Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Identyfikacja potrzeb i priorytetów osób młodych w województwie podlaskim w zakresie ich aktywizacji edukacyjnej, zawodowej i społecznej Wojewódzki Urząd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Identyfikacja potrzeb i priorytetów osób młodych w województwie podlaskim w zakresie ich aktywizacji edukacyjnej, zawodowej i społecznej Wojewódzki Urząd."— Zapis prezentacji:

1 Identyfikacja potrzeb i priorytetów osób młodych w województwie podlaskim w zakresie ich aktywizacji edukacyjnej, zawodowej i społecznej Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wydział Badań i Analiz 1

2 Agenda Kontekst badania Sytuacja osób młodych na podlaskim rynku pracy na tle kraju Badanie ankietowe osób młodych Badanie instytucji działających na rzecz osób młodych Podsumowanie 2

3 Kontekst badania 3

4  Komisja Europejska zainicjowała szereg działań zmierzających do wsparcia osób młodych w podejmowaniu trwałego zatrudnienia.  W 2012r. został przygotowany Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży (YEP), którego główną częścią są Gwarancje dla młodzieży (YG) z 2013r., będące postulatem zapewnienia przez państwa członkowskie UE osobom młodym w wieku do 25 lat, pozostającym bez zatrudnienia i nie uczestniczącym w kształceniu lub szkoleniu, dobrej jakości oferty pracy, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy. 4

5 Kontekst badania  22 kwietnia 2013r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce (GdM), zawierający zasady i plan wdrażania GdM.  Zgodnie z powyższym Planem, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku został instytucją koordynującą realizację Gwarancji dla młodzieży na szczeblu regionalnym i rozpoczął proces przygotowywania założeń do konkursów regionalnych w ramach ww. Programu i szerzej – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020. 5

6 Instytucje realizujące Program Gwarancje dla młodzieży w Polsce Zgodnie z Planem działania Programu Gwarancje dla młodzieży w Polsce, realizatorami zaangażowanymi we wdrażanie GdM na szczeblu regionalnym/lokalnym są:  Powiatowe Urzędy Pracy (PUP),  Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP),  Struktury organizacyjne Ochotniczych Hufców Pracy (KW OHP),  Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pośrednictwem wyłonionych Pośredników Finansowych,  Partnerzy rynku pracy, w tym partnerzy społeczni, agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, gminy i pracodawcy wyłonieni do realizacji GdM. 6

7 Kontekst badania Gwarancjami dla młodzieży w Polsce objęto następujące podgrupy osób młodych:  osoby w wieku 15-17 lat przedwcześnie kończące naukę – osoby zaniedbujące obowiązek szkolny (do 16 r.ż.) lub obowiązek nauki (do 18 r.ż.);  osoby w wieku 18-24 lata pozostające poza zatrudnieniem, edukacją i szkoleniem (NEET), w tym osoby wymagające szczególnego wsparcia, tj. oddalone od rynku pracy, ze środowisk defaworyzowanych, z obszarów wiejskich;  osoby w wieku 18-25 lat zarejestrowane jako bezrobotni – w tym również zarejestrowani studenci studiów zaocznych i wieczorowych;  bezrobotna młodzież oraz poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, w wieku 18-29 lat – w zakresie wsparcia przedsiębiorczości osób młodych. 7

8 Sytuacja osób młodych na podlaskim rynku pracy na tle kraju 8

9 Bezrobocie młodych w UE i w Polsce w latach 2005-2013 (15-29 lat) Source: Eurostat, Database, Living conditions and welfare, Youth. 9

10 Stopa bezrobocia wg BAEL wśród osób w wieku 15-29 lat w woj. podlaskim na tle Polski i Unii Europejskiej w latach 2011-2013 10

11 Sytuacja młodych na rynku pracy  W woj. podlaskim liczba osób do 25 roku życia zarejestrowanych jako bezrobotne w 14 powiatowych urzędach pracy wynosi 11 tys., stanowiąc ok. 18% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.  W skali roku pracę podejmuje ok. 9 tys. osób młodych (2014r.) Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/11-tys-osob-na-biegu-niepodleglosci-wsrod-uczestnikow-premier/rb4rq 11

12 Zatrudnienie młodych w woj. podlaskim na tle Polski oraz krajów UE w latach 2011-2013 (15-29 lat) 12 Źr ó dło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (BAEL) i EUROSTAT (dane za IV kwartał).

