaangażowanie uczniów w przedsięwzięcie 42,6 zaangażowanie innych nauczycieli w realizację zadań 29,6 zaangażowanie rodziców w realizację zadań 20,4 chęć poszerzenia własnych kompetencji 22,2 realizacja własnych zainteresowań 35,2 sala na platformie Fronter Inne: - bardzo dobra atmosfera w trakcie zajęć; - poznanie przez uczniów nauczycieli z „innej strony”; - uczestnictwo w projekcie uczniów niezależnie od uzdolnień – ważna była deklaracja odpowiedniego podejścia do zadań; - pracownik gminy zajmował się finansami; - chęć osiągnięcia zysków i przeznaczenie na wspólny cel; - wsparcie dyrektora i nauczyciela informatyki; - dobra współpraca z UMWD; po jednym wskazaniu

17 W celu uatrakcyjnienia i umożliwienia realizacji działań w Programie „Przedsiębiorcza klasa” szkoły otrzymały środki finansowe na zakup niezbędnych urządzeń i materiałów. Na pytanie „Czy bez uzyskanych środków finansowych z UMWD, projekt miałby szanse realizacji? nauczyciele odpowiedzieli:

18 Uwagi nauczycieli o realizacji projektów w Programie „Przedsiębiorcza klasa”
Wypowiedzi pozytywne Wypowiedzi krytyczne projekt umożliwił zaangażowanie dzieci, pogłębienie ich umiejętności plastycznych i technicznych bardzo późne przekazanie środków na wydzielone konto bankowe, co spowodowało konieczność dokonania zmian harmonogramie projektu tak, aby zrealizować założone cele projekt udowodnił, że każde dziecko potrafi wykonać zadanie według swoich możliwości i osiągnąć sukces bardzo krótki czas między datą zakończenia projektu a datą jego rozliczenia (2 dni) – pojawił się problem ze skompletowaniem wymaganych dokumentów na czas nauczyciele bardzo wysoko ocenili realizację działań projektowych i zaangażowanie uczniów w działania związane z realizacją projektu „Przedsiębiorcza klasa” krótki czas na realizację zaplanowanych przedsięwzięć bardzo dużo działań mała liczba uczniów w klasie utrudniała realizację projektu ciekawa tematyka projektu zaangażowanie innych nauczycieli i rodziców w realizację zadań realizacja projektu była ciekawym doświadczeniem dla uczniów, i nauczycieli i wpłynęła na wzrost motywacji wśród uczniów projekt pobudził uczniów do myślenia nad nowymi propozycjami działań w zakresie przedsiębiorczości projekt przyczynił się od uzyskania pozytywnych efektów w pracy wychowawczej

19 Podczas badania ewaluacyjnego pozyskano dane umożliwiające dokonanie oceny stopnia realizacji zakładanych celów i rezultatów Programu „Przedsiębiorcza klasa” oraz określenie poziomu satysfakcji z uczestnictwa w Programie. Platforma Fronter wykorzystana była wyłącznie jako narzędzie do komunikacji i sprawozdawczości. Uczniowie uczestniczący w Programie kształtowali kompetencję przedsiębiorczość i inicjatywność, w szczególności rozwijając umiejętności: kreatywność i innowacyjność, umiejętność komunikowania się, współpracy w zespole i planowania przedsięwzięć, umiejętność realizacji założonych celów oraz umiejętność oceny i identyfikacji własnych mocnych i słabych stron. W opinii respondentów bez uzyskanych środków finansowych z UMWD projekt nie miałby szans na realizację. Uczniowie aktywnie i chętnie włączali się we wszystkie działania projektowe. Nauczyciele wysoko ocenili realizację działań projektowych, zaangażowanie uczniów w działania związane z realizacją projektu „Przedsiębiorcza klasa”. Wnioski Program „Przedsiębiorcza klasa” spełnił oczekiwania uczniów i nauczycieli. Założone w projektach efekty, a tym samym cele Programu, zostały osiągnięte.

20 Warto wydłużyć czas realizacji Programów przez szkoły, co pozwoli na tworzenie bogatszych merytorycznie rozwiązań. Warto wydłużyć czas realizacji Programów przez szkoły, co pozwoli na tworzenie bogatszych merytorycznie rozwiązań. Warto wydłużyć czas realizacji Programów przez szkoły, co pozwoli na tworzenie bogatszych merytorycznie rozwiązań. Warto wydłużyć czas realizacji Programów przez szkoły, co pozwoli na tworzenie bogatszych merytorycznie rozwiązań. Warto wydłużyć czas realizacji Programów przez szkoły, co pozwoli na tworzenie bogatszych merytorycznie rozwiązań. Warto wydłużyć czas realizacji Programów przez szkoły, co pozwoli na tworzenie bogatszych merytorycznie rozwiązań. Rekomendacje Należałoby rozważyć możliwość kontynuacji działań związanych z rozwijaniem kompetencji inicjatywność i przedsiębiorczość wśród uczniów szkół podstawowych poprzez realizację projektów edukacyjnych. Należałoby wypracować strukturę efektywniejszego komunikowania się wszystkich uczestników Programu w celu maksymalizacji osiągania założonych rezultatów. Wskazane byłoby wypracowanie rozwiązań pozwalających wykorzystanie platformy Fronter jako miejsca współpracy uczestników Programu, wymiany dobrych praktyk w zakresie działań prowadzonych w obszarze przedsiębiorczości. Warto wydłużyć czas realizacji Programów przez szkoły, co pozwoli na tworzenie bogatszych merytorycznie rozwiązań.

21 Dziękuję za uwagę Ewa Norkowska Konsultant DODN Wrocław
tel


Pobierz ppt "Program „Przedsiębiorcza klasa”- ewaluacja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google