Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR"— Zapis prezentacji:

1 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO do „ Wniosku o przyznanie płatności na rok 2008”.

2 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR
Podstawy prawne ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników; ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników; art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. płatnościach do gruntów rolnych i o płatności do cukru (Dz. U., Nr 35 poz. 217 ze zm.); Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych norm; Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

3 Zasady wypełniania Załącznika Graficznego
Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

4 Zasady wypełniania Załącznika Graficznego - przypadki szczególne
Dane dotyczące działek ewidencyjnych są nieaktualne – nastąpił podział działki ewidencyjnej. Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

5 Zasady wypełniania Załącznika Graficznego - przypadki szczególne
Dane dotyczące działek ewidencyjnych są nieaktualne – nastąpiło scalenie działek ewidencyjnych Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

6 Zasady wypełniania Załącznika Graficznego - przypadki szczególne
Przedstawione na załączniku graficznym pola zagospodarowania określone przez ARiMR na podstawie ortofotomapy są nieaktualne. Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

7 Zasady wypełniania Załącznika Graficznego - przypadki szczególne
Przez deklarowaną działkę rolną przebiega rów nie będący odrębną działką ewidencyjną. Wybudowany jest przepust przez rów. Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

8 Zasady wypełniania Załącznika Graficznego - przypadki szczególne
Przebieg granic działek ewidencyjnych pochodzący z mapy ewidencyjnej jest niezgodny z przebiegiem granic działek widocznych na ortofotomapie. Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

9 Zasady wypełniania Załącznika Graficznego - przypadki szczególne
Nie jest możliwe czytelne umieszczenie oznaczeń działek rolnych wewnątrz działek ewidencyjnych. Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

10 Zasady wypełniania Załącznika Graficznego - przypadki szczególne
Umieszczenie przez Wnioskodawcę na załączniku graficznym informacji dotyczących zmianowania w ramach działki rolnej UPO. Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

11 Zasady wypełniania Załącznika Graficznego - przypadki szczególne
Rolnik składa wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich dla działek rolnych położonych na działkach ewidencyjnych nie zadeklarowanych w poprzednim roku. Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

12 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

13 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

14 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

15 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

16 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

17 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR
Karta Informacyjna Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

18 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR
Karta Informacyjna (1) Dane identyfikacyjne Rolnika. Podstawowe dane podmiotowe identyfikujące Rolnika. Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

19 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR
Karta Informacyjna (2) Powierzchnia trwałych użytków zielonych (TUZ). Informacja zbiorcza dotycząca trwałych użytków zielonych (TUZ) w poszczególnych latach w ramach złożonych wniosków. Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

20 Dane identyfikacyjne współmałżonka Rolnika.
Karta Informacyjna (3) Dane identyfikacyjne współmałżonka Rolnika. Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

21 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR
Karta Informacyjna (4) Informacje dotyczące płatności zwierzęcych (PZ). Informacje dotyczące powierzchni referencyjnych dla płatności zwierzęcych - wyznaczonych na podstawie danych pochodzących z wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych, systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ) oraz rejestru koniowatych. Sekcja zawiera powierzchnię, dla której została przyznana płatność (PZ) w roku 2007 wyrażona w hektarach (ha). Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

22 Karta Informacyjna (5) Powierzchnia JPO z EGiB jest zgodna z aktualnym stanem ujawnionym w operacie ewidencji gruntów i budynków. Kod zmiany GO/PZ Wypełnia pracownik Biura Powiatowego ARiMR Powierzchnia PEG JPO (powierzchnia ewidencyjno – gospodarcza JPO) jest wyznaczona przez ARiMR na podstawie pomiaru na obrazie ortofotomapy powierzchni użytkowanej rolniczo w granicach działki ewidencyjnej. Dane dotyczące zestawienia powierzchni w ramach poszczególnych działek ewidencyjnych Różnica TUZ dla wszystkich działek ewidencyjnych w latach 2007 i 2006. Informacja o tym czy wydrukowano załącznik graficzny dla danej działki ewidencyjnej. Powierzchnia trwale wykluczona w wyniku kontroli na miejscu. Kod błędu, który wystąpił w wyniku przeprowadzonej kontroli administracyjnej Wniosku o przyznanie płatności… w poprzednim roku dla poszczególnych działek ewidencyjnych. Powierzchnia deklarowanych TUZ (trwałych użytków zielonych) wskazana we Wniosku o przyznanie płatności… w roku 2007. Powierzchnie wykorzystywane w obsłudze Wniosku o przyznanie płatności… dla poszczególnych działek ewidencyjnych zadeklarowanych przez Rolnika w roku poprzednim. W odniesieniu do każdej działki ewidencyjnej wyszczególnionej w kolumnie 2, wpisać datę wygaśnięcia prawa posiadania działki ewidencyjnej, zgodnie ze stanem na dzień wypełnienia wniosku o przyznanie płatności. Numer działki ewidencyjnej podany zgodnie z ewidencją gruntów i budynków uwzględniający podział terytorialny kraju W odniesieniu do każdej działki ewidencyjnej wyszczególnionej w kolumnie 2, wpisać tytuł prawny posiadania działki ewidencyjnej Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

23 Dziękujemy Państwu za uwagę
Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR


Pobierz ppt "Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google