13 Młodzi ludzie w wieku 15-29 lat z grupy NEET w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 2005-2013 – wycofanie z rynku pracy i ze społeczeństwa 13 Czynniki zwiększające ryzyko sytuacji NEET („niecnierobienia”):  niepełnosprawność,  niski poziom wykształcenia,  miejsce zamieszkania peryferyjne (z dala od ośrodków miejskich),  niski poziom dochodów gospodarstwa domowego,  pochodzenie migracyjne,  rodzice bezrobotni, ubodzy, nisko wykształceni. Wskaźnik NEET w grupie 15-24 lata dla Polski - 12,5%, 2013r.

14 14 Źródło: http://forsal.pl/galerie/814062,duze-zdjecie,1,neet-prawie-2-mln-mlodych-polakow-ani-sie-nie-uczy-ani-nie-pracuje.html

15 Badanie ankietowe osób młodych 15

16 Metodologia badania  W badaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, wzięło w nim udział 529 respondentów z woj. podlaskiego – osób młodych w wieku 18-29 lat.  Badanie przeprowadzono w listopadzie 2014r.  Badanie zrealizowano dzięki współpracy WUP w Białymstoku z:  Podlaską Komendą OHP w Białymstoku (uczestnicy projektu „Równi na rynku pracy”)  Powiatowymi Urzędami Pracy (Augustów, Białystok, Kolno, Łomża, Mońki, Sokółka, Wysokie Mazowieckie) oraz  wybranymi akademickimi biurami karier podlaskich uczelni. 16

17 Typologia grup respondentów – osoby młode w wieku 18-29 lat 1) Osoby w wieku 18-24 lata bierne zawodowo, tj. niepracujące i nie zarejestrowane jako bezrobotne, w tym: a) Osoby młode oddalone od rynku pracy b) Osoby młode zagrożone wykluczeniem społecznym c) Osoby młode zamieszkałe na terenach wiejskich i w małych miejscowościach c) Osoby młode niepełnosprawne 2) Osoby w wieku 18-24 lata pozostające poza zatrudnieniem, edukacją i szkoleniem (tzw. NEET) 3) Osoby w wieku 18-24 lata zarejestrowane jako bezrobotne, w tym: a) Osoby młode długotrwale bezrobotne b) Studenci studiów zaocznych i wieczorowych c) Absolwenci szkoły ponadgimnazjalnej/wyższej 4) Osoby młode oraz absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i uczelni w wieku 18-29 lat – niepracujące i poszukujące pracy niezarejestrowane w urzędzie pracy 17

18 Cele główne badania  Rozpoznanie potrzeb osób młodych w wieku 18-29 lat zamieszkujących woj. podlaskie w zakresie ich aktywizacji edukacyjnej, zawodowej i społecznej,  Identyfikacja czynników determinujących aktywność zawodową osób młodych pozostających poza rynkiem pracy w woj. podlaskim (czynników sukcesu i barier),  Analiza zjawiska bierności zawodowej wśród osób młodych, w tym zaliczanych do grupy tzw. NEET w woj. podlaskim,  Określenie możliwości i sposobów dotarcia ze wsparciem do osób młodych biernych zawodowo i zagrożonych wykluczeniem społecznym w woj. podlaskim,  Przygotowanie rekomendacji w zakresie działań wspierających aktywność edukacyjną, zawodową i społeczną osób młodych w ramach PO WER 2014-2020. 18

19 Portfolio młodych nieaktywnych Cechy osób młodych, N=529 Młodzi ogółem Długo- trwale bezro-botni NEET- „nicnie- robiący” Miesz-kańcy wsi Osoby niepełnospr awne Absol-wenci Potencjał Doświadczenie zawodowe (średnio, w miesiącach) 17159161913 Średnie okresy nieaktywności Nie pracuję (ile m-cy?)15259151316 Nie uczę się (ile m-cy?)34402436319 Nie szkolę się (ile m-cy?)2326516177 Gotowość do aktywności Gotowość do podjęcia pracy (%)74,180,65973,872,777,8 Gotowość do podjęcia działalności gospodarczej (%) 33,930,632,832,231,834,7 19

20 Sytuacja socjalno-bytowa osób młodych 20  Statystyczne gospodarstwo osoby młodej składa się z 4 osób.  Dzieci występują najczęściej w gospodarstwach badanych osób młodych w przedziale wiekowym 20-24 lata (najczęściej jedno lub dwoje dzieci).  Jest to odwrotna tendencja niż obserwowana w odniesieniu do dzietności Podlasianek generalnie, gdzie w wyniku przeobrażeń demograficznych przedział wiekowy najwyższej płodności kobiet został przesunięty z wieku 20-24 do 25-29 lat.  Konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem/ dziećmi przekłada się na bierność zawodową i edukacyjną osób młodych, w szczególności kobiet, sytuując je w tzw. populacji NEET.

