Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Prezentacja „Systemu pomiaru jakości usług publicznych” oraz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Prezentacja „Systemu pomiaru jakości usług publicznych” oraz."— Zapis prezentacji:

1 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Prezentacja „Systemu pomiaru jakości usług publicznych” oraz wyników raportu opracowanego za rok 2013 Wałbrzych, 11.12.2014 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

2 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Główny problem w kwestii usług publicznych Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Niezadawalająca jakość i dostępność usług publicznych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej

3 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zdiagnozowane problemy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: ochrona zdrowia  długi czas oczekiwania na wizyty do lekarzy specjalistów,  niesatysfakcjonujący poziom dostępu do usług lekarzy pierwszego kontaktu (z uwagi na zbyt dużą liczbę pacjentów w okresach zmożonej zachorowalności),  brak wystarczającej ilości lekarzy specjalistów przyjmujących w placówkach bezpośrednio na terenie gminy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

4 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zdiagnozowane problemy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: edukacja i szkolnictwo  niezadowalający poziom nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,  kierunki kształcenia są niedostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy /zmniejszenie liczby szkół zawodowych/,  brak wystarczającej ilości miejsc w przedszkolach i żłobkach w części gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

5 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zdiagnozowane problemy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: kultura (1)  brak dobrze rozpoznawalnego produktu kultury integrującego wszystkie gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej,  spadek aktywności kulturalnej mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej (uczestnictwo w imprezach muzycznych, przedstawieniach teatralnych),  słaby zasięg oddziaływania wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych indywidualnie przez poszczególne gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

6 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zdiagnozowane problemy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: kultura (2)  brak wystarczającej/interesującej oferty kulturalnej skierowanej do młodzieży,  ograniczona oferta w zakresie możliwości skorzystania w sposób nieodpłatny przez osoby dorosłe. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

7 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zdiagnozowane problemy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: gospodarka komunalna  zły stan komunalnych zasobów mieszkaniowych,  niewystarczający poziom wyposażenia w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz jej zły stan techniczny,  brak powszechnego dostępu do sieci gazowej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

8 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zdiagnozowane problemy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: ochrona środowiska  zbyt mała liczba inicjatyw ekologicznych w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz ich lokalny charakter,  występowanie w części miejscowości Aglomeracji Wałbrzyskiej dużego zanieczyszczenia powietrza (duży odsetek mieszkańców posiada piece węglowe),  brak wystarczającego zabezpieczenia przeciwpowodziowego we wszystkich miejscowościach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

9 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zdiagnozowane problemy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: komunikacja (1)  zły stan techniczny dróg (w szczególności dotyczy to dróg powiatowych),  niezadawalająca jakość komunikacji publicznej (nie dotyczy Wałbrzycha i sąsiednich Gmin obsługiwanych przez „Komunikację Aglomeracyjną”),  brak nowoczesnego centrum przesiadkowego, zlokalizowanego w centrum Aglomeracji Wałbrzyskiej, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

10 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zdiagnozowane problemy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych Obszar: komunikacja (2)  zły stan infrastruktury kolejowej oraz skromna oferta transportowa,  brak obwodnic m.in. Wałbrzycha, Głuszycy, Świebodzic, Lubawki, Boguszowa-Gorc. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

11 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Cel nadrzędny Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Wysoka jakość i dostępność usług publicznych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej

12 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Cele strategiczne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. OBSZAR PRIORYTETOWY CEL STRATEGICZNY edukacja i szkolnictwo Podniesienie poziomu edukacji oraz jakości bazy edukacyjno-sportowej. ochrona zdrowia Poprawa stanu zdrowia wśród mieszkańców. kultura Wypracowanie atrakcyjnej oferty kulturalnej, dopasowanej do aktualnych potrzeb mieszkańców.

