Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Prezentacja i omówienie wyników zawartych „Raporcie diagnostyczno-

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Prezentacja i omówienie wyników zawartych „Raporcie diagnostyczno-"— Zapis prezentacji:

1 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Prezentacja i omówienie wyników zawartych „Raporcie diagnostyczno- doradczym z rekomendacjami usprawnień w zakresie jakości i dostępności usług publicznych na obszarze 10 gmin wchodzących w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

2 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Cele badania  Celem głównym badania było zweryfikowanie stanu wiedzy na temat usług publicznych świadczonych dotychczas w 10 gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz ocena ich efektywności, skuteczności, dostępności i jakości.  Wyniki badań powinny przyczynić się do poprawy systemu ich realizacji dla osiągnięcia lepszej efektywności, skuteczności, dostępności oraz jakości. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

3 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Etapy procesu badawczego  Pierwszy etap był etapem eksploracyjnym z zastosowanie techniki desk research.  Drugim etapem był etap opisowy, którego treścią była realizacja badań terenowych FGI (zogniskowane wywiady grupowe), CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo) oraz CAPI (wywiad bezpośredni wspomagany komputerowo). Badania CATI i CAPI odbyły się w terminie od 08.07.2013 r. do 29.08.2013 r.  Trzecim etapem był etap wnioskowania i weryfikacji informacji pozyskanych z etapu poprzedniego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

4 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Główny problem w kwestii usług publicznych Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Niezadawalająca jakość i dostępność usług publicznych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej

5 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zdiagnozowane problemy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: ochrona zdrowia  długi czas oczekiwania na wizyty do lekarzy specjalistów,  niesatysfakcjonujący poziom dostępu do usług lekarzy pierwszego kontaktu (z uwagi na zbyt dużą liczbę pacjentów w okresach zmożonej zachorowalności),  brak wystarczającej ilości lekarzy specjalistów przyjmujących w placówkach bezpośrednio na terenie gminy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

6 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zdiagnozowane problemy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: edukacja i szkolnictwo  niezadowalający poziom nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,  kierunki kształcenia są niedostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy /zmniejszenie liczby szkół zawodowych/,  brak wystarczającej ilości miejsc w przedszkolach i żłobkach w części gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

7 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zdiagnozowane problemy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: kultura (1)  brak dobrze rozpoznawalnego produktu kultury integrującego wszystkie gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej,  spadek aktywności kulturalnej mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej (uczestnictwo w imprezach muzycznych, przedstawieniach teatralnych),  słaby zasięg oddziaływania wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych indywidualnie przez poszczególne gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

8 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zdiagnozowane problemy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: kultura (2)  brak wystarczającej/interesującej oferty kulturalnej skierowanej do młodzieży,  ograniczona oferta w zakresie możliwości skorzystania w sposób nieodpłatny przez osoby dorosłe. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

9 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zdiagnozowane problemy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: gospodarka komunalna  zły stan komunalnych zasobów mieszkaniowych,  niewystarczający poziom wyposażenia w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz jej zły stan techniczny,  brak powszechnego dostępu do sieci gazowej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

10 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zdiagnozowane problemy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: ochrona środowiska  zbyt mała liczba inicjatyw ekologicznych w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz ich lokalny charakter,  występowanie w części miejscowości Aglomeracji Wałbrzyskiej dużego zanieczyszczenia powietrza (duży odsetek mieszkańców posiada piece węglowe),  brak wystarczającego zabezpieczenia przeciwpowodziowego we wszystkich miejscowościach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

11 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zdiagnozowane problemy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: komunikacja (1)  zły stan techniczny dróg (w szczególności dotyczy to dróg powiatowych),  niezadawalająca jakość komunikacji publicznej (nie dotyczy Wałbrzycha i sąsiednich Gmin obsługiwanych przez „Komunikację Aglomeracyjną”),  brak nowoczesnego centrum przesiadkowego, zlokalizowanego w centrum Aglomeracji Wałbrzyskiej, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

12 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zdiagnozowane problemy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: komunikacja (2)  zły stan infrastruktury kolejowej oraz skromna oferta transportowa,  brak obwodnic m.in. Wałbrzycha, Głuszycy, Świebodzic, Lubawki, Boguszowa-Gorc. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

13 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Rodzaj działań, które gmina powinna podjąć we współpracy z innymi gminami wchodzącymi w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej aby poprawić jakość i dostępność usług edukacyjnych (badanie CATI). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

