Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagadnienia edukacji ekologicznej społeczeństwa regulowane są przez akty prawne i dokumenty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagadnienia edukacji ekologicznej społeczeństwa regulowane są przez akty prawne i dokumenty."— Zapis prezentacji:

1

2 Zagadnienia edukacji ekologicznej społeczeństwa regulowane są przez akty prawne i dokumenty.
II Konferencja Narodów Zjednoczonych w Rio de Janerio, tzw. „Szczyt Ziemi” 3-14 czerwiec 1992 r. ; Inicjatywa ONZ; Uczestniczyli reprezentanci 172 krajów; Temat „Środowisko i Rozwój”; Zaproponowano wizję nowego ładu społeczno-gospodarczego świata, który w harmonii z przyrodą zapewni ludzkości dalszy rozwój cywilizacyjny.

3 Szczyt Ziemi Przyjęto 5 obszernych dokumentów:
Deklaracja z Rio ( tzw. Karta Ziemi ) – prezentująca 27 zasad ekorozwoju, określająca prawa i obowiązki państw na rzecz rozwoju ludzkości i dobrych warunków życia; Konwencja o różnorodności biologicznej zobowiązująca do zachowania różnorodności gatunków; Deklaracja wytyczająca kierunki zrównoważonego rozwoju lasów, ich ochrony i użytkowania; Globalny Program Działań, zwany AGENDĄ 21 jako podstawowy dokument dla rozwoju edukacji środowiskowej poświęcony problemom trwałego i zrównoważonego rozwoju w kategoriach gospodarczych, społecznych  i ekologicznych. Konwencja w sprawie zmian klimatu, mająca na celu ustabilizowanie zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który nie doprowadzi do zachwiania światowego systemu klimatycznego;

4 Szczyt Ziemi Najpoważniejsze globalne zagrożenia przyszłości życia na Ziemi; Działania jakie należy podjąć, aby oddalić te niebezpieczeństwa; Podkreślają znaczenie edukacji ekologicznej;

5 Edukacja ekologiczna Kształtuje całościowy obraz relacji pomiędzy człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą; Wskazuje zależność człowieka od środowiska oraz uczy odpowiedzialności za zmiany dokonywane w naturalnym środowisku.

6 Dz.U RAMOWA KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (Dz. U. z dnia 10 maja 1996 r.)

7 Artykuł 6. Edukacja, szkolenie i świadomość społeczna
Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Artykuł 6. Edukacja, szkolenie i świadomość społeczna „Wypełniając zobowiązania określone w artykule 4 ustęp 1(i), Strony będą: a) popierać i ułatwiać na szczeblu państwowym oraz, jeśli jest to właściwe, subregionalnym i regionalnym, i zgodnie z państwowymi przepisami prawnymi i regulacjami oraz w ramach ich odpowiednich możliwości: (i) rozwój i wdrażanie programów edukacyjnych i świadomości społecznej w sprawie zmian klimatu i ich skutków, (ii) powszechny dostęp do informacji na temat zmian klimatu i ich skutków, (iii) powszechny udział w działaniach dotyczących zmian klimatu i ich skutków i rozwijać odpowiednie reagowanie oraz (iv) szkolenie personelu naukowego, technicznego i zarządzającego;”

8 Artykuł 6. Edukacja, szkolenie i świadomość społeczna Cd.
Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Artykuł 6. Edukacja, szkolenie i świadomość społeczna Cd. „b) współdziałać i popierać, na poziomie międzynarodowym oraz tam, gdzie jest to właściwe, przy zaangażowaniu istniejących organów: (i) rozwój i wymianę materiałów służących edukacji i podnoszeniu świadomości społecznej w sprawie zmian klimatu i ich skutków oraz (ii) rozwój i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych, uwzględniając umacnianie krajowych instytucji i wymianę lub wspieranie personelu w celu szkolenia fachowców w tej dziedzinie, w szczególności dla państw rozwijających się.”

9 Artykuł 6. Edukacja, szkolenie i świadomość społeczna
Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Artykuł 6. Edukacja, szkolenie i świadomość społeczna GŁÓWNY CEL EDUKACJA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POPRZEZ : uświadamianie powiązań pomiędzy kwestiami rozwoju gospodarczego i społecznego a zagadnieniami ochrony środowiska, ochrony klimatu umożliwianie zdobywania wiedzy o stanie środowiska oraz działaniach na rzecz jego poprawy tworzenie proekologicznych wzorów zachowań przygotowanie społeczeństwa do podejmowania decyzji dotyczących środowiska

10 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Klasy I-III - obserwowanie zjawisk i procesów przyrodniczych dostępnych doświadczeniu dziecka, treści dotyczących ochrony środowiska w najbliższej okolicy; Klasa III-VI - zagadnienia ekologiczne w ramach poszczególnych przedmiotów;

11 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze, zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii, energetyka jądrowa – bezpieczeństwo i składowanie odpadów, funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi – zjawiska, procesy zmienność środowiska w czasie i przestrzeni, zmiany pogody, klęski żywiołowe, równowaga ekologiczna, zagrożenia cywilizacyjne związane z energetyką konwencjonalną i jądrową, odnawialne źródła energii.

12 Szkoły wyższe Konferencje - Ochrona Środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych. Działalności edukacyjno-popularyzatorską - organizacja sesji popularnonaukowych, dni otwarte, Festiwale Nauk, np. w 2008 t Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem zorganizowało z okazji Dnia Ziemi sesję popularnonaukową „Między Bali a Poznaniem – nauka, gospodarka i polityka w związku ze zmianami klimatu”.

13 Instytucje administracji państwowej, placówki naukowe oraz pozarządowe organizacje ekologiczne
Ogłoszona przez Komisję Europejską kampania edukacyjno-promocyjna na temat zmian klimatu telewizyjne spoty reklamowe wiele sponsorowanych audycji radiowych Biuletyn informacyjny Zmian Klimatu Kampania Europejski Dzień bez Samochodu Obchody Dnia Ziemi r. pod hasłem działań na rzecz klimatu warsztaty, koncerty, transmisje telewizyjne Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska Regionalne ośrodki edukacji ekologicznej – Koalicja Klimatyczna Akcja ClimatLegacy

14 Ekorozwój

15 Dziękuję Urszula Pawłowska


Pobierz ppt "Zagadnienia edukacji ekologicznej społeczeństwa regulowane są przez akty prawne i dokumenty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google