Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja klastra „Hefajstos” z możliwościami współpracy z branżą spawalniczą Konferencja podsumowująca projekt „Klaster spawalniczy – Klastal – integracja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja klastra „Hefajstos” z możliwościami współpracy z branżą spawalniczą Konferencja podsumowująca projekt „Klaster spawalniczy – Klastal – integracja."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja klastra „Hefajstos” z możliwościami współpracy z branżą spawalniczą
Konferencja podsumowująca projekt „Klaster spawalniczy – Klastal – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” Stalowa Wola 23 stycznia 2015

2 Definicja klastra Klaster to:
„geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach oraz związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach konkurujących między sobą, ale również współpracujących.” Definicja Ministerstwa Gospodarki: „Definicja klastra według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 roku określa go jako przestrzenną i sektorową koncentrację podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, oraz co najmniej dziesięciu przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, przy czym co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach Klastra stanowią przedsiębiorcy. (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2006r.) Klaster może zostać powołany oddolnie, czyli inicjowany bezpośrednio przez tworzące je przedsiębiorstwa lub odgórnie, gdy jego powstanie jest zamiarem realizowanej polityki władz na poziomie lokalnym, regionalnym czy też krajowym.” Klaster to innowacyjność: Celem utworzenia klastra jest wzajemna współpraca grupy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi instytucji, zajmujących się określoną dziedziną dla zbudowania lokalnego systemu innowacyjnego, który stanie się motorem rozwoju danego regionu, innowacyjność dla podmiotów uczestniczących w tego typu przedsięwzięciach determinuje ich konkurencyjność, tworzenie takich klastrów na terenach nowych państw członkowskich ma również szczególne znaczenie dla rozwoju całej Unii.

3 Historia Powstania klastra hefajstos
Inicjatorką utworzenia klastra była dr inż. Hanna Wiśniewska-Weinert, dyrektor INOP. Jego powołanie było jednym z rezultatów projektu i poprzedziło konferencję. PKK „HEFAJSTOS” to, zdaniem dyr. Wiśniewiskiej-Weinert, doskonały pomysł na zacieśnienie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami branży kuźniczej. Klaster skupia 6 dużych ƒfirm: Kuźnię JAWOR S.A., SKF Polska S.A., Zarmen FPA Sp. z o.o., Aesculap Chifa Sp. z o.o. Nowy Tomyśl, Kuźnię Matrycową Stalowa Wola, Zakład Obróbki Plastycznej Świdnik, cztery małe przedsiębiorstwa: P.P.U.H. INTERMECH, Spółdzielnię Pracy ARWIMONT Poznań, Albatros Aluminium, Hutę CELSA Ostrowiec oraz instytucje otoczenia biznesu: Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu, Związek Kuźni Polskich. Wyzwaniem dla klastra jest opracowanie programu sektorowego dla innowacyjnej technologii obróbki plastycznej metali. Współpraca firm z branży kuźniczej to doskonała sposobność do osiągnięcia korzyści ze wspólnego opracowywania nowatorskich rozwiązań technicznych. W wyniku prac realizowanych w ramach Eureki, INOP złożył do Programu Badań Stosowanych NCBiR 3 projekty w konsorcjach naukowo-przemysłowych z Hutą CELSA Ostrowiec Sp. z o.o., Kuźnią JAWOR S.A. oraz Zarmen FPA Sp. z o.o.

4 Kolejny krok – utworzenie stowarzyszenia
Dla Klastra HEFAJSTOS ważną datą jest 5 czerwca 2013, kiedy to podczas spotkania na Międzynarodowych Targach Poznańskich, podjęto decyzje o założeniu Stowarzyszenia pn. Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych „HEFAJSTOS”. Nastąpiła wówczas reorganizacja strukturalna Klastra.   Podstawowym celem Stowarzyszenia jest odnowa, ożywienie i restrukturyzacja tradycyjnych sektorów przemysłu wytwórczego branży metalowej w taki sposób, aby możliwa była odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy. Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są: integracja środowiska branży wytwórczej, w szczególności przemysłu kuźniczego, monitorowanie potrzeb i konieczności wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych, wspieranie prac wdrożeniowych związanych z rozwojem materiałów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gospodarki i inteligentnej specjalizacji, wzmocnienie kooperacji pomiędzy środowiskiem naukowo-badawczym a sferą przemysłu i przedsiębiorstwami, tworzenie konsorcjów celem realizacji projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, stały kontakt z właściwymi ministerstwami, samorządami,  punktami kontaktowymi programów badawczych krajowych i zagranicznych, promowanie Klastra na rynku krajowym i zagranicznym.

5 Podpisanie umowy partnerskiej i utworzenie klastra
Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych „HEFAJSTOS” powstał w dniu r., w wyniku podpisania umowy partnerskiej pomiędzy 16 podmiotami, wśród których wyróżnić można:  4 małe/średnie przedsiębiorstwa, 6 dużych przedsiębiorstw, 4 jednostki naukowe, 1 stowarzyszenie branżowe, 1 instytucję otoczenia biznesu.