21 Bariery aktywności zawodowej osób młodych 21

22 Czynniki wspierające aktywność zawodową osób młodych 22

23 Siatka najbardziej pożądanych form podniesienia kwalifikacji i kompetencji wśród osób młodych 23 Ciekawe wnioski:  Długotrwale bezrobotni rzadziej od innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wskazywali potrzebę uczenia się języków obcych, podczas gdy grupa absolwentów wskazywała chęć podniesienia tej umiejętności jako najbardziej pożądaną.  Długotrwale bezrobotni nie byli ponadto zainteresowani nauką przedsiębiorczości, a mieszkańcy wsi wysoko cenią tę umiejętność.  Długotrwale bezrobotni oraz absolwenci bardziej niż inne grupy potrzebują wzmocnienia w zakresie kompetencji matematyczno- technicznych.  Osoby niepełnosprawne częściej niż inne grupy wskazywały potrzebę podniesienia kompetencji informatycznych.  NEET’si częściej od pozostałych grup pragną podwyższać umiejętności uczenia się i samorozwoju, najwyżej cenią również konieczność kształtowania umiejętności językowych.

24 Najskuteczniejsze i najbardziej pożądane formy aktywizacji zawodowej i edukacyjnej w opinii osób młodych Przeciętna ocena Skala ocen: 1 - w bardzo dużym stopniu, 2- w dużym stopniu, 3 - w średnim stopniu, 4 - w małym stopniu, 5 - w bardzo małym stopniu  Płatny staż u pracodawcy2,0  Poradnictwo zawodowe2,1  Bezpłatne szkolenie zawodowe, zdobycie uprawnień formalnych2,1  Pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem, kształceniem, np. dojazd, wyżywienie, nocleg2,2  Dofinansowanie kosztów egzaminu/kosztów uzyskania licencji2,3  Dofinansowanie stanowiska pracy u potencjalnego pracodawcy/wsparcie potencjalnego pracodawcy2,4  Bezzwrotna dotacja na podjęcie działalności gospodarczej2,4  Pośrednictwo pracy2,6  Zatrudnienie subsydiowane (prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne)2,6  Dofinansowywanie studiów podyplomowych2,7  Przygotowanie zawodowe dorosłych2,8  Częściowo zwrotna pożyczka na działalność gospodarczą2,9  Dofinansowanie przystąpienia do podmiotu ekonomii społecznej, np. spółdzielni socjalnej3,1  Bezpłatne praktyki3,2 24

25 Badanie instytucji działających na rzecz osób młodych 25

26 Badanie instytucji działających na rzecz aktywizacji młodzieży w wieku 18-29 lat w woj. podlaskim Grupa docelowa: 30 instytucji publicznych i niepublicznych oraz organizacji społecznych podejmujących działania na rzecz wspierania aktywności osób młodych w wieku 18-29 lat: instytucje rynku pracy i pomocy społecznej, instytucje szkoleniowe i edukacyjne, izba rzemieślnicza, szkoły wyższe i ich biura karier, samorząd województwa, fundacja działająca na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, organizacje pozarządowe Cele badania: Identyfikacja doświadczeń instytucji w zakresie skutecznego wspierania osób młodych na rynku pracy, wypracowanych kanałów i sposobów dotarcia z informacją i wsparciem, zwłaszcza do grup młodzieży wykluczonej społecznie, identyfikacja „dobrych praktyk” Technika badawcza: częściowo ustrukturyzowany wywiad – SSI Zrealizowane wywiady: 13.

27 Doświadczenia instytucji w zakresie sposobów i kanałów dotarcia ze wsparciem do osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym  Problem z dotarciem z informacją i aktywizowaniem osób młodych oddalonych od rynku pracy: biernych zawodowo nie zarejestrowanych w urzędach pracy, przedwcześnie rezygnujących z nauki, zamieszkujących tereny peryferyjne, wykluczonych społecznie,  Podstawowy kanał dotarcia z informacją o wsparciu do ww. osób młodych to instytucje i organizacje: instytucje pomocy społecznej (GOPS,MOPS, PCPR, pracownicy socjalni), struktury terenowe OHP, NGO, organizacje dobroczynne, Za pośrednictwem społeczności lokalnych: wójtowie, parafie, liderzy społeczni, ośrodki zdrowia, tablice informacyjne, udział w festynach, poczta pantoflowa, Z wykorzystaniem massmediów: informacja w Internecie (FB), tv, prasie lokalnej, kampanie społeczne, informacje w pismach młodzieżowych

