Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Turystyka a środowisko naturalne - ćwiczenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Turystyka a środowisko naturalne - ćwiczenia"— Zapis prezentacji:

1 Turystyka a środowisko naturalne - ćwiczenia
Prowadzący: mgr Łukasz Stokłosa

2 Warunki zaliczenia ćwiczeń
Aktywność na zajęciach: 20 pkt. Opracowanie referatu (prezentacja): 10 pkt. Kolokwium zaliczeniowe (forma opisowa): 70 pkt. Przedziały punktowe: 0 – 50 punktów => ocena 2,0 51 – 60 punktów => ocena 3,0 61 – 70 punktów => ocena 3,5 71 – 80 punktów => ocena 4,0 81 – 90 punktów => ocena 4,5 91 – 100 punktów => ocena 5,0 Konsultacje: czwartki A/B, pok. KA16, godz. 10:30-12:30

3 Literatura obowiązkowa
Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Wydanie drugie, Albis, Kraków 2000. Zaręba D., Ekoturystyka, Wyd. PWN, Warszawa 2010. Gaworecki W. W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007. Kurek W., (red.) Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. Bohdanowicz P., Turystyka a świadomość ekologiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006. Pyłka-Gutowska E., Ekologia z ochroną środowiska, Oświata, Warszawa 2004.

4 Literatura uzupełniająca
„Ekologia i ochrona środowiska a wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego”, (red.) J. Krupa, J. Strojny i W. Tabasz, Wyd. Mitel, Rzeszów 2005. „Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno- gospodarczym”, (red.) L. Woźniak, J. Krupa, J. Grzesik, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2006. Staniewska-Zątek W., Turystyka a przyroda i jej ochrona, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007. Wnuk Z., Ziaja M. (red.), Turystyka w parkach krajobrazowych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009. „Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno- gospodarczym” (red.) L. Woźniak, J. Krupa, J. Grzesik), Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2006.

5 Informacja ekologiczna w turystyce oraz kształtowanie świadomości ekologicznej
Jaka jest zależność między turystyką a środowiskiem naturalnym?

6 Informacja ekologiczna w turystyce oraz kształtowanie świadomości ekologicznej
Turystyka jako pożeracz środowiska i wąż zjadający swój własny ogon Turystyka motorem działań proekologicznych

7 Informacja ekologiczna w turystyce oraz kształtowanie świadomości ekologicznej
Jakie podmioty i instytucje odpowiadają za przekazywanie informacji ekologicznej w turystyce oraz kształtowanie świadomości ekologicznej?

8 Informacja ekologiczna w turystyce oraz kształtowanie świadomości ekologicznej
Niektóre podmioty i instytucje odpowiadające za przekazywanie informacji ekologicznej w turystyce oraz kształtowanie świadomości ekologicznej: rodzina edukacja dzieci i młodzieży (przedszkolna i szkolna) – wychowawcy, organizowane szkolenia i pikniki ekologiczne przewodnicy turystyczni, piloci wycieczek biura podróży, punkty informacji turystycznej, ośrodki sportowo-wypoczynkowe władze (szczególnie regionalne i lokalne) organizacje ekologiczne i nie tylko (organizowanie konferencji, prowadzenie badań i publikacja ich wyników, wydawanie czasopism, ulotek, broszur itp.)

9 Ekorozwój - nowy trend XXI wieku
Ekorozwój - rozwój nie zagrażający środowisku naturalnemu, polityka i działania społeczne o charakterze proekologicznym, dążenie do równowagi sfery społecznej, gospodarczej i środowiska naturalnego. Celem ekorozwoju jest dążenie do zachowania równowagi ekologicznej w ekosystemach przy jednoczesnym zapewnieniu dobrobytu obecnym i przyszłym pokoleniom. Dotyczy to zapewnienia określonej jakości środowiska, zapewnienia pożądanego stanu jakości zdrowia społeczeństwa, racjonalizacji gospodarowania zasobami naturalnymi, podejmowania proekologicznych kierunków rozwoju.

10 Zrównoważony rozwój turystyki
Koncepcja zrównoważonego rozwoju turystyki (Sustainable Tourism Development): Lansowana przez WTO, nawiązuje do zasady zrównoważonego rozwoju, która w 1992 r. ogłoszona została przez ONZ na konferencji w Rio de Janeiro. „Zrównoważony rozwój jest procesem zmian, w którym wykorzystanie zasobów naturalnych, kierunki rozwoju techniki oraz zmiany instytucjonalne muszą dokonywać się w sposób, który pozwoli na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, bez uszczerbku dla możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych generacji.” Wg zasady zrównoważonego rozwoju turystyki jej rozwój powinien przyczyniać się do poprawy jakości życia gospodarzy; możliwie najlepiej zaspokajać potrzeby turystów oraz utrzymać jakość środowiska, od czego zależy osiągnięcie dwóch pierwszych celów.

11 Zrównoważony rozwój turystyki
Agenda 21 - program dotyczący zrównoważonego rozwoju ludzkości i ochrony zasobów środowiska naturalnego. Został przyjęty na Konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój" (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii (Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro), który odbył się w czerwcu Przewiduje on działania na poziomie globalnym, narodowym i lokalnym prowadzone w celu koordynacji wysiłków w rozwiązywaniu problemów światowej ekologii i polityki rozwoju. Realizuje go ponad 170 krajów (w tym Polska), dotyczy wszystkich dziedzin życia, w których człowiek oddziałuje na środowisko.

12 Projekt Projekt podlega zaliczeniu na ocenę (projekt samodzielny)
Pod uwagę brana będzie: treść merytoryczna projektu, obrona projektu (na ostatnich zajęciach projektowych), aktywność na AFD (przynajmniej 2 wypowiedzi na forum) Konsultacje: tradycyjne i przez AFD

13 Projekt Studenci otrzymują do opracowania w grupach (max 4 osoby) lub indywidualnie zagadnienia stanowiące treść projektu przedmiotowego. Projekt ma charakter problemowy i będzie wynikiem pracy studentów w zakresie tematycznym podanym w następnym slajdzie. Praca nad projektem obejmuje: podanie proponowanego tematu projektu oraz składu grupy projektowej (pierwsza wypowiedź na AFD), podanie celu projektu, jego zakresu oraz indywidualny podział pracy (druga wypowiedź na AFD), praca właściwa: posłużenie się odpowiednią literaturą i materiałami źródłowymi i/lub przeprowadzenie badań, odbywanie konsultacji przez AFD i podczas spotkań projektowych, wykonanie projektu (w formie papierowej wraz ze stroną tytułową, spisem treści, wstępem, rozdziałami, zakończeniem i literaturą) prezentacja projektu (obrona).

14 Projekt Treści kształcenia realizowane w ramach projektu
Opisać zjawiska zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz źródła zagrożenia dla jakości środowiska i zdrowia człowieka, wynikające z postępu cywilizacyjnego, w tym intensywnego rozwoju branży turystycznej (hotelarstwa, transportu, infrastruktury turystycznej, ruchu turystycznego) oraz określić metody działania w gospodarce przyjazne dla środowiska naturalnego np. poprzez rozwój ekoturystyki i rolnictwa ekologicznego.

15 Projekt Przykładowe zagadnienia:
Turystyka konna w Bieszczadzkim Parku Narodowym jako forma turystyki przyjaznej środowisku Metody monitorowania zagrożeń przyrodniczych w branży turystycznej. Wpływ infrastruktury turystycznej na jakość środowiska przyrodniczego nad Zalewem Solińskim Jakość wód w Magurskim Parku Narodowym


Pobierz ppt "Turystyka a środowisko naturalne - ćwiczenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google