14 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Rodzaj działań, które gmina powinna podjąć we współpracy z innymi gminami wchodzącymi w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej aby poprawić jakość i dostępność usług medycznych (badanie CATI). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

15 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Przyczyny rezygnowania z usług publicznej służby zdrowia na rzecz usług prywatnych (badanie CATI). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

16 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Rodzaj działań, które gmina powinna podjąć we współpracy z innymi gminami wchodzącymi w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej aby poprawić jakość i dostępność oferty kulturalnej i rekreacyjnej (badanie CATI). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

17 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Rodzaj działań, które gmina powinna podjąć we współpracy z innymi gminami wchodzącymi w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej aby poprawić jakość środowiska naturalnego (badanie CATI). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

18 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Rodzaj działań, które gmina powinna podjąć we współpracy z innymi gminami wchodzącymi w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej aby poprawić jakość i dostępność transportu publicznego (badanie CATI) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

19 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Które z usług publicznych w głównej mierze wymagają nowych inwestycji (badanie CATI) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

20 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Źródła informacji na temat działań podejmowanych przez gminę w zakresie świadczenia usług publicznych (badanie CATI) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

21 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Prezentacja najważniejszych wniosków i rekomendacji działań zaradczych, naprawczych w zakresie świadczenia usług publicznych Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

22 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Cel nadrzędny Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Wysoka jakość i dostępność usług publicznych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej

23 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Cele strategiczne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. OBSZAR PRIORYTETOWY CEL STRATEGICZNY edukacja i szkolnictwo Podniesienie poziomu edukacji oraz jakości bazy edukacyjno-sportowej. ochrona zdrowia Poprawa stanu zdrowia wśród mieszkańców. kultura Wypracowanie atrakcyjnej oferty kulturalnej, dopasowanej do aktualnych potrzeb mieszkańców.

24 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Cele strategiczne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. OBSZAR PRIORYTETOWY CEL STRATEGICZNY gospodarka komunalna Zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej. ochrona środowiska Poprawa jakości środowiska oraz wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. komunikacjaZrównoważony transport oraz poprawa dostępności komunikacyjnej

25 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Rekomendacje działań zaradczych i/lub naprawczych w podziale na 6 obszarów tj.: edukacja i szkolnictwo, ochrona zdrowia, kultura, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, komunikacja. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

26 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Obszar edukacja i szkolnictwo (1) +Przygotowanie i realizacja programu szkoleniowego w zakresie podniesienia kompetencji nauczycieli. +Przeprowadzenie audytu kompetencyjnego kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych. +Przygotowanie i wdrożenie programu dostosowania profilu szkolnictwa zawodowego Aglomeracji Wałbrzyskiej do potrzeb lokalnego rynku pracy (oferta kierunków przesyconych powinna zniknąć, powinny się pojawić kierunki pożądane lub prognozowane). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

27 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Obszar edukacja i szkolnictwo (2) +Realizacja projektów wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży. +Realizacja projektów wspierających dzieci szczególnie uzdolnione. +Wdrożenie w każdej z Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej sytemu dopłat do podręczników – osoby wielodzietne, w trudnej sytuacji finansowej. +Przygotowanie i wdrożenie systemu nagród dla wyróżniających się nauczycieli. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

28 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Obszar edukacja i szkolnictwo (3) —Realizacja inwestycji z zakresu modernizacji i budowy infrastruktury szkół podstawowych, gimnazjalnych. —Doposażenie bazy dydaktycznej i naukowej szkół i palcówek oświatowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

29 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Ochrona zdrowia (1) +Opracowanie i wdrożenie projektów profilaktycznych dot. chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu. +Opracowanie i wdrożenie populacyjnych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy. +Opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej ułatwiających powroty do pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

30 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Ochrona zdrowia (2) +Opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. +Zwiększenie liczby lekarzy specjalistów przyjmujących bezpośrednio na terenie Gminy. +Realizacja programów zdrowotnych dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych, w zakresie wykraczającym poza finansowanie w ramach systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

31 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Ochrona zdrowia (3) +Prowadzenie działań lobbingowych w zakresie zwiększenia liczby świadczonych usług medycznych w miejscu zamieszkania /na terenie danej Gminy/. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

32 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Kultura (1) +Podjęcie działań zmierzających do wykreowania imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych integrujących gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej. +Integrowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych z ofertą szlaków tematycznych Aglomeracji Wałbrzyskiej. +Wspieranie tworzenia lokalnych produktów turystycznych łączących potencjały kilku gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, w tym inicjatyw klastrowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