6 Podpisanie umowy partnerskiej i utworzenie klastra
Koordynatorem Klastra jest Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu, posiadający ponad 60-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych w zakresie technologii kuźniczych. W skład Klastra wchodzi, działające od 1997 roku, stowarzyszenie Związek Kuźni Polskich, zrzeszające 29 członków, w tym najbardziej znaczące kuźnie w Polsce. Związek Kuźni Polskich należy do europejskiej organizacji EUROFORGE, zrzeszającej krajowe branżowe stowarzyszenia kuźnicze, co umożliwia szeroką współpracę oraz wzmacnia międzynarodową konkurencyjność polskich kuźni. Zdefiniowane cele główne funkcjonowania Klastra obejmują: dostosowanie oferty technologicznej polskiego przemysłu kuźniczego do potrzeb zgłaszanych przez nowoczesne gałęzie gospodarki, zwiększenie stopnia integracji jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw zajmujących się innowacyjnymi technologiami kuźniczymi, wspieranie ekspansji polskich przedsiębiorstw działających w branży kuźniczej, kształcenie specjalistów w najnowszych technologiach oraz promocję i rozwój branży kuźniczej w kraju i otoczeniu międzynarodowym.

7 Schemat organizacyjny klastra

8 Branża Kuźnicza w Polsce w porównaniu z Europą i światem
Polskie kuźnie od lat podejmują działania mające na celu dostosowywanie swojego zaplecza technicznego do bieżących i przyszłych potrzeb i wymagań klientów. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na B+R pozwoliłyby na wzrost wykorzystania potencjału produkcyjnego, zmniejszenie kosztów produkcji oraz podniesienie wydajności produkcji na 1 zatrudnionego pracownika. Przełożyłoby się to na zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora kuźniczego na arenie międzynarodowej, głównie w odniesieniu do producentów azjatyckich. Polskie kuźnictwo postrzegane jest jako stabilne, przy relatywnie niskich kosztach produkcji i równoczesnej wysokiej jakości. Branża charakteryzuje się również, dobrą bazą krajowych dostawców materiałów. Rozwój polskiego kuźnictwa warunkuje efektywność planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w polskim górnictwie, kolejnictwie, rolnictwie i energetyce (gaz łupkowy, technologie wiatrowe). Polskie kuźnie plasują się na 4. miejscu w Europie pod względem wielkości produkcji odkuwek kutych swobodnie; produkcja Polski stanowi 6 % produkcji europejskich kuźni ogółem, która w roku 2010 wyniosła 5,4 milionów ton. Wyprzedzają nas Niemcy (46%), Włochy (21%) oraz Francja (9%). Odkuwki swobodnie kute znajdują zastosowanie głównie w przemyśle stoczniowym (wały korbowe silników okrętowych, wały napędowe statków), maszynowym, energetycznym i hutniczym (tuleje, pierścienie, cylindry, walce hutnicze, osie, wały wykorbione, wały gładkie i wielostopniowe, pręty, krążki, kostki). Polskie kuźnictwo jest też ważnym dostawcą wyrobów dla przemysłu zbrojeniowego. Ponad 60% produkcji polskich kuźni przeznaczone jest na eksport; głównymi odbiorcami polskich odkuwek są Niemcy, Austria, Belgia, Wielka Brytania, Holandia, Francja i Stany Zjednoczone. Jeśli chodzi o kucie w matrycach zamkniętych, wielkość produkcji odkuwek polskich w kuźni wyniosła w roku 2010, 175 tys. ton, co uplasowało Polskę na 6. miejscu w Europie, po Niemczech, Włoszech, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Aktualnie głównym odbiorcą odkuwek matrycowych jest przemysł motoryzacyjny (ok. 60%) oraz w mniejszym stopniu szeroko pojęty przemysł maszynowy (11%), rolno-spożywczy (8%), wydobywczy (2%), kolejowy (2%) i lotniczy (< 1%).

9 Spotkania i konferencje

10 Możliwości współpracy klastra „Hefajstos” z branżą spawalniczą i klastrem „Klastal”
Wspólne aplikacje o granty na prace B+R Rozwijanie współpracy na polu stosowania innowacyjnych technologii regeneracji oprzyrządowania kuźniczego. Nowe materiały do napawania, spawania, nowe technologie np. z wykorzystaniem technologii laserowych Dwie firmy będące członkami klastrów Intermech T .S. A.

11 KONTAKT Stowarzyszenie Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych "HEFAJSTOS" KRS: REGON: NIP:  ul. Jana Pawła II 14 Poznań tel:  +48 61 657 05 55  fax:


Pobierz ppt "Prezentacja klastra „Hefajstos” z możliwościami współpracy z branżą spawalniczą Konferencja podsumowująca projekt „Klaster spawalniczy – Klastal – integracja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google