13 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Cele strategiczne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. OBSZAR PRIORYTETOWY CEL STRATEGICZNY gospodarka komunalna Zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej. ochrona środowiska Poprawa jakości środowiska oraz wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. komunikacjaZrównoważony transport oraz poprawa dostępności komunikacyjnej

14 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Jedno z rekomendowane działań: Opracowanie i wdrożenie systemu pomiaru jakości usług publicznych na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

15 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Systemy pomiaru jakości usług publicznych w Polsce – sytuacja aktualna W Polsce pionierskim przedsięwzięciem mającym na celu poprawę jakości usług świadczonych na szczeblu lokalnym był monitoring usług publicznych (tzw. System Analiz Samorządowych). Jest to przedsięwzięcie Związku Miast Polskich realizowane od roku 1999, początkowo ze wsparciem ekspercko-finansowym USAID, następnie przez wiele lat własnymi siłami i z własnych środków, a od połowy roku 2007 ze wsparciem dotacji UKIE ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

16 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Systemy pomiaru jakości usług publicznych w Polsce – sytuacja aktualna System Analiz Samorządowych System monitoringu usług budowany jest głównie na podstawie danych, pozyskiwanych z miast drogą ankietową. Dotąd dane udostępniało ok. 80 miast z całego kraju, choć obecnie liczba ta przekroczyła 100. Od roku 2005 dane dotyczące oświaty pochodzą już z Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

17 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Systemy pomiaru jakości usług publicznych w Polsce – sytuacja aktualna Wzorcowy systemu monitoringu jakości usług publicznych – projekt pilotażowy realizowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013. System podlega testowaniu w Województwie Pomorskim i czterech gminach pilotażowych: Gdańsku, Słupsku, Stegnie oraz Czarnej Wodzie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

18 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Systemy pomiaru jakości usług publicznych w Polsce – sytuacja aktualna Inne systemy Aktualnie działają lub są na etapie wdrażania liczne autorskie projekty dotyczące systemów monitorowania jakości usług publicznych pojedynczych jednostek samorządu terytorialnego lub związków/JST działających w oparciu o porozumienie w zakresie współpracy (m.in. w ramach Miejskich Obszarów Funkcjonalnych). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

19 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” System pomiaru jakości usług publicznych na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Przy opracowywaniu zestawu wskaźników, kierowano się następującymi przesłankami: prostotą i przejrzystością wskaźnika, łatwością pozyskania (dane w ewidencji Urzędów Gmin, GUS i innych podmiotów), adekwatnością wskaźnika i obszaru pomiaru do specyfiki gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (dane dla obszaru danej gminy), rzeczywistego wpływu jednostek samorządu terytorialnego na kształtowanie wartości wskaźnika (dotyczy to w szczególności obszaru związanego z ochroną zdrowia). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

20 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” System pomiaru jakości usług publicznych na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Opracowany system jest rozwiązaniem autorskim. Dobór wskaźników podlegał konsultacjom z poszczególnymi JST. System nie przewiduje przeprowadzenia badań ankietowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

21 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” System pomiaru jakości usług publicznych na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej wskaźniki monitoringu (31) jakości i dostępności usług publicznych w obszarach: -Edukacja i szkolnictwo – 8 wskaźników, -Zdrowie– 3 wskaźniki, -Kultura – 4 wskaźniki, -Gospodarka komunalna – 7 wskaźników, -Ochrona środowiska – 4 wskaźniki, -Komunikacja – 5 wskaźników. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

22 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wskaźniki - Edukacja i szkolnictwo 1/2 Dostępność do usług żłobkowych Odsetek dzieci przyjętych do przedszkola (publicznego i niepublicznego) Średnie wyniki testów gimnazjalnych z języka polskiego Średnie wyniki testów gimnazjalnych z matematyki Odsetek dzieci objętych programami wspierającymi rozwój edukacji wśród uczniów Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

23 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wskaźniki - Edukacja i szkolnictwo 2/2 Odsetek nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe (udział osób dokształcających się w ogólnej liczbie nauczycieli w gminie) Wydatki na oświatę i szkolnictwo w ujęciu rocznym na 1 ucznia Liczba komputerów z dostępem do Internetu na 100 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

24 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wyniki dla 2013 r. - Edukacja i szkolnictwo Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. JednostkaŚrednie wyniki testów gimnazjalnych z języka polskiego Polska62,00% Województwo dolnośląskie60,10% Gmina Wałbrzych 61,90% Gmina Jedlina-Zdrój 60,00% Miasto Kamienna Góra 63,00% Gmina Mieroszów 57,00% Miasto Nowa Ruda 59,00% Gmina Nowa Ruda 62,00% Gmina Radków 61,00% Gmina Szczawno-Zdrój 57,00% Gmina Świebodzice 66,40% Gmina Walim64,00%