33 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Kultura (2) +Podjęcie działań zmierzających do wykreowania imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych integrujących gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej. +Wykreowanie rozpoznawalnego produktu kultury integrującego wszystkie gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej. +Opracowanie i wdrożenie wzorcowego modelu działań motywacyjnych skierowanych do młodzieży w zakresie zwiększenia udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

34 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Kultura (3) +Opracowanie i wdrożenie programu wpływającego na wzrost aktywności kulturalnej mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej. +Przygotowanie wspólnych materiałów promocyjnych, wspólna dystrybucja materiałów. +Podejmowanie działań zmierzających do zsynchronizowania kalendarza wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. +Wprowadzenie Karty Dużej Rodziny /system zniżek, wsparcia rodzin wielodzietnych/. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

35 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Kultura (4) +Wypracowanie i wdrożenie modelowego rozwiązania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi m.in. wspólne planowanie i realizacja działań; regularne spotkania z przedstawicielami organizacji (identyfikacja potrzeb i możliwości ich zaspokojenia); zapewnienie wsparcia finansowe dla realizowanych zadań ze strony Gminy. +Utworzenie Centrum Kultury Aglomeracji Wałbrzyskiej im. Wałbrzyskich Górników. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

36 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Kultura (5) +Realizacja projektów dotyczących budowy, przebudowy i renowacja instytucji kultury. +Realizacja projektów dotyczących budowy, przebudowy i renowacji obiektów rekreacyjno-sportowych, placów zabaw itp. —Wspólna realizacja zadań inwestycyjnych z partnerami społecznymi (np. stowarzyszenia sportowe, OSP). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

37 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Gospodarka komunalna (1) +Podjęcie działań w zakresie organizacji cyklicznych akcji informacyjnych dotyczących sposobu i zasad segregacji odpadów komunalnych. +Rekultywacja zamykanych wysypisk śmieci (w tym odpadów niebezpiecznych np. w Wałbrzychu) —Budowa zakładu segregacji stałych odpadów komunalnych w Wałbrzychu. —Budowa linii przygotowania komponentów do produkcji paliwa z odpadów w Wałbrzychu. —Linia kompostowania odpadów zielonych i biodegradowalnych zbieranych selektywnie w Wałbrzychu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

38 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Gospodarka komunalna (2) +Prowadzenie akcji informacyjnej, uświadamiającej współodpowiedzialność wszystkich mieszkańców za majątek gminny (poszanowanie dobra wspólnego). +Remonty i przebudowy przestrzeni publicznych, przeznaczonych do kompleksowej rewitalizacji technicznej wraz z budową (lub odtworzeniem) elementów małej architektury. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

39 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Gospodarka komunalna (3) +Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. +Lobbowanie za budową sieci gazowej umożliwiającej dokonanie zmiany źródła energii cieplnej – likwidacja pieców węglowych. —Budowa i remont mieszkań komunalnych i socjalnych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

40 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Gospodarka komunalna (4) +Realizacja projektów przyczyniających się do zmniejszenia energochłonności budynków mieszkalnych i publicznych wraz ze zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii. +Realizacja projektów związanych z przyłączeniem budynków do zbiorowego systemu grzewczego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

41 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Ochrona środowiska (1) +Realizacja projektów przygotowujących ważnych partnerów społecznych (np. szkolenia dla nauczycieli) do współdziałania w zakresie informacji o ochronie środowiska – transfer wiedzy: Urząd – szkoła – dom. +Opracowanie i wdrożenie programów zawierających zachęty wpływających na podejmowanie proekologicznych działań wśród mieszkańców. +Wypracowanie i wdrożenie modelowego rozwiązania w zakresie współpracy JST z organizacjami pozarządowymi. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

42 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Ochrona środowiska (2) +Realizacja wspólnych inicjatyw proekologicznych (promocja ekologicznych postaw, zachowań) w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej. +Realizacja projektów dot. likwidacji dzikich wysypisk. +Realizacja systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń. +Podejmowanie działań lobbingowych w zakresie realizacji przedsięwzięć zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

43 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Ochrona środowiska (3) +Rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej. +Realizacja Projektów zmierzających do odniesienia standardu bazy technicznej i wyposażenia parków narodowych i obszarów Natura 2000. +Realizacja Projektów w zakresie rozwu zielonej infrastruktury ograniczającej presję na gatunki i siedliska przyrodnicze Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

