Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentację wykonali: Rafał Aleksiejuk Dawid Kiertowicz Michał Starak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentację wykonali: Rafał Aleksiejuk Dawid Kiertowicz Michał Starak."— Zapis prezentacji:

1 Prezentację wykonali: Rafał Aleksiejuk Dawid Kiertowicz Michał Starak

2 Turystyka Turystyka obejmuje ogół działań ludzi, którzy podróżują i przebywają dla wypoczynku, w interesach i innych celach przez okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy w miejscach znajdujących się poza ich zwykłym otoczeniem. Pojęcie turystyki jest szersze niż wyjazdy ograniczone do rynku wakacyjnego i dotyczy światowego rynku podróży związanego z szeroko rozumianym przemieszczaniem się ludzi.

3

4 Turystyka w Polsce tak jak na całym świecie, należy do wyjątkowo dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki. Zgodnie z ostatnimi trendami, zamiast popularnej jeszcze do niedawna masowej turystyki pobytowej, coraz większym zainteresowaniem turystów cieszą się różne formy kameralnej turystyki aktywnej i poznawczej, w tym turystyki przyrodniczej. Takie formy są bardziej przyjazne środowisku oraz uświadamiają lokalnym społecznościom, że warunkiem przyciągania turystów, a tym samym wzrostu ich poziomu życia, jest czyste środowisko oraz atrakcyjne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Oprócz tego, turystyka wytwarza coraz większe dochody nie tylko w skali globalnej, ale także lokalnej. Część z tych zysków można wykorzystać na cele związane z ochrona przyrody i jej lepszym zabezpieczeniem przez zwiększającym się ruchem turystycznym.

5

6 Turystyka zrównoważona Pojęcie turystyki zrównoważonej nawiązuje bezpośrednio do idei ekorozwoju lub rozwoju zrównoważonego. Ekorozwój (ang. sustainable development) po raz pierwszy zdefiniowano w deklaracji konwencji ONZ w Sztokholmie w 1972 roku, a dokładne jego zasady sformułowała Światowa Komisja środowiska i Rozwoju (The World Commission on Environment and Development) w raporcie „Nasza wspólna przyszłość” (Our Common Future) w 1987 roku.

7 obchodzimy 27 września

8 Początki turystki zrównoważonej Pierwsze konkretne działania związane z rozwojem turystyki zrównoważonej obserwuje się od Szczytu Ziemi w Rio. Ogólne zasady zrównoważonego rozwoju turystycznego opracowały w 1995 roku dwie największe organizacje turystyczne świata: Rada Podróży i Turystyki (World Travel and Tourism Council – WTTC) oraz Światowa Organizacja Turystyczna (World Travel Organization – WTO) wspólnie z Radą Ziemi (Earth Council) pod nazwą Agenda 21 dla Podróży i Gospodarki Turystycznej (Agend 21 for the Travel and Tourism Industry).

9

10 Zgodnie z zapisem art. 3 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz.627) przez zrównoważony rozwój należy rozumieć taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego jak i przyszłych pokoleń.

11 Rozwój turystyki zrównoważonej zapewnia obecnym i przyszłym pokoleniom możliwość realizacji ich potrzeb i odbywa się w harmonii ze środowiskiem. Ekorozwój musi godzić ze sobą ład: ekologiczny, społeczny, gospodarczy i przestrzenny. Programy działań, które zakładają integracje powyższych elementów zwane są Agendami 21.

12 Cele zrównoważonego rozwoju turystycznego: turystyka powinna propagować zdrowy i produktywny tryb życia w harmonii z przyrodą, zbliżać do siebie ludzi różnych narodowości, kreować otwartość i tolerancję, rozwój turystyczny ma przyczyniać się do zachowania zasobów przyrody oraz do ochrony tradycyjnej kultury lokalnych społeczności, rozwój turystyki w regionie powinien następować przy udziale miejscowej ludności i to już od etapu planowania, a turystyka powinna stanowić nowe źródło dochodu dla miejscowej ludności,

13 działalność usługowa i produkcyjna w branży turystycznej powinna zmierzać do zmniejszania ilości odpadów i oszczędzania wody i energii; eliminowania z użycia substancji niebezpiecznych dla środowiska; stymulowania personelu, klientów i społeczności lokalnych do zachowań proekologicznych, kraje powinny promować wolną wymianę usług w turystyce, podporządkowaną zasadom zrównoważonego rozwoju i respektującą międzynarodowe prawo ochrony środowiska.

14 Bardzo istotnym wydarzeniem dla rzeczywistego wprowadzania w życie założeń turystyki zrównoważonej w Europie było podpisanie Deklaracji Berlińskiej w czasie Konferencji Ministrów Ochrony Środowiska na temat Różnorodności Biologicznej i Zrównoważonej Turystyki w Berlinie w marcu 1997 roku. W celu aktywnej ochrony przyrody, jak również pełnego wykorzystania dochodów generowanych przez turystykę oraz zaangażowania w ochronę przyrody lokalnych społeczności, należy na jak największych obszarach realizować i rozwijać turystykę zrównoważoną, czyli taką, która umożliwia środowisku przyrodniczemu regenerację i korzystanie z niego przez wiele lat.

15 Koniec


Pobierz ppt "Prezentację wykonali: Rafał Aleksiejuk Dawid Kiertowicz Michał Starak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google