25 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wyniki dla 2013 r. - Edukacja i szkolnictwo Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. JednostkaŚrednie wyniki testów gimnazjalnych z matematyki Polska48,00% Województwo dolnośląskie46,30% Gmina Wałbrzych 40,60% Gmina Jedlina-Zdrój 40,00% Miasto Kamienna Góra 50,00% Gmina Mieroszów 42,00% Miasto Nowa Ruda 44,00% Gmina Nowa Ruda 43,00% Gmina Radków 36,00% Gmina Szczawno-Zdrój 41,00% Gmina Świebodzice 41,10% Gmina Walim40,00%

26 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wyniki dla 2013 r. - Edukacja i szkolnictwo Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. JednostkaDostępność do usług żłobkowych Gmina Wałbrzych 8,83% Gmina Jedlina-Zdrój 0,00% Miasto Kamienna Góra 13,06% Gmina Mieroszów 0,00% Miasto Nowa Ruda 0,00% Gmina Nowa Ruda 0,00% Gmina Radków 18,60% Gmina Szczawno-Zdrój 9,15% Gmina Świebodzice 7,77% Gmina Walim0,00%

27 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wyniki dla 2013 r. - Edukacja i szkolnictwo Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. JednostkaOdsetek dzieci objętych programami wspierającymi rozwój edukacji wśród uczniów Gmina Wałbrzych 46,51% Gmina Jedlina-Zdrój 100,00% Miasto Kamienna Góra 100,00% Gmina Mieroszów 0,00% Miasto Nowa Ruda 70,40% Gmina Nowa Ruda 85,42% Gmina Radków 8,14% Gmina Szczawno-Zdrój 60,19% Gmina Świebodzice 49,91% Gmina Walim100,00%

28 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wyniki dla 2013 r. - Edukacja i szkolnictwo Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. JednostkaOdsetek nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe (udział osób dokształcających się w ogólnej liczbie nauczycieli w gminie) Gmina Wałbrzych25,39% Gmina Jedlina-Zdrój16,67% Miasto Kamienna Góra100,00% Gmina Mieroszów91,55% Miasto Nowa Ruda14,62% Gmina Nowa Ruda16,39% Gmina Radków0,00% Gmina Szczawno-Zdrój2,50% Gmina Świebodzice30,13% Gmina Walim31,11%

29 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wyniki dla 2013 r. - Edukacja i szkolnictwo Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. JednostkaWydatki na oświatę i szkolnictwo w ujęciu rocznym na 1 ucznia Gmina Wałbrzych 9 162,14 zł Gmina Jedlina-Zdrój 8 431,35 zł Miasto Kamienna Góra 9 878,63 zł Gmina Mieroszów 14 864,10 zł Miasto Nowa Ruda 11 384,46 zł Gmina Nowa Ruda 12 609,11 zł Gmina Radków 13 580,10 zł Gmina Szczawno-Zdrój 19 339,60 zł Gmina Świebodzice 11 507,71 zł Gmina Walim10 210,44 zł

30 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wskaźniki – ZDROWIE Odsetek osób objętych programami profilaktycznymi, badaniami przesiewowych itp. w ogólnej liczbie mieszkańców gminy Dostęp do gabinetów lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania Dostęp do poradni specjalistycznych w miejscu zamieszkania Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

31 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wskaźniki – KULTURA 1/2 Liczba domów kultury, świetlic, klubów na 10 tys. mieszkańców Średnia liczba uczestników imprez, organizowanych w jednostkach podległych gminie zajmujących się kulturą, na 1 mieszkańca Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

32 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wskaźniki – KULTURA 2/2 Liczba nieodpłatnych imprez kulturalnych organizowanych w domach i ośrodkach kultury, klubach i świetlicach przypadająca na 10 tys. mieszkańców gminy Liczba wdrożonych/funkcjonujących programów rabatowych/zniżkowych umożliwiających korzystanie z płatnej infrastruktury i imprez, udogodnień (np. bezpłatny transport) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

