Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Rozwój społeczno-gospodarczy województwa śląskiego w publikacjach i opracowaniach Urzędu Statystycznego w Katowicach Katowice,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Rozwój społeczno-gospodarczy województwa śląskiego w publikacjach i opracowaniach Urzędu Statystycznego w Katowicach Katowice,"— Zapis prezentacji:

1 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Rozwój społeczno-gospodarczy województwa śląskiego w publikacjach i opracowaniach Urzędu Statystycznego w Katowicach Katowice, styczeń 2015 r.

2 Podstawa prawna realizacji badań statystycznych  Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;  Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej - ustalany w drodze szerokiej, społecznej konsultacji, wprowadzany w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań na dany rok (na 2015 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. – Dz. U. 2014, poz. 1330). PBSSP dostępny jest na stronie internetowej GUS: www.stat.gov.pl BIP Działalność statystyki publicznej URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH PBSSP

3 Pozyskane w wyniku prowadzonych badań dane statystyczne służą do:  obrazowania zjawisk i procesów kształtujących aktualną sytuację społeczno-gospodarczą w ujęciu terytorialnym,  określania tendencji rozwojowych, prognozowania kierunków i zakresu zachodzących zmian. Informacje statystyczne dostarczane są na potrzeby:  władz państwowych,  administracji rządowej,  samorządu terytorialnego,  systematycznego informowania społeczeństwa. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wykorzystanie wyników badań statystycznych

4 W oparciu o wyniki badań statystycznych w Urzędzie Statystycznym w Katowicach realizowane są prace w zakresie analizy danych oraz przygo- towania publikacji i opracowań statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą regionu oraz wybrane zagadnienia na poziomie kraju. Zadania te koordynuje oraz realizuje Śląski Ośrodek Badań Regionalnych. W roku bieżącym, zgodnie z Planem Wydawniczym 2015, wydane zostaną łącznie 24 pozycje w 4 seriach wydawniczych:  roczniki statystyczne 2  informacje i opracowania statystyczne 9  opracowania sygnalne 10  foldery 3 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Publikacje i opracowania statystyczne US Katowice w 2015 roku

5 Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego (opracowanie roczne)  zestaw informacji charakteryzujących poziom życia mieszkańców, potencjał ekonomiczny oraz stan środowiska naturalnego w województwie,  dane statystyczne ujęte w 23 blokach tematycznych, poprzedzone uwagami ogólnymi,  tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach 2000-2014 i wybrane dane o województwie na tle kraju. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Publikacje i opracowania statystyczne US Katowice w 2015 roku Opracowania wielodziedzinowe

6 Województwo Śląskie – Podregiony, Powiaty, Gminy (opracowanie roczne)  zestaw informacji charakteryzujących warunki życia mieszkańców i stan gospodarki województwa w ujęciu przestrzennym,  wybrane dane na poziomie gmin, powiatów oraz podregionów zgrupo- wane w 16 działach tematycznych, poprzedzone uwagami ogólnymi,  tablice przeglądowe zawierające dane o województwie w retrospekcji czasowej lat 2000-2014 oraz wybrane dane o podregionach i powiatach. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Publikacje i opracowania statystyczne US Katowice w 2015 roku Opracowania wielodziedzinowe Ujednolicona dla wszystkich urzędów statystycznych forma prezentacji danych w publikacjach rocznikowych umożliwia dokonywanie porównań i analiz zróżnicowania zjawisk na poziomie regionalnym.

7 Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego (opracowanie roczne)  procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno- -gospodarczego regionu,  informacje o zmianach w zakresie, m.in.: demografii, rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, świadczeń społecznych, budownictwa mieszkaniowego, przemysłu i budownictwa, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, nakładów inwestycyjnych,  analiza poziomu zróżnicowania podstawowych wskaźników krajowych i wojewódzkich. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Publikacje i opracowania statystyczne US Katowice w 2015 roku Opracowania wielodziedzinowe

8 Biuletyn Statystyczny województwa śląskiego (opracowanie kwartalne)  podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu demografii, rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, rynku wewnętrznego, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, nakładów inwestycyjnych. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Publikacje i opracowania statystyczne US Katowice w 2015 roku Opracowania wielodziedzinowe Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego (opracowanie miesięczne)  podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, rynku wewnętrznego, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, nakładów inwestycyjnych.

