Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój społeczno-gospodarczy województwa śląskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój społeczno-gospodarczy województwa śląskiego"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój społeczno-gospodarczy województwa śląskiego
URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Rozwój społeczno-gospodarczy województwa śląskiego w publikacjach i opracowaniach Urzędu Statystycznego w Katowicach Katowice, styczeń 2015 r.

2 Podstawa prawna realizacji badań statystycznych
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej; Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej - ustalany w drodze szerokiej, społecznej konsultacji, wprowadzany w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań na dany rok (na 2015 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. – Dz. U. 2014, poz. 1330). PBSSP dostępny jest na stronie internetowej GUS: BIP Działalność statystyki publicznej PBSSP URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

3 Wykorzystanie wyników badań statystycznych
Pozyskane w wyniku prowadzonych badań dane statystyczne służą do: obrazowania zjawisk i procesów kształtujących aktualną sytuację społeczno-gospodarczą w ujęciu terytorialnym, określania tendencji rozwojowych, prognozowania kierunków i zakresu zachodzących zmian. Informacje statystyczne dostarczane są na potrzeby: władz państwowych, administracji rządowej, samorządu terytorialnego, systematycznego informowania społeczeństwa. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

4 Publikacje i opracowania statystyczne US Katowice w 2015 roku
W oparciu o wyniki badań statystycznych w Urzędzie Statystycznym w Katowicach realizowane są prace w zakresie analizy danych oraz przygo- towania publikacji i opracowań statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą regionu oraz wybrane zagadnienia na poziomie kraju. Zadania te koordynuje oraz realizuje Śląski Ośrodek Badań Regionalnych. W roku bieżącym, zgodnie z Planem Wydawniczym 2015, wydane zostaną łącznie 24 pozycje w 4 seriach wydawniczych: roczniki statystyczne informacje i opracowania statystyczne 9 opracowania sygnalne 10 foldery URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

5 Publikacje i opracowania statystyczne US Katowice w 2015 roku
Opracowania wielodziedzinowe Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego (opracowanie roczne) zestaw informacji charakteryzujących poziom życia mieszkańców, potencjał ekonomiczny oraz stan środowiska naturalnego w województwie, dane statystyczne ujęte w 23 blokach tematycznych, poprzedzone uwagami ogólnymi, tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach i wybrane dane o województwie na tle kraju. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

6 Publikacje i opracowania statystyczne US Katowice w 2015 roku
Opracowania wielodziedzinowe Województwo Śląskie – Podregiony, Powiaty, Gminy (opracowanie roczne) zestaw informacji charakteryzujących warunki życia mieszkańców i stan gospodarki województwa w ujęciu przestrzennym, wybrane dane na poziomie gmin, powiatów oraz podregionów zgrupo- wane w 16 działach tematycznych, poprzedzone uwagami ogólnymi, tablice przeglądowe zawierające dane o województwie w retrospekcji czasowej lat oraz wybrane dane o podregionach i powiatach. Ujednolicona dla wszystkich urzędów statystycznych forma prezentacji danych w publikacjach rocznikowych umożliwia dokonywanie porównań i analiz zróżnicowania zjawisk na poziomie regionalnym. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

7 Publikacje i opracowania statystyczne US Katowice w 2015 roku
Opracowania wielodziedzinowe Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego (opracowanie roczne) procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno- -gospodarczego regionu, informacje o zmianach w zakresie, m.in.: demografii, rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, świadczeń społecznych, budownictwa mieszkaniowego, przemysłu i budownictwa, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, nakładów inwestycyjnych, analiza poziomu zróżnicowania podstawowych wskaźników krajowych i wojewódzkich. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

8 Publikacje i opracowania statystyczne US Katowice w 2015 roku
Opracowania wielodziedzinowe Biuletyn Statystyczny województwa śląskiego (opracowanie kwartalne) podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu demografii, rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, rynku wewnętrznego, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, nakładów inwestycyjnych. Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego (opracowanie miesięczne) podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, rynku wewnętrznego, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, nakładów inwestycyjnych. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