33 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wyniki dla 2013 r. - Kultura Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. JednostkaŚrednia liczba uczestników imprez, organizowanych w jednostkach podległych gminie zajmujących się kulturą, na 1 mieszkańca Gmina Wałbrzych 2,23 Gmina Jedlina-Zdrój 5,19 Miasto Kamienna Góra 0,91 Gmina Mieroszów 0,76 Miasto Nowa Ruda 1,48 Gmina Nowa Ruda 1,17 Gmina Radków 2,48 Gmina Szczawno-Zdrój b.d. Gmina Świebodzice 0,26 Gmina Walim1,79

34 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wyniki dla 2013 r. - Kultura Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. JednostkaLiczba nieodpłatnych imprez kulturalnych organizowanych w domach i ośrodkach kultury, klubach i świetlicach przypadająca na 10 tys. mieszkańców gminy. Gmina Wałbrzych 72,59 Gmina Jedlina-Zdrój 89,29 Miasto Kamienna Góra 60,96 Gmina Mieroszów 63,42 Miasto Nowa Ruda 12,85 Gmina Nowa Ruda 248,06 Gmina Radków 243,67 Gmina Szczawno-Zdrój 46,06 Gmina Świebodzice 10,96 Gmina Walim26,33

35 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wyniki dla 2013 r. - Kultura Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. JednostkaLiczba wdrożonych/funkcjonujących programów rabatowych/zniżkowych umożliwiających korzystanie z płatnej infrastruktury i imprez, udogodnień (np. bezpłatny transport). Gmina Wałbrzych 6 Gmina Jedlina-Zdrój 1 Miasto Kamienna Góra 15 Gmina Mieroszów 0 Miasto Nowa Ruda 3 Gmina Nowa Ruda 0 Gmina Radków 0 Gmina Szczawno-Zdrój 0 Gmina Świebodzice 3 Gmina Walim2

36 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wskaźniki - GOSPODARKA KOMUNALNA 1/2 % ogółu mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej % ogółu mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej % sieci wodociągowych wymagających modernizacji % sieci kanalizacji sanitarnej wymagającej modernizacji Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

37 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wskaźniki - GOSPODARKA KOMUNALNA 2/2 % ogółu mieszkańców korzystających z sieci gazowej Liczba nowo wybudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych lokali mieszkalnych stanowiących zasób komunalny gmin w ogólnej liczbie takich lokali Liczba nowo wybudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków mieszkalnych, stanowiących zasób komunalny gmin w ogólnej liczbie takich budynków Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

38 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wyniki dla 2013 r. – Gospodarka komunalna Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Jednostka% ogółu mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej Polska88,0% Województwo dolnośląskie92,1% Gmina Wałbrzych 97,6% Gmina Jedlina-Zdrój 92,9% Miasto Kamienna Góra 98,2% Gmina Mieroszów 89,7% Miasto Nowa Ruda 97,4% Gmina Nowa Ruda 87,6% Gmina Radków 93,0% Gmina Szczawno-Zdrój 96,7% Gmina Świebodzice 98,0% Gmina Walim66,6%

39 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wyniki dla 2013 r. – Gospodarka komunalna Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Jednostka% ogółu mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej Polska65,1% Województwo dolnośląskie70,8% Gmina Wałbrzych 78,6% Gmina Jedlina-Zdrój 57,4% Miasto Kamienna Góra 81,2% Gmina Mieroszów 30,8% Miasto Nowa Ruda 77,9% Gmina Nowa Ruda 7,9% Gmina Radków 37,5% Gmina Szczawno-Zdrój 81,4% Gmina Świebodzice 75,5% Gmina Walim36,2%

40 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wyniki dla 2013 r. – Gospodarka komunalna Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Jednostka% ogółu mieszkańców korzystających z sieci gazowej Polska52,4% Województwo dolnośląskie61,7% Gmina Wałbrzych 93,4% Gmina Jedlina-Zdrój 61,0% Miasto Kamienna Góra 91,3% Gmina Mieroszów 0,2% Miasto Nowa Ruda 43,7% Gmina Nowa Ruda 0% Gmina Radków 22,5% Gmina Szczawno-Zdrój 90,4% Gmina Świebodzice 92,5% Gmina Walim62,4%