28 Bariery w aktywności osób młodych na rynku pracy w opinii badanych podmiotów Bariery zewnętrzne  Trudna sytuacja na rynku pracy i brak lokalnych ofert pracy  Niechęć pracodawców do zatrudniania osób młodych  Kształcenie zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy  Problem z dotarciem do informacji o ofercie edukacyjnej i możliwościach wsparcia na rynku pracy  Brak wzorców aktywności społecznej i informacji na temat działań NGO w środowisku lokalnym Uwarunkowania środowiskowe, rodzinno-bytowe  Brak akceptacji rodziny dla aktywności zawodowej, kontynuacji nauki przez osoby młode (zwłaszcza z terenów wiejskich i w rodzinach osób niepełnosprawnych)  Strach przed utratą świadczeń socjalnych,  Problemy z pogodzeniem aktywności zawodowej i nauki z obowiązkami opiekuńczymi  Trudna sytuacja finansowa uniemożliwiająca kontynuację nauki, dokształcanie  Niska mobilność przestrzenna związana z barierami komunikacyjnymi i ograniczeniami finansowymi Bariery wewnętrzne  Brak doświadczenia zawodowego, stażu pracy w zawodzie  Brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych  Zbyt duże oczekiwania finansowe osób młodych wobec pracodawcy  Bariery psychologiczne: niezaradność, brak wiary, brak motywacji do rozwoju i aktywności  Niski poziom wiedzy o rynku pracy i własnym potencjale, nieumiejętność planowania ścieżki kariery  Niska świadomość korzyści z kształcenia ustawicznego  Niska świadomość obywatelska, niechęć do działań prospołecznych

29 Czynniki wspierające aktywność osób młodych na rynku pracy w opinii badanych podmiotów Wsparcie instytucjonalne, uwarunkowania zewnętrzne  Wspieranie przedsiębiorczości w regionie i tworzenie nowych miejsc pracy  Szeroka oferta edukacyjna bezpłatna, dobra dostępność szkół  Profesjonalne doradztwo zawodowe i edukacyjne, pomoc w planowaniu ścieżki kariery  Wsparcie kompleksowe osób młodych, niwelujące ograniczenia finansowe i konieczność sprawowania opieki nad osobą zależną  Umożliwienie nabycia umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego - dostęp do dobrych praktyk, staży zawodowych, dualny system kształcenia  Łatwy dostęp do informacji o rynku pracy i o ofercie edukacyjnej, zwłaszcza na terenach wiejskich, m.in. przez rozwój informatyzacji  Kampania medialna, budowanie pozytywnego obrazu osoby młodej aktywnej zawodowo, edukacyjnie, społecznie Wzmacnianie potencjału wewnętrznego i kształtowanie aktywnych postaw osób młodych  Traktowanie młodego wieku pracowników jako atutu ze względu na kreatywność, innowacyjność, otwartość na zmiany i nowe idee, brak złych nawyków osób młodych  Przewaga osób młodych w posługiwaniu się technologiami informatycznymi i lepsza znajomość języków obcych  Konieczność wsparcia indywidualnego potencjału osób młodych poprzez budowanie poczucia własnej wartości, rozwój kompetencji społecznych, wspieranie kreatywności  Wspieranie aktywności społecznej, co przełoży się na aktywność życiową i zawodową

30 Propozycje działań służących poprawie sytuacji osób młodych na rynku pracy Rekomendacje dotyczące rozwiązań systemowych:  utworzenie sieci instytucji i organizacji działających na rzecz wsparcia osób młodych na rynku pracy (przedsiębiorcy, samorząd, uczelnie wyższe);  nawiązanie stałej współpracy między pracodawcami, instytucjami wspierającymi rynek pracy i osobami młodymi poszukującymi pracy;  rozszerzenie zakresu wsparcia ze środków UE, nie tylko na konkretne formy wsparcia (staże, szkolenia, praca subsydiowana), ale umożliwienie organizowania kampanii społecznych skierowanych do osób młodych biernych zawodowo i edukacyjnie;  rozwijanie szkolnictwa zawodowego i podnoszenie jego jakości we współpracy z otaczającym biznesem;  wspieranie przedsiębiorczości;  wspieranie organizacji pozarządowych w pracy z młodzieżą ze środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;  planowanie działań w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb osób młodych w danym środowisku.

31 Dziękuję za uwagę 31


Pobierz ppt "Identyfikacja potrzeb i priorytetów osób młodych w województwie podlaskim w zakresie ich aktywizacji edukacyjnej, zawodowej i społecznej Wojewódzki Urząd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google