9 Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie śląskim w 2014 r.  podmioty gospodarki narodowej w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON,  charakterystyka podmiotów według form prawnych, sektorów własności, rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Publikacje i opracowania statystyczne US Katowice w 2015 roku Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim  ludność w wieku 15 lat i więcej z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy w województwie: pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności),  podstawowe wskaźniki rynku pracy według cech demograficzno-społecznych i kwalifikacyjno-zawodowych. Opracowania tematyczne

10 Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2014 r.  stan, struktura ludności według płci i wieku,  ruch naturalny,  migracje wewnętrzne i zagraniczne na pobyt stały. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Publikacje i opracowania statystyczne US Katowice w 2015 roku Turystyka w województwie śląskim w 2014 r.  walory przyrodniczo-turystyczne województwa,  stan, struktura, rozmieszczenie bazy noclegowej,  miejsca noclegowe, turyści korzystający z bazy noclegowej. Opracowania tematyczne

11 Warunki pracy w województwie śląskim w 2014 r.  zagrożenie czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy, uciążliwością pracy oraz czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi,  świadczenia z tytułu pracy w warunkach uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia,  świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,  liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia,  ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Publikacje i opracowania statystyczne US Katowice w 2015 roku Opracowania tematyczne

12 Bezrobocie w województwie śląskim w 2014 r. Dzieci w województwie śląskim w 2014 r. Rolnictwo w województwie śląskim w 2014 r. Kultura w województwie śląskim w 2014 r. Budownictwo mieszkaniowe w województwie śląskim w 2014 r. Szkolnictwo wyższe w województwie śląskim w 2014 r. Budżety jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r. Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2013 r. Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2014 r. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Publikacje i opracowania statystyczne US Katowice w 2015 roku Opracowania sygnalne

13 Produkt Krajowy Brutto – Rachunki Regionalne w 2013 r.  podstawowe kategorie rachunków narodowych w przekroju terytorialnym,  wybrane elementy rachunku produkcji i rachunku tworzenia dochodów,  dochody pierwotne i dochody do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych, dynamika produktu krajowego brutto w ujęciu realnym,  dane o pracujących i nakładach brutto na środki trwałe,  charakterystyka terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Publikacje i opracowania statystyczne US Katowice w 2015 roku Publikacje ogólnopolskie

14 Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju Polski 2015  zestaw oraz charakterystyka wskaźników do monitorowania zrównoważonego rozwoju kraju, wybranych w oparciu o cele i priorytety związane ze zrównoważonym rozwojem, zawarte w krajowych dokumentach strategicznych,  odniesienie wskaźników do przeciętnych wielkości dla Unii Europejskiej oraz dla krajów członkowskich UE. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Publikacje i opracowania statystyczne US Katowice w 2015 roku Publikacje ogólnopolskie

15 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wybrane wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego regionu w wielodziedzinowych opracowaniach statystycznych US Katowice Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego Biuletyn Statystyczny województwa śląskiego Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego  przeciętna liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw  przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw  stopa bezrobocia rejestrowanego  liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy

16 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wybrane wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego regionu w wielodziedzinowych opracowaniach statystycznych US Katowice Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego Biuletyn Statystyczny województwa śląskiego  ludność na 1 km 2  przyrost naturalny na 1000 ludności  zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych  wskaźnik zatrudnienia (BAEL)  współczynnik aktywności zawodowej (BAEL)

17 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wybrane wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego regionu w wielodziedzinowych opracowaniach statystycznych US Katowice Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego  przeciętna powierzchnia 1 mieszkania oddanego do użytkowania Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego  saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności  liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności  podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności  produkt krajowy brutto (ceny bieżące) na 1 mieszkańca

18 Publikacje i opracowania statystyczne US Katowice dostępne są na stronie internetowej: http://katowice.stat.gov.pl Publikacje i foldery Opracowania bieżące URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wybrane wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego regionu w wielodziedzinowych opracowaniach statystycznych US Katowice Biuletyn Statystyczny województwa śląskiego  ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym www.stat.gov.pl http://katowice.stat.gov.pl


Pobierz ppt "URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Rozwój społeczno-gospodarczy województwa śląskiego w publikacjach i opracowaniach Urzędu Statystycznego w Katowicach Katowice,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google