41 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wskaźniki - OCHRONA ŚRODOWISKA Odsetek osób korzystających z oczyszczalni ścieków Odsetek osób deklarujących zbiórkę odpadów komunalnych w sposób selektywny Liczba inicjatyw ekologicznych, edukacyjnych, konkursów itp. związanych z promowaniem zachowań ekologicznych Liczba gospodarstw domowych, która zmodernizowała/wymieniła źródła ciepła na ekologiczne i skorzystała z dotacji gminy na ten cel Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

42 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wskaźniki - KOMUNIKACJA 1/2 Długość ścieżek rowerowych w stosunku do dróg publicznych Średni wiek pojazdów transportu publicznego Odsetek pojazdów transportu publicznego przystosowanych do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

43 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wskaźniki - KOMUNIKACJA 2/2 Długość zmodernizowanych / przebudowanych / wyremontowanych / nowych dróg na terenie gminy Liczba nowych/zmodernizowanych przystanków/ punktów przesiadkowych w stosunku do ogólnej liczby takich miejsc na terenie gminy Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

44 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wyniki dla 2013 r. - Komunikacja Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. JednostkaDługość ścieżek rowerowych w stosunku do dróg publicznych Gmina Wałbrzych 0,09 Gmina Jedlina-Zdrój 0,00 Miasto Kamienna Góra 0,00 Gmina Mieroszów 0,06 Miasto Nowa Ruda 0,00 Gmina Nowa Ruda 0,00 Gmina Radków 0,51 Gmina Szczawno-Zdrój 0,14 Gmina Świebodzice 0,04 Gmina Walim0,01

45 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wyniki dla 2013 r. - Komunikacja Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. JednostkaŚredni wiek pojazdów transportu publicznego Gmina Wałbrzych * 0,38 Gmina Jedlina-Zdrój * 0,38 Miasto Kamienna Góra 17,75 Gmina Mieroszów* 0,38 Miasto Nowa Ruda 15,00 Gmina Nowa Ruda 14,06 Gmina Radków nd. Gmina Szczawno-Zdrój* 0,38 Gmina Świebodzice 10,00 Gmina Walimnd. * w ramach wałbrzyskiej komunikacji aglomeracyjnej

46 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wyniki dla 2013 r. - Komunikacja Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. JednostkaOdsetek pojazdów transportu publicznego przystosowanych do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych Gmina Wałbrzych * 100% Gmina Jedlina-Zdrój * 92% Miasto Kamienna Góra 2% Gmina Mieroszów* 100% Miasto Nowa Ruda 0% Gmina Nowa Ruda 0% Gmina Radków nd Gmina Szczawno-Zdrój* 100% Gmina Świebodzice 100% Gmina Walimnd * w ramach wałbrzyskiej komunikacji aglomeracyjnej

47 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Nazwa wskaźnika: Liczba nowo wybudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych lokali mieszkalnych stanowiących zasób komunalny gmin w ogólnej liczbie takich lokali Numer wskaźnika6 Opis wskaźnika /Metodologia obliczeń wskaźnika Liczba nowo wybudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych lokali mieszkalnych stanowiących zasób komunalny gmin [szt.] / Liczba lokali mieszkalnych stanowiących zasób komunalny [szt.] x 100% Sposób prezentacji – jednostka miary % PRZYKŁADOWA KARTA WSKAŹNIKA

48 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Sposób interpretacji wskaźnika Wynik mieści się w przedziale 0–100%. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższy stopień zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych mieszkańców na terenie danej gminy. Wskaźnik należy porównać z tożsamymi wskaźnikami innych jednostek samorządu terytorialnego Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz wartościami wskaźników z lat poprzednich w celu zaobserwowania kierunku zmian. Obszar przestrzenny wskaźnika Gmina Okres objęty pomiarem/ częstotliwość pomiaru Badanie wykonywane raz w roku. Dane według stanu na dzień 31.12. danego roku. Dane przekazywane do systemu przez wskazane do tego podmioty do dnia 30.06 (kolejnego roku). Publikacja danych na stronie WWW nastąpi do dnia 31.07. Źródło danych/podmiot Źródło: Urzędy Gmin