9 Publikacje i opracowania statystyczne US Katowice w 2015 roku
Opracowania tematyczne Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie śląskim w 2014 r. podmioty gospodarki narodowej w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON, charakterystyka podmiotów według form prawnych, sektorów własności, rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim ludność w wieku 15 lat i więcej z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy w województwie: pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności), podstawowe wskaźniki rynku pracy według cech demograficzno-społecznych i kwalifikacyjno-zawodowych. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

10 Publikacje i opracowania statystyczne US Katowice w 2015 roku
Opracowania tematyczne Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2014 r. stan, struktura ludności według płci i wieku, ruch naturalny, migracje wewnętrzne i zagraniczne na pobyt stały. Turystyka w województwie śląskim w 2014 r. walory przyrodniczo-turystyczne województwa, stan, struktura, rozmieszczenie bazy noclegowej, miejsca noclegowe, turyści korzystający z bazy noclegowej. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

11 Publikacje i opracowania statystyczne US Katowice w 2015 roku
Opracowania tematyczne Warunki pracy w województwie śląskim w 2014 r. zagrożenie czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy, uciążliwością pracy oraz czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi, świadczenia z tytułu pracy w warunkach uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

12 Publikacje i opracowania statystyczne US Katowice w 2015 roku
Opracowania sygnalne Bezrobocie w województwie śląskim w 2014 r. Dzieci w województwie śląskim w 2014 r. Rolnictwo w województwie śląskim w 2014 r. Kultura w województwie śląskim w 2014 r. Budownictwo mieszkaniowe w województwie śląskim w 2014 r. Szkolnictwo wyższe w województwie śląskim w 2014 r. Budżety jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r. Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2013 r. Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2014 r. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

13 Publikacje i opracowania statystyczne US Katowice w 2015 roku
Publikacje ogólnopolskie Produkt Krajowy Brutto – Rachunki Regionalne w 2013 r. podstawowe kategorie rachunków narodowych w przekroju terytorialnym, wybrane elementy rachunku produkcji i rachunku tworzenia dochodów, dochody pierwotne i dochody do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych, dynamika produktu krajowego brutto w ujęciu realnym, dane o pracujących i nakładach brutto na środki trwałe, charakterystyka terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

14 Publikacje i opracowania statystyczne US Katowice w 2015 roku
Publikacje ogólnopolskie Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju Polski 2015 zestaw oraz charakterystyka wskaźników do monitorowania zrównoważonego rozwoju kraju, wybranych w oparciu o cele i priorytety związane ze zrównoważonym rozwojem, zawarte w krajowych dokumentach strategicznych, odniesienie wskaźników do przeciętnych wielkości dla Unii Europejskiej oraz dla krajów członkowskich UE. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

15 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH
Wybrane wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego regionu w wielodziedzinowych opracowaniach statystycznych US Katowice Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego Biuletyn Statystyczny województwa śląskiego Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego przeciętna liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw stopa bezrobocia rejestrowanego liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

16 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH
Wybrane wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego regionu w wielodziedzinowych opracowaniach statystycznych US Katowice Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego Biuletyn Statystyczny województwa śląskiego ludność na 1 km2 przyrost naturalny na 1000 ludności zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych wskaźnik zatrudnienia (BAEL) współczynnik aktywności zawodowej (BAEL) URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

17 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH
Wybrane wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego regionu w wielodziedzinowych opracowaniach statystycznych US Katowice Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego przeciętna powierzchnia 1 mieszkania oddanego do użytkowania Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności produkt krajowy brutto (ceny bieżące) na 1 mieszkańca URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

18 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH
Wybrane wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego regionu w wielodziedzinowych opracowaniach statystycznych US Katowice Biuletyn Statystyczny województwa śląskiego ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym Publikacje i opracowania statystyczne US Katowice dostępne są na stronie internetowej: Opracowania bieżące Publikacje i foldery URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH


Pobierz ppt "Rozwój społeczno-gospodarczy województwa śląskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google