Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja ekologiczna w polskich dokumentach prawnych Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja ekologiczna w polskich dokumentach prawnych Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja ekologiczna w polskich dokumentach prawnych Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników prezentacji stanu tych wód

2 Edukacja ekologiczna w dokumentach prawnych: Konstytucja RP Ustawy Rozporządzenia Uchwały

3 Art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju Art. 74 Konstytucji RP Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. Art. 86 Konstytucji RP Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa. Konstytucja RP

4 Ustawy Obowiązek edukacji ekologicznej został w przepisie art. 78 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska nałożony na środki masowego przekazu, które zostały zobowiązane do kształtowania pozytywnego stosunku społeczeństwa do ochrony środowiska oraz popularyzowania zasady tej ochrony w audycjach i publikacjach* * Art. 78 ustawy: Środki masowego przekazu są obowiązane kształtować pozytywny stosunek społeczeństwa do ochrony środowiska oraz popularyzować zasady tej ochrony w publikacjach i audycjach.

5 Rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77, poz. 510)

6 Uchwały na różnym poziomie administracyjnym (województwa, powiaty, gminy) tworzone są uchwały zawierające elementy normujące kwestię edukacji ekologicznej

7 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników prezentacji stanu tych wód

8 Rozporządzenie określa i edukuje w kwestii klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych oraz wód podziemnych prowadzenia monitoringu stanu wód powierzchniowych i podziemnych z uwzględnieniem: –punktów poboru próbek do badań, –zakresu i częstotliwości badań, –wyboru elementów jakości, –metodyk referencyjnych badań –warunków jakości danych, –sposobów oceny wyników badań, –zakresu badań jakości wód powierzchniowych i podziemnych –interpretacji wyników i prezentacji stanu wód powierzchniowych podziemnych

9 Rozporządzenie wprowadza klasyfikację jakości wód powierzchniowych i podziemnych klasa I - wody o bardzo dobrej jakości klasa II - wody dobrej jakości klasa III - wody zadowalającej jakości klasa IV - wody niezadowalającej jakości klasa V - wody złej jakości Podstawę określenia klas jakości wód powierzchniowych i podziemnych, stanowią wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach jakości wód powierzchniowych i podziemnych

10 Rozporządzenie wprowadza kategorie hydromorfologicznego stanu wód powierzchniowych stan bardzo dobry, stan dobry, stan umiarkowany

11 Rozporządzenie określa trzy zakresy monitoringu stanu wód powierzchniowych i podziemnych Diagnostyczny, Operacyjny, Badawczy Planowanie i realizacja monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych ma uwzględniać rozpoznanie jakości wód i dostarczenie informacji na potrzeby gospodarowania wodami. Ocenę wyników badań prowadzi się zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001.

12 Rozporządzenie informuje o sposobie prezentacji stanu wód powierzchniowych i podziemnych forma graficzna, forma tabelaryczna, forma opisowa

13 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników prezentacji stanu tych wód Bibliografia:

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Edukacja ekologiczna w polskich dokumentach prawnych Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google