49 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” WDROŻENIE SYSTEMU POMIARU JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH – ZAŁOŻENIA Koordynator: Lider Projektu (Gmina Wałbrzych). Dobór wskaźników: wybór ostatecznego zestawu wskaźników (mających strategiczne znaczenie dla całej Aglomeracji Wałbrzyskiej) do cyklicznego pomiaru jakości usług publicznych zostanie dokonany wspólnie przez Lidera projektu oraz Gminy partnerskie (Komitet Sterujący Projektu). Sposób gromadzenia danych: Lider projektu przekaże/udostępni przedstawicielom Gmin partnerskich odpowiednią aplikację/plik (w wersji elektronicznej) do uzupełnienia stosownymi danymi. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

50 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” WDROŻENIE SYSTEMU POMIARU JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH – ZAŁOŻENIA Cykl dokonywania pomiarów: raz w roku według stanu na dzień 31 grudnia danego roku Przekazanie danych do systemu: do dnia 30 czerwca (kolejnego roku). Publikacja danych: do dnia 31 lipca na stronie WWW projektu Modyfikacja systemu pomiaru jakości usług publicznych: coroczny przegląd i analizy badanych wskaźników w tym również wprowadzenie dodatkowych wskaźników Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

51 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” WDROŻENIE SYSTEMU POMIARU JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH – ZAŁOŻENIA Monitoring: opracowanie corocznego raportu przestawiającego wyniki badania za dany rok (oraz prezentację danych z wcześniejszych lat objętych badaniem w celu możliwości dokonania stosownej analizy porównawczej). Opracowanie raportu powinno nastąpić do dnia 31 października danego roku (w latach 2015 – 2019). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

52 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU POMIARU JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH wsparcie jst w procesach usprawnienia działań administracji oraz dopasowania ich do potrzeb mieszkańców, zwiększenie przejrzystości funkcjonowania władz samorządowych oraz uspołecznienie procesu zarządzania sprawami publicznymi, racjonalizacja dyskusji o problemach i zadaniach danej jednostki samorządu terytorialnego. ważne narzędzie oceny realizacji usług publicznych wykonywanych przez samorząd i podległe jednostki. możliwość porównywania się z innymi gminami. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

53 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE - PROPOZYCJE system oparty o arkusze kalkulacyjne system oparty o aplikacje Web Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

54 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE – PROPOZYCJE System oparty o arkusze kalkulacyjne Główne cechy: prostota użytkowania, Intuicyjność, dostępność (wymogiem technicznym dla użytkownika jest jedynie dostęp do komputera z pakietem biurowym), możliwość samodzielnego dokonywania ewentualnych zmian – brak kosztów zewnętrznych usług informatycznych (ograniczy to proces dezaktualizacji systemu w przypadku gdyby nie występowałaby możliwość finansowania usług informatycznych świadczonych przez podmiot zewnętrzny). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

55 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE – PROPOZYCJE System oparty o aplikacje Web Główne cechy: konieczne jest stworzenie odpowiedniej aplikacji, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i czasem, który potrzebny jest do przetestowania danej aplikacji, stosunkowo wysoki koszt opracowania, umiarkowana prostota użytkowania, określona dostępność (wymogiem technicznym dla użytkownika jest przede wszystkim dostęp do Internetu, komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową wraz z zainstalowaną daną aplikacją). brak możliwości samodzielnego dokonywania stosownych zmian i korekt. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

56 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE – REKOMENDOWANE ROZWIAZANIE Zarekomendowano wdrożenie systemu gromadzenia i agregacji danych w oparciu o arkusze kalkulacyjne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

57 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” FORMULARZ – GMINY (arkusze kalkulacyjne) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

58 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” FORMULARZ – ZBIORCZY (arkusze kalkulacyjne) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

59 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” FORMULARZ – ZBIORCZY (WIZUALIZACJA) (arkusze kalkulacyjne) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

60 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.


Pobierz ppt ""Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Prezentacja „Systemu pomiaru jakości usług publicznych” oraz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google