44 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Ochrona środowiska (4) +Realizacja projektów w zakresie ochrony bioróżnorodności, w tym zapewnienie funkcjonowania, ochrony i promocji sieci obszarów Natura 2000, udrażnianie korytarzy ekologicznych, zwiększenie powierzchni obszarów chronionych, renaturyzacja niekorzystnie przekształconych ekosystemów, ochrona gatunków o zagrożonych pulach genowych. +Realizacja projektów w zakresie podniesienia standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

45 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Ochrona środowiska (5) +Realizacja projektów w zakresie tworzenia centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

46 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Komunikacja (1) +Usprawnienie połączeń komunikacji publicznej w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej – podpisanie porozumienia pomiędzy wszystkimi gminami w zakresie funkcjonowania „Komunikacji Aglomeracyjnej”. +Opracowanie i wdrożenie systemu promującego korzystanie z środków transportu publicznego na terenie wszystkich gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. +Dalszy rozwój rozwiązań informatycznych usprawniających korzystanie z publicznych środków transportu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

47 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Komunikacja (2) +Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego Aglomeracji Wałbrzyskiej – system dostępności i wykorzystania linii kolejowych. +Współpraca z organizatorami transportu kolejowego na rzecz modernizacji infrastruktury kolejowej i połączeń. +Budowa nowoczesnego centrum przesiadkowego, zlokalizowanego w centrum Aglomeracji Wałbrzyskiej (Wałbrzychu). +Zakup nowoczesnych autobusów wpływających na ograniczenie emisji – w ramach „Komunikacji Aglomeracyjnej Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

48 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Komunikacja (3) +Budowa infrastruktury punktowej systemu transportu zbiorowego (przystanki, zatoki autobusowe, systemy informacyjne – tablice itp.) w ramach istniejącego i planowanego do rozszerzenia systemu „Komunikacji Aglomeracyjnej”. +Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego Aglomeracji Wałbrzyskiej – system połączeń drogowych. +Podejmowanie działań lobbingowych na rzecz przebudowy istniejących dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

49 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Komunikacja (4) +Przebudowa, modernizacje dróg gminnych i chodników oraz budowa miejsc postojowych na terenie AW. +Realizacja Projektów z zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego. +Realizacja inwestycji w dot. budowy sieci ścieżek rowerowych w centrach miejscowości. +Realizacja inwestycji w systemy park&ride czy bike&ride. —Budowa obwodnic m.in. Wałbrzycha, Głuszycy, Świebodzic, Lubawki, Boguszowa-Gorc. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

50 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Pozostałe rekomendowane działania: +Współpraca z NGO m.in. wspólne planowanie i realizacja działań; regularne spotkania z przedstawicielami organizacji (identyfikacja potrzeb i możliwości ich zaspokojenia); zapewnienie wsparcia finansowego dla realizowanych zadań ze strony Gminy, +Opracowanie i wdrożenie systemu pomiaru jakości usług publicznych na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, +Wypracowanie i wdrożenie efektywnego modelu przepływu informacji pomiędzy gminą/AW a jej mieszkańcami w zakresie zidentyfikowanych potrzeb mieszkańców oraz działań podejmowanych przez jednostkę samorządową. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

51 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Najważniejsze obszary usług publicznych, których wspólnie (przez kilka gmin) świadczenie może okazać się bardziej efektywne (1) edukacja i szkolnictwo – wypracowanie wspólnych programów podnoszących poziom nauczania (w tym podnoszących kompetencje kadry nauczycielskiej). ochrona zdrowia - wypracowanie wspólnych programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia. kultura – wszystkie działania wymienione w rekomendacjach z wyłączeniem zakresu infrastrukturalnego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

52 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Najważniejsze obszary usług publicznych, których wspólnie (przez kilka gmin) świadczenie może okazać się bardziej efektywne (2) gospodarka komunalna – zarządzanie, budowa, modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego, ochrona środowiska - realizacja wspólnych inicjatyw proekologicznych (promocja ekologicznych postaw, zachowań). transport publiczny – realizowana przez „Komunikację Aglomeracyjną” lub inne rozwiązania dotyczące kompleksowego uregulowania transportu publicznego na terenie AW. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

53 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.


Pobierz ppt ""Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Prezentacja i omówienie wyników zawartych „Raporcie diagnostyczno-"

Podobne prezentacje


Reklamy Google